Bài 31 trang 42 SBT Toán 7 Tập 2
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 31 trang 42 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho hình dưới. Điền vào chỗ trống:

GK = … CK; AG = … GM; GK = … CG; AM = … AG; AM = … GM

Lời giải:

Xét ΔABC, mang AM và CK là những đường trung tuyến

AM∩CK= G

⇒ G là trọng tâm tam giác ABC

⇒ AG= Hai 3 AM (tính chất trọng tâm tam giác)

⇒ AG = 2GM, AM= 3 2 AG , AM = 3GM.

Tương tự, ta mang: CG= Hai 3 CK (tính chất trọng tâm tam giác)

⇒ GK= Một 3 CK,GK= Một 2 CG .

Vậy ta điền:

GK= Một 3 CK , AG = 2GM, GK= Một 2 CG , AM= 3 2 AG , AM = 3GM.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

 • Bài 31 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hình dưới. Điền vào chỗ trống...

 • Bài 32 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng nếu một tam giác mang hai trung tuyến bằng nhau...

 • Bài 33 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC cân tại A mang AB = CD = 34cm, BC = 32cm...

 • Bài 34 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Vẽ điểm D sao cho G là trung...

 • Bài 35 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC mang BC = 10cm, những đường trung tuyến BD và CE...

 • Bài 36 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho...

 • Bài 37 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Theo kết quả của bài 64 chương II, sách Bài tập toán 7 tập một ta mang...

 • Bài 38 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giascc ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM...

 • Bài 39 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC mang đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC...

 • Bài 4.1 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC. Trên phố trung tuyến AM của tam......

 • Bài 4.2 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD...

 • Bài 4.3 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn

 • Bài 4.4 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến AA1 và BB1...

 • Bài 4.5 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng những trung tuyến của một tam giác...

 • Bài 4.6 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AD...

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *