Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 9: Biến đổi những biểu thức hữu tỉ. Trị giá của phân thức

Bài 55 trang 38 SBT Toán 8 Tập 1: Tìm x, biết:

Lời giải:

a) Điều kiện x ≠ −1, x ≠ 1.

2x+​ 1 (x−1) 2 −   2x+​  3 (x+1 ) (x−1) =  (2x+​ 1) (x+​ 1)−(2x+ ​3) (x−1) (x−1) 2  (x+​ 1)

= Hai x 2 +​ 2x+x+​ 1−(Hai x 2 −2x+​ 3x−  3) (x−1) 2  (x+​ 1)

= Hai x 2 +​ 3x+​ 1−(Hai x 2 +​  x−  3) (x−1) 2  (x+​ 1)

= Hai x 2 +​ 3x+​ 1−Hai x 2 −​  x+  3 (x−1) 2  (x+​ 1) = 2x+ 4 (x−1) 2  (x+1) .

Biểu thức bằng 0 lúc tử bằng 0 và mẫu khác 0.

Ta sở hữu: 2x + 4 = 0 lúc x = – 2 (thỏa mãn điều kiện).

Vì x = – Hai thỏa mãn điều kiện nên mẫu sở hữu trị giá khác 0.

Vậy với x = – Hai thì trị giá của biểu thức bằng 0.

b) Điều kiện x ≠ −3, x ≠ 3.

3 x− 3   +   6x x 2 − 9   ​+   x x+​ 3  

= 3 (x+3) (x− 3) (x+3)   +   6x (x+​ 3) (x−3)   ​+   x (x−3) (x+​ 3) (x−3)  

= 3 (x+​ 3)+  6x+x (x−3) (x+3) (x−3) = x 2 +  6x+  9 (x+ 3) (x−3)

= (x+ 3) 2 (x+ 3) (x−3) = x+3 x−3 .

Biểu thức bằng 0 lúc tử bằng 0 và mẫu khác 0.

Ta sở hữu: x + 3 = 0 nên x = – 3 (ko thỏa mãn điều kiện)

Vậy ko sở hữu trị giá nào của x để biểu thức bằng 0.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 44 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Biến đổi những biểu thức sau thành phân thức...

 • Bài 45 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Thực hiện những phép tính sau...

 • Bài 46 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm điều kiện của biến để trị giá của phân thức xác định...

 • Bài 47 (trang 36 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Phân tích mẫu thức của những phân thức sau thành nhân tử rồi tìm...

 • Bài 48 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Với bạn nói rằng những phân thức ...

 • Bài 49 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): a. Tìm một phân thức (một biến) mà trị giá của nó xác định...

 • Bài 50 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà lúc trị giá của phân...

 • Bài 51 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm trị giá của những biểu thức...

 • Bài 52 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm điều kiện của những biến trong mỗi phân thức sau đây...

 • Bài 53 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Đố em tìm được trị giá của x để trị giá của phân thức...

 • Bài 54 (trang 37 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho biểu thức ...

 • Bài 55 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết...

 • Bài 56 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Với trị giá nào của x thì trị giá của mỗi biểu thức sau bằng 0...

 • Bài 57 (trang 38 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm trị giá nguyên của biến x để tại đó trị giá của mỗi biểu thức...

 • Bài 9.1 (trang 39 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Biết rằng Q = ...

 • Bài 9.2 (trang 39 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm trị giá của x để...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 55 trang 86 SBT Toán 8 Tập 1 từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài 55 sbt toán 8 tập 1.Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 55 trang 86 SBT Toán 8 Tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, D ^ = 70o, C ^ = 50o

Lời giải:

Phân tích:

Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt CD tại E. Hình thang ABCE sở hữu Hai cạnh bên song song nên AB = EC = 2cm do đó DE = 2cm

Tam giác ADE dựng được vì biết Hai góc kề với một cạnh.

Điểm C nằm trên tia DE cách D một khoảng bằng 4cm.

Điểm B thỏa mãn hai điều kiện:

- B nằm trên phố thẳng đi qua A và song song với CD.

- B nằm trên phố thẳng đi qua C và song song với AE.

Cách dựng:

- Dựng ΔADE biết DE = 2cm, D ^ = 70o, E ^ = 50o

- Trên tia DE lấy điểm C sao cho DC = 4cm

- Dựng tia Ax // CD, Ax nằm trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa điểm C

- Dựng tia Cy // AE, Cy nằm trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa điểm A.

Cy cắt Ax tại B. Hình thang ABCD cần dựng.

Chứng minh:

Tứ giác ABCD là hình thang vì AB // CD.

CD = CE + ED ⇒ CE = CD – ED = 4 – 2 = 2 (cm)

Hình thang ABCE sở hữu hai cạnh bên AE // CB

⇒ AB = CE = 2 (cm)

C ^ = E ^ = 50o (hai góc đồng vị)

D ^ = 70o

Hình thang ABCD thỏa mãn điều kiện bài toán.

Biện luận: Tam giác ADE luôn dựng được, hình thang ABCD luôn dựng được. Ta dựng được một hình thang thỏa mãn điều kiện bài toán.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 45 (trang 85 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm...

 • Bài 46 (trang 85 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm...

 • Bài 47 (trang 85 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng góc 30o bằng thước và compa....

 • Bài 48 (trang 85 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm...

 • Bài 49 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang ABCD (AB //CD) biết AD = 2cm, ∠D = 90o, DC=4cm

 • Bài 50 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5cm...

 • Bài 51 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC, biết BC = 4cm , B = 40o , AC = 3cm...

 • Bài 52 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang ABCD (AB // CD) biết AD = 2cm, DC = 4cm...

 • Bài 53 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang cân ABCD sở hữu AB // CD, biết AD = 2cm...

 • Bài 54 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang cân ABCD sở hữu AB//CD, biết hai đáy AB = 2cm...

 • Bài 55 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm...

 • Bài 56 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm...

 • Bài 57 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = lcm, CD = 3cm..

 • Bài 58 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm...

 • Bài 59 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng góc 75o bằng thước và compa...

 • Bài 5.1 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm...

 • Bài 5.2 (trang 86 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Dựng tam giác ABC biết ∠B = 80o , BC = 3cm, AB + AC = 5cm...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *