Giải Bài 116 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh diều

Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Giải sách bài tập toán lớp 6 tập 1, tập Hai Cánh diều đầy đủ đại số và hình học với lời giải, phương pháp đi kèm cho tất cả những chương.

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Một CÁNH DIỀU

 • Chương 1: Số tự nhiên - SBT
 • Chương 2: Số nguyên - SBT
 • Chương 3: Hình học trực quan - SBT

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP Hai CÁNH DIỀU

 • CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT
 • CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT
 • CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

Chương 1: Số tự nhiên - SBT

 • Bài 1: Tập hợp - Cánh diều
 • Bài 2: Tập hợp những số tự nhiên - Cánh diều
 • Bài 3: Phép cùng, phép trừ những số tự nhiên - Cánh diều
 • Bài 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên- Cánh diều
 • Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên- Cánh diều
 • Bài 6: Thứ tự thực hiện những phép tính - Cánh diều
 • Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết - Cánh diều
 • Bài 8: Tín hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 9: Tín hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Cánh diều
 • Bài 10: Số nhân tố - Cánh diều
 • Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nhân tố - Cánh diều
 • Bài 12: Ước chung và ước chung to nhất - Cánh diều
 • Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương I - Cánh diều

Chương 2: Số nguyên - SBT

 • Bài 1: Số nguyên âm - Cánh diều
 • Bài 2: Tập hợp những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 3: Phép cùng những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc - Cánh diều
 • Bài 5: Phép nhân những số nguyên - Cánh diều
 • Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương II - Cánh diều

Chương 3: Hình học trực quan - SBT

 • Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều- Cánh diều
 • Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi- Cánh diều
 • Bài 3: Hình bình hành - Cánh diều
 • Bài 4: Hình thang cân- Cánh diều
 • Bài 5: Hình với trục đối xứng - Cánh diều
 • Bài 6: Hình với tâm đối xứng - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương III- Cánh diều

CHƯƠNG IV: Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT

 • Bài 1. Thu thập, tổ chức, trình diễn, phân tích và xử lí dữ liệu - Cánh diều
 • Bài 2. Biểu đồ cột kép - Cánh diều
 • Bài 3. Mô phỏng xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm thuần tuý - Cánh diều
 • Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm thuần tuý - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương 4 - Cánh diều

CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT

 • Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên - Cánh diều
 • Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương - Cánh diều
 • Bài 3. Phép cùng, phép trừ phân số - Cánh diều
 • Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số - Cánh diều
 • Bài 5. Số thập phân - Cánh diều
 • Bài 6: Phép cùng, phép trừ số thập phân - Cánh diều
 • Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân - Cánh diều
 • Bài 8. Ước tính và làm tròn số - Cánh diều
 • Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm - Cánh diều
 • Bài 10. Hai bài toán về phân số - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương V - Cánh diều

CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng - Cánh diều
 • Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song - Cánh diều
 • Bài 3: Đoạn thẳng
 • Bài 4: Tia - Cánh diều
 • Bài 5: Góc - Cánh diều
 • Bài tập cuối chương VI - Cánh diều

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *