Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật


Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài giảng: Bài 12: Hô hấp ở thực vật – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Thực vật không có cơ quan hô hấp riêng. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng,…

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

– Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2 và H20, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

– Phương trình tổng quát

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

– Năng lượng nhiệt thải ra để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật.

– Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…

– Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể

II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

Mụclớn

– Ở thực vật, phân giải kị khí có thể xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước hoặc trong các trường hợp cây thiếu ôxi.

– Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men.

– Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

– Lên men là quá trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic và giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron trong hô hấp.

– Chu trình Crep :

   + Diễn ra trong chất nền ti thể.

   + Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa hoàn toàn.

– Chuỗi truyền êlectron :

   + Diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

Article post on: edu.dinhthienbao.com

   + Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.

   + Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2 , 6 H20 và tích lũy được 36 ATP.

III. HÔ HẤP SÁNG

– Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.

– Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:

   + Cường độ ánh sáng cao

   + Ở lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 cạn kiệt, O2 lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2 )

– Quá trình: Enzim cacbôxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan : lục lạp, perôxixôm và ti thể.

– Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp

IV. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ mật thiết với nhau:

– Sản phẩm của quang hợp là chất hữu cơ và ôxi cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp

Source: edu.dinhthienbao.com

– Sản phẩm của hô hấp là cacbonic và nước là nguyên liệu cho quang hợp

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

a. Nước

– Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp

– Đối với các cơ quan ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ

– Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

– Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10 = 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi

Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển sang phân giải kị khí.

d. Hàm lượng CO2

 • Lý thuyết Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Lý thuyết Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Lý thuyết Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Lý thuyết Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Lý thuyết Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác


— Cập nhật: 24-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập bài 12 sinh học 11.Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Via @: edu.dinhthienbao.com

Video giải Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 51 – Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 51: Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau:

– Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

– Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái (hình 12.1B) có phải do hạt nảy mầm hô hấp hút O2 không, vì sao?

– Nhiệt kế trong bình (hình 12.1C) chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ không khí bên ngoài bình chứng thực điều gì?

Lời giải:

– Khi bơm hút hoạt động, ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động chứng tỏ đã có sự phản ứng giữa nước vôi trong là Ca(OH)2 với CO2 tạo thành CaCO3 là kết tủa làm nước vôi bị vẩn đục. Như vậy, các hạt nảy mầm trong bình đã diễn ra quá trình hô hấp mạnh tạo sản phẩm là CO2.

– Giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái là so hạt nảy mầm hô hấp hút O2 vì, giọt nước màu di chuyển về phía bên trái chứng tỏ thể tích khí trong ống giảm vì oxi trong ống đã được hạt nảy mầm hô hấp sử dụng.

– Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn nhiệt độ khống khí bên ngoài bình chứng tỏ các hạt nảy mầm đã hô hấp sinh ra nhiệt.

Các bài giải bài tập Sinh 11 khác:

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 51: Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải bình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân.

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 52: Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 53: Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại.

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 54: Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên, hãy nêu vai trò của oxi đối với hô hấp của cây.

 • Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 12 trang 54: Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số biện pháp bảo quản nông phẩm.

 • Bài 1 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp ở cây xanh là gì?

 • Bài 2 (trang 55 SGK Sinh 11): Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

 • Bài 3 (trang 55 SGK Sinh 11): Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

 • Bài 4 (trang 55 SGK Sinh 11): Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh.

 • Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Source: https://vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-11/ly-thuyet-ho-hap-o-thuc-vat.jsp

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Close