Bài 61 trang 48 SBT Toán 7 Tập 2
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 61 trang 48 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho góc xOy bằng 60o, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đường trung trực của AC.

a. Chứng minh rằng OB = OC.

b. Tính số đo góc BOC.

Lời giải:

a. Vì Ox là đường trung trực của AB nên:

OB = OA (t/chất đường trung trực) (1)

Vì Oy là đường trung trực của AC nên:

OA = OC (t/chất đường trung trực) (2)

Tư (1) và (2) suy ra: OB = OC.

b. Vì ΔOAB cân tại O và Ox là đường trung trực của AB nên Ox là đường phân giác của AOB ^ (tính chất tam giác cân)

Suy ra: O 3 ^ = O 4 ^ (3)

Vì tam giác OAC cân tại O và Oy là đường trung trực của AC nên Oy là đường phân giác của AOC ^ (tính chất tam giác cân)

Suy ra: O 1 ^ = O 2 ^ (4)

Từ (3) và (4) suy ra: O 1 ^ + O 3 ^ = O 2 ^ + O 4 ^

Mà xOy ^ = O 1 ^ + O 3 ^ = 60 0

Ta mang: BOC ^ = O 1 ^ + O 2 ^ + O 3 ^ + O 4 ^

⇒ BOC ^ =2 O 1 ^ + O 3 ^ =2 xOy ^ = 2.60 0 = 120 0

Vậy BOC ^ = 120 0 .

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

 • Bài 54 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC...

 • Bài 55 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai điểm D, E nằm trên phố trung trực của đoạn thẳng BC...

 • Bài 56 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đường thẳng d và hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng mang...

 • Bài 57 (trang 47 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Đường trung trực d của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành hai phần...

 • Bài 58 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng AB vuông góc với CD...

 • Bài 59 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai điểm A, B và một đường thẳng d. Vẽ đường tròn tâm O đi qua hai điểm A...

 • Bài 60 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đoạn thẳng AB. Tìm tập hợp những điểm C sao cho tam giác...

 • Bài 61 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho góc xOy bằng 60o, điểm A nằm trong góc xOy

 • Bài 62 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hình bên, M là một điểm tùy ý nằm trên phố thẳng a...

 • Bài 63 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm A và B nằm về một phía ...

 • Bài 7.1 (trang 48 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Trên phố trung trực của đoạn thẳng AB...

 • Bài 7.2 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho hai tam giác cân chung đáy ABC và ABD...

 • Bài 7.3 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Đường trung trực của cạnh BC trong tam giác ABC...

 • Bài 7.4 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Trong tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh...

 • Bài 7.5 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Chứng minh rằng nếu trong tam giác ABC mang hai cạnh AB và AC...

 • Bài 7.6 (trang 49 Sách bài tập Toán 7 Tập 2): Cho đường thẳng d hai điểm A, B nằm về một phía của d...

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *