Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 9

Tập bản đồ Lịch sử lớp 9

Phần 1. Lịch sử toàn cầu hiện đại từ năm 1945 tới nay

 • 👉 Chương 1. Liên Xô và những nước Đông Âu sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai
 • 👉 Chương 2. Những nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 tới nay
 • 👉 Chương 3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 tới nay
 • 👉 Chương 4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 tới nay

Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 tới nay

 • 👉 Chương 1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
 • 👉 Chương 2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
 • 👉 Chương 3. Cuộc vận động tiến tới cách mệnh tháng Tám năm 1945
 • 👉 Chương 4. Việt Nam từ sau cách mệnh tháng Tám tới toàn quốc kháng chiến
 • 👉 Chương 5. Việt Nam từ cuối năm 1946 tới năm 1954
 • 👉 Chương 6. Việt Nam từ năm 1954 tới năm 1975
 • 👉 Chương 7. Việt Nam từ năm 1975 tới năm 2000

Chương 1. Liên Xô và những nước Đông Âu sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai

 • 👉 Bài 1. Liên Xô và những nước Đông Âu từ năm 1945 tới giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • 👉 Bài 2. Liên Xô và những nước Đông Âu từ giữa những năm 70 tới đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương 2. Những nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 tới nay

 • 👉 Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào phóng thích dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • 👉 Bài 4. Những nước châu Á
 • 👉 Bài 5. Những nước Đông Nam Á
 • 👉 Bài 6. Những nước châu Phi
 • 👉 Bài 7. Những nước Mĩ La-tinh

Chương 3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 tới nay

 • 👉 Bài 8. Nước Mĩ
 • 👉 Bài 9. Nhật Bản
 • 👉 Bài 10. Những nước Tây Âu

Chương 4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 tới nay

 • 👉 Bài 11. Trật tự toàn cầu mới sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai

Chương 1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

 • 👉 Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh toàn cầu thứ nhất
 • 👉 Bài 15. Phong trào cách mệnh Việt Nam sau Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1919 - 1925)
 • 👉 Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
 • 👉 Bài 17. Cách mệnh Việt Nam trước lúc Đảng Cùng sản ra đời

Chương 2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

 • 👉 Bài 18. Đảng Cùng sản Việt Nam ra đời
 • 👉 Bài 19. Phong trào cách mệnh trong những năm 1930 - 1935
 • 👉 Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Chương 3. Cuộc vận động tiến tới cách mệnh tháng Tám năm 1945

 • 👉 Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
 • 👉 Bài 22. Cao trào cách mệnh tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • 👉 Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cùng hòa

Chương 4. Việt Nam từ sau cách mệnh tháng Tám tới toàn quốc kháng chiến

 • 👉 Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ sở hữu dân (1945 - 1946)

Chương 5. Việt Nam từ cuối năm 1946 tới năm 1954

 • 👉 Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
 • 👉 Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)
 • 👉 Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Chương 6. Việt Nam từ năm 1954 tới năm 1975

 • 👉 Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)
 • 👉 Bài 29. Cả nước trực tiếp chống chọi chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
 • 👉 Bài 30. Hoàn thành phóng thích miền Nam, thống nhất quốc gia (1973 - 1975)

Chương 7. Việt Nam từ năm 1975 tới năm 2000

 • 👉 Bài 32. Xây dựng quốc gia, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)
 • 👉 Bài 33. Việt Nam trên phố đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 tới năm 2000)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *