Bài 18 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 2: Hình thang

Bài 18 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác BCD vuông cân tại B. Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?

Lời giải:

Vì ΔABC vuông cân tại A nên ABC ^   =  C 1 ^

Lại mang: ABC ^   +​   C 1 ^   =   90 0 (tính chất tam giác vuông).

Suy ra: ABC ^   =  C 1 ^   =  90 0 2   =  45 0

Vì ΔBCD vuông cân tại B nên D ^   =​   C 2 ^    .

Lại mang: D ^   +​   C 2 ^   =   90 0 (tính chất tam giác vuông).

Suy ra: C 2 ^ = 45o

Ta mang: A​CD ^  =  C 1 ^   +   C 2 ^ = 45o + 45o = 90o

⇒ AC ⊥ CD

Mà AC ⊥ AB (gt)

Do đó, AB // CD.

Vậy tứ giác ABCD là hình thang vuông.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 11 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tính những góc của hình thang ABCD (AB // CD), biết rằng...

 • Bài 12 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD mang BC = CD và DB là tia phân giác của góc D...

 • Bài 13 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Xem những hình dưới và cho biết...

 • Bài 14 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tính những góc B và D của hình thang ABCD, biết rằng...

 • Bài 15 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng trong hình thang mang nhiều nhất là hai góc tù, mang nhiều nhất là hai góc nhọn....

 • Bài 16 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng trong hình thang những tia phân giác của hai góc...

 • Bài 17 (trang 81 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC, những tia phân giác của những góc B và C cắt...

 • Bài 18 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Ở phía ngoài tam giác ABC...

 • Bài 19 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang vuông ABCD mang ∠A = ∠D = 90o, AB = AD = 2cm...

 • Bài 20 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang to hơn...

 • Bài 21 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Trên hình vẽ dưới mang bao nhiêu hình thang...

 • Bài 2.1 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (BC// AD) mang ∠C = 3∠D. Khẳng định nào dưới...

 • Bài 2.2 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) mang ∠A - ∠D = 40o, ∠A = 2∠C. Tính những góc...

 • Bài 2.3 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC= Hai cm. Ở phía ngoài tam...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *