Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Video Bài 6 trang 118 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 6 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng Hai lần, chiều rộng ko đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Lời giải:

Giả sử hình chữ nhật ban sơ sở hữu chiều dài là a, chiều rộng là b

⇒ Diện tích: S = a.b

a) Chiều dài tăng Hai lần, chiều rộng ko đổi

⇒ a’ = 2a, b’ = b

⇒ S’ = a’.b’ = 2a.b = 2ab = 2.S

⇒ Diện tích tăng Hai lần.

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần

⇒ a’ = 3a; b’ = 3b

⇒ S’ = a’.b’ = 3a.3b = 9ab = 9S

⇒ Diện tích tăng 9 lần

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần

⇒ a’ = 4a; b’ = b/4.

⇒ S’ = a’.b’ = 4a.b/4 = ab = S

⇒ Diện tích ko đổi.

Tri thức ứng dụng

Những bài giải bài tập Giải bài tập Toán lớp 8 Bài Hai khác

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 116 : Xét những hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 117 : Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài Hai trang 118 : Ba tính chất của diện tích đa giác đã được....

 • Bài 6 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: ...

 • Bài 7 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1: Một gian phòng sở hữu nến hình chữ nhật với kích thước ...

 • Bài 8 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1: Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác ...

 • Bài 9 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: ABCD là một hình vuông cạnh 12cm ...

 • Bài 10 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Cho một tam giác vuông ...

 • Bài 11 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa ...

 • Bài 12 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Tính diện tích những hình dưới đây ...

 • Bài 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Cho hình 125 trong đó ABCD là hình chữ nhật ...

 • Bài 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m ...

 • Bài 15 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1: Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 5cm, BC = 3cm.

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 26-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 6 7 8 trang 118 sgk Toán 8 tập 1 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài 6 trang 118 toán 8 tập 1.

Hướng dẫn giải Bài §2. Diện tích hình chữ nhật, chương II – Đa giác. Diện tích đa giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 6 7 8 trang 118 sgk toán 8 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học sở hữu trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Khái niệm diện tích đa giác

Số đo của phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi đa giác sở hữu một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác sở hữu những tính chất sau:

– Hai tam giác bằng nhau thì sở hữu diện tích bằng nhau.

– Nếu một đa giác được chia thành những đa giác ko sở hữu điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Ta thừa nhận định lí sau:

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó: 

$S = a.b$

($S$ là diện tích, $a$ là chiều dài, $b$ là chiều rộng của hình chữ nhật)

3. Công thức tính diện tích hình vuông, hình tam giác vuông

Hình vuông là một trường hợp riêng của hình chữ nhật:

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

$S = {{rm{a}}^2}$

Tam giác vuông là nửa hình chữ nhật:

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:

$S =  frac{1}{2}a.b$

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn sở hữu trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ nghi vấn trước lúc trả lời nhé!


Thắc mắc

1. Trả lời nghi vấn Một trang 116 sgk Toán 8 tập 1

Xét những hình (A, B, C, D, E) vẽ trên lưới kẻ ô vuông (h.(121)), mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích.

a) Rà soát xem sở hữu phải diện tích hình (A) là diện tích (9) ô vuông, diện tích hình (B) cũng là diện tích (9) ô vuông hay ko ?

b) Vì sao ta nói: Diện tích hình (D) gấp bốn lần diện tích hình (C)?

c) So sánh diện tích hình (C) với diện tích hình (E.)

Trả lời:

a) Diện tích hình (A) là (9) ô vuông ((3.3 = 9))

Diện tích hình (B) là (9) ô vuông ((S = dfrac{1}{2}left( {4 + 5} right).2 = 9))

b) Diện tích hình (D) là (8) ô vuông ((2.4 = 8))

Diện tích hình (C) là (2) ô vuông ((2.1 = 2))

(⇒) Diện tích hình (D) gấp (4) lần diện tích hình (C).

c) Diện tích hình (E) là (8) ô vuông

(⇒) Diện tích hình (E) gấp (4) lần diện tích hình (C).


2. Trả lời nghi vấn Hai trang 117 sgk Toán 8 tập 1

Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra sức thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông.

Trả lời:

– Diện tích hình vuông cạnh (a) là (S = {a^2}).

– Diện tích tam giác vuông sở hữu hai cạnh góc vuông (a) và (b) là: (S = dfrac{1}{2}ab)


3. Trả lời nghi vấn 3 trang 118 sgk Toán 8 tập 1

Ba tính chất của diện tích đa giác đã được vận dụng như thế nào lúc chứng minh công thức tính diện tích tam giác vuông?

Trả lời:

Muốn tính diện tích tam giác vuông (ABC), ta dựng hình chữ nhật (ABDC) như trên

( ∆ABC = ∆DCB) (hai cạnh góc vuông)

( Rightarrow {S_{ABC}} = {S_{DCB}}) (theo tính chất (1) diện tích đa giác) (1)

Đường chéo (BC) chia hình chữ nhật (ABDC) thành (2) phần là (∆ABC) và (∆DCB).

( Rightarrow {S_{ABDC}} = {S_{ABC}} + {S_{DCB}}) (theo tính chất (2) diện tích đa giác) (2)

Từ (1) và (2) ( Rightarrow {S_{ABDC}} = 2{S_{ABC}})

(Rightarrow {S_{ABC}} = dfrac{1}{2}{S_{ABDC}})

( ABDC) là hình chữ nhật (⇒ {S_{ABDC}} = a.b)

( Rightarrow {S_{ABC}} = dfrac{1}{2}{S_{ABDC}} = dfrac{1}{2}ab)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 6 7 8 trang 118 sgk toán 8 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải chi tiết bài 6 7 8 trang 118 sgk toán 8 tập Một của bài §2. Diện tích hình chữ nhật trong chương II – Đa giác. Diện tích đa giác cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 6 7 8 trang 118 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 6 trang 118 sgk Toán 8 tập 1

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng Hai lần, chiều rộng ko đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Bài giải:

Ta sở hữu diện tích hình chữ nhật là $S = a.b$ và diện tích hình chữ nhật sau lúc thay đổi những kích thước là $S’ = a’b’$

Diện tích hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng. Lúc đó:

a) $a’ = 2a; b’ = b$

⇒ $S’ = a’b’ = 2ab = 2S$.

Chiều dài tăng $2$ lần, chiều rộng ko đổi thì diện tích hình chữ nhật tăng lên $2$ lần.

b) $a’ = 3a; b’ = 3b$

$⇒ S’ = a’b’ = 3a.3b = 9ab = 9S.$

Chiều dài và chiều rộng tăng $3$ lần thì diện tích hình chữ nhật tăng $9$ lần.

c) $a’ = 4a; b’ = frac{b}{4}$

$⇒ S’ = a’b’ = 4a.frac{b}{4} = ab = S.$

Chiều dài tăng $4$ lần, chiều rộng giảm $4$ lần thì diện tích hình chữ nhật ko đổi.


2. Giải bài 7 trang 118 sgk Toán 8 tập 1

Một gian phòng sở hữu nền hình chữ nhật với kích thước là $4,2m$ và $5,4m$, sở hữu một cửa sổ hình chữ nhật kích thước $1m$ và $1,6m$, một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước $1,2m$ và $2m$.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích những cửa bằng $20%$ diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên sở hữu đạt mức chuẩn về ánh sáng hay ko?

Bài giải:

Để xét xem gian phòng sở hữu đạt mức chuẩn về ánh sáng hay ko, ta cần tính diện tích cửa sổ, cửa ra vào và diện tích nền nhà, rồi lập tỉ số giữa hai diện tích đó.

Diện tích nền nhà:

$S = 4,2.5,4 = 22,68 (m^2)$

Diện tích cửa sổ:

$S_1= 1. 1,6 = 1,6 (m^2).$

Diện tích cửa ra vào:

$S_2= 1,2.2 = 2,4 (m^2)$.

Diện tích những cửa:

$S’ = S_1 + S_2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m^2).$

Ta sở hữu tỉ số diện tích những cửa và diện tích nền nhà là:

(frac{S^{‘}}{S}) = (frac{4}{22,68}) $≈ 17,64% < 20%$

Vậy gian phòng trên ko đạt mức chuẩn về ánh sáng.


3. Giải bài 8 trang 118 sgk Toán 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122)

Bài giải:

Ta sở hữu thể sở hữu rất nhiều kết quả đo.

Ví dụ: Kết quả đo: $AB = 60mm, AC = 50mm.$

$S_{Delta ABC} = frac{AB.AC}{2}$

$ = frac{60.50}{2} = 1500 mm^2 = 15cm^2$.


Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 115 sgk Toán 8 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Tập luyện: Giải bài 9 10 11 12 13 14 15 trang 119 sgk Toán 8 tập 1

 • Những bài toán 8 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 6 7 8 trang 118 sgk toán 8 tập 1!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *