Giải Toán 7 trang 75 Chân trời sáng tạo tập 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 75 SGK Toán lớp 7 tập Một chân trời thông minh. Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành góc PAM = 33 độ (Hình 9) a) Tính số đo những góc còn lại.

Bài Một trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc (widehat {ABC},widehat {ADC})

b) Cho biết (widehat {ABC} = 100^circ ;widehat {ADC} = 60^circ ). Tính số đo của những góc (widehat {ABO},widehat {ADO})

Phương pháp:

a) Tia phân giác của một góc là tia xuất phát từ đỉnh của góc, đi qua một điểm trong của góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau

b) Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

Lời giải:

Bài Hai trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

a) Vẽ (widehat {xOy}) với số đo là 110 (^circ ).

b) Vẽ tia phân giác của (widehat {xOy}) trong câu a

Phương pháp:

Vẽ góc xOy = 110(^circ )

Bước 1: Vẽ góc (widehat {xOy} = 110^circ ). Ta với: (widehat {xOz} = widehat {zOy}) và (widehat {xOy} = widehat {xOz} + widehat {zOy}) nên (widehat {xOz} = frac{{110^circ }}{2} = 55^circ )

Bước 2: Tiêu dùng thước đo góc vẽ tia Oz đi qua một điểm trong của (widehat {xOy})sao cho (widehat {xOz} = 55^circ )

Ta được Oz là tia phân giác của góc xOy

Lời giải:

Bài 3 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành (widehat {PAM} = 33^circ ) (Hình 9)

a) Tính số đo những góc còn lại.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của (widehat {PAN}). Hãy tính số đo của (widehat {tAQ}). Vẽ At’ là tia đối của tia At. Giảng giải vì sao At’ là tia phân giác của (widehat {MAQ})

Phương pháp:

Sử dụng tính chất:

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ Hai góc kề bù với tổng số đo là 180 độ

+ Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

Lời giải:

Bài 4 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho (widehat {xOz} = 135^circ ). Vẽ tia Ot sao cho (widehat {yOt} = 90^circ ) và (widehat {zOt} = 135^circ ). Gọi Ov là tia phân giác của (widehat {xOt}). Những góc (widehat {xOv}) và (widehat {yOz}) với phải là hai góc đối đỉnh ko? Vì sao?

Phương pháp:

Vẽ hình

Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là cạnh đối của một cạnh của góc kia

Lời giải:

Bài 5 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

Vẽ hai góc kề bù (widehat {xOy},widehat {yOx'}), biết (widehat {xOy} = 142^circ ). Gọi Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}). Tính (widehat {x'Oz})

Phương pháp:

+ Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

+ Hai góc kề bù với tổng số đo là 180 độ

Lời giải:

Bài 6 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

Vẽ hai góc kề bù (widehat {xOy},widehat {yOx'}), biết (widehat {xOy} = 120^circ ). Gọi Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}), Oz’ là tia phân giác của (widehat {yOx'}). Tính (widehat {zOy},widehat {yOz'},widehat {zOz'})

Phương pháp:

+ Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

+ Hai góc kề bù với tổng số đo là 180 độ

Lời giải:

Bài 7 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời thông minh

Vẽ góc bẹt (widehat {xOy}). Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của (widehat {xOz}). Vẽ tia phân giác Ov của (widehat {zOy}) . Tính (widehat {tOv})

Phương pháp:

+ Nếu tia Oz là tia phân giác của (widehat {xOy}) thì (widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

+ Hai góc kề bù với tổng số đo là 180 độ

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *