Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc (Nâng Cao) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 7 (trang 95 sgk Hình học 11 tăng): Mỗi khẳng định sau với đúng ko?

a) Hai đường thằng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau

b) Hai đường thằng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì vuông góc với nhau

Lời giải:

Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 11 tăng

a) Sai lấy hai đườngthẳng cắt nhau b, c nằm trong mp(P) và a ⊥ (P). Lúc đó, a ⊥ b , a ⊥ c nhưng b, c cắt nhau.

b) Sai lấy b // c, , b, c ⊂ (P) và a ⊥ (P)

Bài 8 (trang 95 sgk Hình học 11 tăng):

a) Cho véc tơ khác và hai vectơ , ko cùng phương. Chứng minh rằng nếu vectơ vuông góc với cả hai vectơ và thì ba vectơ , , ko cùng đồng phẳng.

b) Chứng minh rằng ba véc tơ cùng vuông góc với véctơ ≠ thì đồng phẳng. Từ đó suy ra những đường thẳng cùng vuông góc với Một đường thẳng thì cùng song song với một mặt phẳng.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng

Nếu 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 cùng vuông góc với một đường thẳng thì do kết quả nêu trên , ta với 3 véc tơ chỉ phương của 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 đồng phẳng tức là 3 đường thẳng d3, d2, d3 cùng song song với Một mặt phẳng

Bài 8 (trang 95 sgk Hình học 11 tăng):

a) Cho véc tơ khác và hai vectơ , ko cùng phương. Chứng minh rằng nếu vectơ vuông góc với cả hai vectơ và thì ba vectơ , , ko cùng đồng phẳng.

b) Chứng minh rằng ba véc tơ cùng vuông góc với véctơ ≠ thì đồng phẳng. Từ đó suy ra những đường thẳng cùng vuông góc với Một đường thẳng thì cùng song song với một mặt phẳng.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng

Nếu 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 cùng vuông góc với một đường thẳng thì do kết quả nêu trên , ta với 3 véc tơ chỉ phương của 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 đồng phẳng tức là 3 đường thẳng d3, d2, d3 cùng song song với Một mặt phẳng

Bài 8 (trang 95 sgk Hình học 11 tăng):

a) Cho véc tơ khác và hai vectơ , ko cùng phương. Chứng minh rằng nếu vectơ vuông góc với cả hai vectơ và thì ba vectơ , , ko cùng đồng phẳng.

b) Chứng minh rằng ba véc tơ cùng vuông góc với véctơ ≠ thì đồng phẳng. Từ đó suy ra những đường thẳng cùng vuông góc với Một đường thẳng thì cùng song song với một mặt phẳng.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 11 tăng

Nếu 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 cùng vuông góc với một đường thẳng thì do kết quả nêu trên , ta với 3 véc tơ chỉ phương của 3 đường thẳng d1 ,d2, d3 đồng phẳng tức là 3 đường thẳng d3, d2, d3 cùng song song với Một mặt phẳng

Bài 9 (trang 96 sgk Hình học 11 tăng):

Lời giải:

Giải bài 9 trang 96 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 9 trang 96 SGK Hình học 11 tăng

Bài 10 (trang 96 sgk Hình học 11 tăng):

Lời giải:

Giải bài 10 trang 96 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 10 trang 96 SGK Hình học 11 tăng

Bài 11 (trang 96 sgk Hình học 11 tăng):

a) AB ⊥ CD

b) Nếu I và J tuần tự là trung điểm của AB và CD thì IJ ⊥ AB và IJ ⊥ CD

Lời giải:

Giải bài 11 trang 96 SGK Hình học 11 tăng Giải bài 11 trang 96 SGK Hình học 11 tăng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *