Bài 87 trang 172 SBT toán 9 tập 1

SBT Toán lớp 9

PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 1

 • 👉 CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
 • 👉 CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 1

 • 👉 CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
 • 👉 CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 2

 • 👉 CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
 • 👉 CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 2

 • 👉 CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
 • 👉 CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU
 • 👉 BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

 • 👉 Bài 1. Căn bậc hai
 • 👉 Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • 👉 Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • 👉 Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • 👉 Bài 5. Bảng căn bậc hai
 • 👉 Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • 👉 Bài 7. Biến đổi đơn thuần biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • 👉 Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • 👉 Bài 9. Căn bậc ba
 • 👉 Ôn tập chương 1 - Căn bậc hai. Căn bậc ba

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

 • 👉 Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • 👉 Bài 2. Hàm số hàng đầu
 • 👉 Bài 3. Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0)
 • 👉 Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • 👉 Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • 👉 Ôn tập chương 2 - Hàm số hàng đầu

CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 • 👉 Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • 👉 Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • 👉 Bài 3. Bảng lượng giác
 • 👉 Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • 👉 Bài 5. Ứng dụng thực tế những tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • 👉 Ôn tập chương 1 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

 • 👉 Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 • 👉 Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
 • 👉 Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây
 • 👉 Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • 👉 Bài 5. Tín hiệu nhận diện tiếp tuyến của đường tròn
 • 👉 Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • 👉 Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • 👉 Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
 • 👉 Ôn tập chương 2 - Đường tròn

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • 👉 Bài 1. Phương trình hàng đầu hai ẩn
 • 👉 Bài 2. Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
 • 👉 Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • 👉 Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cùng đại số
 • 👉 Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • 👉 Ôn tập chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

 • 👉 Bài 1. Hàm số bậc hai y=ax^2 (a ≠ 0)
 • 👉 Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc hai
 • 👉 Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
 • 👉 Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • 👉 Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
 • 👉 Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • 👉 Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • 👉 Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • 👉 Bài tập ôn chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 • 👉 Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
 • 👉 Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
 • 👉 Bài 3. Góc nội tiếp
 • 👉 Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • 👉 Bài 5. Góc với đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
 • 👉 Bài 6. Cung chứa góc
 • 👉 Bài 7. Tứ giác nội tiếp
 • 👉 Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • 👉 Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 • 👉 Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • 👉 Bài tập ôn chương 3 - Góc với đường tròn

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

 • 👉 Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
 • 👉 Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • 👉 Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 • 👉 Ôn tập chương 4 - Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • 👉 Phần đại số - Ôn tập cuối năm
 • 👉 Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *