Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9

SGK Địa lí lớp 9

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

 • 👉 Bài 1. Cùng đồng những dân tộc Việt Nam
 • 👉 Bài 2. Dân số và gia tăng dân số
 • 👉 Bài 3. Phân bố dân cư và những loại hình quần cư
 • 👉 Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • 👉 Bài 5. Thực hiện: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

ĐỊA LÍ KINH TẾ

 • 👉 Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • 👉 Bài 7. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • 👉 Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • 👉 Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.
 • 👉 Bài 10. Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.
 • 👉 Bài 11. Những nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • 👉 Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • 👉 Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của nhà cung cấp
 • 👉 Bài 14. Liên lạc vận tải và bưu chính viễn thông
 • 👉 Bài 15. Thương nghiệp và du lịch
 • 👉 Bài 16. Thực hiện: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

 • 👉 Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • 👉 Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 19. Thực hiện: Đọc bản đồ, phân tích và thẩm định tác động của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • 👉 Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • 👉 Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • 👉 Bài 22. Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • 👉 Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
 • 👉 Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • 👉 Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 27. Thực hiện: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • 👉 Bài 28. Vùng Tây Nguyên
 • 👉 Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • 👉 Bài 30. Thực hiện: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
 • 👉 Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
 • 👉 Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • 👉 Bài 34. Thực hiện: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng tâm ở Đông Nam Bộ
 • 👉 Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • 👉 Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • 👉 Bài 37. Thực hiện: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • 👉 Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo
 • 👉 Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
 • 👉 Bài 40. Thực hiện: Phân tích tiềm năng kinh tế của những đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

 • 👉 Bài 41. Địa lí tỉnh thành thị trấn
 • 👉 Bài 42. Địa lí tỉnh thành thị trấn (tiếp theo)
 • 👉 Bài 43. Địa lí tỉnh thành thị trấn (tiếp theo)

Xem Thêm

 • 👉 Đề thi, đề rà soát học kì 1 - Địa lí 9
 • 👉 Đề thi, đề rà soát học kì 2 - Địa lí 9

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *