Giải bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §3. Đơn thức, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk toán 7 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Đơn thức

Khái niệm: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến. hoặc một tích giữa những số và biến.

Chẳng hạn:

Những biểu thức: (3;, frac{1}{2};, frac{-2}{5}x^2y;, xy^2z, -2x^4y^7zt^2;, t;, z,…) là những đơn thức.

Những biểu thức mang chứa phép cùng và phép trừ ko phải là những đơn thức (ví dụ (x+y^2;, x^3-y;, 1+x+y,…))

Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức ko.

2. Đơn thức thu gọn

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với những biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương

Chú ý:

Ta coi một số chư một đơn thức thu gọn.

Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần. Thông thường, lúc viết đơn thức thu gọn ta viết hệ số trước, phần biến sau và những biến được viết theo thứ tự bảng chữ dòng.

Ví dụ:

Những đơn thức (-z,x;, y^2;, 4;,frac{-3}{7};, frac{1}{2}x^2y;, x^3y^5z;…) là những đơn thức thu gọn.

Những đơn thức (yzty^2;, frac{-6}{11}xy^2x;, x^2yzy,…) ko phải là đơn thức thu gọn.

3. Bậc của một đơn thức

Bậc của đơn thức mang hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả những biến mang trong đơn thức đó.

Chú ý:

Số thực khác 0 là đơn thức bậc 0.

Số 0 được coi là đa thức ko mang bậc.

Ví dụ:

Đơn thức (-2x^2y^3) mang bậc là 5.

Đơn thức (frac{3}{4}xyz^2) mang bậc là 4.

4. Nhân hai đơn thức

Dựa vào tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân những số và quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, do đó để nhân hai đơn thức, ta nhân những hệ số với nhau và nhân những phần biến với nhau.

Mỗi đơn thức đều mang thể viết thành một đơn thức thu gọn (bằng cách nhân những đơn thức, ta sẽ thu gọn được đơn thức).

Ví dụ:

Để nhân hai đơn thức (9xy) và (2x^2y) ta làm như sau:

((9xy).(2x^2y)=(9.2)(x.x^2)(y.y)=18x^3y^2).

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn mang trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ nghi vấn trước lúc trả lời nhé!


Thắc mắc

1. Trả lời nghi vấn Một trang 30 sgk Toán 7 tập 2

Cho những biểu thức đại số:

(4x{y^2}); (3 – 2y); ( – dfrac{3}{5}{x^2}{y^3}x); (10x + y);

( 5(x + y)); (2{x^2}left( { – dfrac{1}{2}} right){y^3}x); (2{x^2}y); (-2y).

Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm:

Nhóm 1: Những biểu thức mang chứa phép cùng, phép trừ.

Nhóm 2: Những biểu thức còn lại.

Trả lời:

Ta sắp xếp như sau:

Nhóm 1: (3 – 2y; ;;10x + y; ;;5(x+y))

Nhóm 2: (4x{y^2}); ( – dfrac{3}{5}{x^2}{y^3}x); (2{x^2}left( { – dfrac{1}{2}} right){y^3}x); (2{x^2}y); (-2y).


2. Trả lời nghi vấn Hai trang 30 sgk Toán 7 tập 2

Cho một số ví dụ về đơn thức.

Trả lời:

Ví dụ: (3;,,z;;;5x{y^2};,,dfrac{2}{5}{x^2}{y^3}z)…

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk toán 7 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk toán 7 tập Hai của Bài §3. Đơn thức trong chương IV – Biểu thức đại số cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 10 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

(5 – x)$x^2$;   -$frac{5}{9}$$x^2y$;    $-5$

Em hãy rà soát xem bạn viết đã đúng chưa.

Bài giải:

Sở hữu hai đơn thức bạn Bình đã viết đúng, đó là -$frac{5}{9}$$x^2$y và $-5$

Ta thấy trong biểu thức $(5 – x)x^2 = 5x^2 – x^3$ mang chứa phép trừ nên đó ko phải là một đơn thức.


2. Giải bài 11 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $frac{2}{5}$ + $x^2$y

b) $9x^2yz$

c) $15,5$

d) $1 – frac{5}{9}x^3$.

Bài giải:

Theo khái niệm đơn thức, ta nhận thấy:

Biểu thức b) 9$x^2$yz và c) 15,5 là đơn thức.

Biểu thức a) $frac{2}{5}$ + $x^2$y và d) 1 – $frac{5}{9}$$x^3$ ko phải là đơn thức vì trong biểu thức mang chứa phép cùng và phép trừ.


3. Giải bài 12 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

$2,5x^2y$

$0,25x^2y^2$

b) Tính trị giá của mỗi đơn thức trên tại $x = 1$ và $y = -1$

Bài giải:

a) Đơn thức 2,5$x^2$y mang phần hệ số là 2,5 và phần biến là $x^2$y

Đơn thức 0,25$x^2$$y^2$ mang phần hệ số là 0,25 và phần biến là $x^2$$y^2$.

b) Tại x = Một và y = -1

Với đơn thức 2,5$x^2$y, ta mang: 2,5$x^2$y = 2,5.$1^2$.(-1) = -2,5

Vậy trị giá của đơn thức 2,5$x^2$y tại x = Một và y = -Một là $-2,5$

Với đơn thức 0,25$x^2$$y^2$, ta mang: 0,25$x^2$$y^2$ = 0,25.$1^2$.$(-1)^2$ = 0,25

Vậy trị giá của đơn thức 0,25$x^2$$y^2$ tại x = Một và y = -Một là $0,25$


4. Giải bài 13 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích của những đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -$frac{1}{3}$$x^2$y và 2x$y^3$

b) $frac{1}{4}$$x^3$y và -2$x^3$$y^5$

Bài giải:

a) (-$frac{1}{3}$$x^2$y).(2x$y^3$) = (-$frac{1}{3}$).2.$x^2$.y.x.$y^3$ = -$frac{2}{3}$$x^3$$y^4$

Đơn thức thu được là -$frac{2}{3}$$x^3$$y^4$ và bậc của nó là $3 + 4 = 7$

b) ($frac{1}{4}$$x^3$y).(-2$x^3$$y^5$) = $frac{1}{4}$.(-2).$x^3$.y.$x^3$.$y^5$ = -$frac{1}{2}$$x^6$$y^6$

Đơn thức thu được là -$frac{1}{2}$$x^6$$y^6$ và bậc của nó là $6 + 6 = 12$


5. Giải bài 14 trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Hãy viết những đơn thức với biến $x, y$ và mang trị giá bằng $9$ tại $x = -1$ và $y = 1$

Bài giải:

Sở hữu nhiều cách viết, đơn thức đơn thuần nhất là 9x2y.

Tổng quát: x2ny2m+1 (m, n ∈ N*).

Ví dụ:

-9xy ; -9x³y ; -9xy³ ; -9xy² ; v.v…

Tổng quát của trường hợp này là : -9.x^(2k + 1).yⁿ

(Tức là số mũ của x phải lẽ,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )

9x²y ; 9x²y² ; 9x^4.y³ ; v.v…

Tổng quát của trường hợp này là : -9.x^(2k).yⁿ

(Tức là số mũ của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )


Bài trước:

 • Giải bài 6 7 8 9 trang 28 29 sgk toán 7 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2

 • Những bài toán 7 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 7
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 10 11 12 13 14 trang 32 sgk toán 7 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *