Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 35 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.

a) Chứng minh rằng OA = OB

b) Lấy điểm C thuộc tia Ot. Chứng minh rằng CA = CB và

Lời giải:

a) ΔAOH và ΔBOH mang

      ∠ AOH = ∠ BOH (vì Ot là tia phân giác góc xOy)

      OH cạnh chung

      ∠ OHA = ∠ OHB (= 90º)

⇒ ΔAOH = ΔBOH (g.c.g)

⇒ OA = OB (hai cạnh tương ứng).

b) ΔAOC và ΔBOC mang:

      OA = OB (cmt)

      ∠ AOC = ∠ BOC (vì Ot là tia phân giác góc xOy)

      OC cạnh chung

⇒ ΔAOC = ΔBOC (c.g.c)

⇒ CA = CB (hai cạnh tương ứng)

∠ OAC = ∠ OBC ( hai góc tương ứng).

Tri thức ứng dụng

 • Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài 5 trang 121 : Vẽ thêm tam giác A’B’C’ mang ....

 • Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài 5 trang 122 : Tìm những tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96....

 • Bài 33 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Vẽ tam giác ABC biết ...

 • Bài 34 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trên mỗi hình 98, 99 ...

 • Bài 35 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho góc xOy khác góc bẹt ...

 • Bài 36 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trên hình 100 ta mang ...

 • Bài 37 trang 123 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trên mỗi hình 101, 102 ...

 • Bài 38 trang 124 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trên hình 104 ta mang ...

 • Bài 39 trang 124 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Trên mỗi hình 105, 106 ...

 • Bài 40 trang 124 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC ...

 • Bài 41 trang 124 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC ...

 • Bài 42 trang 124 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC mang ...

 • Bài 43 trang 125 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho góc xOy khác góc bẹt ...

 • Bài 44 trang 125 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC ...

 • Bài 45 trang 125 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Đố: Cho bốn đoạn thẳng ...

Mục lục giải toán 7 tập Một theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *