Kiến thức trọng tâm Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Tri thức trọng tâm Sinh vật học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Nhằm mục đích giúp học trò nắm vững tri thức môn Sinh vật học lớp 10 năm 2021, VietJack soạn Sinh vật học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit theo bài học đầy đủ, chi tiết nội dung lý thuyết, thắc mắc trắc nghiệm và giải những bài tập trong sgk Sinh vật học 10.

A. Lý thuyết bài học

I. Cacbonhidrat (đường)

1. Cấu trúc hoá học

- Cấu tạo từ 3 nhân tố: Cacbon, hidro, oxi

- Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Tuỳ theo số lượng đơn phân người ta chia cacbonhidrat thành những loại đường đơn, đường đôi và đường đa.

2. Chức năng

- Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và thân thể

- Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

II. Lipit

Gồm nhiều loại với cấu trúc khác nhau

1. Mỡ

- Cấu tạo từ Một phân tử glixerol liên kết với 3 axit béo

- Chức năng: Dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

2. Phôtpholipit

- Cấu tạo từ Một phân tử glixerol và Hai axit béo

- Chức năng: Cấu tạo nên những loại màng của tế bào

3. Steroit

- Chức năng cấu tạo nên màng sinh chất và một số loại hoocmon.

4. Sắc tố và vitamin

Một số loại sắc tố và Một số vitamin cũng với thực chất là lipit.

B. Thắc mắc trắc nghiệm

A/ Cacbohiđrat

Câu 1: Thuật ngữ sử dụng để chỉ tất cả những loại đường là

A. Tinh bột

B. Xenlulôzơ

C. Đường lối

D. Cacbohyđrat

Lời giải:

Thuật ngữ sử dụng để chỉ tất cả những loại đường là cacbohyđrat

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Cacbonhiđrat là tên gọi sử dụng để chỉ nhóm chất nào sau đây?

A. Đường

B. Mỡ

C. Đạm

D. Chất hữu cơ

Lời giải:

Thuật ngữ sử dụng để chỉ tất cả những loại đường là cacbohyđrat

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi những nhân tố

A. C, H, O, N

B. C, H, N, P

C. C, H, O

D. C, H, O, P

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nhân tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Những nhân tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

A. Cacbon và hiđrô

B. Hiđrô và ôxi

C. Ôxi và cacbon

D. Cacbon, hiđrô và ôxi

Lời giải:

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nhân tố C, H, O .

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Cacbohidrat gồm những loại

A. Đường đơn, đường đôi

B. Đường đôi, đường đa

C. Đường đơn, đường đa

D. Đường đôi, đường đơn, đường đa

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm những loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm những thuật ngữ còn lại?

A.Đường đơn

B. Đường đa

C. Đường đôi

D. Cacbohiđrat

Lời giải:

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm những loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn,đường đôi và đường đa?

A. Khối lượng của phân tử

B. Độ tan trong nước

C. Số loại đơn phân với trong phân tử

D. Số lượng đơn phân với trong phân tử

Lời giải:

Dựa vào số lượng đơn phân với trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?

A. Khối lượng của phân tử

B. Số lượng đơn phân với trong phân tử

C. Số loại đơn phân với trong phân tử

D. Số nguyên tử C trong phân tử

Lời giải:

Dựa vào số lượng đơn phân với trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự những chất đường từ thuần tuý tới phức tạp?

A. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

C. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

D. Mônôsaccarit, pôlisaccarit, đisaccarit

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo thứ tự những chất đường từ thuần tuý tới phức tạp là: Mônôsaccarit (đường đơn), Điaccarit (đường đôi), Pôlisaccarit (đường đa).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự những chất đường từ phức tạp tới thuần tuý?

A. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

C. Pôlisaccarit, đisaccarit, mônôsaccarit

D. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

Lời giải:

Sắp xếp đúng theo thứ tự những chất đường từ phức tạp tới thuần tuý là: Pôlisaccarit (đường đa), Điaccarit (đường đôi), Mônôsaccarit (đường đơn).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Những đơn phân chủ yếu cấu tạo nên những loại cacbohyđrat là

A. Glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ

B. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Lời giải:

Những đơn phân chủ yếu cấu tạo nên những loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Những loại đường đơn phổ biến là

A. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

B. Glucôzơ, lactôzơ, fructôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, mantôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Lời giải:

Những đơn phân chủ yếu cấu tạo nên những loại cacbohyđrat là glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn?

A. Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

B. Tinh bột, xenlulôzơ, kitin

C. Galactôzơ, lactôzơ, tinh bột

D. Glucôzơ, saccarôzơ, xenlulôzơ

Lời giải:

Đường đơn bao gồm: Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

Tinh bột, xenlulozơ là đường đa.

Saccarozơ, lactozơ là đường đôi.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Loại đường với trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?

A. Mantôzơ

B. Fructôzơ

C. Hecxozơ

D. Pentozơ

Lời giải:

Loại đường với trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là đường 5 cacbon: Pentozơ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Tinh bột được enzim biến đổi thành loại đường nào trong khoang mồm?

A. Mantôzơ

B. Galactôzơ

C. lactôzơ

D. Pentozơ

Lời giải:

Tinh bột được enzim biến đổi thành đường mantozo trong khoang mồm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Đường mía (saccarotơ) là loại đường đôi được cấu tạo bởi

A. Hai phân tử Glucôzơ

B. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử Fructôzơ

C. Hai phân tử Fructôzơ

D. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử galactozơ

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được cấu tạo bởi một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?

A.Glucôzơ và Fructôzơ

B. Xenlulôzơ và Galactôzơ

C. Galactôzơ và tinh bột

D. Tinh bột và Mantôzơ

Lời giải:

Đường mía (saccarozơ) được cấu tạo bởi một phân tử glucozơ và một phân tử fructozơ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Hai phân tử đường đơn kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết peptit

B. Liên kết glicôzit

C. Liên kết hóa trị

D. Liên kết hiđrô

Lời giải:

Hai phân tử đường đơn kết nhau bằng liên kết glicôzit

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Trong cấu trúc của polisaccarit, những đơn phân được liên kết với nhau bằng loại liên kết

A. Photphodieste

B. Peptit

C. Cùng hóa trị

D. Glicozit

Lời giải:

- Polisaccarit được hình thành từ những đơn phân là đường đơn.

- Những đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glicozit được tạo thành giữa những đường đơn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Lúc bị thủy phân thu được glucozo

(3) Sở hữu thành phần nhân tố gồm: C, H, O

(4) Sở hữu công thức tổng quát:

(5) Tan trong nước Trong những ý trên với mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

(1), (2), (3) là đặc điểm chung của polisaccarit

Đáp án cần chọn là: B

B/ Lipit

Câu 1: Lipit là nhóm chất:

A. Được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O

B. Liên kết với nhau bằng những liên kết hóa trị ko phân cực

C. Sở hữu tính kỵ nước

D. Cả ba ý trên

Lời giải:

Lipit được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O (nhưng tỉ lệ H và O khác tỉ lệ của cacbohidrat) được nối với nhau bằng những liên kết hoá trị ko phân cực→ với tính kỵ nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Lipit là nhóm chất:

A.Được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cùng hóa trị ko phân cực, với tính kỵ nước

B. Được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cùng hóa trị phân cực, với tính kỵ nước

C. Được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cùng hóa trị ko phân cực, ko với tính kỵ nước

D. Được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O được nối với nhau bằng liên kết cùng hóa trị phân cực, ko với tính kỵ nước

Lời giải:

Lipit được cấu tạo từ 3 nhân tố C, H, O (nhưng tỉ lệ H và O khác tỉ lệ của cacbohidrat) được nối với nhau bằng những liên kết hoá trị ko phân cực → với tính kỵ nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Một phân tử mỡ bao gồm

A. Một phân tử glixerol và Một phân tử acid béo

B. Một phân tử glixerol và Hai phân tử acid béo

C. Một phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

D. 3 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

Lời giải:

Mỡ được hình thành do một phân tử glixêrol (một loại rượu 3 cacbon) liên kết với 3 axit béo.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Một phân tử mỡ bao gồm Một phân tử glixêrôl liên kết với

A. Một axít béo

B. Hai axít béo

C. 3 axít béo

D. 4 axít béo

Lời giải:

Mỡ được hình thành do một phân tử glixêrol (một loại rượu 3 cacbon) liên kết với 3 axit béo.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Chức năng chính của mỡ là

A. Dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể

B. Thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất

C. Thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn

D. Thành phần cấu tạo nên những bào quan

Lời giải:

Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Mỡ với chức năng chính của là

A. Cấu tạo nên một số loại hoocmôn

B. Cấu tạo nên màng sinh chất

C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể

D. Cấu tạo nên chất diệp lục

Lời giải:

Chức năng chính của mỡ là dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là?

A. Phôtpholipit và protein

B. Glixerol và axit béo

C. Steroit và axit béo

D. Axit béo và saccarozo

Lời giải:

Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào làphôtpholipit và protein

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Photpholipit với chức năng chủ yếu là :

A. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào

B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào

C. Là thành phần của máu ở động vật

D. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây

Lời giải:

Photpholipit với chức năng chủ yếu là thành phần cấu tạo màng sinh chất

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Loại lipit nào dưới đây là thành phần cấu tạo chủ yếu của màng sinh chất?

A. Mỡ

B. Carôtenôit

C. Stêrôit

D. Phôtpholipit

Lời giải:

Màng sinh chất được cấu tạo chủ yếu bởi phôtpholipit và protein.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Chức năng chính của phospholipid trong tế bào là

A.Cấu tạo màng sinh chất

B. Sản xuất năng lượng

C. Nhân biết và truyền tin

D. Liên kết những tế bào

Lời giải:

Chức năng chính của phospholipid trong tế bào là cấu tạo màng sinh chất.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Phốtpho lipit cấu tạo bởi

A. Một phân tử glixêrol liên kết với Hai phân tử axit béo và Một nhóm phốt phat

B. Hai phân tử glixêrol liên kết với Một phân tử axit béo và Một nhóm phốt phat

C. Một phân tử glixêrol liên kết với Một phân tử axit béo và Một nhóm phốt phat

D. 3 phân tử glixêrol liên kết với Một phân tử axit béo và Một nhóm phốt phat

Lời giải:

Photpholipit với cấu trúc gồm Hai phân tử axit béo liên kết với Một phân tử glixêrol, vị trí thứ 3 của phân tử glixêrol liên kết với nhóm phôtphat

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Phốtpho lipit cấu tạo bởi những thành phần

A. Glixêrol, axit béo và đường

B. Glix ê rol, đường và phốt phat

C. Đường, axit béo và phốt phát

D. Glixêrol, axit béo và phốt phat

Lời giải:

Photpholipit với cấu trúc gồm Hai phân tử axit béo liên kết với Một phân tử glixêrol, vị trí thứ 3 của phân tử glixêrol liên kết với nhóm phôtphat

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Phopholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực do nó với:

A. Một đầu vừa kị nước vừa ưa nước

B. Hai đầu ưa nước nhưng trái điện tích

C. Một đầu ưa nước, một đầu kị nước

D. Hai đầu ko cùng điện tích

Lời giải:

Photpholipit với tính lưỡng cực: đầu ancol phức ưa nước và đuôi kị nước

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Phopholipit ở màng sinh chất với một đầu vừa kị nước vừa ưa nước là chất:

A. Lưỡng cực

B. Tan trong nước

C. Ko tan trong nước

D. Lưỡng tính

Lời giải:

Photpholipit với tính lưỡng cực: đầu ancol phức ưa nước và đuôi kị nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Lớp phopholipit ở màng sinh chất sẽ

A. Ko cho những chất tan trong nước cũng như những chất tích điện đi qua

B. Cho những chất tan trong lipit, những chất với kích thước nhỏ ko phân cực ko tích điện đi qua

C. Ko cho những chất ko tan trong lipit và trong nước đi qua

D. Cả A và B

Lời giải:

Phopholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực do đó nó chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (ko phân cực) đi qua. Những chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Lớp phopholipit ở màng sinh chất sẽ cho những chất nào đi qua:

A. Những chất ko tan trong lipit, với kích thước nhỏ

B. Những chất tan trong nước

C. Những chất tan trong lipit, những chất với kích thước nhỏ ko phân cực

D. Những chất phân cực, với kích thước nhỏ

Lời giải:

Phopholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực do đó nó chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (ko phân cực) đi qua. Những chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Ơstrogen là hoocmon sinh dục với thực chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?

A. Steroit

B. Phôtpholipit

C. Dầu thực vật

D. Mỡ động vật

Lời giải:

Ơstrogenlà hoocmon sinh dục được cấu tạo bởi steroit

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Chất dưới đây tham gia cấu tạo hoocmôn là :

A. Stêroit

B. Triglixêric

C. Phôtpholipit

D. Mỡ

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Cholesteron ở màng sinh chất với vai trò:

A. Liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào, với chức năng bảo vệ và phân phối năng lượng

B. Sở hữu chức năng làm cho cấu trúc màng thêm ổn định và vững chắc hơn

C. Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào

D. Làm nhiệm vụ vận chuyển những chất, thụ thể thu nhận thông tin

Lời giải:

Cholesteron ở màng sinh chất với vai trò làm cho cấu trúc màng thêm ổn định và vững chắc hơn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Vì sao cholesteron là thành phần quan yếu của màng sinh chất?

A. Cholesteron chèn vào giữa hai lớp photpholipit làm màng tế bào ổn định hơn

B. Chèn vào lớp photpholipit tạo kênh vận chuyển những chất qua màng

C. Gắn trên màng thu nhận những thông tin truyền tới tế bào

D. Làm nhiệm vụ vận chuyển những chất, thụ thể thu nhận thông tin

Lời giải:

Cholesteron làm vật liệu cấu trúc nên màng sinh chất (chèn vào giữa hai lớp photpholipit), với vai trò làm cho cấu trúc màng thêm ổn định và vững chắc hơn.

Đáp án cần chọn là: A

C. Giải bài tập sgk

 • Trả lời thắc mắc Sinh 10 Bài 4 trang 19: Hãy kể tên những loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào

 • Bài 1 (trang 22 SGK Sinh 10): Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả những thuật ngữ còn lại

 • Bài 2 (trang 22 SGK Sinh 10): Nêu những cấu trúc và chức năng của những loại cacbohiđrat

 • Bài 3 (trang 22 SGK Sinh 10): Nêu và cho biết chức năng của những loại lipit

 • Sinh vật học 10 Bài 5: Protêin
 • Sinh vật học 10 Bài 6: Axit nuclêic
 • Sinh vật học 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ
 • Sinh vật học 10 Bài 8: Tế bào nhân thực
 • Sinh vật học 10 Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án
--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit đầy đủ từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập cacbohiđrat và lipit.

Để quá trình tiếp thu tri thức mới trở nên tiện lợi và đạt hiệu quả nhất, trước lúc khởi đầu bài học mới những em cần với sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung tri thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những tri thức hiện với trả lời thắc mắc liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Lời giải Sinh vật học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit đầy đủ, giúp những em tiết kiệm thời kì. Nội dung chi tiết được san sớt dưới đây.

Soạn Sinh 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Trả lời thắc mắc Sinh 10 Bài 4 trang 19

Trả lời thắc mắc Sinh 10 Bài 4 trang 19:

Hãy kể tên những loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Lời giải:

Một số loại đường:

- Đường đơn: Ví dụ như:

+ Glucôzơ: cấu tạo đường đôi như saccarôzơ; cấu tạo nên đường đa như tinh bột.

+ Fructôzơ: cấu tạo nên đường đôi như saccarôzơ.

+ Galactôzơ: cấu tạo nên đường đôi như lactôzơ.

+ Ribôzơ: cấu tạo nên ribônucleôtit là thành phần của ARN.

+ Đeoxiribôzơ: cấu tạo nên nucleôtit là thành phần của ADN.

- Đường đôi: Ví dụ như mantôzơ, lactôzơ, saccarôzơ,… với chức năng phân phối năng lượng, cấu tạo đường đa.

- Đường đa: Ví dụ như:

+ Tinh bột: dự trữ năng lượng ở thực vật.

+ Glicôgen: dự trữ năng lượng ở động vật.

+ Xenlulôzơ: cấu tạo thành tế bào thực vật.

Giải bài tập SGK Sinh vật học 10 Bài 4

Bài 1 (trang 22 SGK Sinh vật học 10):

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả những thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn

b) Đường đội

c) Tinh bột

d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 22 SGK Sinh vật học 10):

Nêu những cấu trúc và chức năng của những loại cacbohiđrat.

Lời giải:

+ Cấu trúc của cacbohiđrat:

- Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ ba nhân tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân với đơn phân chủ yếu là những đường 6C.

- Dựa theo số lượng đơn phân trong phân tử mà người ta chia cacbohiđrat thành 3 loại:

• Đường đơn: Một phân tử đường 6C (glucozơ, fructozơ, galactozơ)

• Đường đôi: Hai phân tử đường 6C liên kết với nhau (saccarôzơ, lactôzơ, mantôzơ)

• Đường đa: nhiều phân tử đường 6C liên kết với nhau (tinh bột, xenlulozơ)

+ Chức năng của cacbohiđrat:

 - Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và thân thể: đường sữa, glicôgen, tinh bột,…

- Cấu tạo nên tế bào và những phòng ban của thân thể: xenlulôzơ, kitin, glycôprôtêin,…

Bài 3 (trang 22 SGK Sinh vật học 10):

Nêu và cho biết chức năng của những loại lipit.

Lời giải:

Sở hữu 4 loại lipit là: mỡ, photpholipit, sterôit, vitamin và sắc tố

+ Mỡ:

- Cấu tạo: Một phân tử glixêrol (rượu 3C) liên kết với ba axit béo. Mỗi axit béo thường được cấu tạo từ 16 tới 18 nguyên tử cacbon.

- Mỡ động vật thường chứa những axit béo no; dầu thực vật và một số loài cá chứa nhiều axit béo ko no, thường tồn tại ở dạng lỏng.

- Chức năng :dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

+ Phôtpholipit:

- Cấu tạo: một phân tử glixêrol liên kết với hai phân tử axit béo và một nhóm phôtphat.

- Chức năng: cấu tạo nên những loại màng của tế bào.

+ Sterôit:

- Một số lipit với thực chất hoá học là sterôit cũng với vai trò rất quan yếu trong tế bào và trong thân thể sinh vật.

- Chức năng: cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào (côlestêrôn), hoomon nam nữ(estrôgen, testosterone)

+ Sắc tố và vitamin:

- Sắc tố: carôtenôit, diệp lục,…

- Vitamin: A, D, K, E

Lý thuyết Sinh 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

I. Cacbonhidrat (đường)

1. Cấu trúc hoá học

- Cấu tạo từ 3 nhân tố: Cacbon, hidro, oxi

- Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Tuỳ theo số lượng đơn phân người ta chia cacbonhidrat thành những loại đường đơn, đường đôi và đường đa.

2. Chức năng

- Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và thân thể

- Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

II. Lipit
Gồm nhiều loại với cấu trúc khác nhau

1. Mỡ

- Cấu tạo từ Một phân tử glixerol liên kết với 3 axit béo

- Chức năng: Dự trữ năng lượng cho tế bào và thân thể.

2. Phôtpholipit

- Cấu tạo từ Một phân tử glixerol và Hai axit béo

- Chức năng: Cấu tạo nên những loại màng của tế bào

3. Steroit

- Chức năng cấu tạo nên màng sinh chất và một số loại hoocmon.

4. Sắc tố và vitamin

Một số loại sắc tố và Một số vitamin cũng với thực chất là lipit.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải Sinh vật học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit đầy đủ chi tiết bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *