Bài 4.3 trang 44 SBT Toán 7 Tập 2
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 4.3 trang 44 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của những đoạn thẳng AD và BD. Những đoạn thẳng CE và CF tuần tự cắt đoạn thẳng AB tại I, J. Chứng minh rằng: AI = IJ = JB

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và CD.

⇒ AO = OB và CO = OD.

+ ΔACD với trung tuyến AO, CE cắt nhau tại I

⇒ I là trọng tâm ΔACD

⇒ AI = Hai 3 . AO = Hai 3 . Một 2 . AB = Một 3 .AB

+ Tương tự J là trọng tâm ΔBCD

⇒ BJ = Hai 3 . BO = Hai 3 . Một 2 . BA = Một 3 .AB

⇒ IJ = AB – AI – BJ = Một 3 .AB

Vậy AI = IJ = JB.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

 • Bài 31 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hình dưới. Điền vào chỗ trống...

 • Bài 32 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng nếu một tam giác với hai trung tuyến bằng nhau...

 • Bài 33 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC cân tại A với AB = CD = 34cm, BC = 32cm...

 • Bài 34 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Vẽ điểm D sao cho G là trung...

 • Bài 35 (trang 42 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC với BC = 10cm, những đường trung tuyến BD và CE...

 • Bài 36 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho...

 • Bài 37 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Theo kết quả của bài 64 chương II, sách Bài tập toán 7 tập một ta với...

 • Bài 38 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giascc ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM...

 • Bài 39 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Tam giác ABC với đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC...

 • Bài 4.1 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC. Trên phố trung tuyến AM của tam......

 • Bài 4.2 (trang 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD...

 • Bài 4.3 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn

 • Bài 4.4 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến AA1 và BB1...

 • Bài 4.5 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng những trung tuyến của một tam giác...

 • Bài 4.6 (trang 44 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AD...

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 4.3 trang 62 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức từ website soanvan.net cho từ khoá giải bài 4.3 sbt toán 7 tập Hai trang 44.

SGK Toán 7 - Kết nối tri thức

Giải Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

 • 👉 Chương I. Số hữu tỉ
 • 👉 Chương II. Số thực
 • 👉 Chương III. Góc và đường thẳng song song
 • 👉 Chương IV. Tam giác bằng nhau
 • 👉 Chương V. Thu thập và trình diễn dữ liệu
 • 👉 Hoạt động thực hiện trải nghiệm

Giải Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

 • 👉 Chương VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
 • 👉 Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến
 • 👉 Chương VIII. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố
 • 👉 Chương IX. Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác

Chương I. Số hữu tỉ

 • 👉 Bài 1. Tập hợp những số hữu tỉ trang 5 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 2. Cùng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ trang 10 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 14 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ trang 16 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 4. Thứ tự thực hiện những phép tính. Quy tắc chuyển vế trang 20 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 23 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương I trang 25 Toán 7 kết nối tri thức

Chương II. Số thực

 • 👉 Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn trang 26 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học trang 29 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 7. Tập hợp những số thực trang 33 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 37 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương II trang 39 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương III. Góc và đường thẳng song song

 • 👉 Bài 8. Góc ở vị trí đặc thù. Tia phân giác của một góc trang 40 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 9. Hai đường thẳng song song và tín hiệu nhận mặt trang 46 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 50 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song trang 51 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 11. Định lí và chứng minh định lí trang 55 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 58 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương III trang 59 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương IV. Tam giác bằng nhau

 • 👉 Bài 12. Tổng những góc trong một tam giác trang 60 SGKToán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác trang 63 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 68 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác trang 70 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 74 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 15. Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trang 75 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng trang 80 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 85 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương IV trang 87 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương V. Thu thập và trình diễn dữ liệu

 • 👉 Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu trang 88 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn trang 93 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng trang 100 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 106 Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương V trang 108 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Hoạt động thực hiện trải nghiệm

 • 👉 Vẽ hình đơn thuần với phần mềm GeoGebra Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam Toán 7 kết nối tri thức

Chương VI. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

 • 👉 Bài 20. Tỉ lệ thức trang 4 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trang 8 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 10 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận trang 11 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch trang 15 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 19 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VI trang 21 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương VII. Biểu thức đại số và đa thức một biến

 • 👉 Bài 24. Biểu thức đại số trang 22 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 25. Đa thức một biến trang 25 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 26. Phép cùng và phép trừ đa thức một biến trang 31 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 34 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 27. Phép nhân đa thức một biến trang 36 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 28. Phép chia đa thức một biến trang 39 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 44 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VII trang 46 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương VIII. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

 • 👉 Bài 29. Làm quen với biến cố trang 47 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố trang 51 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 56 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VIII trang 58 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Chương IX. Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác

 • 👉 Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác trang 59 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên trang 63 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác trang 66 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 70 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 34. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác trang 72 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác trang 77 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Tập luyện chung trang 82 SGK Toán 7 kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương IX trang 84 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *