Bài 56 Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

Giải Khoa học 10 Bài 56: Thực hiện: Xây dựng kế hoạch kinh doanhI. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO HỘ GIA ĐÌNH

Khắc phục tình huống: (sgk trang 183 Khoa học 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình

Doanh thu bán hàng = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100*5000+5000*200+3000*100

= 1800000.

b) Xác định mức giá bán trả công lao động:

Tầm giá trả công lao động= tiền công viên chức nấu bếp* số lượng viên chức nấu bếp+ tiền công viên chức phục vụ* số lượng viên chức phục vụ

=80000*1+25000*4

=180000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử giá bán tậu hàng chiếm khoảng 50% tổng doanh thu bán hàng)

Nhu cầu vốn kinh doanh = 50% tổng doanh thu bán hàng = 900.000.

II. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Khắc phục tình huống: (sgk trang 184 Khoa học 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tỏng mức bán hàng của doanh nghiệp = nhu cầu thị trường mặt hàng A + nhu cầu thị trường mặt hàng B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000+10.000.000+25.000.000+30.000.000

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp

Mức bán ở thị trường địa phương = mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng A + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000+10.000.000+30.000.000

= 60.000.000

Mức bán ở thị trường phụ cận: 10.000.000+15.000.000=25.000.000

Mức bán ở thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định kế hoạch tổng mức tậu hàng của doanh nghiệp

Tổng trị giá tậu là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000=81.000.000

d) Xác định kế hoạch tậu từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp

Hàng A:

- Cơ sở vật chất Một là (22.000.000 – 2.000.000) * 60% = 12.000.000

- Cơ sở vật chất Hai là (22.000.000 – 2.000.000) * 40% = 8.000.000

Hàng B:

- Cơ sở vật chất 1 = hạ tầng 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

- Cơ sở vật chất 1 = 38.000.000* 40% = 15.200.000

- Cở sở 2= Cơ sở vật chất 3=38.000.000*30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức giá bán của doanh nghiệp

Tổng giá bán = Tầm giá tậu hàng hóa + Tầm giá quản lí và giá bán khác

= 81.000.000 + 18.000.000

= 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng giá bán

III. HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH DOANH

Khắc phục tình huống 1: (sgk trang 185 Khoa học 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu: 100 * 5000 + 200 * 5000 + 3000 * 100 = 1.800.000

- Tầm giá kinh doanh: 30 * 5.000 + 25 * 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 * 3000) * 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

- Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Khắc phục tình huống 2: (sgk trang 186 Khoa học 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu bán hàng: 950.000 * 120 + 720 * 600.000 = 546.000.000

- Tầm giá kinh doanh: 120 * 800.000 + 720 * 500.000 = 456.000.000

- Lợi nhuận: 546.000.000 - 456.000.000 = 90.000.000

Khắc phục tình huống 3: (sgk trang 187 Khoa học 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu Một năm của doanh nghiệp: (6.000 * 100.000 + 10.000 * 150.000 + 4.000 * 200.0000) * 12 = 34.800.000.000

- Tầm giá làm sản phẩm (6.000 * 80.000 + 120.000 * 10.000 + 170.000 * 4.000) * 12= 28.320.000.000

- Lợi nhuận cho doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 - 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *