Bài 42 trang 58 SBT Toán 9 Tập 2
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 42 trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Lập phương trình mang hai nghiệm là hai số được cho mỗi trường hợp sau:

a. 3 và 5     b.-4 và 7

c. -5 và 1/3     d.1,9 và 5,1

e. 4 và 1 -√2     f.3 - √5 và 3 + √5

Lời giải:

a) Hai số 3 và 5 là nghiệm của phương trình:

(x -3)(x -5) = 0 ⇔ x2 -3x -5x +15 =0 ⇔ x2 -8x +15 =0

b. Hai số -4 và 7 là nghiệm của phương trình:

(x +4)(x -7) = 0 ⇔ x2 +4x -7x -28 =0 ⇔ x2 -3x -28 =0

c. Hai số -5 và 1/3 là nghiệm của phương trình:

(x +5)(x -1/3 )=0 ⇔ x2 +5x -1/3 x -5/3 =0 ⇔ 3x2 +14x - 5 =0

d. Hai số 1,9 và 5,Một là nghiệm của phương trình:

(x - 1,9)(x -5,1)=0 ⇔ x2 - 1,9x - 5,1x + 9,69 = 0

⇔ x2 -7x + 9,69 = 0

e. Hai số 4 và 1 -√Hai là nghiệm của phương trình:

(x - 4)[x –(1 -√2 )] =0 ⇔ (x -4)(x -1 +√2 ) =0

⇔ x2 - x +√Hai x -4x +4 - 4√2 =0

⇔ x2 – (5 -√2 )x +4 - 4√2 =0

f. Hai số 3 - √5 và 3 + √5 là nghiệm của phương trình:

[x – (3 - √5 )][ x – (3 + √5 )] = 0

⇔ x2 – (3 + √5 )x - (3 - √5 )x +(3+ √5 )(3 - √5 ) =0

⇔ x2 -6x +4 =0

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác:

 • Bài 35 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giải phương trình rồi kiểm ...

 • Bài 36 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Ko giải phương trình, tiêu dùng ...

 • Bài 37 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tính nhẩm nghiệm của phương trình ...

 • Bài 38 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Sử dụng hệ thức Vi-ét để ...

 • Bài 39 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): a) Chứng tỏ rằng phương trình ...

 • Bài 40 (trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Sử dụng hệ thức Vi-ét để tìm ...

 • Bài 41 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v ...

 • Bài 42 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Lập phương trình mang hai nghiệm ...

 • Bài 43 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho phương trình x2 + px ...

 • Bài 44 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho phương trình x2 - 6x ...

 • Bài 6.1 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giả sử x1, x2...

 • Bài 6.2 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Giả sử x1, x2...

 • Bài 6.3 (trang 58 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Sử dụng định lí Vi-ét, hãy chứng tỏ ...

 • Bài 6.4 (trang 59 Sách bài tập Toán 9 Tập 2): Cho phương trình ...

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Những dạng bài tập Toán 9 lựa chọn
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *