§16 Tìm tỉ số của hai số – Giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §16. Tìm tỉ số của hai số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học với trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b ((b ne 0)) gọi là tỉ số của a và b

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là (frac{a}{b}))

Ví dụ:Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m. Tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

AB = 20cm, CD = 1m = 100cm

Vậy tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là (frac{{20}}{{100}} = frac{1}{5})

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của hai số được viết dưới dạng phần trăm được gọi là tỉ số phần trăm của hai số đó.

Quy tắc tìm tỉ số phần trăm:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả (frac{{a,,.,,100}}{b}% )

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách  a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:

(T = frac{a}{b}) (a, b với cùng đơn vị đo)

4. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1: 

Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm hai số đó.

Bài giải:

(frac{a}{b} = frac{2}{7},,,,frac{{a + 35}}{b} = frac{{11}}{{14}})

Ta với: (frac{a}{b} + frac{{35}}{b} = frac{{11}}{{14}})

( Rightarrow frac{{35}}{b} = frac{{11}}{{14}} – frac{a}{b} = frac{{11}}{{14}} – frac{2}{7} = frac{1}{2})

Do đó: b = 35.  2 =70

(a = frac{2}{7}.70 = 20)

Ví dụ 2: 

Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

Bài giải:

(frac{a}{b} = frac{2}{5}) nên a = 2k, b = 5k ((k in mathbb{Z},,k ne 0).)

Từ a.b = 40 suy ra: 2k . 5k = 40

( Rightarrow {k^2} = 4 Rightarrow k =  pm 2)

Vậy:

a = 4, b= 10  (k=2)

a =-4,  b = -10 (k=-2)

Ví dụ 3: 

Một khu đất hình chữ nhật với diện tích là (5000{m^2}). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đất đó với diện tích bao nhiêu?

Bài giải:

Trên bản đồ, chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần, chiều rộng giảm đi 1000 lần nên diện tích giảm đi:

1000 . 1000 = 1000 000 (lần)

Vậy diện tích khu đất trên bản đồ là:

5000({m^2}) : 1 000 000 = 50 000 000 (c{m^2}) : 1000 000 = 50 (c{m^2})

Ví dụ 4: 

Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số to bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó.

Bài giải:

(25%  = frac{1}{4};,,,0,375 = ,frac{3}{8})

Số to bằng: (frac{3}{8}:frac{1}{4} = frac{3}{2}) (số nhỏ)

Phân số chỉ 32 là: (frac{3}{2} – 1 = frac{1}{2}) (số nhỏ)

Vậy số nhỏ là: (32:frac{1}{2} = 64)

Số to là: 64 + 32 = 96

Ví dụ 5: 

Tỉ số của hai số là (frac{3}{5}), hiệu những bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Gọi hai số phải tìm là a và b ((b ne 0))

Ta với (frac{a}{b} = frac{3}{5} = frac{{3k}}{{5k}},,(k ne 0))

Vậy a = 3k, b = 5k, do đó:

({a^2} – {b^2} = {(3k)^2} – {(5k)^2} =  – 64)

(9{k^2} – 25{k^2} =  – 64)

( – 16{k^2} =  – 64)

({k^2} = 4)

(k =  pm 2)

Với k = Hai thì a = 3.2 = 6, b = 5.2 = 10

Với k =-Hai thì a =3(-2) = -6, b = 5(-2) = -10

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập Hai của bài §16 Tìm tỉ số của hai số trong chương III – Phân số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 138 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Ta với thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và (1frac{7}{20}) với thể viết như sau:

(frac{0,75}{1frac{7}{20}}=frac{frac{75}{100}}{frac{27}{20}}=frac{75}{100}.frac{20}{27}=frac{5}{9}.)

Hãy viết những tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) (frac{1,28}{3,15}) ; b) (frac{2}{5}:3frac{1}{4}) ;

c) (1frac{3}{7}:1,24) ; d) (frac{2tfrac{1}{5}}{3tfrac{1}{7}}).

Bài giải:

(eqalign{
& a),{{1,28} over {3,15}} = {{1,28.100} over {3,15.100}} = {{128} over {315}} cr
& b),{Hai over 5}:3{Một over 4} = {Hai over 5}:{{13} over 4} = {Hai over 5}.{4 over {13}} = {8 over {65}} cr
& c),1{3 over 7}:1,24 = {{10} over 7}:{{124} over {100}} = {{10} over 7}.{{100} over {124}} = {{1000} over {868}} = {{250} over {217}} cr
& d),{{2{Một over 5}} over {3{Một over 7}}} = {{{{11} over 5}} over {{{22} over 7}}} = {{11} over 5}.{7 over {22}} = {7 over {10}} cr} )


2. Giải bài 139 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b với thể viết là (frac{a}{b}). Cách viết này với khác gì cách viết phân số (frac{a}{b}) ko ? Cho ví dụ.

Bài giải:

Cách viết phân số (frac{a}{b}) khác cách viết tỉ số (frac{a}{b}) ở chỗ trong phân số (frac{a}{b}) thì a và b đề xuất phải là những số nguyên còn trong tỉ số (frac{a}{b}) thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ (frac{-3}{5}) là phân số (cũng là tỉ số); (frac{0,72}{3frac{1}{4}}) là tỉ số, ko là phân số.


3. Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Chuột nặng hơn voi !

Giải bài 140 trang 58 sgk toán 6 tập 2

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là (frac{30}{5}=6) , tức là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em với tin tương tự ko ? Sai trái ở chỗ nào ?

Bài giải:

Em ko tin tương tự.

Sai trái ở chỗ đã sử dụng những số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau để tính tỉ lệ. Cần đưa về một số đo mới với tỉ lệ xác thực. Ví dụ đổi 5 tấn ra gam hoặc trái lại đổi 30 gam ra tấn, rồi mới lập tỉ số.

Đổi 5 tấn = 5000000 gam

Tỉ số giữa những khối lượng chuột và voi tính theo đơn vị bằng gam là :

(frac{30}{5000000}) = (frac{3}{500000}).


4. Giải bài 141 trang 58 sgk Toán 6 tập 2

Tỉ số của hai số a và b bằng (1frac{1}{2}). Tìm hai số đó biết a – b = 8

Bài giải:

Từ (frac{a}{b} = frac{3}{2}) suy ra (a = frac{{3b}}{2}.)

Hiện nay a – b = 8 suy ra (frac{{3b}}{2} – b = 8) hay (frac{b}{2} = 8)

Do đó b = 16 và (a = frac{{3.16}}{2} = 24)


Câu trước:

 • Giải bài 137 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Câu tiếp theo:

 • Tập dượt bài §16: Giải bài 142 143 144 145 146 147 trang 59 sgk toán 6 tập 2
 • Tập dượt bài §16: Giải bài 148 trang 60 sgk toán 6 tập 2

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 138 139 140 141 trang 58 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *