Giải câu 8.40 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Toán 6 tập 2

 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 25 : Phép cùng và phép trừ phân số.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Tập luyện chung trang 13
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Tập luyện chung trang 25
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước tính
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Tập luyện chung trang 43
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Tập luyện chung trang 62
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 36 : Góc
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Tập luyện chung trang 70
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả sở hữu thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX
 • [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *