Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn


Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối Chương 4 trang 97

Bài 4.34 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh vườn sở hữu hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải:

Ta nhận thấy tổng diện tích của hình 1, hình Hai và hình 3 bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD trong đó diện tích hình Hai là diện tích của mảnh vườn cần tìm.

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD là: 

7 + 6 = 13 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là: 

2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

13. 7 = 91 (m2)

Hình Một là hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 m và chiều rộng 3 m nên diện tích hình Một là: 

6.3 = 18 (m2)

Hình 3 là hình vuông sở hữu cạnh bằng Hai m nên diện tích hình 3 là:  

2.2 = 4 (m2)

Diện tích mảnh vườn bằng cần tìm bằng diện tích hình Hai và bằng:

91 - 18 - 4 = 69 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 69 m2.

Cách khác: Cách chia hình: Ta chia mảnh vườn thành 3 hình như hình vẽ bên dưới thì diện tích mảnh vườn bằng tổng diện tích của ba hình chữ nhật 1, hình Hai và hình 3.

Diện tích của hình 3 là:

2. 5 = 10 (m2)

Chiều dài của hình Hai là:

2 + 5 = 7 (m)

Chiều rộng của hình Hai là:

7 – 2 = 5 (m)

Diện tích của hình Hai là:

7. 5 = 35 (m2)

Chiều rộng của hình Một là:

7 – 3 = 4 (m)

Diện tích của hình Một là:

6. 4 = 24 (m2)

Diện tích mảnh vườn là:

24 + 35 + 10 = 69 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn là 69 m2.

  • Bài 4.28 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm xem trong hình bên sở hữu bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật ....

  • Bài 4.29 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ ....

  • Bài 4.30 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình theo những yêu cầu sau: a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh bằng 5 cm ....

  • Bài 4.31 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành sở hữu một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm ....

  • Bài 4.32 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sở hữu chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm ....

  • Bài 4.33 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm ....

  • Bài 4.35 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài gấp đôi chiều rộng. hãy cắt và ghép ....

  • Bài 4.36 trang 97 Toán lớp 6 Tập 1: Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu giá bán ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *