Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 12 – Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, sản xuất cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 12 tăng Bài 20 trang 82: Lúc xét một gen với Hai alen là A và a thì trong quần thể với 3 kiểu gen hay thành phần kiểu gen là AA, Aa, aa. Quy ước : Tần số tương đối của kiểu gen AA (đồng hợp tử trội) là d, của Aa (dị hợp tử) là h, của aa là r. Gọi p là tần số tương đối của alen A, q là tần số tương đối của alen a. Hãy xác định công thức tính tần số tương đối những alen trong quần thể.

Lời giải:

– Tần số tương đối của alen A: p = d + h/2

– Tần số tương đối của alen a: q = r + h/2

→ p + q = 1

Trả lời thắc mắc Sinh 12 tăng Bài 20 trang 83: Quần thể với 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối.

Lời giải:

Bài Một trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học.

Lời giải:

– Quần thể được hiểu là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng ko gian xác định, ở một thời khắc xác định, với mối quan hệ về mặt sinh sản (quần thể giao phối). Về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối.

– Đặc trưng: Mỗi quần thể được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của những alen, những kiểu gen, những kiểu hình. Quần thể giao phối là quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

   + Vốn gen: là toàn bộ những alen của tất cả những gen trong quần thể. Vốn gen bao gồm những kiểu gen riêng biệt, được biểu hiện thành kiểu hình nhất định.

   + Tần số tương đối của những alen: được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét trên tổng số alen thuộc một locus trong quần thể.

   + Tần số của một kiểu gen (kiểu hình): được tính bằng tỉ số cá thể với kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

Bài Hai trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?

Lời giải:

– Tần số tương đối của những alen: được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét trên tổng số alen thuộc một locus trong quần thể.

– Tần số của một kiểu gen (kiểu hình): được tính bằng tỉ số cá thể với kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

– Tần số tương đối của alen được tính theo công thức:

   + Tần số tương đối của alen A: p = d + h/2

   + Tần số tương đối của alen a: q = r + h/2

→ p + q = 1

Bài 3 trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối.

Lời giải:

– Quần thể tự phối tiêu biểu là những quần thể thực vật tự thụ phấn, quần thể động vật lưỡng tính tự thụ tinh.

– Sự tự phối qua nhiều thế hệ làm cho quần thể dần dần phân thành những dòng thuần với kiểu gen khác nhau, sự tuyển lựa trong dòng thuần ko với hiệu quả.

– Cấu trúc di truyền của quần thể với kiểu gen dị hợp tự phối biến đổi qua những thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ dị hợp tử và tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử những ko làm thay đổi tần số tương đối của những alen, làm cho quần thể dần được đồng hợp hóa.

Bài 4 trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng. Một đàn bò với 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Xác định tần số tương đối của những alen A và a.

Lời giải:

– Cấu trúc di truyền của quần thể:

(P): 47,9% AA : 43,4% Aa : 8,7% aa

Tần số tương đối của những alen A: 47,9% + 43,4%/2 = 69,6% = 0,7

Tần số tương đối của những alen a: 8,7% + 43,4%/2 = 30,4% = 1 – 0,7 = 0,3

Bài 5 trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Một quần thể với 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tục.

Lời giải:

– Tỉ lệ dị hợp Aa sau 3 thế hệ tự phối liên tục: 0,48 × (1/2)3 = 0,06

– Tỉ lệ đồng hợp tử AA sau 3 thế hệ tự phối: 0,36 + (0,48 – 0,06) : 2 = 0,57

– Tỉ lệ đồng hợp tử aa sau 3 thế hệ tự phối: 0,16 + (0,48 – 0,06) : 2 = 0,37

→ Cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ tự phối liên tục:

    0,57 AA : 0,06 Aa : 0,37 aa

Bài 6 trang 83 sgk Sinh vật học 12 tăng: Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là ko đúng?

A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần với kiểu gen khác nhau.

B. Sự tuyển lựa ko mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ tinh.

C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.

D. Thể hiện tính đa hình.

Lời giải:

Đáp án D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *