Giải bài 52 trang 101 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
  • Tập hợp Q những số hữu tỉ
  • Cùng, trừ số hữu tỉ
  • Nhân, chia số hữu tỉ
  • Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ cùng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
  • Tỉ lệ thức
  • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Làm tròn số
  • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.
  • Số thực
  • Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  • Đại lượng tỷ lệ thuận
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  • Đại lượng tỷ lệ nghịch
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Hàm số - Toán lớp 7
  • Mặt phẳng toạ độ
  • Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
  • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  • Hai góc đối đỉnh
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
  • Hai đường thẳng song song
  • Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  • Từ vuông góc tới song song
  • Định lí
  • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
 • CHƯƠNG II. TAM GIÁC
  • Tổng ba góc của một tam giác
  • Hai tam giác bằng nhau
  • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)
  • Tam giác cân
  • Định lí Pytago
  • Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  • Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Thu thập số liệu thống kê, tần số.
  • Bảng
  • Biểu đồ.
  • Số trung bình cùng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Khái niệm về biểu thức đại số.
  • Trị giá của một biểu thức đại số
  • Đơn thức.
  • Đơn thức đồng dạng.
  • Đa thức.
  • Cùng, trừ đa thức
  • Đa thức một biến.
  • Cùng, trừ đa thức một biến
  • Nghiệm của đa thức một biến.
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III - Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Tính chất đường phân giác của một góc
  • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Tính chất ba đường cao của tam giác
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7
  • Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *