Soạn Sinh 11 Bài 22: Ôn tập chương I Giải Sinh 11 trang 94

Soạn Sinh 11 Bài 22: Ôn tập chương I giúp những em học trò lớp 11 biết cách trả lời những bài tập Sinh 11 trang 94, 95, 96.

Câu 1

Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật:

- Hình 22.Một thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

- Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào những dòng a - e dưới đây.

a) .........................................

b) .........................................

c) .........................................

d) .........................................

e) .........................................

Gợi ý đáp án

Những quá trìnhCơ quan thực hiện
Sự hấp thụ nước và muối khoángRễ
Vận chuyển những chất trong câyMạch rây và mạch gỗ trong thân
Thoát tương đối nướcLá_khí khổng hoặc cutin trên bề mặt lá
Quang đãng hợpLá (lục lạp)
Hô hấpLá (ti thể)

a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang đãng hợp trong lục lạp ở lá.

c) Dòng vận chuyển đường saccarozơ từ lá xuống rễ theo mạch libe trong thân cây.

d) Dòng vận chuyển nước và những ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

e) Thoát tương đối nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu suy bì lá

Câu 2

Mối quan hệ giữa quang quẻ hợp và hô hấp ở thực vật:

Hãy điền những chất cần thiết vào vị trí với dấu hỏi (?) trong hình 22.2 ?

Gợi ý đáp án

Câu 3

Câu 4

: Hô hấp ở động vật:

- Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

- So sánh sự trao đổi khí ở thân thể thực vật và thân thể động vật

Gợi ý đáp án

+ Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt thân thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

+ Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả những phòng ban với khả năng thấm khí của thân thể.

Tuy nhiên, trao đổi khí giữa thân thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua những khí khổng ở lá và suy bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.

- So sánh sự trao đổi khí ở thân thể thực vật và thân thể động vật:

• Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

• Khác nhau:

- Trao đổi khí giữa thân thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua những khí khổng ở lá và suy bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt thân thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.

- Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2) và quang quẻ hợp (lấy khí CO2, thải khí O2).

Câu 5

Hệ tuần hoàn ở động vật:

- Cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

- Cho biết động lực vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thân thể thực vật và máu ở thân thể động vật.

- Quan sát hình 22.3 và Gợi ý đáp án những nghi vấn sau:

+ Cá thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào ?

+ Mối liên quan về chức năng giữa những hệ cơ quan với nhau và giữa những hệ cơ quan với tế bào thân thể (với chuyển hóa nội bào) ?

Gợi ý đáp án

- Ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ và hệ thống vận chuyển dòng mạch rây là mạch rây. Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao quản và tĩnh mạch).

- Ở thực vật, động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là áp suất rễ, thoát tương đối nước ở lá và lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau và giữa những phân tử nước với mạch gỗ. Động lực vận chuyển dòng mạch rây là chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả...). Ở động vật với hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đi tới những cơ quan là sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo ra sức ép đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.

- Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (với trong thức ăn), O2 và thải những chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2 ), nhiệt. Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài thân thể vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O2 chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 tới cung ứng cho tất cả những tế bào của thân thể. Những chất dinh dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hoá nội bào tạo ra những chất bài xuất và CO2 . Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài xuất tới hệ bài xuất để bài xuất ra ngoài và vận chuyển CO2 tới phổi để thải ra ngoài.

Câu 6

Cơ chế duy trì thăng bằng nội môi:

Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì thăng bằng nội môi dưới đây:

Gợi ý đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *