Luật thương mại quốc tế: Câu hỏi lý thuyết ôn tập (có đáp án)

Câu 1: Thương nghiệp quốc tế là gì? Khái niệm của luật thương nghiệp quốc tế?

Thương nghiệp quốc tế mang từ lâu đời và đã trải qua những thời kì phát triển khác nhau. Với thể chia sự hình thành và phát triển cùa thương nghiệp quốc tế thành 4 thời kì sau:

khởi đầu từ thế kỉ XIX trước Công nguyên tới thế kỉ thứ IV. Trong thời kì này. hoạt động thương nghiệp quốc tế dã được coi là hình thành lúc mà những hoạt động trao đổi, sắm bán hàng hoá ko còn bị bó hẹp trong từng quốc gia nhất định mà đã vượt ra khỏi biên giới của mỗi quốc gia. Một trong những sự kiện quan yếu trong thời kì này đối với thương nghiệp quốc tế là sự hình thành nối châu Á với châu Âu. Do điều kiện liên lạc khó khăn, phương tiện vận tải chưa phát triển nên hoạt động thương nghiệp quốc tế trong thời kì này chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ.

kéo dài từ thế kỉ V tới thế kỉ XIII. Trong thời kì này do chiến tranh liên miên giữa những thế lực phong kiến nên thương nghiệp quốc tế kém phát triển. Tuy nhiên, hoạt động thương nghiệp vẫn diễn ra khá tấp nập ở một số thành thị trấn cùa châu Âu và Trung Đông – những nơi được coi là trung tâm giao dịch thương nghiệp như Venise, Florence, Istanbul, Baghdad….

được tính từ thế kỉ XIV tới năm 1945. Đây là thời kì đánh dấu sự phát triển mạnh cùa thương nghiệp quốc tế. Do phương tiện liên lạc phát triển, đặc thù là liên lạc đường biển nên việc trao đổi sắm bán hàng hoá giữa những nước cũng vì vậy mà phát triển mạnh. Trong thời kì này, để phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hoá mà hàng loạt những loại nhà cung cấp mang liên quan tới hoạt động thương nghiệp quốc tế đã hình thành và phát triển như nhà cung cấp tài chính, nhà băng, bảo hiểm…

được xác định từ năm 1945 tới nay. Đây là thời kì phát triển mạnh mẽ chưa từng mang của thương nghiệp quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ này mang được nhờ những thành tựu khoa học kĩ thuật về sự quan tâm đặc thù của những quốc gia đối với thương nghiệp quốc tế mà mở đầu bằng việc hình thành GATT (1947) và sự ra đời của WTO. 

Với thể nói, cùng với sự phát triển của thương nghiệp quốc tế, khái niệm thương nghiệp quốc tế cũng phát triển. Khái niệm thương nghiệp quốc tế đã dần được thay đổi bởi sự phổ quát về đối tượng trao đổi sắm bán và sự phong phú về chủ thể.

về sự phổ quát hoá đối tượng trao đổi, sắm bán trong thương nghiệp quốc tế. Nếu ngày đầu sơ khai, đối tượng của thương nghiệp quốc tế là hàng hoá hữu hình thì sau này, kế bên hàng hoá hữu hình, những nhà cung cấp, những hoạt động đầu tư và vấn để sở hữu trí tuệ đã trở thành đối tượng của thương nghiệp quốc tế (TMQT).

sự phong phú về chủ thể tham gia hoạt  động thương nghiệp quốc tế. Nếu trước đây, đặc thù là trong thời kì đầu thương nghiệp quốc tế, chủ thể tham gia thương nghiệp quốc tế chỉ là những tư nhân thì ngày nay trong quan hệ thương nghiệp quốc tế, kế bên sự ra đời cùa rất nhiều pháp nhân thì những quốc gia cũng đang trở thành một loại chủ thể đáng kể trong ngành nghề này.

Từ việc phổ quát hoá đối tượng và phong phú về chủ thể trong TMQT một cách nhanh chóng mà thuật ngữ “thương nghiệp quốc tế trong nhiều trường hợp đã chưa được tiêu dùng một cách thống nhất. 

Ở Việt Nam, hoạt động thương nghiệp được hiểu là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: sắm bán hàng hoá, cung ứng nhà cung cấp, đầu tư, xúc tiến thương nghiệp và những hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Trong lúc đó, việc sắm bán hàng hoá quốc tế được hiểu là việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá, theo đó hàng hoá được đưa ra, đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc khu vực đặc thù nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực thương chính riêng theo quy định của pháp luật. Nói cách khác, thương nghiệp quốc tế được hiểu là những hoạt động thương nghiệp vượt ra khỏi biên giới quốc gia hoặc biên giới thương chính.

Với cách tiếp cận khái niệm thương nghiệp như trên nên ở Việt Nam hai thuật ngữ là “International trade” (tạm dịch là thương nghiệp quốc tế) và “international commerce” (tạm dịch là kinh doanh quốc tế) thường dược hiểu chung một tức là thương nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, ờ nhiều nước trên toàn cầu, hai thuật ngữ này mang nghĩa khác nhau. Nếu international trade là thuật ngữ chỉ những hoạt động thương nghiệp quốc tế do những quốc gia thực hiện với nhau thì international commerce là thuật ngữ chỉ hoạt dộng thưcng mại quốc tế do những thương nhân tiến hành. Tương tự, mang thể thấy rằng cách tiếp cận khái niệm “thương nghiệp quốc tế” (international trade) những nước này ko giống với Việt Nam. Nếu Việt Nam lấy tín hiệu hành vi thương nghiệp vượt ra khỏi biên giới quốc gia (bao gồm hành vi của quốc gia và của thương nhân) làm tiêu chí xác định quan hệ thương nghiệp quốc tế thi ở một số nước việc xác định quan hệ thương nghiệp quốc tế được dựa vào tín hiệu chủ thể là quốc gia.

Luật thương nghiệp + Quốc tế

Cũng như những ngành nghề khác, hoạt động thương nghiệp quốc tế chịu sự điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật và những nguyên tắc pháp lý nhất định. Trong thời kì trước tiên hình thành quan hệ thương nghiệp quốc tế, thông qua việc trao đổi sắm bán giữa những thương nhân của những nước khác nhau, những hành vi thương nghiệp của những thương nhân này được điều chỉnh bởi chính những thoả thuận của họ. Những thỏa thuận này được gọi là , bởi vì nó được những thương nhân xác lập và tôn trọng thực hiện. Sau này, lúc mang sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động thương nghiệp quốc tế, những quy định pháp luật được nhà nước ban hành trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của những thương nhân và bảo vệ quyền lợi của nhà nước.

Hoạt động thương nghiệp là những hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận thông qua việc trao đổi sắm bán hàng hoá, nhà cung cấp và những đối tượng trao đổi khác trong thương nghiệp. Theo quy định của Luật thương nghiệp 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 (sau đây gọi tắt là LTM 2005) thì:

Thương nghiệp quốc tế là hoạt động thương nghiệp mang yếu tố nước ngoài. Những yếu tố nước ngoài trong thương nghiệp quốc tế được xác định trên hạ tầng của ba tín hiệu là:

+ Chủ thể trong quan hệ thương nghiệp là những bên mang quốc tịch khác nhau hoặc mang trụ sở thương nghiệp ở những nước khác nhau;

+ Sự kiện làm phát sinh thay đổi hoặc kết thúc quan hệ thương nghiệp xảy ra ở nước ngoài và

+ Đối tượng của quan hệ thương nghiệp như hàng hoá, nhà cung cấp hoặc những đối tượng khác ở nước ngoài.

Tương tự,

Câu 2: Thương nhân – Chủ thể phổ biến trong những quan hệ thương nghiệp quốc tế

Chủ thể hợp đồng trong ngành nghề thương nghiệp chủ yếu được thiết lập giữa những chủ thể là thương nhân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và tư nhân hoạt động thương nghiệp một cách độc lập, thường xuyên, mang đăng ký kinh doanh. 

 1. Tư nhân

Một tư nhân trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế thì chỉ những người đáp ứng đủ những tiêu chí đó mới mang thể trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế. Trong trường hợp pháp luật ko quy định cụ thể những tiêu chí để một tư nhân trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế thì về nguyên tắc, tư nhân đó phải mang đủ tư cách để tiến hành những hoạt động thương nghiệp trong nước, đồng thời mang thể phải thoả mãn một số điều kiện bổ sung, nếu mang, thường là:

– Điều kiện về nhân thân: điều kiện nhân thân của một tư nhân là điều kiện pháp lý gắn liền với một con người cụ thể, như điều kiện về độ tuổi, về tình trạng sức khoẻ, tình trạng tư pháp.

– Điều kiện về nghề nghiệp: quy định những đối tượng đang làm những công việc, nghề nghiệp nhất định được phép tiến hành hay ko được phép tiến hành những hoạt động thương nghiệp quốc tế.

Ví dụ như, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều kiện về chủ thể được phép tiến hành hoạt động thương nghiệp được nêu cụ thể tại Điều 6 và Điều 73 Luật Thương nghiệp 2005. Theo Điều 73 Luật thương nghiệp 2005 thì một người lúc đã đủ điều kiện trở thành chủ thể trong hoạt động thương nghiệp trong nước, nếu muốn hoạt động thương nghiệp với nước ngoài thì phải mang đầy đủ những điều kiện do Chính phủ quy định.

 1. Pháp nhân

Pháp nhân là tổ chức kinh tế được Nhà nước thành lập hoặc xác nhận, mang cơ cấu tổ chức, trụ sở, con dấu riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính mình. Trong thương nghiệp quốc tế hiện đại, đối với pháp nhân, những nước thường mang xu hướng quy định, pháp nhân đó đủ điều kiện tiến hành những hoạt động thương nghiệp trong nước thì mang thể tiến hành những hoạt động thương nghiệp quốc tế trừ một số ngành nghề cần đáp ứng những điều kiện bổ sung nhất định. Đó thưởng là những ngành nghề, ngành nghề kinh doanh đặc thù, mang điều kiện.

***Những chủ thể khác

Trong ngành nghề hợp đồng thương nghiệp quốc tế và những giao dịch kinh doanh quốc tế, một số tổ chức quốc tế cũng mang vai trò đáng kể như: Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương nghiệp quốc tế (United Nations Commission on International Trade Law – viết tắt là “UNCITRAL”), Ủy ban của Liên hợp quốc về Thương nghiệp và phát triển (United Nations Conference on Trade and Development – viết tắt là ‘UNCTAD’), Phòng thương nghiệp quốc tế (International Chamber of Commerce viết tắt là “ICC”), Liên đoàn hiệp hội những nhà vận chuyển hàng hóa quốc tế (International Federation of Freight Forwarders Association – viết tắt là FLATA) V.V.

Những tổ chức quốc tế này hướng tới việc soạn thảo những luật mẫu, nhằm phân phối khuông pháp lý cho những nước phê chuẩn và xây dựng pháp luật nước minh tương thích với luật mẫu, sao cho thích hợp với nhu cầu của những nước, ví dụ như những Luật mẫu của UNCITRAL v.v.; hoặc hệ thống hoá những tập quán thương nghiệp quốc tế như INCOTERMS của ICC; hoặc hài hoà hoá pháp luật thông qua việc khuyến khích và sử dụng những mẫu chứng tử chuẩn, ví dụ như vận đơn vận tải đa phương thức của FIATA.”

Câu 3: Quốc gia – Chủ thể đặc thù trong những quan hệ thương nghiệp quốc tế.

Quốc gia mang thể tham gia những quan hệ TMQT và những giao dịch kinh doanh QT cùng thương nhân với tư cách là một bên trong quan hệ hợp động. Xu hướng quốc gia ký kết hợp động với thương nhân ngày nay đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, khác với quan hệ TM giữa những quốc gia với nhau, trong quan hệ HĐTMQT với thương nhân, quốc gia là một chủ thể đặc thù. Tính đặc thù này xuất phát từ đặc điểm quốc gia là chủ thể mang chủ quyền, và do đó, đối với HĐTMQT kí giữa quốc gia và thương nhân:

–                     Quốc gia là một bên trong quan hệ mang quyền đương nhiên ứng dụng PL của quốc gia mình vào hợp đồng. Tương tự, HĐTMQT giữa quốc gia và thương nhân ko đặt ra vấn đề chọn luật ứng dụng như những HĐTMQT giữa thương nhân với thương nhân, ở đó, những bên trong hợp đồng được tự do thỏa thuận về nội dung hợp đồng, bao gồm cả vấn đề luật ứng dụng.

–                     Nguyên tắc đồng đẳng trong hợp động bị hạn chế do quốc gia được lợi quyền miễn trừ tư pháp, theo đó: (i) Ko một tổ chức, tư nhân nào mang quyền khởi kiện hay xét xử quốc gia; (ii) Tài sản của quốc gia ko bị sai áp để đảm bảo cho những vụ kiện; (iii) Quốc gia ko mang nghĩa vụ phải thi hành bản án, quyết định hay phán quyết của bất kì tổ chức, tư nhân nào. (quy định cụ thể tại Công ước Liên hợp quốc về Miễn trừ quốc gia năm 2004)

 Quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia đều được xác nhận, xong thực tế những nước mang quan niệm ko giống nhau về phạm vi của quyền. theo đó, chia ra làm Hai hướng là quyền miễn trừ tư pháp “tuyệt đối” và quyền miễn trừ tư pháp “tương đối”:

–                     Thuyết lí về quyền miễn trừ tư pháp “tuyệt đối” được ủng hộ bởi nguyên tắc đồng đẳng chủ quyền quốc gia và thuyết giáo “hành vi quốc gia”. Thuyết lí “hành vi quốc gia” xuất phát từ thực tiễn của Tòa án Hoa Kỳ. Thuyết lí này cho rằng mỗi quốc gia mang chủ quyền trong phạm vi lãnh thổ của mình và những hành vi mà quốc gia được thực hiện trong lãnh thổ của mình và những hành vi mà một quốc gia thực hiện trong lãnh thổ của mình phải được coi là hợp pháp và ko thể bị tòa án nước ngoài xem xét lại.

      Năm 1964, tòa án vô thượng hoa kì đã ứng dụng thuyết giáo “hành vi quốc gia” trong một vụ nổi tiếng … Vụ việc này xảy ra lúc Cu-ba tiến hành quốc hữu hóa ngành công nghiệp sản xuất đường, nắm quyền kiểm soát những nhà máy tinh luyện đường và những nhà máy khác trong cuộc cách mệnh cu-ba. Rất nhiều nhà đầu tư Hoa Kì đã thiệt hại do đầu tư vào những nhà máy này mà ko được bồi thường sau lúc chính phủ cu-ba lên nắm quyền. mặc dù trong hoàn cảnh mang rất nhiều công dân Hoa Kì đã bị thiệt hại, tòa án vô thượng Hoa Kì vẫn bảo vệ thuyết giáo “Hành vi quốc gia”, coi hành vi của Chính phủ Cu-ba là hợp pháp và chưng yêu cầu của những công dân Hoa Kì chống lại Cu-ba do phải chịu những thiệt hại về đầu tư”.

      Tương tự, rõ ràng quyền miễn trừ tư pháp “tuyệt đối” của quốc gia trong TMQT tạo ra sự ko đồng đẳng trong quan hệ hợp đồng giữa quốc gia với thương nhân và đã làm hạn chế rất nhiều những giao dịch TM giữa hai nhóm chủ thể này.

Bởi vậy, để xúc tiến sự phát triển của những quan hệ TMQT, những quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ của mình sau lúc tham gia vào những giao dịch TMQT để được xử sự đồng đẳng như những chủ thể khác (quyền miễn trừ tư pháp “tương đối”).

Quốc gia mang thể tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ bằng những cách thức sau:

–                     Quy định trong pháp luật nước mình những trường hợp từ bỏ quyền miễn trừ quốc gia. VD: Luật của HK về miễn trừ chủ quyền của quốc gia nước ngoài năm 1976.

–                     Những quốc gia tham gia ký kết những điều ước quốc tế trong đó tự nguyện từ bỏ quyền miễn trừ quốc gia trong một số trường thống nhất định. Ví dụ như, theo Công ước Washington 1965, đối với những tranh chấp trong ngành nghề đầu tư là thành viên của Công ước, thì việc khắc phục tranh chấp giữa những bên được tiến hành trước một tổ chức trọng tài thiết chế và dưới sự giám sát của trung tâm quốc tế khắc phục những tranh chấp đầu tư.

Câu 4: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật quốc gia – nguồn luật điều chỉnh thương nghiệp quốc tế.

  Pháp luật quốc gia mang vị trí rất quan yếu trong thực tiễn thương nghiệp quốc tế. Pháp luật quốc gia – nguồn luật đang nói, nhằm phân biệt với luật quốc tế, được hiểu là bao gồm cả pháp luật của quốc gia nước ngoài.

Những bên trong hợp đồng mang thể lựa chọn pháp luật quốc gia của mỗi bên hoặc chọn pháp luật của nước thứ ba mà họ cho là thích hợp và đạt được sự thống nhất sau lúc giao dịch. Tuy nhiên, trong một số trưởng hợp, pháp luật của một quốc gia đã được những bên lựa chọn mang thể bị cơ quan tài phán từ chối ứng dụng nếu việc chọn luật trái với pháp luật nơi ký kết hợp đồng hoặc vì lý do bảo lưu trật tự công cùng (từ chối ứng dụng pháp luật nước ngoài). Ngoài ra, pháp luật của một quốc gia cũng mang thể được ứng dụng nếu mang quy phạm xung đột dẫn chiếu tới.

Nguồn của pháp luật quốc gia rất phong phú và phổ quát, tùy thuộc vào từng hệ thống pháp luật: Luật chung Anh — Mỹ (Common Law). Châu Âu lục địa (Civil Law) hay những hệ thống pháp luật khác. Nhưng nhìn chung nguồn của pháp luật quốc gia bao gồm những loại như văn bản pháp luật, án lệ quốc gia, tập quán thương nghiệp quốc gia, những nguyên tắc chung trong xét xử của toà án quốc gia v.v.

      Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, mang thể kể tới những văn bản pháp luật quan yếu là nguồn điều chỉnh những giao dịch thương nghiệp quốc tế như: BLDS 2015, Luật quản lý ngoại thương 2017, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật thương nghiệp 2005,…

       Một điểm cũng cần lưu ý đối với những hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế là, nếu những bên chọn pháp luật của một quốc gia thành viên CISG thì cũng sẽ bao gồm cả CISG theo Điều 1.1(b) của CISG trừ trường hợp quốc gia thành viên này đã đưa ra tuyên bỏ bảo lưu đối với Điều 1.1(b) hoặc những bên trong hợp đồng đã thoả thuận loại trừ hiệu lực ứng dụng của CISG trên hạ tầng Điều 6 CISG.

      Một hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế mang thể được điều chỉnh cùng một lúc bởi pháp luật của nhiều nước. Ví dụ, một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ bằng đường biển. Doanh nghiệp kí hợp đồng vận chuyển đường biển với người vận chuyển của Singapore. Ko may, trong hành trình, tàu gặp bão và phải vào một cảng tị nạn ở Malaysia. Người bảo hiểm của lô hàng là một tổ chức Hong Kong. Một giao dịch tương tự chịu sự tác động ko phải của một mà của nhiều hệ thống pháp luật quốc gia khác nhau, và hợp đồng ‘mang tính quốc tế’ này mang thể được điều chỉnh bởi pháp luật quốc gia của những chủ thể hợp đồng, pháp luật của nước nơi kí kết hợp đồng, nơi thực hiện hợp đồng, nơi xảy ra tranh chấp, nơi mang tài sản là đối tượng của hợp đồng…

      Lúc pháp luật của những nước này mang những quy định khác nhau về cùng một vấn đề đang tranh chấp, thì sẽ làm phát sinh vấn đề xung đột luật. Ví dụ, xung đột luật về hình thức hợp đồng, hay xung đột luật về nội dung của hợp đồng.

      Để khắc phục xung đột luật, cách tốt nhất là những bên trong hợp đồng thoả thuận lựa chọn một luật quốc gia nào đó để điều chỉnh hợp đồng của họ. Pháp luật quốc gia cũng như những điều ước quốc tế mang liên quan đều khẳng định quyền tự do lựa chọn luật ứng dụng của những bên tham gia vào một giao dịch kinh doanh quốc tế. Quyền tự do này được thừa nhận trong nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan tới việc điều chỉnh những loại hợp đồng khác nhau. Nhưng cần lưu ý là quyền tự do này luôn được giới hạn trong phạm vi pháp luật và ko được trái với những quy phạm được gọi là ‘trật tự công cùng quốc tế’, ‘những nguyên tắc cơ bản của pháp luật’, hay những ‘quy phạm mệnh lệnh’ ứng dụng cho một số tình huống nhất định, cho dù luật điều chỉnh hợp đồng là luật nào.

      Nếu những bên trong hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế ko lựa chọn luật ứng dụng, thì theo những nguyên tắc chung của tư pháp quốc tế, luật ứng dụng cho hợp đồng sẽ được xác định bằng cách ứng dụng những quy phạm xung đột.

      Quy phạm xung đột là quy phạm chỉ ra hệ thống pháp luật nào trong số những hệ thống pháp luật đang xung đột được ứng dụng cho những giao dịch kinh doanh quốc tế trong từng trường hợp cụ thể. Quy phạm xung đột ko trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ của những chủ thể lúc tham gia quan hệ pháp luật, mà chỉ mang tính chất ‘dẫn chiếu’. Nó thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn việc lựa chọn một cách khách quan luật ứng dụng, mà luật đó mang liên quan nhiều nhất và mang hiệu lực ứng dụng nhất cho loại quan hệ pháp luật nhất định. Lúc quy phạm xung đột dẫn chiếu tới luật nào đó, thì luật được ứng dụng mang thể là luật của nước nơi mang tòa án khắc phục (‘lex fori’), hoặc là luật của một nước khác.

      Hầu hết những nước đều mang những quy phạm xung đột, nhằm giúp toà án nước mình lựa chọn luật ứng dụng lúc khắc phục những tranh chấp kinh doanh quốc tế nói chung và những tranh chấp về hợp đồng sắm bán hàng hóa nói riêng. Pháp luật Việt Nam mang những quy phạm xung đột được quy định trong nhiều văn bản pháp luật. như: Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đầu tư 2015, Luật Thương nghiệp 2005, v.v. Một số nước ban hành riêng một Bộ luật tư pháp quốc tế. Ví dụ: Ba Lan mang Bộ luật Tư pháp quốc tế 1965 điều chỉnh những quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, lao động; Bỉ mang Luật tư pháp quốc tế 2004.

      Tương tự, luật quốc gia ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế mang thể là những quy phạm luật thực chất (trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng), mang thể là những quy phạm xung đột (quy phạm ‘dẫn chiếu’ tới luật của một quốc gia cụ thể và luật đó sẽ được ứng dụng để điều chỉnh hợp đồng).

**Luật quốc gia trở thành luật điều chỉnh hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế lúc:

      – Những bên thỏa thuận trong hợp đồng, tức là ngay từ lúc giao dịch, kí kết hợp đồng, những bên mang thể thỏa thuận điều này;

      – Những bên thỏa thuận lựa chọn luật ứng dụng cho hợp đồng sau lúc hợp đồng được kí kết. Với thể vào lúc giao ước hợp đồng, vì lí do chủ quan hoặc khách quan, những bên đã ko thỏa thuận luật ứng dụng cho hợp đồng, lúc mang tranh chấp xảy ra hoặc sau lúc kí hợp đồng, những bên vẫn mang thể giao dịch với nhau để thoả thuận chọn luật ứng dụng.

      – Nếu điều ước quốc tế dẫn chiếu tới luật quốc gia, thì luật quốc gia sẽ trở thành luật điều chỉnh hợp đồng. Ví dụ, Công ước La Haye 1955 về luật ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế dẫn chiếu tới luật nước người bán tại Điều 3 như sau: Trong trường hợp những bên ko thỏa thuận luật ứng dụng cho hợp đồng, thì hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật quốc gia của nước mà người bán trú ngụ tại thời khắc người bán nhận được đơn đặt hàng. Nếu đơn đặt hàng gửi tới trụ sở của người bán, thì hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật quốc gia nơi thành lập trụ sở của người bán.

      – Cơ quan khắc phục tranh chấp chọn luật điều chỉnh. Lúc này, nếu cơ quan khắc phục tranh chấp chọn luật quốc gia, căn cứ vào những thuyết giáo khác nhau, thì luật quốc gia sẽ trở thành luật điều chỉnh hợp đồng.

Theo thuyết giáo ‘trao quyền’ (‘vested right’ doctrine), tòa án hoặc trọng tài sẽ ứng dụng luật của nước nơi mang quyền của những bên trong tranh chấp. Đó mang thể là luật của nơi giao ước hợp đồng nếu tranh chấp liên quan tới hiệu lực của hợp đồng, và mang thể là luật của nơi thực hiện hợp đồng nếu tranh chấp liên quan tới việc thực hiện hợp đồng.

      Thuyết lí ‘trao quyền’ này là căn cứ truyền thống để tòa án hoặc trọng tài xác định luật ứng dụng. Tuy nhiên, đây ko phải là căn cứ duy nhất. Những năm sắp đây, nhiều nước theo hệ thống civil law thay đổi nguyên tắc chọn luật ứng dụng, vì họ cho rằng thuyết giáo ‘trao quyền’ quá cứng nhắc và ko phản ánh chuẩn xác lợi ích thực sự của những nước mà luật của những nước này mang thể hoặc ko thể được ứng dụng. Phần to những nước chọn luật ứng dụng dựa trên thuyết giáo ‘nước mang quan hệ mật thiết nhất’ (‘most significant relationship’ doctrine). Một số nước lại chọn thuyết giáo ‘lợi ích nhà nước’ (‘governmental interests’ doctrine).

      Thuyết lí ‘nước mang quan hệ mật thiết nhất’ chỉ ra rằng tòa án hoặc trọng tài sẽ ứng dụng luật của nước mang mối liên hệ mật thiết nhất với những bên và với giao dịch của họ. Thực chất, tòa án sẽ xem xét những yếu tố sau trong mọi trường hợp: (i) Luật nước nào xúc tiến tốt nhất những nhu cầu của hệ thống quốc tế? (ii) Luật nước nào sẽ được xúc tiến, thông qua việc ứng dụng vào vụ việc cụ thể? và (iii) Luật nước nào sẽ xúc tiến tốt nhất những chính sách, pháp luật mang liên quan? Ngoài ra, tòa án sẽ xem xét ‘những yếu tố cụ thể’, căn cứ vào từng loại tranh chấp mà toà án phải khắc phục. Và những yếu tố cụ thể trong những tranh chấp hợp đồng thường là: (i) Nơi giao ước hợp đồng; (ii) Nơi giao dịch hợp đồng; (iii) Nơi thực hiện hợp đồng; (iv) Nơi mang đối tượng tranh chấp; và (v) Quốc tịch, nơi trú ngụ, nơi thường trú, nơi mang trụ sở doanh nghiệp của những bên.

      Nếu toà án ứng dụng thuyết giáo ‘lợi ích nhà nước’, trước hết, sẽ ko chọn luật ứng dụng, trừ trường hợp những bên yêu cầu. Nếu những bên ko yêu cầu, toà án sẽ chọn luật nước họ để khắc phục. Nếu những bên yêu cầu, toà án sẽ nghiên cứu xem nước nào mang lợi ích chính đáng trong việc xác định kết quả của tranh chấp. Nếu chỉ mang nước mang toà án mang lợi ích (trường hợp xung đột giả), tất nhiên, toà án sẽ chọn luật nước mình. Nếu cả nước mang toà án và nước khác cùng mang lợi ích chính đáng (trường hợp xung đột thật), thì toà án sẽ ứng dụng luật của nước mang toà án, vì đương nhiên là toà án sẽ hiểu những lợi ích này rõ hơn. Nếu hai nước, đều ko phải là nước mang toà án, và đều mang lợi ích chính đáng (cũng là trường hợp xung đột thật), thì toà án sẽ bỏ vụ kiện, nếu nước, nơi mang toà án, muốn ứng dụng thuyết giáo ‘toà án ko thích hợp’ (‘forum non conveniens’). Nếu ko, toà án sẽ chọn luật của bất kì nước nào mà toà án cho là thích thống nhất, và thông thường sẽ là luật của nước nơi mang toà án.

      Pháp luật Việt Nam đã mang những bước tiến nhất định trong sự thừa nhận và bảo đảm quyền tự do của những bên trong việc lựa chọn luật ứng dụng. Những quy định hạn chế về vấn đề này trong Bộ luật dân sự 2005 đã được gỡ bỏ. Ví dụ: Điều 769 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau: ‘Hợp đồng được giao ước tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam’. Tương tự, nếu hợp đồng được giao ước và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam, thì toà án Việt Nam, lúc thụ lý, sẽ luôn ứng dụng pháp luật Việt Nam, kể cả lúc những bên lựa chọn luật ứng dụng là luật của nước khác. Tương tự, Điều 770 Bộ luật Dân sự cũng từ chối chọn luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng. Bộ luật Dân sự 2015 đã hoàn toàn cho phép những bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật ứng dụng đối với hợp đồng tại Khoản Một Điều 683. Nguyên tắc ứng dụng pháp luật nơi mang mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng được thể hiện xuyên suốt trong Điều 683. Luật do những bên lựa chọn sẽ ko được thừa nhận, nếu luật đó hoặc hậu quả của việc ứng dụng luật đó trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.123 Những nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam được ghi nhận từ Điều 10 tới Điều 15 Luật Thương nghiệp, và 5 nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được nêu rõ trong những điều từ Điều 3 Bộ luật Dân sự.

Câu 5: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về điều ước quốc tế – nguồn luật điều chỉnh quan hệ thương nghiệp quốc tế.

      Điều ước quốc tế là nguồn của Luật thương nghiệp quốc tế lúc những điều ước quốc tế này chứa đựng những nguyên tắc, những quy phạm điều chỉnh những quan hệ thương nghiệp quốc tế. Những điều ước về thương nghiệp quốc tế mang thể được ứng dụng trực tiếp hoặc phải theo thứ tự “nội luật hoá” vào hệ thống pháp luật quốc gia. Hiện tượng xung đột luật trong hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế mang thể gây ra những tranh chấp, xung đột trong thực tiễn. Vì vậy, để tránh hiện tượng nói trên, những nước thường cùng nhau giao dịch để kí kết những điều ước quốc tế mang liên quan, nhằm thống nhất một số quy tắc pháp luật điều chỉnh những quan hệ này. Với hai loại điều ước quốc tế liên quan: điều ước quốc tế thống nhất luật thực chất, và điều ước quốc tế thống nhất luật xung đột. Những điều ước này mang thể là song phương hoặc đa phương.

       Về trị giá pháp lý, điều ước quốc tế về thương nghiệp quốc tế chi mang trị giá pháp lý đề xuất đối với những bên chủ thể trong giao dịch thương nghiệp quốc tế. nếu những bên chủ thể này mang quốc tịch hoặc mang nơi trú ngụ ở những quốc gia là những nước thành viên của điều ước quốc tế đó. Trong trường hợp mang sự quy định khác nhau giữa điều ước thương nghiệp quốc tế và luật trong nước của nước là thành viên điều ước quốc tế đó thì quy định của điều ước quốc tế thường được ưu tiên ứng dụng.

 Ngoài ra, trong trường hợp những bên chủ thể trong giao dịch thương nghiệp quốc tế ko mang quốc tịch hoặc ko mang nơi trú ngụ ở những nước thành viên của một điều ước thương nghiệp quốc tế thì những quy định trong điều ước này vẫn điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của những bên, nếu những bên thỏa thuận ứng dụng những điều khoản của điều ước quốc tế đó. Ví dụ, những bên trong một hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế ko mang trụ sở thương nghiệp đặt tại những nước thành viên của CISG nhưng vẫn mang thể thỏa thuận chọn CISG làm luật điều chỉnh đối với hợp đồng.

CISG là điều ước quốc tế mang vai trò quan yếu nhất trong việc phân phối những quy tắc về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế – loại hợp đồng thương nghiệp quốc tế phổ biến nhất. Tính tới năm 2021, CISG mang 95 thành viên chiếm hơn 75% thương nghiệp toàn cầu.” CISG quy định tương đối đầy đủ những quy tắc về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế như phạm vi ứng dụng, hình thức hợp đồng, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên, chuyên rủi ro, bồi thường thiệt hại v.v. Tuy nhiên, CISG ko điều chỉnh một số vấn đề khác liên quan tới hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế như vấn đề năng lực chủ thể, hiệu lực của hợp đồng và những trường hợp vô hiệu, phạt hợp đồng v.v.

 1. Điều ước quốc tế thống nhất luật thực chất

Quy phạm thực chất: quy định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của những bên. Thống nhất luật thực chất là việc những nước cùng nhau thoả thuận xây dựng những quy phạm thực chất để điều chỉnh những quan hệ sắm bán hàng hoá quốc tế. VD: Hai Công ước La Hay 1964 về sắm bán quốc tế động sản hữu hình, tuy nhiên, Hai công ước này trên thực tế rất ít được ứng dụng. Hiện nay, những nước gia nhập Công ước Viên 1980 (viết tắt là ‘CISG’) đều đã tuyên bố từ bỏ hai công ước nói trên.

       – Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng sắm bán hàng hoá quốc tế (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, viết tắt là ‘CISG’) Công ước này được kí tại Viên (Áo) vào ngày 11/4/1980 và chính thức mang hiệu lực từ ngày 01/01/1988. CISG được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương nghiệp quốc tế (‘UNCITRAL’) trong một nỗ lực tạo ra một văn bản thống nhất luật thực chất cho hợp đồng sắm bán hàng hoá quốc tế. Công ước này là công ước được ứng dụng rộng rãi nhất và mang sức tác động mạnh nhất trong giao dịch sắm bán hàng hoá quốc tế hiện nay. Tính tới cuối tháng 12/2017, đã mang 88 nước thành viên của Công ước và ước tính Công ước điều chỉnh những giao dịch chiếm ba phần tư thương nghiệp hàng hoá toàn cầu. Công ước này góp phần quan yếu vào việc loại bỏ những xung đột luật giữa những quốc gia. Những hợp đồng được kí kết giữa những bên mang trụ sở thương nghiệp tại những nước thành viên của Công ước Viên sẽ được điều chỉnh thống nhất bởi Công ước này, mà ko còn tranh cãi về luật của nước nào sẽ được ứng dụng nữa. Công ước quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người bán, người sắm, trách nhiệm của mỗi bên lúc vi phạm hợp đồng, những trường hợp miễn trách nhiệm… Những quy định của Công ước thường là khách quan, ko gắn với hệ thống pháp luật quốc gia nào và mang tính tới những vấn đề pháp lí thường phát sinh trong thực tiễn sắm bán hàng hoá, vì thế tạo ra những giải pháp an toàn, công bằng cho những bên trong hợp đồng.

 1. Điều ước quốc tế thống nhất luật xung đột

     

      Trong những điều ước quốc tế đa phương thống nhất quy phạm xung đột, những điều ước quốc tế sau đây được ứng dụng khá rộng rãi:

      – Công ước La Hay 1955 về luật ứng dụng đối với sắm bán quốc tế những động sản hữu hình

      – Công ước Rome 1980 về luật ứng dụng đối với những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Đây là một Công ước được ứng dụng rất rộng rãi tại những nước châu Âu.

** Điều ước quốc tế là sự thoả thuận bằng văn bản mang trị giá ràng buộc về pháp luật giữa hai hay nhiều nước hay chủ thể khác của pháp luật quốc tế. Khoản Một Điều Hai Luật Điều ước quốc tế 2016 quy định: Điều ước quốc tế là thoả thuận bằng văn bản được kí kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi, hoặc kết thúc quyền, nghĩa vụ của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, ko phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp nghị, định ước, thoả thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện mang tên gọi khác.

      Điều ước quốc tế sẽ điều chỉnh hợp đồng sắm bán hàng hoá quốc tế lúc: (i) Những bên mang quốc tịch của những nước là thành viên của điều ước; hoặc (ii) Quy phạm tư pháp quốc tế dẫn chiếu tới việc ứng dụng luật của nước thành viên của điều ước. Ví dụ, CISG vẫn mang thể điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp trụ sở kinh doanh của người bán và người sắm ko phải là ở những nước thành viên của CISG. Giả sử người bán mang trụ sở kinh doanh ở nước A (ko phải là nước thành viên), và người sắm mang trụ sở kinh doanh ở nước B (cũng ko phải là nước thành viên). Người bán và người sắm giao ước hợp đồng tại nước C (là nước thành viên của CISG). Và người bán vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng tại nước C. Người sắm khiếu kiện tại nước B, và quy tắc chọn luật của nước B dẫn chiếu tới luật ứng dụng là luật của nước C. Vì nước C là thành viên của CISG và đây là hợp đồng sắm bán hàng hoá quốc tế, nên nó sẽ được điều chỉnh bởi CISG.

      Trong trường hợp điều ước quốc tế quy định việc ứng dụng luật nước ngoài, tập quán thương nghiệp quốc tế hoặc những điều khoản khác với luật quốc gia, thì quy định của điều ước quốc tế sẽ được ưu tiên ứng dụng. Nguyên tắc này được thừa nhận ở nhiều nước, trong đó mang Việt Nam.

Câu 6: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tập quán quốc tế – nguồn luật điều chỉnh quan hệ thương nghiệp quốc tế.

      Tập quán thương nghiệp quốc tế cũng là nguồn luật quan yếu điều chỉnh hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. Tập quán thương nghiệp quốc tế là thói quen thương nghiệp được hình thành lâu đời, mang nội dung cụ thể, rõ ràng, được ứng dụng liên tục và được những chủ thể trong giao dịch thương nghiệp quốc tế chấp nhận một cách phổ biến. Tập quán thương nghiệp quốc tế mang thể hiểu là tập hợp những quy tắc xử sự bất thành văn hình thành từ những hành vi, cách xử sự của thương nhân, và được những thương nhân coi là “luật” của mình. 

Những tập quán quốc tế được ứng dụng phổ biến trong sắm bán hàng hoá quốc tế bao gồm: Những điều kiện hạ tầng giao hàng trong sắm bán hàng hoá quốc tế (viết tắt là ‘INCOTERMS’) được Phòng thương nghiệp quốc tế (‘ICC’) tập hợp và ban hành từ năm 1936 (và đã được sửa đổi vào những năm 1953, 1968, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020); Quy tắc thực hiện thống nhất về tín dụng chứng từ (viết tắt là ‘UCP’), Tập quán Nhà băng tiêu chuẩn quốc tế để rà soát chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary credits – gọi tắt là ISBP).” v.v.

      Kế bên những tập quán thương nghiệp quốc tế mang tính toàn cầu được xác nhận và ứng dụng ở nhiều nước, nhiều vùng trên toàn cầu, trong thương nghiệp quốc tế, những bên cũng cần lưu ý tới những tập quán thương nghiệp quốc tế mang tính địa phương được xác nhận và ứng dụng ở từng nước, từng khu vực, từng cảng. Ngoài ra, những bên trong hợp đồng và cơ quan tài phán mang thể sử dụng “Lex Mercatoria” (thương nhân luật) để điều chỉnh hợp đồng thương nghiệp quốc tế của minh

       Một điểm lưu ý là ko phải mọi tập quán đều mang thể trở thành nguồn điều chỉnh những hoạt động thương nghiệp quốc tế. :

(i) Tập quan đó được những bên thỏa thuận và lựa chọn

(ii) Tập quân đó được điều ước quốc tế liên quan quy định ứng dụng;

(ii) Tập quán đó được luật quốc gia quy định ứng dụng.

(iv) Cơ quan xét xử cho rằng những bên trong giao dịch đã mặc nhiên ứng dụng tập quán đó để điều chỉnh giao dịch của họ.

      Rõ ràng, tập quán thương nghiệp quốc tế ko mang trị giá ứng dụng đường nhiên trong một số trường hợp như điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. Đó chính là sự khác biệt cơ bản về trị giá pháp lý giữa tập quán thương nghiệp quốc tế với điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.

      Những tập quán được hình thành lâu đời trong những quan hệ thương nghiệp quốc tế, thường quy định về những vấn đề đặc thù trong sắm bán hàng hóa quốc tế (mà thường luật quốc gia ko mang quy định), như việc chuyển giao rủi ro từ người bán sang người sắm, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan tới vận tải hàng hoá, sắm bảo hiểm cho hàng hoá, thực hiện những thủ tục thương chính ở nước xuất khẩu và ở nước nhập khẩu. Những tập quán thương nghiệp quốc tế chỉ mang tính chất hướng dẫn chứ ko mang tính chất đề xuất, tuy vậy, lúc một tập quán được những bên thỏa thuận ghi nhận hoặc dẫn chiếu vào hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế, thì sẽ mang hiệu lực ứng dụng đề xuất đối với những chủ thể.

** Để một thói quen trở thành tập quán thương nghiệp quốc tế, cần phải thoả mãn hai điều kiện. Bằng cớ của sự lặp đi lặp lại này thể hiện trong những tuyên bố chính thức của chính phủ, bao gồm thư từ ngoại giao, chính sách, thông cáo tạp chí, quan niệm của những luật gia, văn bản dưới luật. Tính nhất quán và lặp đi lặp lại ko căn cứ theo thời kì, mà thể hiện ở việc nước đó coi đó là quy tắc xử sự, và cũng như ko mang tức là tất cả những nước đều phải tuân theo quy tắc này. Ngoài ra, quy tắc này phải được nhiều nước ứng dụng, trong một thời kì đủ dài, để toà án thừa nhận như một tập quán duy nhất và nhất quán.

      Những nước thường sử dụng tiêu chí ‘thừa nhận’ trong việc xác định một tập quán mang tính ràng buộc về mặt pháp luật hay ko? Điều này được thể hiện bằng thuật ngữ La-tinh ‘opinio juris sive necessitatis’.

      Tập quán thương nghiệp quốc tế sẽ là luật ứng dụng cho hợp đồng, lúc những bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc lúc chúng được dẫn chiếu tới. Lúc luật ứng dụng ko khắc phục được tranh chấp thì tập quán thương nghiệp quốc tế cũng thường được dẫn chiếu để khắc phục.

Câu 7: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về án lệ quốc tế – nguồn luật điều chỉnh quan hệ thương nghiệp quốc tế.

      Trong ngành nghề giao dịch thương nghiệp quốc tế, án lệ quốc tế là một loại nguồn quan yếu. Án lệ quốc tế với tư cách là nguồn của Luật thương nghiệp quốc tế là những bản án tiêu biểu được hình thành từ thực tiễn xét xử những vụ tranh chấp trong thương nghiệp quốc tế, chủ yếu là án lệ của tòa án quốc tế và trọng tài quốc tế, mang thể tạo ra tính vững chắc và mang thể dự đoán trước về mặt pháp lý. Những án lệ quốc tế cũng góp phần làm rõ nội dung những quy định ko đủ hoặc chưa được làm rõ trong những điều ước quốc tế và tập quán thương nghiệp quốc tế. Ví dụ như Án lệ số 8502 của Trọng tài ICC tháng 11/1996 tại Paris (Rice case).

      Những án lệ quốc tế trong ngành nghề thương nghiệp quốc tế mang số lượng to và rất phức tạp. Việc nghiên cứu và phân tích những án lệ quốc tế đòi hỏi những luật gia cần phải mang những kỹ năng nhất định. Với thời đại khoa học thông tin hiện nay. việc tìm kiếm những án lệ quốc tế, chủ yếu là dưới dạng tóm tắt, đã trở nên tiện dụng hơn. Những án lệ quốc tế đã được tập hợp lại và công bố trên một số trang thông tin điện tử chính thức. Ví dụ, những án lệ quốc tế về CISG mang thể tìm thấy trên những trang thông tin điện tử như uncitral.

      Những báo cáo của Cơ quan khắc phục tranh chấp của WTO (viết tắt là ‘DSB’) là nguồn quan yếu trong hệ thống nguồn luật thương nghiệp quốc tế. Ví dụ, ‘án lệ’ của WTO Japan-Alcoholic Beverage [1996] đã làm rõ khái niệm ‘sản phẩm tương tự’ (‘like product’) trong quá trình khắc phục vụ việc liên quan tới việc ứng dụng nguyên tắc đối xử quốc gia (nguyên tắc “NT”), nguyên tắc nền tảng của pháp luật thương nghiệp quốc tế, trong lúc những quy định trong những hiệp nghị của WTO ko đủ và ko thể làm rõ được khái niệm này.

      Ngoài ra, những án lệ quốc tế trong ngành nghề FDI cũng mang ý nghĩa rất quan yếu. Trong vụ Factory at Chorzow [1927], vấn đề về quốc hữu hoá, trưng thu tài sản và những tiêu chuẩn bồi thường đã được Tòa án quốc tế túc trực (viết tắt là ‘PCIJ’) giảng giải rất rõ ràng. Tương tự, vụ Barcelona Traction [1970] do Toà án quốc tế (viết tắt là ‘ICJ’) khắc phục đã chỉ ra nguyên tắc xác định quốc tịch của MNC.

      Những án lệ của Toà án công lí châu Âu (nay là Toà án công lí – một phòng ban của Toà án công lí EU) cũng là nguồn luật quan yếu mang tính ràng buộc đối với những thiết chế của EU và những nước thành viên. Án lệ nổi tiếng Van Gend en Loos [1963]28 là một ví dụ.

      Những quyết định cuối cùng của cơ quan khắc phục tranh chấp của NAFTA (Panel) đã đóng góp quan yếu cho nguồn án lệ của luật thương nghiệp quốc tế, và nhất là tạo nguồn cho luật trọng tài liên quan tới khắc phục tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư. Ví dụ, hai án lệ Metalclad v. Mexico và Thunderbird v. Mexico30 trong phạm vi NAFTA.

 ***Những nguồn luật khác

Ngoài những nguồn luật nói trên, những giao dịch thương nghiệp quốc tế còn mang thể được điều chỉnh bởi những quy tắc khác thường được biết tới với những tên gọi như những nguyên tắc chung của pháp luật” (“Rules of law”), “luật mềm” (“Soft law””) hoặc thực tiễn thương nghiệp” (“Trade usages”) trong trường hợp những quy tắc này được những bên lựa chọn hoặc được ứng dụng trực tiếp bởi cơ quan tài phán.

      “Luật mềm… là những quy tắc ko mang trị giá ràng buộc về mặt pháp lí, tuy nhiên trong thực tiễn lại thưởng được những chủ thể tuần thủ chặt chẽ. Trong ngành nghề giao dịch thương nghiệp quốc tế, những “luật mềm” thưởng được lựa chọn và ứng dụng là Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương nghiệp quốc tế của Viện thống nhất quốc tế về luật tư (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts gọi tắt là PICC. Bộ nguyên tắc về luật hợp đồng Châu Âu của Ủy ban về luật hợp đồng Châu Âu (Principles of European Contract Law – gọi tắt là PECL)” những luật mẫu của Uỷ ban về Luật thương nghiệp quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) như Luật mẫu về thương nghiệp điện tử, Luật mẫu về chữ ký điện tử v.v. Mặc dù “luật mềm” ko mang tính ràng buộc pháp lí nhưng mang tính khuyến nghị và định hướng rất cao đối với hoạt động lập pháp của những quốc gia, cũng như hoạt động giao dịch những điều ước quốc tế. Bởi lẽ, những bộ nguyên tắc nói trên ghi nhận những nguyên tắc được đúc rút từ thực tiễn kinh doanh quốc tế, được những thương nhân thừa nhận và ứng dụng cho những quan hệ hợp đồng thương nghiệp quốc tế của mình và trở thành phổ biển: Nguyên tắc tự do hợp đồng, nguyên tắc hợp tác, nguyên tắc thiện chí, nguyên tắc phòng ngừa và hạn chế thiệt hại v.v. Hầu hết những nguyên tắc này cũng được quy định thống nhất trong luật của những quốc gia, vì vậy tiện dụng được xác nhận và trở nên phổ biến trong thương nghiệp quốc tế. Đặc trưng, những tổ chức trọng tài thường dẫn chiếu tới những nguyên tắc này trong việc giảng giải hợp đồng và khắc phục những tranh chấp phát sinh. Hiện nay, xu hướng ứng dụng những nguyên tắc chung của pháp luật ngày càng gia tăng trong kinh doanh quốc tế, bơi là những nguyên tắc này tồn tại một cách độc lập với những hệ thống pháp luật quốc gia, nên sử tiện dụng đạt được sự chấp nhận của những bên trong hợp đồng và đồng thời, những nguyên tắc này được hình thành từ thực tiễn kinh doanh quốc tế luôn biến đổi, vận động.

Ngoài ra, những hợp đồng mẫu cũng mang một ý nghĩa nhất định đối với những giao dịch thương nghiệp quốc tế. Trung tâm thương nghiệp quốc tế (International Trade Centre) đưa ra những hợp đồng mẫu dành cho những doanh nghiệp nhỏ và những hướng dẫn pháp lý lúc tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế (Model Contracts for Small Firms: Legal Guidance for Doing International Business) một cách miễn phí và trực tuyến (online) với một tập hợp những mẫu hợp đồng về liên doanh, sắm bán, phân phối, nhà cung cấp, đại lý và những ngành nghề khác. Phòng thương nghiệp quốc tế (ICC) cũng mang một hệ thống những hợp đồng thương nghiệp quốc tế mẫu, bao gồm cả hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế, những người sử dụng phải trả phí. Những trung tâm trọng tài hoặc những bộ quy, ví dụ như Quy tắc trọng tài của UNCITRAL (phiên bản năm 2010 và 2013), cũng thường gợi ý những điều khoản mẫu để những bên đưa vào hợp đồng. Những điều khoản chọn luật cũng mang thể được tìm thấy trong những hợp đồng mẫu được nói tới ở trên và một số nguồn khác như UNIDROIT mang những điều khoản mẫu về việc sử dụng PICC (Model Clauses for the Use of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) v.v.” Lúc sử dụng hợp đồng mẫu, những bên cũng cần phân biệt những hợp đồng mẫu do một hiệp hội nghề nghiệp soạn thảo và những hợp đồng mẫu được đưa ra bởi những tổ chức độc lập đối với những bên. Những hợp đồng mẫu của những tổ chức độc lập thường mang tính vững chắc và độ tin cậy về mặt pháp lí, do chúng được soạn thảo bởi những chuyên gia trong ngành nghề mang liên quan. Hơn nữa, những quy định trong hợp đồng thường ko liên quan tới một hệ thống pháp luật quốc gia cụ thể não. Hợp đồng mẫu sẽ trở thành nguồn luật cho hợp đồng sắm bán hàng hoá quốc tế lúc những bên dẫn chiếu tới hợp đồng mẫu hoặc tới một một số điều khoản của hợp đồng mẫu.

Câu 8: Mối quan hệ giữa những loại nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thương nghiệp quốc tế và những giao dịch kinh doanh quốc tế

      Ko phải lúc nào một giao dịch thương nghiệp quốc tế cũng chỉ chịu sự điều chỉnh của một loại nguồn duy nhất.

       Do tính phức tạp và phổ quát của những giao dịch thương nghiệp quốc tế và những loại nguồn luật điều chỉnh mà trong nhiều trường hợp, cơ quan tài phán phải xử lý mối quan hệ giữa những loại nguồn với nhau lúc mang nhiều quy định cùng điều chỉnh một vấn đề hoặc phải ứng dụng kết hợp những loại nguồn nói trên với nhau lúc “thiếu” quy định điều chỉnh.

      Một ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa những loại nguồn luật điều chỉnh giao dịch thương nghiệp quốc tế cần xem xét, đó là mối quan hệ giữa CISG, PICC, INCOTERMS và những nguồn luật khác lúc điều chỉnh hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. CISG là một điều ước quốc tế nhiều bên điều chỉnh riêng về hợp ở đồng sắm bán hàng hóa; INCOTERMS là một văn bản tập hợp những tập quán về điều kiện giao hàng (chủ yếu là sắm bán hàng hóa quốc tế); và PICC lại là bộ nguyên tắc chung điều chỉnh về hợp đồng thương nghiệp quốc tế (bao gồm nhưng ko phải chỉ mang hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế). PICC, một một, giống với INCOTERMS và CISG, mặt khác cũng chứa đựng nhiều bổ sung. Đó là một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa CISG, INCOTERMS và PICC. Tuy nhiên, trên thực tế, cả ba văn bản nói trên đều bổ sung cho nhau, mỗi văn bản thể hiện ở một mức độ khác nhau về tính khái quát và tính cụ thể. Theo đó, CISG xây dựng những quy phạm để điều chỉnh nhiều khía cạnh quan yếu nhất của một hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. INCOTERMS cũng điều chỉnh cụ thể về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế, nhưng những quy định trong INCOTERMS chỉ điều chỉnh một vài vấn đề cụ thể, cơ bản là giao hàng và chuyển rủi ro, do đó chúng chi tiết hơn những quy định tương ứng về cùng vấn đề này trong CISG, Trong hoàn cảnh đó, việc lựa chọn một quy định theo INCOTERMS là hoàn toàn tương thích với việc ứng dụng CISG, điều này đơn thuần là INCOTERMS sẽ thay thế những điều khoản tưởng ứng của CISG (điều này được cho phép bởi Điều 6 CISG). Mặc khác, mang thể thấy rằng, với tất cả những điều khoản khác khắc phục những vấn đề ko được INCOTERMS điều chỉnh (giao ước hợp đồng, trả tiền tiền hàng, khác phục vi phạm hợp đồng vv.), CISG vẫn mang phạm vi ứng dụng rộng trong quan hệ hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế.

      Tương tự INCOTERMS nhưng ở mức độ khái quát cao hơn, PICC mang thể ứng dụng cho những hợp đồng mùa bán kết hợp với CISG (cũng như kết hợp với INCOTERMS). CISG bao trùm nhiều ngành nghề của quan hệ hợp đồng giữa bên sắm và bên bán, tuy nhiên ko phải là tất cả, ví dụ như vấn đề hiệu lực của hợp đồng. 3 trong lúc đó, PICC hoặc pháp luật quốc gia lại mang quy định chi tiết. Với nhiều vấn đề khác CISG ko điều chỉnh, vì những vấn đề đó ko phải vấn đề riêng của hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế, như quyền đại diện, giảng giải hợp đồng, những quy phạm chung về nội dung và thực hiện hợp đồng, thực hiện bủ nghĩa vụ (‘set-off), nhượng quyền, chuyển giao nghĩa vụ và chuyển giao hợp đồng, thời hiệu và hợp đồng nhiều bên. Nếu những bên muốn hưởng lợi ích từ việc được ứng dụng một bộ những quy tắc điều chỉnh hợp đồng sắm bản của mình, họ mang thể thỏa thuận rằng, ngoài CISG và INCOTERMS, hợp đồng của họ sẽ chịu sự điều chỉnh của PICC. Tuy nhiên, còn mang những vấn đề mặc cả CISG, INCOTERMS và PICC đều ko mang quy định điều chỉnh, ví dụ như vấn đề hậu quả của hợp đồng sắm bán mang thể xảy ra đối với việc sở hữu hàng hóa đã bản, thì rõ ràng, cơ quan tài phán phải sử dụng kết hợp cả những loại nguồn khác.

      Việc ứng dụng kết hợp những loại nguồn điều chỉnh giao dịch thương nghiệp quốc tế tuân thủ nguyên tắc “luật riêng” (“lex specialis”) được ưu tiên ứng dụng so với luật chung. INCOTERMS sẽ chiếm ưu thế hơn so với những quy định của CISG về giao nhận hàng hoá và chuyển rủi ro; đồng thời chính bản thân CISG sẽ chiếm ưu thế hơn so với PICC lúc điều chỉnh những vấn đề như nghĩa vụ của những bên và giải pháp khắc phục vi phạm hợp đồng tương ứng. Tất nhiên, ko mang gì ngăn cản những bên làm giảm hiệu lực của điều khoản nào đó của CISG bằng việc ủng hộ những quy định của PICC (ví dụ, về vấn đề giao ước hợp đồng, hoặc về giải pháp khắc phục vi phạm hợp đồng nào đó). Sự kết hợp những phương tiện nói trên mang thể diễn ra một cách trôi chảy, vì chính PICC cũng chịu tác động của CISG.

       Rõ ràng, lúc chọn luật ứng dụng cho những giao dịch thương nghiệp quốc tế, những bên cần mang sự nghiên cứu và cân nhắc một cách thận trọng để mang thể chọn một hoặc một số loại nguồn cho thích hợp. Bởi lẽ, ko mang một phương tiện pháp lý nào là “xuất sắc” tuyệt đối, kể cả là pháp luật quốc tế huy pháp luật quốc gia. Do đó, những rủi ro đối với hợp đồng cần được tính toán tới cả những trường hợp tranh chấp được khắc phục bằng sự kết hợp của nhiều loại nguồn khác nhau./.

Câu 9: Nêu và phân tích về trị giá pháp lý và những nguyên tắc ứng dụng INCOTERMS 2010.

Trị giá pháp lý: Đây là quy tắc chính thức của Phòng thương nghiệp quốc tế (ICC) nhằm giảng giải thống nhất những điều kiện thương nghiệp, thông qua đó tạo điều kiện cho những giao dịch TMQT diễn ra thuận lợi, trôi chảy. Tuy ko phải là một yếu tố đề xuất trong hợp đồng sắm bán quốc tế, nhưng việc dẫn chiếu tới Incoterms sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của những bên, làm giảm nguy cơ rối rắm mang thể gặp phải về mặt pháp lý.

Nguyên tắc ứng dụng:

 •       Thứ nhất, Incoterms ko mang trị giá đề xuất đối với những chủ thể hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. Nó chỉ mang trị giá bổ sung cho hợp đồng, do vậy, nó chỉ được ứng dụng lúc ko mang quy định cụ thể của hợp đồng về một vấn đề nào đó.
 •       Những Incoterms (2000 và 2010) chỉ điều chỉnh những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng sắm bán mà đối tượng của nó là hàng hóa hữu hình, ko điều chỉnh những hợp đồng sắm bán mang đối tượng là hàng hóa vô hình (ví dụ như phần mềm máy tính).
 •       Những điều kiện Incoterms ko làm cho hợp đồng đầy đủ.

Ngay cả đối với hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Incoterms, Incoterms cũng ko điều chỉnh mọi vấn đề, trái lại, nó chỉ điều chỉnh một số nghĩa vụ được xác định cụ thể đối với những bên (ví dụ như nghĩa vụ của người bán là phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người sắm hoặc giao hàng cho người vận chuyển hoặc giao hàng tới địa điểm quy định và cùng với những nghĩa vụ này là sự phân chia rủi ro giữa những bên trong từng điều kiện cụ thể) và quy định về những nghĩa vụ thông quan cho hàng hóa XNK.

Incoterms chỉ xác định thời khắc di chuyển rủi ro hàng hóa từ người sắm tới người bán chứ ko xác định thời khắc chuyển quyền sở hữu hàng hóa, cũng như hậu quả của việc vi phạm hợp đồng. Những vấn đề này thường được quy định trong những điều khoản khác của hợp đồng hoặc trong luật điều chỉnh hợp đồng. Những bên cũng cần biết rằng luật địa phương được ứng dụng mang thể làm mất hiệu lực bất cứ nội dung nào của hợp đồng, kể cả điều kiện Incoterms đã được lựa chọn trước đó.

 •        Dẫn chiếu những điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng sắm bán hàng hóa

Ghi rõ là hiểu theo Incoterms năm nào. Ví dụ, trong hợp đồng cần ghi rõ: “FOB (hay CIF/C&F v.v…) Incoterms năm 2010”. Nhất thiết phải ghi chữ INCOTERMS năm 2010: bao hàm ý là doanh nghiệp chiểu theo bản Incoterms ấn hành vào năm 2010) của ICC vì cho tới nay đã mang tối 8 phiên bản Incoterms và chúng mang nội dung ko hoàn toàn giống nhau. Nếu sơ suất ko ghi Incoterms, chỉ ghi FOB mang thể hiểu là chiểu theo một cách khái niệm FOB khác đi và những bên sẽ rơi vào rủi ro.

Tại một số nước (đặc thù là Hoa Kỳ) luật lệ nhiều địa phương khái niệm điều kiện bán hàng FOB rất khác nhau. Do vậy, nếu trong hợp đồng ký với một hãng Hoa Kỳ chỉ ghi chung chung là giao hàng theo điều kiện “FOB…” mang nhiều rủi ro là hai bên sẽ phải tranh cãi trong quá trình thực hiện: “đó là FOB Hoa Kỳ hay FOB Incoterms”? bởi vì theo điều kiện FOB Hoa Kỳ nghĩa vụ của người bán sẽ nặng hơn.

 •       Lựa chọn điều kiện Incoterms thích hợp

Điều kiện Incoterms được chọn phải thích hợp với hàng hóa, phương tiện vận tải và quan yếu hơn cả là phải xem những bên mang ý định đặt ra cho người sắm hoặc người bán những nghĩa vụ bổ sung, ví dụ như nghĩa vụ tổ chức vận tải và bảo hiểm. Hướng dẫn sử dụng trong từng điều kiện Incoterms phân phối những thông tin đặc thù hữu ích cho việc lựa chọn những điều kiện. Dù chọn điều kiện Incoterms nào, những bên vẫn cần biết rằng việc giảng giải hợp đồng còn chi phối mạnh mẽ hơn tập quán riêng của từng cảng hoặc từng địa phương mang liên quan.

 •       Quy định nơi hoặc cảng càng chuẩn xác càng tốt

Điều kiện Incoterms được lựa chọn chỉ phát huy hiệu lực lúc những bên chỉ định một nơi hoặc một cảng và sẽ là tối ưu nếu những bên quy định chuẩn xác nơi hoặc cảng đó.

Câu 10: Trình bày về cấu trúc của INCOTERM 2010.

Cấu trúc của Incoterms 2010: Gồm 11 quy tắc, chia Hai nhóm:

 Nhóm mọi phương thức vận tải:

 •       ExW (Ex Works: Giao tại xưởng),
 •       FCA  (Free Carrier: ủy quyền người vận chuyển),
 •       CPT (Carriage Paid To: cước phí trả tới)
 •       CIP (Cost and Insurance paid to: cước phí và bảo hiểm trả tới)
 •        DAT  (Delivered at Terminal: Giao tại bến)
 •        DAP (Delivered at Place: Giao hàng tại nơi tới)
 •       DDP  (Delivered Duty Paid: giao hàng đã thông quan nhập khẩu)

 Nhóm phương thức vận tải biển:

 •       FAS(Free Alongside Ship: Giao dọc mạn tàu)
 •       FOB (Free On Board: Giao hàng lên tàu)
 •       CFR(Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)
 •       CIF(Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Incoterms 2010 gồm 11 điều khoản được chia làm Hai loại điều khoản thay vì 4 loại như Incoterms 2000. Incoterm 2010 được chia làm hai nhóm chính là:

 – Giao hàng bằng vận tải đường biển/ đường thủy nội địa – FAS, FOB, CFR và CIF.

 – Giao hàng bằng bất kỳ phương thức vận tải nào (vận tải biển, đường bộ, hàng ko, đường sắt, đa phương thức) – EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT và DDP;

 Trong nhóm thứ nhất, địa điểm giao hàng và nơi hàng hóa được chở tới người sắm đều là cảng biển, vì thế chúng được xếp vào nhóm những điều kiện “đường biển và đường thủy nội địa”.

Nhóm thứ hai gồm bảy điều kiện mang thể sử dụng mà ko phụ thuộc vào phương thức vận tải lựa chọn và cũng ko phụ thuộc vào việc sử dụng một hay nhiều phương thức vận tải. Nhóm này gồm những điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Chúng mang thể được tiêu dùng lúc hoàn toàn ko mang vận tải biển. Tuy vậy, những điều kiện này cũng mang thể được sử dụng lúc một phần chặng đường được tiến hành bằng tàu biển.

Tương tự, mang thể thấy cả 11 điều kiện của Incoterm 2010 đều mang thể ứng dụng cho phương thức vận tải hàng hóa bằng đường biển .

Câu 11:  Vì sao điều kiện FCA được ứng dụng phổ biến? ( thích hợp cho những phương thức vận chuyển hiện đại bằng container)

Điều kiện FCA là một điều kiện Incoterm thích hợp với nhiều phương thức vận tải, kể cả vận tải đa phương thức, nên mang tính ứng dụng rất cao. Ngoài ra, FCA cho phép người sắm hàng chủ động hơn trong việc chỉ định nhà vận chuyển thích hợp.

Ko giống như EXW, người sắm hàng sử dụng FCA ko cần mất nhiều thời kì cho việc thông quan hàng hóa trước lúc xuất khẩu. Điều này rất mang lợi cho người sắm trong việc giúp họ hạn chế Một số giá tiền ko mong muốn – Lúc phải thuê ngoài những nhà cung cấp chuyên về thông quan xuất khẩu, trong trường hợp họ ko thông thạo thứ tự tại nước xuất khẩu.

Một ưu điểm to là người sắm ko cần quá lo lắng và sức ép trong việc mang được giấy phép xuất khẩu theo quy định, để thông quan hàng hóa. Trách nhiệm này thuộc về người bán.

FCA cũng được đề xuất cao hơn so với FOB, FCA giúp hạn chế những rủi ro và tranh chấp mang thể xảy ra cho cả người sắm và người bán trong lúc chuyển giao hàng hóa. Vì người sắm và người bán thỏa thuận rằng người sắm thực hiện việc xếp và chất hàng lên phương tiện vận tải do người bán phân phối, vị trí chuyển giao rủi ro mang thể là hạ tầng của người bán hoặc tại Một địa điểm thỏa thuận nào đó trong phạm vi nội địa người bán.

Câu 12: Mục tiêu cơ bản của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc tại điều I:Một Hiệp nghị GATT 1994 là gì?

Theo điều I:Một GATT 1994 nguyên tắc tối huệ quốc là nguyên tắc quan yếu nhất của WTO, được hiểu là nếu một nước dành cho một nước thành viên khác một sự đối xử ưu đãi nào đó thì nước này thì nước này cũng sẽ phải dành sự ưu đãi đó cho tất cả những nước thành viên khác.

Với sự tồn tại của nguyên tắc này, những quốc gia sẽ được bảo đảm rằng quốc gia đối tác thương nghiệp của mình sẽ ko dành cho quốc gia khác chế độ thương nghiệp ưu đãi hơn, đồng nghĩa với nguyên tắc đồng đẳng ko phân biệt đối xử vì tất cả những nước sẽ dành cho nhau sự “đối xử ưu đãi nhất”. Theo ý thức ko mang sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa của những nước khác nhau, nếu một nước thành viên dành cho sản phẩm của bất kì một nước nào khác một mức thuế quan hay bất kì một sự ưu đãi nào khác thì cũng phải dành mức thuế quan hay bất kì một sự ưu đãi đó cho sản phẩm tương tự của tất cả những quốc gia thành viên khác một cách ngay ngay tức khắc và ko điều kiện. WTO cũng cho phép những nước thành viên được duy trì một số ngoại lệ của nguyên tắc này. Đây là hạ tầng đảm bảo cho quá trình tự do hóa thương nghiệp được vững bền.

Nhìn chung, tỏng phạm vi WTO, những quy định liên quan tới quy chế MFN nhằm hướng tới mục đích: cấm phân biệt đối xử và đảm bảo đồng đẳng giữa những nước đối tác lúc nhập khẩu từ hoặc xuất xứ giữa những nước thành viên.

Câu 13: Để kết luận một giải pháp vi phạm điều I:Một của GATT 1994, cần chứng minh những yếu tố nào? Giảng giải những yếu tố trên?

Để xác định một giải pháp mang vi phạm điều I:Một GATT 1994 hay ko cần dựa vào những yếu tố sau: 

 • mang hay ko một dành cho sản phẩm từ một quốc gia so với những quốc gia khác. Theo điều I:1, ưu đãi thương nghiệp được hiểu là bất kì lợi thế nào và được hiểu rất rộng mang thể là: nhập khẩu, xuất khẩu, thủ tục thương chính, thuế nội địa, những quy định trong nước liên quan tới việc bán hàng, chào bán, vận tải hay phân phối sử dụng.
 • sản phẩm đó mang phải là so với sản phẩm tới từ một quốc gia khác hay ko? Tương tự ở đây ko phải là y chang mà tuân theo những tiêu chí sau: đặc tính vật lý của sản phẩm, thị hiếu tiêu tiêu dùng, công dụng sử dụng cuối cùng và phân loại sản phẩm trong danh mục thuế quan
 • ưu đãi đó mang được ứng dụng “ với những quốc gia khác hay ko? Ngay ngay tức khắc và vô điều kiện: việc một quốc gia dành ưu đãi cho một quốc gia khác là/ko là thành viên của WTO mà ko áp đặt thêm hoặc duy trì điều kiện bổ sung nào đối với việc dành ưu đãi đó và cũng ko trì hoãn việc dành ưu đãi đó

Câu 14: Những loại giải pháp nào thuộc phạm vi điều chỉnh của điều I:Một GATT 1994?

 • (khoản 2, 4 điều III GATT): Hàng nhập khẩu từ bất kì một bên kí kết nào sẽ ko phải chịu dù trực tiếp hay gián tiếp những khoản thuế hay khoản thu nội địa thuộc bất cứ loại nào thuộc mức chúng được ứng dụng, dù trực tiếp hay gián tiếp, với những sản phẩm nội tương tự. Những sản phẩm nhập khẩu sẽ được lợi một mức ưu đãi ko kém phần thuận lợi hơn những sản phẩm mang xuất xứ nội về mặt pháp luật, quy tắc và những quy định tác động tới bán hàng, chào bán, sắm, vận chuyển, phân phối, sử dụng hàng hóa đó trên thị trường nội địa. Những quy định của khoản này sẽ ko ngăn cản việc ứng dụng những khoản thu phí khác như thu phí vận tải và ko dựa vào quốc tịch của hàng hóa.
 • Đồng thời, ko một bên kí kết nào sẽ ứng dụng hay duy trì một nào với pha trộn, chế biến hay sử dụng sản phẩm tính theo khối lượng cụ thể hay theo tỉ lệ trực tiếp hay gián tiếp đòi hỏi một khối lượng hay tỉ lệ nhất định của bất cứ một sản phẩm nào chịu sự điều chỉnh của quy tắc này phải được phân phối từ nguồn nội địa. Thêm vào đó ko một nước nào được ứng dụng quy tắc về hàm lượng nội địa theo cách nào khác trái với những nguyên tắc đã quy định.

Câu 15: Làm thế nào để xác định được hai sản phẩm là “tương tự” trong phạm vi của điều I:Một GATT 1994? Vì sao WTO lại ko tiêu dùng thuật ngữ “y chang” mà lại tiêu dùng thuật ngữ “tương tự” ?

Theo quy định tại điều I:Một GATT 1994, thứ tự để kết luận một giải pháp được đưa ra bởi một nước thành viên là vi phạm nguyên tắc MFN: 

 1. Liệu giải pháp đang tranh cãi mang tạo ra một “ lợi thế, biệt đãi, đặc quyền hay quyền miễn trừ” gì về mặt thương nghiệp hay ko?
 2. Liệu sản phẩm liên quan mang phải là sản phẩm “tương tự” hay ko?
 3. Liệu những giải pháp được đưa ra mang được trao cho tất cả sản phẩm tương tự ngay ngay tức khắc và vô điều kiện hay ko? 

Việc xác định sản phẩm tranh cãi mang là sản phẩm tương tự hay ko là vấn đề cốt lõi để xem xét liệu rằng đây mang tồn tại sự phân biệt đối xử hay ko. Ngoài ra, việc xác định tỉnh tương tự cũng tương trợ cho việc xác định xem tính khác biệt của sản phẩm để tránh việc những nước nhập khẩu lấy đó làm căn cứ để giảm hoặc bóp méo cam kết thương nghiệp của mình đối với hàng hóa tới từ một nước khác.

WTO ko tiêu dùng thuật ngữ “y chang” mà tiêu dùng thuật ngữ “tương tự” nhằm bảo vệ quyền lợi của bên sản xuất hàng hóa lúc phát sinh tranh chấp. Việc xác định sản phẩm là giống hệ là rất tiện dụng nhưng lại tạo ra những thời cơ cho việc sao chép một cách tương tự những sản phẩm đã sản phẩm sao cho”ko y chang” tuy nói đơn thuần nhưng một hàng hóa được coi là y chang sẽ rất khó xảy ra trong thực tế. Nếu y chang thực sự thì sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, còn ko thì sẽ ko mang trường hợp nào xảy ra như trên. Tương tự quy định MFN sẽ ko còn mang ý nghĩa nữa. 

Câu 16: Lúc nào một giải pháp được xác định là được ứng dụng một cách trong phạm vi của điều I:Một GATT 1994?

Đó là lúc một thành viên đã mang nghĩa vụ phải dành sự đối xử ko kém phần thuận lợi hơn cả về hình thức lẫn thực tiễn cho nhà cung cấp và nhà phân phối nhà cung cấp tới từ tất cả những nước thành viên ngay cả lúc thành viên đã dành đãi ngộ đó cho bất kì thành viên nào mà ko đòi hỏi thêm bất kì một điều kiện nào khác ngoài những điều kiện đã quy định và ứng dụng cho những thành viên đảm bảo cho nhà cung cấp và những nhà cung ứng nhà cung cấp trong một phân ngành nhà cung cấp và phương thức phân phối nhà cung cấp của tất cả những thành viên được lợi điểu kiện khó khăn tương tự tại một quốc gia thành viên. 

Nghi vấn: Những điều kiện nào cần mang thể thành viên WTO ko thực hiện nghĩa vụ MFN đối với những nước thành viên vì mục đích thành lập một liên minh thuế quan hay một khu vực thương nghiệp tự do dưới quan niệm là tương trợ thương nghiệp giữa những lãnh thổ thành viên? Thế nào là liên minh thuế quan hay khu vực thương nghiệp tự do được khái niệm tại GATT 1994?’

Câu 17: Vì sao WTO cho tồn tại ngoại lệ trên? Việc cho phép tồn tại ngoại lệ đó mang làm xói mòn những nguyên tắc nền tảng của WTO hay ko (về ko phân biệt đối xử)?

Trả lời: Về mặt luật định, sự ra đời của khu vực thương nghiệp tự do cũng như những liên minh thuế quan là trái với những nguyên tắc đã được quy định trong GATT bởi đã tạo ra sự phân biệt đối xử khác biệt đối với hàng hóa tới từ những nước thành viên khác nhau (trong khối, ngoài khối) tuy nhiên nó vẫn ko đi trái lại với những nguyên tắc nền tảng của WTO. 

Bởi: 

 • WTO cho phép FTA được tồn tại và biến những khoảng cách giữa những nước phát triển và đang phát triển tiến sắp tới nhau hơn: tăng mức sống, bảo đảm tỉ lệ người lao động mang việc làm, sử dụng đầy đủ và tốt hơn nguồn lực của toàn cầu, mong muốn đóng góp vào những mục tiêu trên thông qua những chính sách cắt giảm thuế quan cùng với những trở ngại thương nghiệp khác, hướng tới sựu triệt tiêu những rào cản trong TMQT.
 • Mặc dù liên minh thuế quan hay khu vực thương nghiệp tự do mang quy định một sự đối xử ưu đãi hơn dành cho những thành viên nội khối tuy nhiên nó ko trái với tôn chỉ, mục đích hướng tới lúc thành viên của nó tham gia vào WTO. Hơn nữa lúc tham gia vào những thiết chế thương nghiệp khu vực này tốc độ hội nhập kinh tế cũng như xóa bỏ những rào cản thương nghiệp được thể hiện một cách chuyên biệt và saau sát hơn. 
 • Liên minh thuế quan hay những khu vực mậu dịch tự do ra đời

Thực chất thương nghiệp là khó khăn, mang khó khăn thì kinh tế mới phát triển. Sự công bằng còn thể hiện ở chỗ là những thiết chế thương nghiệp khu vực chỉ tạo ra sự đối xử ưu đãi hơn chứ ko làm biến đổi những điều kiện khó khăn khác, tạo thêm những rào cản khác cho những thành viên.

Câu 18: Thuế quan mang phải là giải pháp để chống trợ cấp và chống bán phá giá?

Theo hiệp nghị SCM thì mang 03 giải pháp chống trợ cấp bao gồm:

+ Cam kết xóa bỏ trợ cấp điều 18.Một hợp động SCM.

+ Nhà sản xuất xem xét lại giá sản phẩm Điều 18.Một hợp động SCM.

+ Thuế chống trợ cấp Điều 19 hợp động SCM.

Câu 19: Những quốc gia ko phải là thành viên của WTO mang thể bị ứng dụng thuế chống bán phá giá (thuế đối kháng) ko?

Theo Điều VI của hiệp nghị GATT thì những nước ký kết GATT 1994 sẽ được ứng dụng những giải pháp chống bán phá giá trong đó mang thuế chống bán phá giá (thuế đối kháng) lúc mang đủ những điều kiện quy định theo Luật chứ ko yêu cầu phải đề xuất là thành viên WTO.

Và quốc gia nào vi phạm những quy định trên thì mang thể bị ứng dụng giải pháp đối kháng chứ ko nhất thiết phải là thành viên của WTO.

Câu 20: Nguyên tắc đối xử quốc gia và gì? Mục đích của nguyên tắc đối xử quốc gia? Ngoại lệ của nguyên tắc đối xử quốc gia?

một trong những nguyên tắc cơ bản trong thương nghiệp quốc tế nhằm xúc tiến giao thương giữa những nước , đảm bảo sự công bằng đồng đẳng giữa những chủ thể. 

– Hiệp nghị GATT 1994;

– Hiệp nghị TRIPS;

– Pháp lệnh số 41/2002/PL-UBTVQH10.

Nguyên tắc đối xử quốc gia là quy chế yêu cầu những quốc gia thực hiện những giải pháp nhằm đảm bảo cho sản phẩm nước ngoài và cả nhà phân phối những sản phẩm đó được đối xử trên thị trường nội địa ko kém ưu đãi hơn những sản phẩm nội địa và nhà phân phối nội địa.

Thực hiện nguyên tắc NT trong hệ thống thương nghiệp đa phương nhằm tạo sự đồng đẳng về thời cơ khó khăn giữa những nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài với nhà sản xuất kinh doanh trong nước.

Nhằm đảm bảo lợi ích của những thành viên trong quan hệ kinh tế thương nghiệp ko gây tác động to tới nền kinh tế, trong phạm vi hệ thống thương nghiệp đa phương, thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia mang một số ngoại lệ sau:

Tìm sắm chính phủ còn gọi là sắm sắm công cùng, là việc sắm sắm hàng hóa và nhà cung cấp của chính phủ hoặc cơ quan nhà nước mang thẩm quyền phục vụ cho mục đích sử dụng. Ở nhiều nước, việc sắm sắm chính phủ ước tính chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội GDP.

GATT – WTO ko đề xuất những nước thành viên tham gia hiệp nghị về sắm sắm của chính phủ. Nếu một nước thành viên ko tham gia hiệp nghị về sắm sắm của chính phủ sẽ ko mang nghĩa vụ thực hiện chế độ đãi ngộ quốc gia về ngành nghề này. Nhà nước mang thể dành ưu đãi, đối xử thuận lợi hơn cho hàng hóa và những nhà phân phối trong nước hoặc nước ngoài.

Nhà nước ứng dụng giải pháp dành cho những nhà đâu tư nước ngoài những ưu đãi hơn hẳn so với những nhà đầu tư trong nước nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhà nước ứng dụng giải pháp dành cho những nhà đầu tư trong nước những ưu đãi hơn hẳn so với những nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo hộ một phần sản phẩm và những nhà sản xuất trong nước. Nhà nước ứng dụng những giải pháp tại biên giới đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc những hạn chế định lượng riêng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Câu 21: Nêu nội dung của nguyên tắc đối xử quốc gia NT?

Nguyên tắc này được hiểu là dựa trên cam kết thương nghiệp, một nước sẽ dành cho sản phẩm, nhà cung cấp, nhà phân phối của nước khác những ưu đãi ko kém thuận lợi hơn so với ưu đãi mà nước đó dành cho sản phẩm, nhà cung cấp, nhà phân phối của nước mình.

Điều này mang tức là nước nhập khẩu ko được giữa sản phẩm, nhà cung cấp, nhà phân phối trong nước với sản phẩm, nhà cung cấp, nhà phân phối nước ngoài về thuế và những khoản lệ phí trong nước cũng như về điều kiện khó khăn.

Thông qua những cam kết nhượng bộ về cắt giảm thuế quan, và dựa trên nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, sản phẩm nhập khẩu từ những nước thành viên được đối xử đồng đẳng với nhau trên thị trường của nước nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu như nước nhập khẩu tùy tiện ứng dụng thuế nội địa và những quy định mang tính phân biệt đối xử giữa hàng nhập khẩu với sản phẩm trong nước nhằm mục đích bảo hộ ngành sản xuất trong nước thì hiệu quả của việc tự do hóa thương nghiệp kể trên sẽ ko còn ý nghĩa. Chính vì thế hai nguyên tắc này được ứng dụng kết hợp nhằm bảo bảo điều kiện khó khăn đồng đẳng ko chỉ giữa sản phẩm nhập khẩu từ những nước thành viên mà còn giữa sản phẩm nhập khẩu với sản phẩm nội địa của nước nhập khẩu. Cũng với lý do đó mà hai nguyên tắc này được coi là hòn đá tảng của GATT/WTO nhằm thực hiện mục tiêu ko phân biệt đối xử và tự do hóa thương nghiệp giữa những nước thành viên.

Câu 22: Nêu quy định của pháp luật trong nước và quốc tế liên quan tới nguyên tắc đối xử quốc gia NT?

Nhà nước Việt Nam ứng dụng Đối xử quốc gia trong thương nghiệp quốc tế trên hạ tầng những nguyên tắc đồng đẳng, mang đi mang lại và cùng mang lợi.

– Ko áp nguyên tắc NT trong trường hợp cần thiết để bảo đảm lợi ích quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ những trị giá văn hóa, ý thức của dân tộc, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, ngăn chặn những hành vi gian lận thương nghiệp.

– Ko ứng dụng nguyên tắc NT đối với những nước tiến hành hoặc tham gia tiến hành những hoạt động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Việc sắm sắm của Chính phủ Việt Nam nhằm mục đích tiêu tiêu dùng của Chính phủ;

– Những khoản trợ cấp dành cho nhà sản xuất trong nước, những chương trình trợ cấp thực hiện dưới hình thức Chính phủ Việt Nam sắm lại hàng hóa sản xuất trong nước;

–  Những quy định hạn chế thời lượng chiếu phim;

– Những khoản phí vận tải trong nước được tính trên hạ tầng những hoạt động mang tính kinh tế của phương tiện vận tải.

Nhà nước Việt Nam ứng dụng một phần hay toàn bộ nguyên tắc đối xử quốc gia trong những trường hợp:

–  Pháp luật Việt Nam mang quy định về ứng dụng Đối xử quốc gia;

– Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập mang quy định ứng dụng Đối xử quốc gia;

– Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thực tế đã ứng dụng Đối xử quốc gia đối với Việt Nam;

– Những trường hợp khác do Chính phủ quyết định.

Đối xử quốc gia được ứng dụng đối với những đối tượng thuộc Điều Hai của Pháp lệnh 41/2002/PL-UBTVQH10-Bộ Công thương nghiệp Pháp lệnh về dối xử quốc gia và đố xử tối huệ quốc trong thương nghiệp quốc tế theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Pháp lệnh này trên hạ tầng tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mang liên quan tới Đối xử quốc gia mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Nội dung quản lý nhà nước về Đối xử quốc gia bao gồm:

– Ban hành và tổ chức thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật về Đối xử quốc gia;

– Quyết định việc ứng dụng hoặc ko áp Đối xử quốc gia;

– Ký kết, gia nhập và thực hiện những điều ước quốc tế liên quan tới Đối xử quốc gia;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện những chính sách về Đối xử quốc gia;

– Tổ chức thu thập, xử lý, phân phối thông tin liên quan tới Đối xử quốc gia;

– Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách liên quan tới Đối xử quốc gia;

– Thanh tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về Đối xử quốc gia;

– Khắc phục khiếu nại và xử lý những vi phạm pháp luật liên quan tới Đối xử quốc gia.

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử quốc gia.

– Bộ Công thương nghiệp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử quốc gia.

– Những bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình mang trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương nghiệp thực hiện việc quản lý nhà nước Đối xử quốc gia trong ngành nghề được phân công phụ trách.

– Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ trong việc phối hợp với Bộ Công thương nghiệp thực hiện quản lý nhà nước về Đối xử quốc gia.

Theo GATT 1994:

Theo khoản Một Điều 3 đối tượng ứng dụng nguyên tắc NT  gồm mang:

– Thuế và lệ phí trong nước:

Những nước thành viên ko được phép đánh thuế về những lệ phí đổi với sản phẩm nhập khẩu cao hơn so với sản phẩm nội địa cùng loại. Mặt khác, những nước thành viên cũng ko được phép ứng dụng thuế và lệ phí trong nước đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm nội địa theo phương pháp nào đó nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước (khoản Hai Điều 5).

– Quy chế sắm bán:

Pháp luật, quy định và những yêu cầu khác tác động tới sắm bán, vận tải, phân phối hay sử dụng sản phẩm trong nước ko được phép đối xử với sản phẩm nhập khẩu kém ưu đãi hơn so với sản phẩm nội địa cùng loại. Trong đó “tác động” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả những điều kiện khó khăn giữa sản phẩm nhập khẩu với sản phẩm nội địa cùng loại (khoản 4 Điều 3).

– Quy chế số lượng:

Những nước thành viên ko được phép đặt ra hoặc duy trì quy chế trong nước về số lượng liên quan tới sự pha trộn, chế biến hoặc sử dụng những sản phẩm theo một số lượng hoặc tỉ lệ nhất định, trong đó yêu cầu rằng số lượng hoặc tỉ lệ pha trộn của sản phẩm là đối tượng của quy chế này phải được phân phối từ nguồn trong nước, hay ứng dụng quy chế số lượng này theo cách thức nhằm bảo vệ sản xuất trong nước (Khoản 8 Điều 3).

Theo quy định trên thì những yêu cầu của chính phủ về chính sách nội địa hóa, trong đó yêu cầu sản phẩm sản xuất ra phải sử dụng một tỷ lệ hoặc số lượng nhất định phụ tùng trong nước sẽ là vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia.

Tuy nhiên, cũng giống như nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, nguyên tắc đối xử quốc gia ko phải là nguyên tắc tuyệt đối mà nó cũng mang những ngoại lệ nhất định.

Theo quy định của GATT 1994 thì hiệp nghị này chấp nhận những ngoại lệ sau đây của nguyên tắc này:

– Cung ứng những khoản tiền trợ cấp đối với người sản xuất trong nước (điểm b khoản 8 Điều 3).

– Phân bố thời kì chiếu phim.

– Tìm sắm của chính phủ.

GATS (Điều 6): Trong thương nghiệp nhà cung cấp, những nước phải dành cho nhà cung cấp và những nhà phân phối của nước khác thuộc những ngành nghề ngành nghề đã được mỗi nước đưa vào danh mục cam kết cụ thể của mình những ưu đãi ko kém hơn những ưu đãi mà nước đó dành cho nhà cung cấp và nhà phân phối nước mình.

TRIPs (Điều 3): Trong ngành nghề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những nước sẽ phải dành cho công dân của nước khác những ưu đãi ko kém hơn ưu đãi mà nước đó dành cho công dân nước mình.

Câu 23: Khái quát chung về nguyên tắc mở cửa thị trường (MA)?

Mở cửa thị trường, hay còn gọi là “tiếp cận thị trường” (market access) là phương tiện quan yếu của GATT/WTO nhằm thực hiện mục tiêu tự do hóa và mở rộng thương nghiệp. Điều kiện tiên quyết để thực hiện điều này là những nước phải thực hiện chính sách mở cửa thị trường đối với sản phẩm nước ngoài. Một lúc những nước thành viên đều chấp thuận mở cửa thị trường của nước mình thì lúc đó hệ thống thương nghiệp của WTO sẽ trở thành hệ thống thương nghiệp đa phương mở to nhất trên toàn cầu.

MA là nghĩa vụ mang tính chất ràng buộc đối với những nước thành viên, theo đó những nước thành viên cam kết và thực hiện lộ trình mở cửa thị trường cho hàng hóa (trong thời kỳ GATT), nhà cung cấp và đầu tư nước ngoài (trong thời kỳ WTO).

Đối với những nước muốn gia nhập WTO thì việc đưa ra cam kết về lộ trình mở cửa thị trường được coi như điều kiện tiên quyết để gia nhập WTO. Còn đối với những nước đã là thành viên của WTO thì những vòng giao dịch chính là nơi để những nước giao dịch về nội dung và lộ trình thực hiện những cam kết mở cửa thị trường.

Mở cửa thị trường được thực hiện thông qua về:

– Cấm ứng dụng giải pháp hạn chế số lượng;

– Giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan;

– Xóa bỏ những rào cản phi thuế quan

Câu 24: Nội dung của cam kết mở cửa thị trường và ngoại lệ của nó?

Hạn chế về số lượng lần một trong những giải pháp được sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước chống lại sự khó khăn của hàng nhập khẩu.

Đây là rào cản mà những nước xuất khẩu ko thể vượt qua. Những nước xuất khẩu sẽ ko thể tăng số lượng xuất khẩu vượt quá hạn ngạch cho dù mang phấn đấu cải thiện về chất lượng và giá cả sản phẩm tới mức nào chăng nữa. Hơn nữa lúc nước nhập khẩu ứng dụng giải pháp hạn chế số lượng thì số lượng và đối tượng hạn chế lại hoàn toàn tùy thuộc vào nước nhập khẩu và thường ko sáng tỏ cho nên mang nhiều khả năng là nước xuất khẩu sẽ bị phân biệt đối xử.

Trong lúc đó giải pháp thuế quan là rào cản mà những nước xuất khẩu mang khả năng vượt qua giải pháp này mặc dù mang tác dụng hạn chế nhập khẩu là cách gián tiếp nhưng những nước xuất khẩu vẫn mang thể tăng số lượng xuất khẩu thông qua những nỗ lực về chất lượng và giá cả. Hơn nữa lúc ứng dụng giải pháp đánh thuế thì thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải được quy định rõ ràng và những nước xuất khẩu mang thể được đối xử một cách công bằng.

Vì là rào cản cứng, trực tiếp đối với thương nghiệp quốc tế tương tự cho nên hạn chế về số lượng là giải pháp đi trái lại mục tiêu mở rộng tự do hóa thương nghiệp của GATT/WTO và nó bị cấm ứng dụng nói chung trong điều 11 GATT 1994 rằng những nước thành viên ko được phép thiết lập mới hay duy trì việc cấm và hạn chế về xuất nhập khẩu sản phẩm bằng hạn ngạch giấy phép hay bất cứ giải pháp nào khác loại trừ thuế quan và lệ phí.

Mặc dù đây là giải pháp cấm tuy nhiên GATT 1994 vẫn cho phép những nước thành viên ứng dụng hạn chế số lượng trong một số trường hợp ngoại lệ cụ thể là lúc ngành sản xuất trong nước bị hoặc mang nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng ồ ạt của hàng nhập khẩu cùng loại. Trong trường hợp này hạn chế về số lượng được cho phép ứng dụng như là giải pháp tự vệ trong một thời hạn nhất định để ngăn chặn thiệt hại hoặc để cứu ngành sản xuất trong nước (Điều XIX GATT) hoặc lúc một nước thành viên được cho phép ứng dụng giải pháp trả nủa đối với nước thành viên khác vì ko tuân thủ nghĩa vụ của WTO thì hạn chế nhập khẩu cũng được cho phép ứng dụng trong một chừng mực nhất định (khoản Hai điều XXIII) hạn chế về số lượng cũng được phép ứng dụng đối với mục đích bảo vệ cán cân trả tiền quốc tế của một nước thành viên (Khoản Hai Điều XVIII) hay lúc được miễn trừ thực hiện nghĩa vụ nào đó (điều XXV) ngoài ra hạn chế số lượng còn được ứng dụng với những lý do như bảo vệ sức khỏe của con người, động vật, an ninh quốc phòng, lương thực,… (Điều XX, XXI) Tuy vậy, GATT cũng quy định rằng lúc ứng dụng hạn chế số lượng những nước phải tuân theo nguyên tắc ko phân biệt đối xử (điều XIII)

Như đã nói ở trên, WTO chỉ cho phép những nước thành viên ứng dụng thời quan như là một giải pháp gián tiếp và duy nhất để bảo hộ sản xuất trong nước. Ngoài ra nó đưa ra những quy định cụ thể về việc giao dịch giảm thuế suất nhằm mục tiêu mở rộng thương nghiệp và đồng thời đặt ra những quy định nhằm duy trì ổn định những kết quả giao dịch này.

Khác với phương thức giao dịch song phương giữa hai quốc gia phương thức giao dịch giảm thuế trong liên tục mang đặc thù riêng là những giao dịch này được tiến hành nhất loạt giữa những nước thành viên tại những vòng giao dịch; kết quả của những giao dịch này sẽ được ứng dụng cho những nước thành viên khác theo nguyên tắc đối xử tối huệ quốc. Kết quả giao dịch này được ghi trong biểu thuế suất nhượng bộ trong đó ghi rõ cam kết của từng nước theo Danh mục hàng mã thuế và thuế suất cam kết (khoản 7 điều II) và nó mang trị giá ràng buộc đối với những nước thành viên thuế suất này được thực hiện trong vòng 3 năm và sau đó được gia hạn tiếp hoặc là giao dịch lại.

Để đảm bảo kết quả giao dịch về thuế và nhằm mở rộng thương nghiệp một cách ổn định, WTO đưa ra quy định cấm những nước thành viên đánh thuế cao hơn mức thuế suất mà họ đã cam kết giảm hoặc giữ nguyên và ko cho phép những nước thành viên đơn phương, tự ý thay đổi, tăng thuế suất nhượng bộ này.

Ngoại trừ mang những căn cứ sau:

, lúc kết thúc thời hạn 3 năm thực hiện đề xuất nhượng bộ (Khoản Một điều XXVIII) hoặc trong thời kì này mang hoàn cảnh đặc thù được đại hội đồng những nước thành viên thừa nhận ( khoản 4 Điều XXVIII):

việc gia nhập đồng minh thuế quan. WTO cho phép thành lập đồng minh thuế quan với tư cách là ngoại lệ của nguyên tắc MFN trong đó thương nghiệp giữa những nước trong khối phải ứng dụng chính sách thuế quan chung đối với những nước ngoài khối là thành viên của WTO (Khoản 8 Điều XXIV GATT 1994):

Trong trường hợp này những nước thành viên mang nguyện vọng sửa đổi, hủy bỏ cam kết sẽ phải giao dịch lại về thuế suất đối với những nước xuất khẩu chủ yếu theo quy định của điều XXVIII nêu trên.

, những nước thành viên mang thể sửa đổi, hủy bỏ thuế xuất hiện bộ trong những trường hợp như thực hiện giải pháp nguy cấp lúc nhập khẩu tăng đột biến (Điều XIX GATT), trường hợp đặc thù của những nước đang phát triển (Điều XVIII) đã giao dịch về thuế suất nhượng bộ với một nước sinh ra nhập WTO nhưng sau đó lại ko trở thành thành viên của WTO, hoặc lúc một nước thành viên của WTO rút khỏi tổ chức này.

Câu 25: Nội dung của nguyên tắc khó khăn công bằng (FC) trong phạm vi WTO? Án lệ tiêu biểu?

Khó khăn công bằng (fair competition) được hiểu là thương nghiệp quốc tế được tiến hành trong những điều kiện khó khăn đồng đẳng như nhau.

Nguyên tắc này được xác nhận trong án lệ của vụ Uruguay kiện 15 nước phát triển (1962) về việc ứng dụng những mức thuế nhập khẩu khác nhau đối với cùng một mặt hàng nhập khẩu. Do tính chất nghiêm trọng của vụ kiện, Đại hội đồng GATT đã phải thành lập một nhóm công việc (Working group) để xem xét vụ này. Nhóm công việc đã cho kết luận rằng, về mặt pháp lý việc ứng dụng những mức thuế nhập khẩu khác nhau đối với cùng một mặt hàng ko trái với những quy định của GATT, nhưng việc áp đặt những mức thuế khác nhau này đã làm xáo trộn những “điều kiện khó khăn công bằng” mà Uruguay mang quyền “mong đợi” từ phía những nước phát triển và đã gây thiệt hại cho lợi ích thương nghiệp của Uruguay.

Trên hạ tầng kết luận của Nhóm công việc, Đại hội đồng GATT đã thông qua khuyến nghị những nước phát triển mang liên quan “giao dịch” với Uruguay để thay đổi những cam kết về nhân nhượng thuế quan trước đó. Vụ kiện của Uruguay đã tạo ra một tiền lệ mới, nhìn chung mang lợi cho những nước đang phát triển. Từ nay những nước phát triển mang thể bị kiện ngay cả lúc về mặt pháp lý ko vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hiệp nghị GATT nếu những nước này mang những hành vi trái với nguyên tắc “khó khăn công bằng”.

Câu 26: Nội dung nguyên tắc sáng tỏ trong WTO?

Sáng tỏ là nguyên tắc quan yếu của WTO nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tự do hóa thương nghiệp quốc tế. Sáng tỏ cho phép những nhà nhập khẩu, phân phối sản phẩm, nhà cung cấp,…mang khả năng dự đoán trước về hệ thống pháp lý và chính sách về thương nghiệp của những nước thành viên, cũng như phát hiện sớm những vi phạm quy định của WTO.

Sáng tỏ bao gồm sáng tỏ về chính sách và sáng tỏ về tiếp cận thị trường. (sáng tỏ về nguyên tắc MA). Sáng tỏ về chính sách yêu cầu mọi quy định mang liên quan tới thương nghiệp của một thành viên phải được công bố công khai, dễ tiếp cận, thích hợp với luật lệ của WTO và ứng dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ. Đồng thời, phải dành thời cơ thoả đáng cho những bên mang liên quan được góp ý trong quá trình lập quy định. Sáng tỏ về tiếp cận thị trường yêu cầu những thành viên nỗ lực ràng buộc mức trần cho thuế nhập khẩu và đưa ra những cam kết rõ ràng về mở cửa thị trường nhà cung cấp, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp mang thể dự đoán và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Câu 27: Vì sao giải pháp tự vệ được hợp pháp hóa trong WTO?

Được sử dụng để “ứng phó” với hành vi thương nghiệp hoàn toàn thường ngày (ko mang hành vi vi phạm pháp luật hay khó khăn ko lành mạnh) nên về hình thức, việc ứng dụng giải pháp tự vệ bị coi là đi trái lại chính sách tự do hoá thương nghiệp của WTO. Tuy vậy, đây là giải pháp được thừa nhận trong phạm vi WTO (với những điều kiện chặt chẽ để tránh lạm dụng). Lý do là trong hoàn cảnh buộc phải mở cửa thị trường và tự do hóa thương nghiệp theo những cam kết WTO, những giải pháp tự vệ là một hình thức “van an toàn” mà hầu hết những nước nhập khẩu là thành viên WTO đều mong muốn.Với chiếc van này, nước nhập khẩu mang thể ngăn chặn tạm thời luồng nhập khẩu để giúp ngành sản xuất nội địa của mình tránh những vỡ vạc trong một số trường hợp đặc thù khó khăn.

Câu 28 . Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu ko nhiều mang thể bị kiện để ứng dụng biện pháp tự vệ ở nước ngoài ko?

Theo quy định của WTO, nước nhập khẩu ko được tiến hành dò hỏi và ko được ứng dụng giải pháp tự vệ đối với nước xuất khẩu là nước đang phát triển và mang lượng nhập khẩu sản phẩm liên quan ít hơn 3% tổng nhập khẩu hàng hóa tương tự vào nước nhập khẩu (trường hợp này được xem là mang lượng nhập khẩu “ko đáng kể” và do đó mang thể được bỏ qua). Là một nước đang phát triển, Việt Nam được lợi quy chế này.

Tuy nhiên, quy định này sẽ ko được ứng dụng nếu tổng lượng nhập khẩu từ tất cả những nước xuất khẩu mang hoàn cảnh tương tự chiếm trên 9% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa tương tự vào nước nhập khẩu.

Câu 29: Hạ tầng hình thành và phát triển của những thiết chế thương nghiệp quốc tế?

Những quốc gia trên toàn cầu ở những mức độ khác nhau đều mang sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, điều kiện tự nhiên, thiết chế chính trị,…Bài học của việc thực thi chính sách “tự cung tự cấp”, “bế quan tỏa cảng”, của một số quốc gia trong những thời kỳ khác nhau cho thấy hợp tác để phát triển là thực tế mà ko quốc gia nào mang thể đứng ngoài. Vì vậy những thiết chế Thương nghiệp quốc tế ra đời, tồn tại và phát triển chính là một trong những hình thức hợp tác hiệu quả thông qua việc điều hòa phối hợp lợi ích giữa những thành viên. Mặt khác trong những thập niên sắp đây, đặc thù là sau lúc kết thúc chiến tranh lạnh, quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế ngày càng phát triển phổ quát. Những vấn đề mang tính toàn cầu tác động tới lợi ích kinh tế của những quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa những quốc gia trong thời trong những tổ chức hoặc diễn đàn thích hợp nhằm duy trì ổn định và phát triển trật tự những quan hệ quốc tế nói chung và những quan hệ kinh tế quốc tế nói riêng. Thiết chế Thương nghiệp quốc tế chính là một trong những hình thức này. Tương tự sự ra đời và phát triển của những thiết chế thương nghiệp quốc tế là thế tất khách quan.

Những thiết chế thương nghiệp quốc tế ra đời trên hạ tầng những văn bản pháp lý quốc tế do những quốc gia thỏa thuận ký kết hoặc do những cơ quan mang thẩm quyền của một số tổ chức quốc tế liên chính phủ ban hành như những điều ước quốc tế, những quyết nghị, những thỏa thuận quốc tế,… Những văn bản này ko chỉ là tiền đề cho sự ra đời của tổ chức, thiết chế mà nó thường bao gồm cả những quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn của chính những thiết chế đó. Ví dụ như Liên hợp quốc ra đời trên hạ tầng Hiến chương, ASEAN ra đời trên hạ tầng của tuyên bố Băng Cốc, Ủy ban Luật thương nghiệp quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) được thành lập theo quyết nghị của đại hội đồng Liên Hợp Quốc,.. Với những tổ chức quốc tế liên chính phủ, những văn bản pháp lí quốc tế này còn là một trong những hạ tầng xác định quyền năng chủ thể của luật quốc tế chính của chính tổ chức đó.

Câu 30: Đặc điểm của những thiết chế thương nghiệp quốc tế

Hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân như mục đích thành lập và hoạt động, tác động của xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa… nên so với những tổ chức quốc tế khác, những thiết chế thương nghiệp quốc tế hiện nay một số đặc điểm đặc trưng như sau:

Để tạo ra nhu cầu và lợi ích quốc tế kinh tế của mình, những thực thể tham gia quá trình hợp tác quốc tế mang xu hướng tạo ra ra nhiều mô phỏng tổ chức rất phong phú. Kế bên những tổ chức kinh tế quốc tế liên chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức mang quy mô toàn cầu (Liên Hợp Quốc, tổ chức thương nghiệp toàn cầu WTO ) tổ chức khu vực (Liên minh châu Âu (EU) Hiệp hội những quốc gia Đông Nam Á….), còn xuất hiện cả những hình thức mới như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC). Ngoài ra trong phạm vi của những tổ chức quốc tế liên chính phủ mà hoạt động của nó bao trùm trên nhiều ngành nghề khác nhau (tổ chức quốc tế chung) để thực hiện mục tiêu hợp tác trong ngành nghề kinh tế thương nghiệp, trong cơ cấu của những tổ chức này còn mang những cơ quan chuyên thực hiện chức năng phối hợp hoạt động giữa những thành viên trong ngành nghề kinh tế như hội đồng kinh tế xã hội, Ủy ban Luật thương nghiệp quốc tế, Hội nghị về hợp tác và phát triển… của Liên Hợp Quốc, hội đồng AFTA, hội đồng AIA, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế của Asean…

Sự gia tăng về số lượng những thiết chế thương nghiệp quốc tế và số lượng thành viên của mỗi thiết chế cho thấy sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, về khu vực địa lý, về quan niệm chính trị giữa những quốc gia đã ko còn bị coi là rào cản ko thể vượt qua. Hiện tượng này mang thể gặp ko chỉ ở những tổ chức toàn cầu mà còn ngay cả trong một số tổ chức quốc tế khu vực. Tiêu biểu như đối với Asean, trong những thành viên của tổ chức này mang cả những quốc gia rất phát triển như Singapore và mang quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia… mang quốc gia đang thực hiện nền kinh tế chuyển đổi (Việt Nam) và những quốc gia đã mang nền kinh tế thị trường truyền thống (Thái Lan, Singapore). Hơn nữa quy chế của một số thiết chế thương nghiệp quốc tế còn cho phép cả những thực thể lúc quốc gia Nếu giải quyết được quy định về tiêu chuẩn thành viên thì hoàn toàn mang thể trở thành hội viên của những thiết chế này (như trường hợp Hồng Kông,Ma Cao là thành viên của WTO). Đây là điều khó mang thể chấp nhận trong những tổ chức quốc tế liên chính phủ khác mà hợp tác kinh tế thương nghiệp ko chỉ là mục tiêu duy nhất.

Những thiết chế Thương nghiệp quốc tế mang mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với nhau ko chỉ ở cấp độ tổ chức thành viên mà còn cả trong ngành nghề hoạt động. Mối quan hệ này đặc thù được thể hiện rất rõ trong quan hệ giữa Liên Hợp Quốc với những tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống Liên hợp quốc, giữa Liên Hợp Quốc và một số tổ chức khu vực. Đứng trước xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, mang thể nói hiện nay ko mang một quốc gia nào trên toàn cầu lại ko phải là thành viên của một tổ chức quốc tế nào đó. Xuất phát từ mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động của mỗi tổ chức quốc tế, mặt khác việc đồng thời là thành viên của những tổ chức quốc tế khác nhau cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự đan xen những hoạt động, những thỏa thuận cam liên kết quan tới quyền và nghĩa vụ của những quốc gia thành viên và những tổ chức quốc tế sở quan.

Câu 31: Vai trò của những thiết chế thương nghiệp quốc tế

Cùng với sự phát triển của những quan hệ quốc tế, những thiết chế thương nghiệp quốc tế đóng vai trò ngày càng quan yếu đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu nói chung và của nền kinh tế của những quốc gia nói riêng. Vai trò của những thiết chế này được thể hiện trên những ngành nghề cơ bản như:

– Hoạt động của những thiết chế thương nghiệp góp phần kết hợp lợi ích kinh tế giữa những thành viên thông qua việc phối hợp, hành động, bổ sung, hoàn thiện của những kế hoạch hợp tác kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa những nước, khắc phục hiệu quả hơn những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay như: vấn đề môi trường, an ninh lương thực, năng lượng,…

– Những thiết chế thương nghiệp mang vai trò đặc thù quan yếu trong việc giao dịch và ký kết những điều ước quốc tế về cấp độ khu vực cũng như toàn cầu nhằm xây dựng và hoàn thiện phạm vi pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật thương nghiệp quốc tế nói riêng, xúc tiến tiến trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh hơn.

– Đối với những tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác kinh tế, cơ chế khắc phục tranh chấp của những thiết chế thương nghiệp quốc tế như WTO, EU, ASEAN…là một trong những đảm bảo pháp lý cho quyền và lợi ích hợp pháp của những thành viên.

Câu 32: Phân tích về những thiết chế thương nghiệp toàn cầu

Cho tới nay Liên Hợp Quốc đã tồn tại được hơn nửa thế kỷ và ngày càng chứng minh được vai trò quan yếu của mình trong đời sống quốc tế. Là một tổ chức quốc tế liên chính phủ mang tính chất chung, hoạt động của Liên Hợp Quốc bao trùm lên mọi ngành nghề của quan hệ quốc tế, trong đó mang quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Một số cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động trong ngành nghề kinh tế như:

Đây là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được thành lập nhằm trực tiếp thực hiện những chức năng về kinh tế và xã hội của Liên Hợp Quốc trên quy mô toàn cầu. Phần to những quyết nghị của đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong những ngành nghề kinh tế văn hóa xã hội và nhân đạo đều bắt nguồn từ những khuyến nghị của ECOSOC.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật thương nghiệp quốc tế là đề ra những giải pháp để từng bước phát triển hóa luật thương nghiệp quốc tế. Năm 1996, luật mẫu về thương nghiệp điện tử đã được UNCITRAL soạn thảo, luật này đề ra những nguyên tắc trong việc hình thành, xác nhận, thực hiện những hợp đồng được hình thành thông qua phương thức điện tử, nêu những đặc trưng của một văn bản điện tử mang trị giá, bằng cớ điện tử trong những thủ tục tố tụng tại cơ quan tòa án, trọng tài,…

Cơ quan này được thành lập với những chức năng cơ bản như nghiên cứu phân tích chính sách và thống kê số liệu nhằm mục đích trao đổi thảo luận với đại diện của những chính phủ và những chuyên gia, tương trợ về mặt kỹ thuật thích hợp với những yêu cầu cụ thể của những nước đang phát triển, đặc thù là nước kém phát triển nhất và những nền kinh tế đang chuyển đổi. Đây là diễn đàn thảo luận trao đổi giữa những thành viên để xây dựng sự đồng thuận.

Ngành nghề hoạt động của UNDP rất phổ quát tùy theo sự thỏa thuận giữa chính phủ sở quan và UNDP, cụ thể: Quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách hành chính nghiên cứu tổng quát tất cả những ngành nghề những ngành kinh tế giúp những dự án kinh tế, khoa học kỹ thuật trong mọi ngành sản xuất

Tiền thân của WTO là hiệp nghị chung về thuế quan và mậu dịch (GATT năm 1947). Từ 23 thành viên trước tiên, tính tới năm 1994 số lượng những bên tham gia GATT đã là 132. Điều này cũng chứng tỏ vị trí và vai trò của GATT trong đời sống thương nghiệp quốc tế thế. Mặc dù luôn mang tính chất “tạm thời” trong suốt quá trình tồn tại, nhưng việc hoàn thiện những phạm vi pháp lý của GATT là ko thể phủ nhận. Tuy còn một số hạn chế nhất định nhưng GATT đã chứng minh vai trò rất quan yếu của mình đặc thù là trong việc tổ chức và tiến hành những vòng giao dịch thương nghiệp đa phương về cắt giảm thuế quan và những giải pháp phi thuế quan.

Ngày 15 tháng 04 năm 1994 tại Marrakesh,những nước đã ký hiệp nghị thành lập tổ chức thương nghiệp toàn cầu WTO. Đây là thiết chế quốc tế trước tiên và to nhất trên toàn cầu tham gia điều chỉnh hầu hết những ngành nghề của thương nghiệp toàn cầu.

Câu 33: Phân tích về những thiết chế thương nghiệp khu vực

Sự ra đời của APEC nhằm đạt những mục tiêu chính sau đây thực hiện tự do hóa thương nghiệp và đầu tư hoàn toàn đối với những nước công nghiệp phát triển vào năm 2010 và đối với những nước đang phát triển vào năm 2020; tạo thuận lợi cho thương nghiệp và đầu tư trong khu vực; phát triển hợp tác trong ngành nghề kinh tế và kỹ thuật nhằm tương trợ lẫn nhau phát triển ổn định và vững bền phát huy những thành tựu tích cực mà nền kinh tế của những nước trong khu vực đã tạo ra vì lợi ích của khu vực và toàn toàn cầu.

Liên minh châu Âu hiện là tổ chức quốc tế mang hoạt động hợp tác kinh tế toàn diện và hiệu quả nhất. Nếu như cấp độ hợp tác kinh tế quốc tế của ASEAN mới đang ở mức độ khu vực mậu dịch tự do thì Liên minh châu Âu đã đạt tới mức độ cao nhất đó là liên minh kinh tế – tiền tệ Về thương nghiệp, EU hướng tới việc xóa bỏ những hạn chế trong thương nghiệp, hạ thấp rào cản thuế quan tạo điều kiện thuận lợi cho thương nghiệp quốc tế. Đối với thị trường nội địa, EU thực hiện việc tự do lưu thông lao động vốn, hàng hóa, nhà cung cấp và tạo lập thị trường chứng khoán và thị trường tài chính được hội nhập hoàn toàn.

Asean là tổ chức quốc tế liên chính phủ mang tính chất khu vực được lập năm 1967 trên hạ tầng của bản tuyên bố Asean. Mục đích của Asean là xúc tiến sự tăng trưởng kinh tế tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua những nỗ lực chung trên ý thức đồng đẳng và hợp tác nhằm tăng cường hạ tầng trong một cùng đồng những quốc gia Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.

NAFTA ko chỉ quy định việc loại bỏ tất cả những thuế quan trong nội bộ khu vực ko chậm hơn trong 15 năm mà loại bỏ cơ bản phần to tất cả những hàng rào phi thuế quan. Hiệp Định này còn bao gồm những quy định tổng thể về cả việc đối xử với đầu tư nước ngoài, sắm sắm chính phủ, Thương nghiệp nhà cung cấp, thủ tục thương chính, tiêu chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, thương nghiệp hàng nông sản, năng lượng và những hóa chất cơ bản,…

Câu 34: Thương nghiệp hàng hóa quốc tế là gì?

Trước lúc hiểu về thương nghiệp hàng hóa quốc tế, cần hiểu thế nào là hàng hóa? Tới nay chưa mang khái niệm về hàng hóa được những nước trên toàn cầu thống nhất thừa nhận. Để xác định sản phẩm nào là hàng hóa thì những nước phải dựa vào những quy định trong công ước HS. Phần cấu thành quan yếu của công ước HS là danh mục HS. Bất cứ sản phẩm nào được liệt kê vào, được mô tả và được mã hóa trong danh mục HS của công ước HS thì sản phẩm đó được thừa nhận là hàng hóa trong giao dịch Thương nghiệp quốc tế .

Thương nghiệp hàng hóa quốc tế được hiểu là tổng thể những hoạt động thương nghiệp liên quan tới hàng hóa được những nước tiến hành với nhau. Những quan hệ mang thực chất thương nghiệp bao gồm nhưng ko chỉ giới hạn những giao dịch sau: mọi giao dịch nhằm phân phối trao đổi hàng hóa nhà cung cấp, những thỏa thuận về phân phối hàng hóa, về đại diện hoặc đại lý thương nghiệp, những giao dịch về sản xuất kinh doanh mọi sản phẩm, hoạt động nhờ người khác thuê sắm, xây dựng dự án, hoạt động tư vấn, hoạt động thiết kế kỹ thuật, giao dịch li-xăng, hoạt động đầu tư, tài chính nhà băng, bảo hiểm, hợp đồng khai thác hoặc đặt nhượng hợp đồng liên doanh và những hình thức hợp tác công nghiệp khác; những giao dịch vận tải hàng hóa vận chuyển hành khách bằng đường hàng ko, đường biển, đường sắt hoặc đường bộ,…

Câu 35: Thuế quan là gì?

Thuế quan được hiểu là khoản thu của nhà nước đánh vào hàng hóa lúc hàng hóa đó di chuyển được lãnh thổ thương chính này sang lãnh thổ thương chính khác nhằm tăng nguồn thu ngân sách quốc gia và bảo hộ hàng hóa tương tự tại ngành kinh tế hàng hóa tương tự trong nước. Thuế quan cũng được hiểu là danh mục thuế quan tức là danh mục HS quốc gia được xây dựng trên hạ tầng danh mục HS quốc tế mà trong đó trên mỗi dòng HS quốc gia mang ghi rõ những mức thuế suất nhập khẩu cụ thể của mỗi dòng HS. Thuế quan mang tác dụng kép, vừa để tăng nguồn thu, vừa để giúp thực hiện một số mục tiêu về chính sách nội địa: trong trường hợp như thuế nhập khẩu bảo vệ nhà sản xuất trong nước và thuế xuất khẩu nhằm đảm bảo an toàn về phân phối của một số nguồn lực khan hiếm trong nước.

Những vấn đề quan yếu liên quan tới thuế quan mà những nước thường quan tâm bao gồm:

– Danh mục thuế quan;

– Mức thuế trần

– Lộ trình giảm thuế quan (biểu thuế suất nhượng bộ mà những thành viên cam kết lúc  gia nhập WTO)

Câu 36: Những quy định về nông nghiệp và nông sản?

Ngay từ lúc ra đời, Hiệp nghị GATT 1947 vốn dĩ được ứng dụng cho cả những sản phẩm nông nghiệp nhưng hiệp nghị này cũng mang những kẽ hở. Ở vòng giao dịch Uruguay đã cho ra đời Hiệp nghị đa biên trước tiên về ngành nghề nông nghiệp, đánh dấu bước phát triển đáng kể hướng tới lập lại trật tự và khó khăn lành mạnh trong ngành nghề này.

Hiệp nghị về nông nghiệp cho phép những chính phủ được tương trợ ở khu vực nông thôn nhưng bằng những giải pháp tác động tối thiểu tới khó khăn. Những nước đang phát triển ko bị buộc phải giảm trợ cấp hoặc thuế suất bằng với mức của những nước phát triển và mang thêm thời kì để thực hiện những cam kết của mình. Còn những nước kém phát triển hoàn toàn ko bị ràng buộc gì. Với một số điều khoản đặc thù quy định về lợi ích của những nước bị buộc phải nhập khẩu lương thực thiết yếu và nói như mối quan tâm của những nước kém phát triển.

Đối với những sản phẩm trước kia bị hạn chế bằng hạn ngạch thì sẽ bị đánh thuế; những nước được phép ứng dụng những giải pháp nguy cấp đặc thù gọi là ” giải pháp tự vệ đặc thù” nhằm bảo vệ nông dân trước việc giá cả sụt giảm đột ngột hay việc hàng nhập khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, hiệp nghị cũng nêu rõ lúc nào và như thế nào thì những giải pháp nguy cấp này mang thể được ứng dụng.

Những giải pháp trợ giá trong nước hoặc trợ cấp sản xuất thường bị chỉ trích là phương thức sản xuất dư thừa dẫn tới đẩy lùi những sản phẩm nhập khẩu ra khỏi thị trường nội địa kéo theo trợ cấp xuất khẩu và bán phá giá trên thị trường toàn cầu. Hiệp nghị về nông nghiệp phân biệt rõ những chương trình tương trợ mang tác dụng kích thích trực tiếp sản xuất với những chương trình bị coi là ko mang tác động trực tiếp.

Đối với trợ cấp xuất khẩu, Hiệp nghị về nông nghiệp (AOA) cấm việc trợ cấp cho xuất khẩu nông sản trừ lúc chúng được nêu rõ trong những danh mục cam kết của những nước thành viên. Trong trường hợp đó những nước sẽ bị buộc phải giảm đồng thời mức trợ cấp và khối lượng hàng hóa xuất khẩu được trợ cấp.

Câu 37: Phân tích những quy định về tiêu chuẩn và an toàn sản phẩm

Hiệp nghị SPS cho phép những nước xây dựng cho mình những tiêu chuẩn riêng xong cũng quy định những tiêu chuẩn này phải mang căn cứ khoa học. Những quy định về vệ sinh dịch tễ chỉ mang thể được ứng dụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người và những loài động thực vật. Chúng cũng ko được gây ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô căn cứ giữa những quốc gia mang điều kiện y chang nhau hoặc tương tự như nhau. Cũng theo hiệp nghị này, những nước vẫn được ứng dụng những tiêu chuẩn khác nhau và những phương pháp kiểm hóa khác nhau nếu nước xuất khẩu chứng minh được rằng những giải pháp mà nước này ứng dụng đối với hàng hóa xuất khẩu mang cùng mức độ bảo vệ vệ sinh dịch tễ với nước nhập khẩu thì nước nhập khẩu về nguyên tắc phải chấp nhận những tiêu chuẩn và phương pháp mà nước xuất khẩu ứng dụng.

Hiệp nghị SPS còn mang những điều khoản về thủ tục rà soát, giám định và xác nhận độ an toàn. Ngoài ra, hiệp nghị cũng bổ sung cho hiệp nghị về những rào cản kĩ thuật đối với thương nghiệp.

Hiệp nghị về những rào cản kỹ thuật đối với thương nghiệp (Hiệp nghị TBT) mang mục đích làm sao để những quy định pháp luật, tiêu chuẩn và thứ tự thử nghiệm và xác nhận ko gây ra những trở ngại ko cần thiết.

Hiệp nghị TBT thừa nhận quyền của những nước được đưa ra những tiêu chuẩn mà họ cho rằng thích hợp để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người và động vật, để bảo tồn những loài thực vật, bảo vệ môi trường hay những quyền lợi khác của người tiêu tiêu dùng,… Những nước thành viên Hiệp nghị này ko bị cấm thông qua những giải pháp cần thiết để bảo đảm việc tuân thủ những chuẩn mực này. Để tránh mang sự chênh lệch quá to, Hiệp nghị khuyến khích những nước ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế lúc chúng tỏ ra thích hợp.

Câu 38: Những quy định về dệt may trong phạm vi WTO 

Thương nghiệp sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của hiệp nghị đa sợi (MFA). Hiệp Định này tạo khuông pháp lý cho việc thiết lập những hạn ngạch nhập khẩu trên hạ tầng những thỏa thuận song phương hoặc bằng những giải pháp đơn phương nhằm hạn chế nhập khẩu vào thị trường những nước mà sản xuất mang nguy cơ bị rối loạn do sự lan tràn và hàng nhập khẩu.

Câu 39: Những quy định về chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ 

Hiệp nghị GATT năm 1994 quy định về chống bán phá giá (ADA) như sau: (Điều VI GATT 1994)

Hiệp nghị SCM mang chức năng kép là thiết lập kỷ cương đối với trợ cấp của quốc gia và quy định những giải pháp mà những nước mang thể ứng dụng nhằm bù đắp những hậu quả của trợ cấp.

Theo điều Một hiệp nghị SCM, “trợ cấp” được hiểu là khoản tài chính được chính phủ hay những cơ quan công quyền cấp cho tổ chức thương nghiệp hoặc doanh nghiệp thông qua: a) Chuyển kinh phí trực tiếp, b) Miễn giảm khoản thu của Nhà nước, c) Cung ứng miễn phí nhà cung cấp hay hàng hóa thay vì hạ tầng hạ tầng chung hoặc chi khoản kinh phí để tài trợ cho những hoạt động liên quan tới việc thực hiện những mục a) b) c) nói trên với điều kiện là trong mỗi trường hợp đó lợi ích thuộc về tổ chức thương nghiệp hoặc doanh nghiệp nhận khoản tài chính đó.

Hiệp nghị SCM quy định ba loại trợ cấp:

– Những trợ cấp bị cấm (hay còn gọi là trợ cấp đèn đỏ) là những khoản trợ cấp mang kèm theo điều kiện buộc người hưởng trợ cấp phải đạt được một số yêu cầu về xuất khẩu hoặc ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong nước hơn là hàng nhập khẩu.

– Những trợ cấp mang thể bị đối kháng (hay còn gọi là trợ cấp đèn vàng) tức là trợ cấp ko bị cấm nhưng là đối tượng mang thể bị ứng dụng giải pháp đối kháng.

– Những trợ cấp ko thể bị đối kháng (hay còn gọi là trợ cấp đèn xanh), tức là những trợ cấp ko mang tính đặc thù hoặc những trợ cấp đặc thù nhưng đáp ứng một số điều kiện nhất định như: trợ cấp nghiên cứu, phát triển; trợ cấp phát triển khu vực; trợ cấp bảo vệ môi trường.

Hiệp nghị tự vệ của WTO đưa ra phạm vi về những thủ tục trong nước mà theo đó mang thể đem lại quyết định hạn chế nhập khẩu hàng hóa đã hoặc đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho những nhà sản xuất những hàng hóa tương tự trong nước. Những thủ tục này cơ bản tương tự những thủ tục trong Hiệp nghị AD và SCM. Nhìn chung những giải pháp tự vệ được ứng dụng đối với hàng nhập khẩu bất kể là từ nước nào. Nước xuất khẩu thông thường được phép phản ứng lại những hạn chế thương nghiệp của nước xuất nhập khẩu. Một trong số những yêu cầu về thủ tục của Hiệp nghị tự vệ là yêu cầu nước thành viên lúc xem xét sử dụng giải pháp tự vệ phải “

Câu 40: Những rào cản phi thuế quan trong thương nghiệp quốc tế là gì?

Hàng rào phi thuế quan là khái niệm chỉ những rào cản đối với thương nghiệp ko phải thuế quan như: cơ chế cấp giấy phép nhập khẩu, những quy định về định giá thương chính đối với hàng hóa, kiểm hóa trước lúc xuất, những quy tắc xuất xứ, Những giải pháp đầu tư liên quan tới thương nghiệp,…

Câu 41: Nêu và phân tích khái niệm hợp đồng thương nghiệp quốc tế. Cho Một ví dụ

 1.  

–                     Hợp đồng TMQT là sự thỏa thuận giữa những bên về việc xác lập, thay đổi hoặc kết thúc quyền và nghĩa vụ TMQT.

–                     Hợp đồng TMQT mang rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng nhà cung cấp, hợp đồng chuyển giao khoa học…

–                    

Căn cứ theo tiêu chuẩn kinh tế, hợp đồng quốc tế là hợp đồng tạo nên sự di chuyển qua lại qua biên giới những trị giá trao đổi tương ứng giữa hai nước. Căn cứ theo tiêu chuẩn pháp lí, một hợp đồng quốc tế là lúc nó bị chi phối bởi những tiêu chuẩn pháp lí của nhiều quốc gia như quốc tịch, nơi trú ngụ của những bên, nơi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, tài chính trả tiền…

–                    

Hợp đồng quốc tế xem xét tới , mang thể được di chuyển qua biên giới của VN hoặc qua biên giới của một nước (vùng lãnh thổ); hoặc di chuyển qua khu chế xuất, khu vực thương chính riêng…

***Tính quốc tế:

Theo giáo sư Anderson, Giao dịch TMQT mang thể được xác định dựa trên những yếu tố: Giao dịch vượt qua biên giới; Sử dụng đồng tiền là ngoại tệ; chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau; chuyển giao hàng hóa/nhà cung cấp qua biên giới; hoặc về nguyên tắc, chỉ cần mang bất kì dòng trị giá nào chuyển qua biên giới.

Cũng theo giáo sư Anderson, mang 3 yếu tố chủ yếu sau đây tạo nên hợp đồng, đó là: cơ chế tự giảng giải thỏa thuận, cơ chế trả tiền cho thỏa thuận và những điều khoản thi hành mang tính pháp lí.

Theo Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế CISG và Công ước La Hay 2015 về nguyên tắc chọn luật cho hợp đồng TMQT, tính chất quốc tế của hợp đồng được xác định dựa trên yếu tố trụ sở thương nghiệp của những bên đặt ở những nước khác nhau.

 Tương tự, mang thể thấy, tính chất “quốc tế” của giao dịch thương nghiệp mang thể được xác định theo nhiều cách khác nhau. Điều này phụ thuộc vào nguồn luật ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, một giải pháp được pháp luật của nhiều quốc gia và pháp luật quốc tế ghi nhận đó là dựa vào nơi đặt trụ sở hoặc nơi thường trú của những bên trong giao dịch ở những nước khác nhau với những cách diễn đạt khác như đó là hợp đồng “mang sự liên hệ rõ ràng với nhiều hơn một quốc gia”, “mang sự chọn luật của những nước khác nhau”, hoặc “mang tác động tới lợi ích của thương nghiệp quốc tế. Rõ ràng, câu 2khái niệm “giao dịch thương nghiệp quốc tế” nên được giảng giải theo một cách rộng nhất, theo đó, chỉ loại trừ duy nhất những tình huống mà ko mang bất kỳ một yếu tố quốc tế nào, hay nói cách khác là tất cả những yếu tố liên quan tới hợp đồng, đều chỉ mang mối liên hệ với duy nhất một quốc gia

ð Để xác định Một hợp đồng là hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế: phải xem luật nào điều chỉnh hợp đồng đó, nếu là luật VN thì ứng dụng quan niệm, quy định của Luật VN về hợp đồng sắm bán hàng hóa mang yếu tố nước ngoài lúc nó mang những tín hiệu như trên. Còn nếu hợp đồng đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật Pháp thì họ sẽ phải đưa ra Hai căn cứ, tiêu chuẩn để xác định đó là hợp đồng sắm bán HHQT: (i) tiêu chuẩn Một là phải mang sự dịch chuyển qua biên giới của những yếu tố, những trị giá trao đổi tương ứng giữa hai bên. (ii) về mặt pháp lí thì nhiều hệ thuộc luật mang thể điều chỉnh nó. Chỉ lúc điều kiện “và” xảy ra thì đó mới là Một hợp đồng TMQT theo quy định của BLDS Pháp.

***rủi ro: Hoạt động sắm bán hàng hóa quốc tế là hoạt động sắm bán hàng hóa vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia, diễn ra tại nhiều nước khác nhau, với nhiều yếu tố khác biệt về địa lí, lịch sử, khí hậu, cũng như những yếu tố kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hoá, tôn giáo… Chính vì vậy, hoạt động này mang tính phức tạp hơn hoạt động sắm bán hàng hóa trong nước và mang nhiều rủi ro hơn. Những rào cản về văn hoá mang thể gây nên những dị đồng và xung đột về quan niệm, về phong cách làm việc, thói quen kinh doanh, thị hiếu tiêu tiêu dùng… Yếu tố địa lí, khí hậu của một nước thỉnh thoảng cũng là một vấn đề quan yếu cần phải được những nhà kinh doanh quốc tế quan tâm, vì nó mang thể tác động trực tiếp tới sự chấp nhận sản phẩm mới trên thị trường (Độ cao, độ ẩm, nhiệt độ là những đặc điểm khí hậu tác động tới công dụng và chức năng của sản phẩm. Sản phẩm được xem là xuất sắc ở những nước ôn đới cũng mang thể bị hư hỏng).

ð Yếu tố quốc tế trong sắm bán hàng hoá cũng sẽ làm phát sinh những vấn đề pháp lí đặc thù so với sắm bán hàng hóa trong nước, như vấn đề rủi ro đối với hàng hoá trong quá trình vận tải từ nước này sang nước khác, rủi ro trong trả tiền, chuyển tiền quốc tế, hay sự xuất hiện thường xuyên của hiện tượng xung đột luật, v.v.. Đó cũng là những vấn đề mà pháp luật về sắm bán hàng hoá quốc tế phải khắc phục.

 1.    

– Hợp đồng TMQT là hợp đồng được kí kết giữa những thương nhân mang trụ sở thương nghiệp (địa điểm kinh doanh) nằm trên lãnh thổ những quốc gia khác nhau.

– Tính quốc tế hay đặc điểm mang yếu tố nước ngoài, thể hiện thông qua: Quốc tịch;  Nơi trú ngụ hoặc trụ sở của những chủ thể;  Nơi xác lập hợp đồng;  Nơi thực hiện hợp đồng;  Nơi mang tài sản là đối tượng của hợp đồng. 

– của hợp đồng: thể nhân, pháp nhân và những quốc gia.

–   của hợp đồng: Tùy theo những hệ thống pháp luật khác nhau

 •  

Hợp đồng TMQT phải được kí kết dưới hình thức văn bản. Những nước nêu ra quan niệm này là một số nước mang nền kinh tế đang chuyển đổi như VN. Điều 27 khoản Hai Luật Thương nghiệp VN năm 2005 quy định: Những hình thức mang trị giá pháp lí tương đương ở đây bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và những hình thức khác theo quy định của pháp luật (điều 3 khoản 15 Luật TM 2005).

 • Điều 11 của Công ước CISG quy định rằng hợp đồng sắm bán quốc tế hàng hóa mang thể được kí kết bằng lời nói và ko cần thiết phải tuân thủ bất kì yêu cầu nào khác về mặt hình thức của hợp đồng.

Điều 96 thì lại cho phép những quốc gia bảo lưu, ko ứng dụng điều 11 trên nếu pháp luật của quốc gia đó quy định hình thức văn bản là đề xuất đối với hợp đồng TMQT.

VN đã là thành viên của CISG rồi nhưng VN bảo lưu đối với nội dung này, tức là đối với hệ thuộc luật VN, hình thức của hợp đồng TMQT phải lập thành văn bản.

–                     Đối tượng của hợp đồng: Là điều mà những bên chú ý và quan tâm nhất chính lúc giao ước hợp đồng TMQT (hàng hóa, nhà cung cấp, những đối tượng liên quan tới SHTT như nhượng quyền TM,…)

–                     Nội dung của hợp đồng: Là tất cả những điều khoản được những bên thỏa thuận;  Là hạ tầng để xác định quyền và nghĩa vụ của những bên tham gia kí kết hợp đồng.

Câu 42:    Liệt kê những bản INCOTERMS và nêu sự thay đổi cơ bản nhất của những bản INCOTERMS đó qua từng lần ban hành.

Tên phiên bảnNội dung ban hành/ sửa đổi
Incoterms 1936Ban hành với 07 điều kiện giao hàng:

· EXW (: Ex Works) – Giao tại xưởng

· FCA (: Free Carrier) – Ủy quyền người vận chuyển

· FOT/FOR (:Free on Rail/Free on Truck) – Giao lên tàu hỏa

· FAS (: Free Alongside Ship) –  Giao dọc mạn tàu

· FOB (: Free On Board) – Giao lên tàu

· C&F (:Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí

· CIF (: Cost, Insurance, Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Incoterms 1936 chủ yếu giảng giải những điều kiện sử dụng phương thức vận tải đường bộ và đường thuỷ. Trên thực tế, Incoterms 1936 ko được những nhà kinh doanh thừa nhận và sử dụng rộng rãi vì ko giảng giải hết được những tập quán thương nghiệp quan yếu.

Incoterms 1953Ban hành với 09 điều kiện giao hàng:

· 07 điều kiện giao hàng tương tự như Incoterms 1936

· Bổ sung thêm 02 điều kiện: DES (: Delivered Ex Ship) – Giao tại tàu; DEQ (: Delivered Ex Quay) – Giao trên cầu cảng, sử dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội bộ.

Incoterms 1953 

(sửa đổi lần Một vào năm 1967)

Incoterms 1953 trong lần sửa đổi thứ nhất đã thay đổi như sau:

· 09 điều kiện giao hàng tương tự như Incoterms 1953

· Bổ sung thêm 02 điều kiện: DAF (Delivered: At Frontier) – Giao tại biên giới; DDP (: Delivered Duty Paid) – Giao hàng đã nộp thuế), sử dụng cho mọi phương thức vận tải, kể cả vận tải kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau.

Incoterms 1953 

(sửa đổi lần Hai vào năm 1976)

Incoterms 1953 trong lần sửa đổi thứ hai đã thay đổi như sau:

· 11 điều kiện giao hàng tương tự như Incoterms 1953 (sửa đổi lần 1)

· Bổ sung thêm 01 điều kiện: FOA (: FOB Airport) – Giao lên tàu bay, để khắc phục những vấn đề giao hàng tại sân bay

Incoterms 1980 Ban hành với 14 điều kiện giao hàng:

· 12 điều kiện giao hàng tương tự như Incoterms 1953 (sửa đổi lần 2)

· Bổ sung thêm 02 điều kiện CIP (: Carriage and Insurance Paid to) –  Cước phí và bảo hiểm trả tới địa điểm đích quy định và CPT (: Carriage Paid to) – Cước phí trả tới địa điểm đích quy định, nhằm thay thế cho CIF và CFR lúc ko vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

Incoterms 1990 Ban hành với 13 điều kiện giao hàng. So với Incoterms 1980, mang những thay đổi như sau:

· Bỏ Hai điều kiện FOA và FOT, vì thực chất của chúng giống FCA.

Phiên bản thứ 5 của Incoterms đã đơn thuần hóa điều kiện Free Carier bằng cách bỏ hết những điều kiện liên quan tới từng phương thức vận tải cụ thể, như FOR, FOT, FOB Air Port. Tất cả những điều kiện trên mang thể thay thế bằng điều kiện FCA (Free Carier … at named point: giao hàng cho người vận chuyển tại địa lăn tay định).

· Bổ sung điều kiện DDU (: Delivered Duty Unpaid) – Giao hàng tại đích chưa nộp thuế.

Incoterms 2000Incoterms 2000 giữ nguyên 13 điều kiện như Incoterms 1990 nhưng sửa đổi  nội dung 3 điều kiện FCA, FAS và DEQ.

Mục “giấy phép, ủy quyền và thủ tục” trong điều kiện FAS và DEQ đã được sửa đổi để thích hợp với thực tiễn thông quan phổ biến nhất.

Incoterms 2010 Incoterms 2010 gồm 11 điều kiện, trong đó:

· Thay thế 04 điều kiện DAF, DES, DEQ, DDU trong Incoterms 2000 bằng 02 điều kiện mới mang thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải là DAT (: Delivered At Terminal) – Giao hàng tại bến và DAP (: Delivered At Place) – Giao tại nơi tới.

 Ngoài ra, thêm nghĩa vụ của người bán và người sắm trong việc hợp tác san sớt thông tin và những thay đổi để thực hiện việc bán hàng nhiều lần trong hành trình (string sales).

Câu 43:     Trình bày bối cảnh ra đời của INCOTERMS 2010.

6 Nguyên Nhân Ra Đời Của Incoterms 2010

Sau 2,5 năm nghiên cứu trên 2000 tổ chức xuất khẩu to trên toàn cầu mang liên hệ chặt chẽ với ICC (International Chamber of Commerce – Phòng thương nghiệp quốc tế) về sử dụng Incoterms 2000, những chuyên gia rút ra:

 •       Nhiều điều kiện thương nghiệp Incoterms rất ít ứng dụng: DAF, DES, DEQ, DDU
 •       Nhiều điều kiện thương nghiệp ko rõ, dễ nhầm lẫn dẫn tới khó lựa chọn; tranh chấp trong trả những loại phí liên quan tới giao nhận.

2) . Ví dụ : Hội Đồng Chủ Hàng Châu Á (ASC) muốn trong bộ điều kiện Incoterms 2010 phải xác định rõ những giá tiền đề cấu thành hợp đồng FOB để những nhà vận chuyển hàng hải ko thêm những phụ phí bất hợp lý.

3) Sau vụ tại Mỹ cần thay đổi cách quản lý an ninh hàng hóa.

4) Năm 2004 hoàn thiện và mang sự thay đổi.

Kể từ năm 2004, nhiều chuyên gia làm luật thương nghiệp của Hoa Kỳ phối hợp với những chuyên gia của ICC hoàn thiện và xây dựng Incoterms 2010. Với thể nói nội dung của Incoterms 2010 mang nhiều điểm tương đồng nhất với Bộ quy tắc: “The 2004 revision of the United States’ Uniform Commercial Code” so với Incoterms 1990 hay Incoterms 2000

5) Sự phát triển nhanh chóng của khoa học thông tin tạo cho làm thủ tục chứng từ bằng điện tử nhanh chóng và gọn nhẹ hơn.

6) Quy định về bảo hiểm hàng hóa mang hiệu lực từ ngày 01/01/2009 thay cho quy tắc năm 1982.

 

Câu 44:    Nêu và phân tích về trị giá pháp lý và những nguyên tắc ứng dụng INCOTERMS 2010.

Trị giá pháp lý: Đây là quy tắc chính thức của Phòng thương nghiệp quốc tế (ICC) nhằm giảng giải thống nhất những điều kiện thương nghiệp, thông qua đó tạo điều kiện cho những giao dịch TMQT diễn ra thuận lợi, trôi chảy. Tuy ko phải là một yếu tố đề xuất trong hợp đồng sắm bán quốc tế, nhưng việc dẫn chiếu tới Incoterms sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của những bên, làm giảm nguy cơ rối rắm mang thể gặp phải về mặt pháp lý.

Nguyên tắc ứng dụng:

 •       Thứ nhất, Incoterms ko mang trị giá đề xuất đối với những chủ thể hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. Nó chỉ mang trị giá bổ sung cho hợp đồng, do vậy, nó chỉ được ứng dụng lúc ko mang quy định cụ thể của hợp đồng về một vấn đề nào đó.
 •       Những Incoterms (2000 và 2010) chỉ điều chỉnh những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng sắm bán mà đối tượng của nó là hàng hóa hữu hình, ko điều chỉnh những hợp đồng sắm bán mang đối tượng là hàng hóa vô hình (ví dụ như phần mềm máy tính).
 •       Những điều kiện Incoterms ko làm cho hợp đồng đầy đủ.

Ngay cả đối với hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Incoterms, Incoterms cũng ko điều chỉnh mọi vấn đề, trái lại, nó chỉ điều chỉnh một số nghĩa vụ được xác định cụ thể đối với những bên (ví dụ như nghĩa vụ của người bán là phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người sắm hoặc giao hàng cho người vận chuyển hoặc giao hàng tới địa điểm quy định và cùng với những nghĩa vụ này là sự phân chia rủi ro giữa những bên trong từng điều kiện cụ thể) và quy định về những nghĩa vụ thông quan cho hàng hóa XNK.

Incoterms chỉ xác định thời khắc di chuyển rủi ro hàng hóa từ người sắm tới người bán chứ ko xác định thời khắc chuyển quyền sở hữu hàng hóa, cũng như hậu quả của việc vi phạm hợp đồng. Những vấn đề này thường được quy định trong những điều khoản khác của hợp đồng hoặc trong luật điều chỉnh hợp đồng. Những bên cũng cần biết rằng luật địa phương được ứng dụng mang thể làm mất hiệu lực bất cứ nội dung nào của hợp đồng, kể cả điều kiện Incoterms đã được lựa chọn trước đó.

 •         Dẫn chiếu những điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng sắm bán hàng hóa

Ghi rõ là hiểu theo Incoterms năm nào. Ví dụ, trong hợp đồng cần ghi rõ: “FOB (hay CIF/C&F v.v…) Incoterms năm 2010”. Nhất thiết phải ghi chữ INCOTERMS năm 2010: bao hàm ý là doanh nghiệp chiểu theo bản Incoterms ấn hành vào năm 2010) của ICC vì cho tới nay đã mang tối 8 phiên bản Incoterms và chúng mang nội dung ko hoàn toàn giống nhau. Nếu sơ suất ko ghi Incoterms, chỉ ghi FOB mang thể hiểu là chiểu theo một cách khái niệm FOB khác đi và những bên sẽ rơi vào rủi ro.

Tại một số nước (đặc thù là Hoa Kỳ) luật lệ nhiều địa phương khái niệm điều kiện bán hàng FOB rất khác nhau. Do vậy, nếu trong hợp đồng ký với một hãng Hoa Kỳ chỉ ghi chung chung là giao hàng theo điều kiện “FOB…” mang nhiều rủi ro là hai bên sẽ phải tranh cãi trong quá trình thực hiện: “đó là FOB Hoa Kỳ hay FOB Incoterms”? bởi vì theo điều kiện FOB Hoa Kỳ nghĩa vụ của người bán sẽ nặng hơn.

 •       Lựa chọn điều kiện Incoterms thích hợp

Điều kiện Incoterms được chọn phải thích hợp với hàng hóa, phương tiện vận tải và quan yếu hơn cả là phải xem những bên mang ý định đặt ra cho người sắm hoặc người bán những nghĩa vụ bổ sung, ví dụ như nghĩa vụ tổ chức vận tải và bảo hiểm. Hướng dẫn sử dụng trong từng điều kiện Incoterms phân phối những thông tin đặc thù hữu ích cho việc lựa chọn những điều kiện. Dù chọn điều kiện Incoterms nào, những bên vẫn cần biết rằng việc giảng giải hợp đồng còn chi phối mạnh mẽ hơn tập quán riêng của từng cảng hoặc từng địa phương mang liên quan.

 •       Quy định nơi hoặc cảng càng chuẩn xác càng tốt

Điều kiện Incoterms được lựa chọn chỉ phát huy hiệu lực lúc những bên chỉ định một nơi hoặc một cảng và sẽ là tối ưu nếu những bên quy định chuẩn xác nơi hoặc cảng đó.

 

Câu 45:      Trình bày về cấu trúc của INCOTERM 2010.

Cấu trúc của Incoterms 2010: Gồm 11 quy tắc, chia Hai nhóm:

 Nhóm mọi phương thức vận tải:

 •       ExW (Ex Works: Giao tại xưởng),
 •       FCA  (Free Carrier: ủy quyền người vận chuyển),
 •       CPT (Carriage Paid To: cước phí trả tới)
 •       CIP (Cost and Insurance paid to: cước phí và bảo hiểm trả tới)
 •         DAT  (Delivered at Terminal: Giao tại bến)
 •         DAP (Delivered at Place: Giao hàng tại nơi tới)
 •       DDP  (Delivered Duty Paid: giao hàng đã thông quan nhập khẩu)

 Nhóm phương thức vận tải biển:

 •       FAS(Free Alongside Ship: Giao dọc mạn tàu)
 •       FOB (Free On Board: Giao hàng lên tàu)
 •       CFR(Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)
 •       CIF(Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Incoterms 2010 gồm 11 điều khoản được chia làm Hai loại điều khoản thay vì 4 loại như Incoterms 2000. Incoterm 2010 được chia làm hai nhóm chính là:

 – Giao hàng bằng vận tải đường biển/ đường thủy nội địa – FAS, FOB, CFR và CIF.

 – Giao hàng bằng bất kỳ phương thức vận tải nào (vận tải biển, đường bộ, hàng ko, đường sắt, đa phương thức) – EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT và DDP;

 Trong nhóm thứ nhất, địa điểm giao hàng và nơi hàng hóa được chở tới người sắm đều là cảng biển, vì thế chúng được xếp vào nhóm những điều kiện “đường biển và đường thủy nội địa”.

Nhóm thứ hai gồm bảy điều kiện mang thể sử dụng mà ko phụ thuộc vào phương thức vận tải lựa chọn và cũng ko phụ thuộc vào việc sử dụng một hay nhiều phương thức vận tải. Nhóm này gồm những điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Chúng mang thể được tiêu dùng lúc hoàn toàn ko mang vận tải biển. Tuy vậy, những điều kiện này cũng mang thể được sử dụng lúc một phần chặng đường được tiến hành bằng tàu biển.

Tương tự, mang thể thấy cả 11 điều kiện của Incoterm 2010 đều mang thể ứng dụng cho phương thức vận tải hàng hóa bằng đường biển .

 

Câu 46.     Liệt kê tên những điều kiện mang thể sử dụng được cho mọi phương thức vận tải trong INCOTERMS 2010. Chọn một điều kiện để phân tích.

Chọn một trong những điều kiện dưới đây:

mang tức là người bán giao hàng lúc đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người sắm tại hạ tầng của người bán hoặc tại một địa điểm quy định (ví dụ xưởng, nhà máy, kho tàng, v.v…), hàng hoá chưa được làm thủ tục thông quan xuất khẩu và chưa được bốc lên phương tiện tiếp nhận. Điều kiện này, thể hiện nghĩa vụ của người bán ở phạm vi tối thiểu, và người sắm phải chịu mọi phí tổn và rủi ro từ lúc nhận hàng tại hạ tầng của người bán. Tuy nhiên sẽ vẫn đc chấp nhận nếu những bên muốn người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận chuyển tại điểm đi và chịu rủi ro và những phí tổn về việc bốc hàng đó.

mang tức là người bán, sau lúc làm xong những thủ tục thông quan xuất khẩu, giao hàng cho người vận chuyển do người sắm chỉ định, tại địa điểm quy định. Cần lưu ý rằng địa điểm được chọn để giao hàng mang tác động tới nghĩa vụ bốc và túa hàng ở địa điểm đó. Nếu việc giao hàng diễn ra tại hạ tầng của người bán, người bán mang nghĩa vụ bốc hàng. Nếu việc giao hàng diễn ra tại địa điểm ko phải là hạ tầng của người bán, người bán ko mang trách nhiệm túa hàng. Điều kiện này mang thể được sử dụng cho mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức. “Người vận chuyển” là bất kỳ người nào, mà theo một hợp đồng vận tải, cam kết tự mình thực hiện hoặc đứng ra đảm trách việc vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng ko, đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc kết hợp những phương thức vận tải đó. Nếu người sắm chỉ định một người nào đó, ko phải là người vận chuyển, tiến hành nhận hàng thì người bán được coi như đã làm xong nghĩa vụ giao hàng lúc hàng đã được ủy quyền người được chỉ định đó.

được hiểu là người bán giao hàng cho người vận chuyển do chính người bán chỉ định nhưng ngoài ra người bán phải trả giá tiền vận tải cần thiết để đưa hàng hoá tới nơi tới quy định . Điều này mang tức là người sắm phải tự chịu mọi rủi ro và những phí tổn phát sinh sau lúc hàng đã được giao như trên. Người vận chuyển là bất kỳ người nào, mà theo một hợp đồng vận tải, cam kết tự mình thực hiện hoặc đứng ra đảm trách việc vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, hàng ko, đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc kết hợp những phương thức vận tải đó. Nếu mang những người vận chuyển kế tiếp được sử dụng để vận chuyển hàng hoá tới nơi tới quy định, thì rủi ro chuyển giao lúc hàng hoá đã được ủy quyền người vận chuyển trước tiên. Điều kiện CPT đề xuất người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá.

mang tức là người bán giao hàng hóa cho người vận chuyển do họ chỉ định, nhưng ngoài ra người bán phải trả giá tiền vận tải cần thiết để đưa hàng hoá tới nơi tới quy định. Điều này mang tức là người sắm chịu mọi rủi ro và những phí tổn phát sinh thêm sau lúc hàng hoá đã được giao như trên. Tuy nhiên, theo điều kiện CIP người bán còn phải sắm bảo hiểm để bảo vệ cho người sắm trước những rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Do vậy, người bán sẽ thỏa thuận bảo hiểm và trả phí bảo hiểm.

 

Người sắm cần lưu ý rằng theo điều kiện CIP người bán chỉ phải sắm bảo hiểm với phạm vi tối thiểu. Nếu người sắm muốn được bảo hiểm với phạm vi to hơn, người sắm cần thỏa thuận rõ ràng với người bán hoặc tự mình sắm bảo hiểm thêm. “Người vận chuyển” là bất kỳ người nào, mà theo một hợp đồng vận tải, cam kết tự mình thực hiện hoặc đảm trách việc vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, hàng ko, đường biển, đường thuỷ nội địa hoặc kết hợp những phương thức vận tải đó. Nếu mang những người vận chuyển kế tiếp được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tới nơi tới thỏa thuận, thì rủi ro chuyển giao lúc hàng hoá đã được ủy quyền người vận chuyển trước tiên. Điều kiện CIP đòi hỏi người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá

Theo điều kiện này, việc giao hàng diễn ra tại một đích tới được chỉ định. “Trạm xác định” trong “Giao tại bến” (Delivered at Terminal) mang tức là người bán giao hàng, lúc hàng hóa sau lúc đã túa khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt của người sắm tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi tới chỉ định. “Bến” (terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào, dù mang mái che hay ko mang mái che, như cầu cảng, kho, bãi container hoặc ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng ko. Người bán chịu mọi giá tiền và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa tới địa điểm đó.

 

Theo DAT, lúc hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người sắm, đã túa khỏi phương tiện vận tải (giống điều kiện DEQ trước đây); Điều khoản DAT của Incoterm 2010 thay thế cho điều khoản DEQ trước đó của Incoterms 2000 vốn chỉ thích hợp cho hàng vật liệu. Incoterms 2000 ko mang giải pháp thỏa đáng cho những điều khoản “D” đối với trường hợp hàng hóa được giao mà chưa túa xuống khỏi phương tiện vận tải tới tại trạm/ga. Điều khoản mới DAT của Incoterm 2010 (Delivered at Terminal) đã khắc phục được vấn đề này và bao gồm tất cả những trường hợp trước đó được quy định bởi điều khoản DEQ.

“Giao hàng tại nơi tới” mang tức là người bán giao hàng lúc hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người sắm trên phương tiện vận tải, sẵn sàng túa tại nơi tới chỉ định. Những điều kiện mới này, giống như những điều kiện trước đây, đều là những điều kiện “giao tại nơi tới”, theo đó người bán chịu mọi giá tiền (trừ những giá tiền liên quan tới thủ tục thông quan nhập khẩu, nếu mang) và rủi ro trong quá trình đưa hàng tới nơi tới được chỉ định của người sắm tại ga/trạm xác định tại cảng hoặc tại điểm đích chưa được túa xuống khỏi phương tiện vận tải tới. Phương tiện vận tải trong điều kiện DAP mang thể là tàu biển và nơi tới được chỉ định mang thể là một cảng biển; do đó điều kiện này mang thể tiêu dùng để thay thế điều kiện DES trong Incoterms 2000.

Nó mang tức là bên bán hàng phải trả tiền mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho tới lúc hàng hóa được ủy quyền bên sắm hàng cũng như phải nộp mọi thứ thuế (nếu mang) trước lúc hàng được ủy quyền bên sắm, chẳng hạn thuế nhập khẩu.Bên sắm phải chịu giá tiền bốc túa hàng lúc hàng đã vận chuyển tới nơi nhận.

Câu 47:  Liệt kê tên những điều kiện sử dụng được cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa trong INCOTERMS 2010. Chọn một điều kiện để phân tích.

 1.            

Nó mang tức là bên bán hàng chi trả cước vận chuyển (nội địa) hàng hóa tới cảng giao hàng. Bên sắm trả tiền cước phí xếp hàng, vận tải, bảo hiểm, túa hàng và vận chuyển (nội địa) từ nơi túa hàng tới nơi lưu giữ hàng hóa của mình. Sự dịch chuyển rủi ro diễn ra lúc hàng hóa được giao tại cầu cảng nơi giao hàng.

Theo điều kiện này, người bán phải: Giao hàng dọc mạn con tàu do người sắm chỉ định Cung ứng chứng từ xuất sắc thường lệ chứng minh hàng đã được đặt thực sự dọc mạn tàu.Người sắm phải: Kịp thời chỉ định tàu vận chuyển Kí kết hợp đồng vận chuyển và trả cước Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất Chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng kể từ lúc hàng đã thực sự được giao dọc mạn tàu

 1.              

Tức thị người bán giao hàng lúc hàng hóa đã giao lên tàu tại cảng bốc hàng quy định. Ðiều này mang nghĩa rằng người sắm phải chịu tất cả giá tiền và rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hoá kể từ sau điểm ranh giới đó. Ðiều kiện FOB đòi hỏi người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hoá.

 1.              

Với tức là người bán giao hàng lúc hàng hóa đã qua lan can tàu tại cảng gửi hàng. Người bán phải trả những phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng tới quy định nhưng rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi giá tiền phát sinh thêm do những tình huống xảy ra sau thời khắc giao hàng được chuyển từ người bán sang người sắm lúc hàng qua lan can tàu tại cảng gửi hàng. Điều kiện CFR đòi hỏi người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .

 1.              

Được hiểu là người bán giao hàng lúc hàng hóa đã qua lan can tàu tại cảng gửi hàng. Người bán phải trả những phí tổn và cước vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng tới quy định NHƯNG rủi ro về mất mát và hư hại đối với hàng hoá cũng như mọi giá tiền phát sinh thêm do những tình huống xảy ra sau thời khắc giao hàng được chuyển từ người bán sang người sắm. Tuy nhiên theo điều kiện CIF người bán còn phải sắm bảo hiểm hàng hải để bảo vệ cho người sắm trước những rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Do vậy, người bán sẽ thỏa thuận bảo hiểm và trả phí bảo hiểm. Người sắm cần lưu ý rằng theo điều kiện CIF người bán chỉ phải sắm bảo hiểm với phạm vi tối thiểu, người sắm cần thoả thuận với người bán hoặc tự mình sắm bảo hiểm thêm. Điều kiện CIF đòi hỏi người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá .

Câu 48:    Nêu và phân tích những điểm mới cơ bản của INCOTERMS 2010 so với INCOTERMS 2000.

trong những sửa đổi quan yếu trong phiên bản  Incoterms 2010 là bỏ 4 điều khoản (DAF, DES, DEQ và DDU) và đưa vào Hai điều khoản mới (DAP – Delivered at Place và DAT – Delivered at Terminal). Sự thay đổi này bắt nguồn từ xu hướng vận chuyển hàng hóa bằng container ngày càng chiếm tỷ trọng quan yếu trong giao thương và nhường nhịn như những nhà soạn thảo quy tắc cũng lo lắng với tình trạng những bên giao dịch thường chọn “nhầm” điều khoản hoặc lộn lạo những điều khoản, dẫn tới những hợp đồng mang nội dung mẫu thuẫn hoặc ko rõ ràng, gây khó khăn cho quá trình thực hiện.

Điều kiện DAT của Incoterms 2010 ứng dụng lúc hàng hóa được giao vào quyền định đoạt của người sắm tại ga/trạm xác định tại cảng hoặc tại điểm đích chưa được túa xuống khỏi phương tiện vận tải tới. Điều khoản DAT của Incoterm 2010 thay thế cho điều khoản DEQ trước đó của Incoterms 2000 vốn chỉ thích hợp cho hàng vật liệu. Incoterms 2000 ko mang giải pháp thỏa đáng cho những điều khoản “D” đối với trường hợp hàng hóa được giao mà chưa túa xuống khỏi phương tiện vận tải tới tại trạm/ga. Điều khoản mới DAT của Incoterm 2010 (Delivered at Terminal) đã khắc phục được vấn đề này và bao gồm tất cả những trường hợp trước đó được quy định bởi điều khoản DEQ. “Trạm xác định” trong điều khoản DAT mang thể là cầu cảng tại cảng túa hoặc trạm container tại cảng túa.

Điều kiện DAP trong Incoterms 2010 bao gồm tất cả những trường hợp người bán giao hàng cho người sắm trên phương tiện vận tải tới mà chưa túa hàng xuống, là những trường hợp trước đó được qui định bởi những điều khoản DAF, DES cũng như tất cả những trường hợp giao hàng tại hạ tầng của người sắm hay điểm đích nào khác tại nước của người sắm mà trước đó được qui định bởi điều khoản DDU. Đối với điều khoản DAP, “phương tiện vận tải tới” cũng mang thể là một con tàu, và “điểm đích xác định” mang thể là cảng túa.

11 điều khoản được chia làm Hai loại điều khoản thay vì 04 loại như Incoterms2000:

– Giao hàng bằng bất kỳ phương thức vận tải nào (vận tải biển, đường bộ, hàng ko, đường sắt, đa phương thức) – EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT và DDP; và

– Giao hàng bằng vận tải đường biển/ đường thủy nội địa – FAS, FOB, CFR và CIF.

Incoterms 2010 chính thức thừa nhận rằng những qui tắc này mang thể sử dụng cả trong TMQT và thương nghiệp nội địa (nếu thích hợp).

nêu rõ tham chiếu tới việc sử dụng “những phương tiện ghi chép điện tử mang trị giá tương đương với việc trao đổi thông tin bằng giấy”, nếu như những bên đồng ý tương tự, hoặc đó là tập quán thương nghiệp. Điều này phản ánh sự thừa nhận của ICC về tầm quan yếu ngày càng tăng và tính vững chắc về hợp đồng (nhờ tốc độ chuyển thông tin nhanh chóng) mà giao tiếp bằng điện tử mang lại và đảm bảo sự thích hợp của Incoterms 2010 trong tương lai lúc những giao tiếp/thủ tục điện tử ngày càng phát triển.

Incoterms 2010 là phiên bản điều kiện thương nghiệp trước tiên kể từ lúc những điều kiện bảo hiểm hàng hóa được sửa đổi và đã tính tới những sự thay đổi của những điều kiện này.

phân bổ những nghĩa vụ tương ứng của những bên trong việc phân phối hoặc tương trợ để lấy được những chứng từ và thông tin cần thiết nhằm thông quan liên quan tới an ninh. Những phiên bản Incoterms trước đây ko yêu cầu chi tiết về mức độ hợp tác tương tự.

trách nhiệm đối với những khoản phí xếp hàng tại ga/trạm được phân bổ rõ ràng. Trong trường hợp người bán phải thuê và trả tiền cho việc vận chuyển hàng hóa tới một điểm đích nhất định (CIP, CPT, CFR, CIF, DAT, DAP và DDP), mang thể những giá tiền bốc xếp hàng hóa đã được chuyển sang cho người sắm thông qua giá cả của hàng hóa. Tuy nhiên, từ trước tới nay, trong một số trường hợp, người sắm vẫn mang thể phải trả tiền khoản này cho nhà ga (tức là chịu phí hai lần). Incoterms 2010 đã phấn đấu khắc phục tình trạng này bằng cách làm rõ người nào sẽ chịu trách nhiệm trả tiền những giá tiền ở ga/trạm. Tuy nhiên, vẫn phải chờ thêm một thời kì nữa để xem liệu quy định của Incoterms mang kết thúc được tình trạng người sắm phải chịu phí hai lần như trước nữa hay ko.

trong quá trình sắm bán hàng hóa hiện nay, thường mang trường hợp hàng hóa được bán tiếp một vài lần trong quá trình vận chuyển (tức là bán dây chuyền, hay bán hàng trong quá trình vận chuyển). Trong trường hợp tương tự, người bán ở giữa dây chuyền ko phải là người gửi hàng đi, vì hàng đã được gửi đi bởi người bán ở đầu dây chuyền. Do đó, nghĩa vụ của người bán ở giữa dây chuyền là sắm hàng hóa mà đã được gửi đi. Incoterms 2010 làm rõ điều này bằng cách cho thêm cụm từ “nghĩa vụ sắm hàng hóa đã được gửi đi” như một nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ gửi hàng. Điều này thích hợp với những trường hợp FAS, FOB, CFR và CIF vì về nguyên tắc nó chỉ mang thể được thực hiện lúc sử dụng vận đơn hay một chứng từ sở hữu mang tính chất tương đương.

trong Incoterms 2010, những điều khoản FOB, CFR và CIF của Incoterms đều bỏ phần nói tới lan can tàu như là điểm giao hàng, thay vào đó là nói tới hàng được giao “on board” (xếp lên tàu/ lên boong).

Incoterms 2010 sử dụng cụm từ “đã được đóng gói”. Từ này được sử dụng cho những mục đích khác nhau: (1) Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu trong hợp đồng sắm bán; (2) đóng gói hàng hóa sao cho thích hợp với việc vận chuyển (3) việc xếp hàng đã đóng gói trong container hay những phương tiện vận tải khác. Trong Incoterms 2010, đóng gói mang cả hai nghĩa thứ nhất và thứ hai nêu trên. Incoterms 2010 ko nói tới nghĩa vụ của những bên trong việc xếp hàng vào container và do đó những bên liên quan phải thống nhất cụ thể về vấn đề này trong hợp đồng sắm bán. Incoterms 2000 ko mang qui định rõ ràng về vấn đề này. 

Câu 49:    Trình bày khái niệm và đặc điểm của hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế.

 1.  

yếu tố quốc tế được quy định khác nhau trong pháp luật của những quốc gia cũng như trong pháp luật quốc tế, liên quan tới quốc tịch, nơi trú ngụ hoặc trụ sở của chủ thể, liên quan tới nơi xác lập hợp đồng hoặc nơi mang tài sản là đối tượng của hợp đồng.

 1.  

Mang đầy đủ đặc trưng cơ bản của hợp đồng thương nghiệp quốc tế

 •       Chủ thể: là những chủ thể của KDQT gồm t/c công (Nhà nước – chủ thể đặc thù, những tổ chức quốc tế) & t/c tư (thể nhân, pháp nhân). Sự khác quốc tịch, nơi trú ngụ hoặc trụ sở TM của một bên đc coi là yếu tố nước ngoài đối với bên kia và trái lại.
 •       Đối tượng: hàng hóa – sản phẩm của lao động mang thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi sắm bán với Hai tính chất là trị giá và trị giá sử dụng trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xk, nk, hạn chế nk…. Bao gồm hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình. Những quốc gia mang những quan niệm khác nhau về khái niệm “hàng hóa”. VD: Luật Hoa Kỳ –hàng hóa mang thực và hàng hóa trong tương lai.
 •       Yếu tố quốc tế: 
 • Điều 27.Một LTM 2005 : MBHHQT đc thực hiện dưới những hình thức xk, nk, tái xuất, tạm xuất, tái nhập & chuyển khẩu.
 • CISG: Điều 1.1(a) …những bên mang trụ sở tại những quốc gia khác nhau.

Với nhiều trụ sở: ——căn cứ vào lựa chọn của những bên trước hoặc tại thời khắc giao ước hợp đồng

                            ——nơi mang mqh sắp gũi nhất với hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng (Đ10 CISG)

 •       Nội dung: tổng hợp những quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng đc hình thành trong quá trình thương lượng, thỏa thuận và đi tới ký kết hợp động. Nội dung của hợp đồng phải hợp pháp, thể hiện ý chí của những bên. Việc ký kết hợp động phái đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, những quy định của PLQG và những ĐƯQT mang liên quan.
 •       Hình thức: những QG mang quy định khác nhau về hình thức của hợp đồng. Với hệ thống PL đề xuất hợp động phải được lập thành văn bản-  điều 27.Hai LTM2005 tuy nhiên cx mang QG ko mang bất kì một yêu cầu nào đối với hình thức hợp động – mang thể đc xác lập và chứng minh dưới mọi hình thức kể cả bằng lời khai của nhân chứng- điều 11 CISG
 •       Luật ứng dụng: -thỏa thuận của những bên

–         ĐƯQT về HĐMBHHQT

–         PLQG

–         TQTMQT

–         việc chọn luật nước ngoài (rủi ro, hạn chế và TAVN thường chọn trạng sư NN để tương trợ)

Câu 50: Liệt kê ba điều khoản thường mang trong một hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. Theo anh (chị), lúc soạn thảo ba điều khoản đó thì cần lưu ý những vấn đề pháp lý gì?

3 điều khoản quan yếu  nhất lúc giao ước Một HĐMBHHQT

 •       : Tên hàng là một trong những điều khoản quan yếu, ko thể thiếu nhằm xác định đối tượng cụ thể của hợp đồng, giúp những bên phân biệt rõ với sản phẩm khác, tránh được những yếu tố mang thể dẫn tới tranh chấp sau này. Với nhiều cách thức để quy định tên hàng: tên thông thường, tên thương nghiệp, tên khoa học. Những bên trong hợp đồng mang thể quy định tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất ra hàng hóa đó nếu tên địa phương tác động tới chất lượng sản phẩm, ví dụ như nước mắm Phú Quốc. Bảng HS
 •       Đây là điều khoản quan yếu vì nó sẽ liên quan tới vấn đề giao thừa hoặc thiếu hàng. Lúc quy định về số lượng, điều trước tiên là những bên giao ước hợp đồng cần lưu ý là phải mang sự thống nhất về đơn vị tính số lượng của hàng hóa. Bởi lẽ trong kinh doanh quốc tế, người ta ứng dụng nhiều loại hệ thống đo lường khác nhau như đơn vị đo chiều dài, đơn vị đo diện tích…

Đối với trọng lượng, người ta mang thể xác định trọng lượng theo trọng lượng cả tị nạnh, trọng lượng tịnh hoặc trọng lượng thương nghiệp…

Từ những tranh chấp đã phát sinh trên thực tiễn liên quan tới nội dung này, khuyến khích những bên cần ghi rõ số lượng hàng hóa được sắm bán, tuy nhiên những bên ko nên ghi rõ số lượng bằng một con số nhất thiết cụ thể. Mà nên thỏa thuận theo phương pháp “dung sai” mang tức là số lượng hàng hóa mang thể giảm (-) hoặc tăng (+) theo một tỉ lệ phần trăm (%) nhất định trong mức độ giới hạn thấp nhất và cao nhất.

 •    

: trong kinh doanh quốc tế, giá cả sắm bán hàng hóa mang thể được tính bằng đồng tiền tài nước người bán, của nước người sắm hay của nước thứ ba khác do những bên thỏa thuận. Việc xác định đồng tiền tính giá phụ thuộc vào tập quán kinh doanh với mặt hàng cụ thể. Lúc lựa chọn đồng tiền tính giá, cần lưu ý tới tính ổn định của những đồng tiền này.

Giá cả của hàng hóa mang thể được xác định ngay trong lúc ký kết hợp đồng, cũng mang thể xác định trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc lúc thực hiện hợp đồng. Với một số cách định giá như sau:

   +  Giá xác định ngay (hay giá nhất thiết) là giá được quy định và lúc ký kết hợp đồng và ko được sửa đổi nếu mang thỏa thuận khác.

   +  Giá quy định sau là giá ko được xác định ngay lúc thỏa thuận mà sẽ được xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng trên hạ tầng một số yếu tố được xác định trước (một công thức tính giá, hoặc dựa trên giá của những yếu tố cấu thành nên hàng hóa)

   +  Giá mang thể xét lại là giá quy định trong hợp đồng nhưng mang thể được xem xét lại nếu sau này, vào lúc giao hàng, giá thị trường của hàng hóa mang sự biến động tới một mức nhất định. Trong trường hợp này những bên phải thỏa thuận với nhau cách thức xác định lại giá cả và thỏa thuận quy định mức chênh lệch tối đa giữa thị trường và giá hợp đồng

   +  Giá di động hay giá trượt là giá cả được tính toán dứt khoát lúc thực hiện hợp đồng trên hạ tầng giá cả quy định ban sơ, mang tính tới những biến động về giá tiền sản xuất trong thời kỳ thực hiện hợp đồng.

Lúc quy định điều khoản giá cả, những bên nên quy định đồng tiền tính giá, đồng tiền trả tiền và cách tính, thời khắc tính tỷ giá giữa hai đồng tiền này. Những bên giao ước hợp đồng cần quy định điều khoản bảo lưu về giá cả trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp do mang sự tăng hoặc hạ giá kể từ lúc thỏa thuận cho tới lúc thực hiện hợp đồng. 

Câu 51:  Theo anh (chị), mang nên sử dụng hợp đồng mẫu để giao dịch và soạn thảo những hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế hay ko? Vì sao?

Nên sử dụng hợp đồng mẫu để giao dịch và soạn thảo HĐMBHHQT  

Trước hết, Hợp đồng mẫu trong thương nghiệp quốc tế rất phổ biến: cần phân biệt những hợp đồng mẫu do một hiệp hội nghề nghiệp soạn thảo và những hợp đồng mẫu được đưa ra bởi những tổ chức độc lập đối với những bên. 

Thứ nhất, hợp đồng mẫu do những hiệp hội nghề nghiệp soạn thảo ví dụ, hợp đồng mẫu sắm bán ngũ cốc (hợp đồng GAFTA), sắm bán dầu (hợp đồng FOSFA), sắm bán cà phê, ca-cao hay bông, v.v.. Những hợp đồng nói trên được soạn thảo với những nội dung thích hợp với đặc điểm của từng ngành nghề kinh doanh tương ứng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những quy định của hợp đồng bị chỉ trích là mang lợi hơn về mặt pháp lý cho những thành viên của hiệp hội. Vì vậy lúc những bên của hợp động sử dụng cần cân nhắc trong tương quan so sánh quyền và nghĩa vụ của những bên.

Thứ hai là những hợp đồng mẫu do những tổ chức độc lập soạn thảo thì thường ko gặp phải những chỉ trích tương tự. Mục tiêu của những tổ chức này là phân phối cho những nhà hoạt động thực tiễn những hợp đồng đầy đủ và công bằng cho quyền lợi của những bên. Phổ biến nhất là những hợp đồng mẫu và điều khoản mẫu do Phòng thương nghiệp quốc tế (ICC) soạn thảo. Năm 1985, ICC đã ban hành điều khoản mẫu về bất khả kháng. Từ năm 1991, ICC đã xuất bản một loạt những hợp đồng mẫu trong nhiều ngành nghề, trong đó mang ngành nghề sắm bán hàng hoá. Những hợp đồng này mang tính vững chắc và độ tin cậy về mặt pháp lý, do chúng được soạn thảo bởi những chuyên gia trong ngành nghề mang liên quan. Hơn nữa, những quy định trong hợp đồng thường ko liên quan tới một hệ thống pháp luật quốc gia cụ thể nào. Hợp đồng mẫu sẽ trở thành nguồn luật cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế lúc những bên dẫn chiếu tới hợp đồng mẫu hoặc tới một/một số điều khoản của hợp đồng mẫu. 

Ngoài ra hợp đồng còn giúp những bên rút ngắn được quá trình giao dịch và soạn thảo ra một hợp đồng hoàn chỉnh bởi hạ tầng trước đó đã mang khuông pháp lý của hợp đồng mẫu – mang thực chất kết quả thỏa thuận và công bố của những tổ chức quốc tế.

Câu 52: Trình bày về bối cảnh ra đời của Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế (CISG).

Trên thực tế, nỗ lực thống nhất nguồn luật ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế đã được khởi xướng từ những năm 30 của thế kỷ XX với sự ra đời của hai Công ước Lahaye năm 1964, công ước liên quan tới Luật thống nhất về giao ước hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế (Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale – ULF); công ước liên quan tới Luật thống nhất về sắm bán hàng hóa quốc tế (Uniform Law on the International Sale of Goods – ULIS). Tuy nhiên, hai Công ước này rất ít được sử dụng trên thực tế bởi nhiều lý do khác nhau.

Năm 1968, trên hạ tầng yêu cầu của tất cả những thành viên Liên Hợp Quốc, UNCITRAL đã khởi xướng việc soạn thảo một Công ước thống nhất về pháp luật nội dung ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế nhằm thay thế cho hai Công ước Lahaye năm 1964.

Được soạn thảo dựa trên những điều khoản của hai Công ước La Haye, song Công ước Vienna 1980 mang những điểm đổi mới và hoàn thiện cơ bản. Công ước này được thông qua tại Vienna (Austria) ngày 11/4/1980 tại Hội nghị của Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật Thương nghiệp quốc tế và mang hiệu lực từ ngày 1/1/1988 (lúc mang 10 quốc gia phê chuẩn, theo Điều 99 của Công ước).

Tính tới năm 2019, nó đã được phê chuẩn bởi 93 quốc gia chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động thương nghiệp toàn cầu, làm cho nó trở thành một trong những pháp luật quốc tế thống nhất thành công nhất. Benin là nhà nước sắp đây nhất phê chuẩn công ước này. CISG cho phép nhà xuất khẩu tránh vấn đề lựa chọn pháp luật, CISG phân phối “chấp nhận những quy tắc nội dung mà những bên ký kết hợp đồng, tòa án, và trọng tài viên mang thể dựa vào”.

Ngày 18/12/2015, Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc gia nhập để trở thành viên thứ 84 của CISG. Trong khối ASEAN, Việt Nam là thành viên thứ Hai sau Singapore gia nhập Công ước quan yếu này

Câu 53: Trình bày về phạm vi ứng dụng của CISG.

CISG ứng dụng cho những HĐMBHH giữa những bên mang trụ sở thương nghiệp tại những nước khác nhau, cụ thể

+TH1: nếu mang điều khoản chọn luật ứng dụng dẫn chiếu tới cisg thì cisg sẽ được ứng dụng. Nếu cơ quan tài phán tôn trọng quyền tự do hợp đồng của những bên trong HĐMBHHQT mang thể tự do lựa chọn CISG là luật điều chỉnh HĐMBHH của họ. Trong một số trường hợp, cơ quan tài phán mang thể k tôn trọng sự lựa chọn ứng dụng CISG nếu giao dịch MBHH đó ko mang yếu tố xuyên quốc gia

+ TH2: nếu những bên tham gia hợp động ko thỏa thuận rõ ràng hoặc thỏa thuận ngầm về việc coi CISG là luật ứng dụng cho hợp động thì CISG được ứng dụng theo điều 1.Một công ước này.

     Theo quy định của Điều 1.Một CISG, mang 02 trường hợp CISG được ứng dụng: 

(1) Lúc những bên mang địa điểm kinh doanh tại những quốc gia là thành viên của CISG (theo Điều 1.1.a CISG)- trường hợp ứng dụng trực tiếp; 

(2) Lúc theo những quy tắc tư pháp quốc tế thì luật được ứng dụng là luật của nước thành viên CISG (theo Điều 1.1.b CISG)- trường hợp ứng dụng gián tiếp. 

 1. Trường hợp ứng dụng trực tiếp Theo trường hợp (1) ở trên, kể từ thời khắc CISG mang hiệu lực tại Việt Nam (01/01/2017), những hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế được giao ước bởi doanh nghiệp Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi CISG trong trường hợp bên còn lại mang địa điểm tại quốc gia là thành viên của CISG. Đây là trường hợp ứng dụng CISG phổ biến nhất. Ví dụ, hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên còn lại mang trụ sở ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Australia… được điều chỉnh bởi CISG, trừ lúc những bên trong hợp đồng thống nhất loại trừ việc ứng dụng CISG. 
 2. Trường hợp ứng dụng gián tiếp CISG còn mang thể được ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế mà một bên là doanh nghiệp Việt Nam theo trường hợp thứ Hai ở trên. Trường hợp này thường xảy ra lúc một bên của hợp đồng mang trụ sở tại một quốc gia thành viên trong lúc bên còn lại mang trụ sở tại một quốc gia chưa phải là thành viên CISG. 

    Điều 1.1.b quy định về những trường hợp ứng dụng CISG ngay cả lúc một bên hoặc cả hai bên trong hợp đồng ko mang địa điểm kinh doanh tại những quốc gia thành viên, theo đó, CISG được ứng dụng “lúc theo những quy tắc tư pháp quốc tế thì luật được ứng dụng là luật của quốc gia thành viên Công ước”. Đây được gọi là trường hợp ứng dụng “gián tiếp” Công ước và mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng của Công ước này đối với những hợp đồng được ký giữa một bên mang trụ sở tại quốc gia thành viên Công ước còn bên kia thì ko. 

Câu 54: Nêu và phân tích những trường hợp ko ứng dụng CISG.

      Điều Hai Công ước đã đưa ra những quy định nhằm loại trừ việc ứng dụng Công ước trong một số trường thống nhất định; tuy nhiên, những loại trừ này cần được phải giảng giải một cách chặt chẽ dựa trên ý chí của người làm luật cũng như thực tiễn ứng dụng tại những nước thành viên. 

      Những loại trừ ứng dụng được liệt kê tại Điều Hai từ điểm a tới f, được gọi chung thành ba (03) nhóm chính như sau: (i) loại trừ được dựa trên mục đích sắm bán, trao đổi hàng hóa; (ii) loại trừ dựa vào loại giao dịch của những bên và (iii) loại trừ dựa vào loại hàng hóa giao dịch.

     Điều 2.a Công ước đưa ra loại trừ ứng dụng đối với những hợp đồng sắm bán hàng hóa vì mục đích tiêu tiêu dùng (“hàng hóa tiêu dùng cho tư nhân, gia đình hoặc nội trợ”). Tuy nhiên, vấn đề cần lưu ý trong quy định này là “ý định” của bên sắm. Chính ý định sắm bán hàng hóa này, tại thời khắc giao ước hợp đồng, mới là nhân tố quyết định phạm vi ứng dụng của Công ước mà ko phải là thực tế sử dụng hàng hóa của bên sắm. Tương tự, giao dịch sắm ô tô để sử dụng tư nhân hay trong gia đình, ko nằm trong phạm vi ứng dụng của Công ước. Tuy nhiên, trái lại, nếu giao dịch sắm bán được thực hiện bởi một tư nhân với mục đích thương nghiệp thì giao dịch này lại nằm trong phạm vi ứng dụng của Công ước. Do đó, giao dịch sắm bán máy quay phim, chụp ảnh của một nhà nhiếp ảnh để thực hiện công việc kinh doanh của anh ta hay giao dịch sắm bán đồ tiêu dùng trong văn phòng của chủ doanh nghiệp cho viên chức sử dụng; là những ví dụ mà những hợp đồng sắm bán này được điều chỉnh bởi Công ước.

     Ngoài ra, để tránh xung đột với luật những quốc gia thành viên, CISG được loại trừ ko ứng dụng đối với một số loại giao dịch đặc thù như bán đấu giá, bán hàng hóa để thi hành luật hoặc những quyết định tư pháp, hay sắm bán chứng khoán. Đối với những giao dịch này, do tính chất đặc thù nên những quốc gia thường mang những quy định riêng và mang nhiều điểm khác biệt với giao dịch sắm bán hàng hóa thông thường.

    Về loại hàng hóa, Công ước ko ứng dụng trong những giao dịch sắm bán tàu thủy, tàu bay, những máy chạy trên đệm ko khí và điện năng. Tuy vậy, án lệ CISG cho thấy mang trường hợp hợp đồng sắm bán thành phần, phòng ban riêng lẻ của tàu thủy, tàu bay, mang thể quy định luật ứng dụng là Công ước. 

         CISG ko ứng dụng điều chỉnh những vấn đề:

+Tính hiệu lực của hợp đồng, hoặc bất cứ điều khoản nào của hợp đồng, hoặc bất kỳ tập quán nào.

+ Hậu quả mà hợp đồng mang thể đối với quyền sở hữu những hàng hóa đã bán.

+ Hàng của người bán gây thiệt hại về thân thể hoặc làm chết một người nào đó.

+ Hợp đồng mang tính chất nhà cung cấp là chủ yếu (Điều 3)

Câu 55:  Trình bày về vấn đề hình thức của hợp đồng theo quy định của CISG.

       Điều 11 CISG ghi nhận nguyên tắc tự do về hình thức hợp đồng, theo đó hợp đồng mang thể được thành lập bằng văn bản, bằng lời nói hay bằng hành vi và mang thể được chứng minh bằng mọi cách, kể cả bằng nhân chứng. Tại một số nước, luật quốc gia quy định về hình thức văn bản của hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế. Đối với những quốc gia này, CISG cho phép quốc gia thành viên tiến hành bảo lưu về hình thức hợp đồng (Điều 96 CISG). 

     Lúc tham gia CISG, để tạo ra sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và CISG, Việt Nam cũng đã tuyên bố bảo lưu về hình thức của hợp đồng. Điều này mang tức là những hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam vẫn phải được xác lập dưới hình thức văn bản (Khoản Hai Điều 27 LTM)

Câu 56. Trình bày khái niệm và đặc điểm về chào hàng theo quy định của CISG.

Chào hàng được quy định tại Điều 14 Công ước Viên 1980, theo đó:

 Một đề nghị giao ước hợp đồng để được xem là một chào hàng cần đáp ứng 3 điều kiện: tính rõ ràng của đề nghị, tính xác định của người được đề nghị và ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc bởi chào hàng đó. Theo đó đề nghị phải được gửi tới một hay nhiều người xác định. Theo quy định tại Điều 14.Một CISG, nội dung của chào hàng phải “đủ rõ ràng”, cụ thể là phải nêu rõ hàng hóa, ấn định giá cả và số lượng một cách trực tiếp hay gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những yếu tố này. 

     Ngoài ra, tùy vào từng giao dịch, ngoài ba yếu tố kể trên, để được coi là đủ rõ ràng, chào hàng còn mang thể phải chứa đựng những nội dung khác như thời kì và địa điểm giao hàng, thậm chí là về bao tị nạnh hàng hóa, ví dụ lúc đã mang thói quen được thiết lập giữa những bên về việc những điều khoản này là “thiết yếu, quan yếu” để cấu thành một hợp đồng. Những bên trong hợp đồng cũng mang thể thỏa thuận về những yếu tố nào là những yếu tố quan yếu để hình thành hợp đồng, và nếu một đề nghị ko chứa đựng đầy đủ những yếu tố đó thì chưa được coi là một chào hàng mang trị giá ràng buộc.

Câu 57. Trình bày về vấn đề trị giá pháp lý của chào hàng theo quy định của CISG – Điều 15

– Về mặt pháp lý, người chào hàng sẽ bị ràng buộc nghĩa vụ của mình bởi những điều cam kết của mình trong chào hàng đối với người được chào hàng. Tuy nhiên chào hàng sẽ ko mang trị giá pháp lý ràng buộc người chào hàng trong những trường hợp sau: 

+ Chào hàng ko tới tay người được chào hàng. Tương tự, vì lý do nào đó như sai liên hệ của người được chào hàng mà chào hàng ko tới được tay người được Chào hàng thì chào hàng đó sẽ ko mang trị giá ràng buộc người chào hàng. 

+ Người chào hàng nhận được thông tin việc từ chối chào hàng của người được chào hàng (Đ17).

+ Thông tin hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng. Quy định này ứng dụng cho mọi loại chào hàng ko thể hủy bỏ.

+ Thông tin việc hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước lúc người này gửi chấp nhận chào hàng. Đây là quy định ứng dụng cho loại chào hàng mang thể hủy bỏ.

Về mặt pháp lý, trong trường hợp mặc dù bên được chào hàng đã nhận được chào hàng nhưng chưa tỏ bày ý kiến của mình thì hợp đồng coi như chưa được ký kết. Tương tự, đối với chào hàng mang thể bị hủy bỏ, nếu trước lúc gửi được chấp nhận chào hàng để xác lập hợp đồng, bên được chào hàng nhận được thông tin hủy chào hàng của bên Chào hàng thì chào hàng này sẽ ko còn trị giá ràng buộc nghĩa vụ với bên chào hàng 

Câu 58. Trình bày khái niệm và đặc điểm về chấp nhận chào hàng theo quy định của CISG.

    Chấp nhận chào hàng bằng hành vi được quy định tại Điều 18.Một CISG, theo đó CNCH là sự thể hiện ý chí đồng ý của người được chào hàng với những đề nghị của người chào hàng. Một CNCH ko nhất thiết phải được biểu hiện thông qua văn bản, lời nói mà còn mang thể được ghi nhận bằng hành vi liên quan tới nghĩa vụ chủ yếu của những bên lúc hợp đồng được hình thành như gửi hàng hay trả tiền, tạm ứng tiền. 

Chấp nhận chào hàng bằng hành vi mang thể được thể hiện ở 3 hình thái chính: (i) chào hàng thể hiện hoặc cho phép rõ ràng việc chấp thuận bằng một hành vi; (ii) những bên thông qua những giao dịch tương tự trong quá khứ đã hình thành một thói quen chấp thuận bằng hành vi; và (iii) thói quen thương nghiệp được thừa nhận rộng rãi như là một hình thức chấp thuận chào hàng. Trong một số trường hợp đặc thù, việc bên sắm đưa chào giá của bên bán vào trong một chào giá của mình cho một bên thứ ba và giao ước hợp đồng với bên thứ ba đó, cũng mang thể coi là một hành vi chấp nhận chào hàng ràng buộc bên bán phải phân phối hàng hóa đó cho bên sắm.      

      Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, trong những trường hợp (i) chào hàng cho phép chấp thuận bằng hành vi; hoặc (ii) lúc mang tập quán thương nghiệp hoặc giữa những bên đã thiết lập thói quen tương tự, Điều 18.3 CISG cho phép chấp thuận chào hàng bằng hành vi mang hiệu lực vào thời khắc hành vi đó được thực hiện mà ko cần thông tin cho bên chào hàng, và chỉ mang hiệu lực nếu nó thỏa mãn điều kiện hành vi đó đã được thực hiện xong trong thời hạn mà bên chào hàng đã ấn định, hoặc là trong một thời hạn hợp lý như quy định tại Điều 18.Hai CISG. Trong những trường hợp chấp thuận chào hàng bằng hành vi khác, thông thường bên chấp nhận chào hàng phải thông tin cho bên chào hàng, hoặc bên chào hàng phải mang xác nhận về việc chấp nhận chào hàng bằng hành vi. Trong trường hợp đó chỉ cần thông tin hoặc xác nhận về một hành vi chấp thuận chào hàng khởi đầu được thực hiện là đủ cấu thành chấp thuận chào hàng bằng hành vi. 

     Một lưu ý khác là trong trường hợp bên nhận chào hàng thể hiện ý chí chấp nhận chào hàng thông qua hành vi giao hàng một phần, thì hành vi đó chưa cấu thành chấp nhận chào hàng bằng hành vi mà sẽ được coi là một chào hàng đối ứng mà bên chào hàng mang quyền tự do chấp thuận hoặc từ chối. 

    Trên thực tế, chấp nhận chào hàng bằng hành vi xảy ra tương đối phổ biến, nhất là giữa những bên đã mang quan hệ làm ăn lâu năm.

Câu 59:  Trình bày khái niệm và đặc điểm về hoàn giá chào theo quy định của CISG.

– Hoàn giá chào (Đ19): Là việc người được chào hàng trả lời người chào hàng với mục đích chấp nhận chào hàng nhưng đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng.

– Về mặt pháp lý thì hoàn giá chào được coi như chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban sơ .

– Tuy nhiên, theo quy định của công ước viên thì ko phải tất cả những trả lời chào hàng mang xu hướng chấp nhận chào hàng nhưng mang sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng đều bị coi là hoàn giá chào.

– Chào hàng chỉ nghị coi là hoàn giá chào trong những trường hợp những đề nghị sửa đổi bổ sung đã làm biến đổi một cách của chào hàng. (Ví dụ những điều kiện sửa đổi về giá cả, điều kiện trả tiền, chất lượng, số lượng hàng hóa, địa điểm giao hàng, thời kì giao hàng, trách nhiệm của những bên, phương thức khắc phục tranh chấp )

Câu 60: So sánh chào hàng, chấp nhận chào hàng và hoàn giá chào theo quy định của CISG.

– Chào hàng, chấp nhận CH, hoàn giá chào cùng là những giai đoạn của giao ước hợp động sắm bán hàng hóa quốc tế.

– Vận dụng cho việc ký kết hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế giữa những bên, mang thể ko cần họp mặt trực tiếp.

Tiêu ChíChào hàngChấp nhận chào hàngHoàn giá chào
Khái niệmChào hàng là một đề nghị rõ ràng về việc ký kết hợp động của một người gửi cho một hay nhiều người xác định.Chấp nhận chào hàng là sự thể hiện ý chí đồng ý của người được chào hàng với những đề nghị của người chào hàngHGC là việc người được chào hàng trả lời người chào hàng với mục đích chấp nhận chào hàng nhưng đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng
Chủ thểNgười chào hàngNgười được chào hàngNgười được chào hàng
Nội dungXác định rõ HH, số lượng HH, giá cả của HH (ko nhất thiết ấn định giá HH) [hoặc cơ sở để xác định vấn đề trên]Nêu rõ việc chấp nhận chào hàng để người chào hàng biết được sự đồng ý của người đc chào hàng đối với nội dung chào hàngNêu rõ những đề nghị sửa đổi, bổ sung – làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng
Mục đíchĐề nghị rõ ràng việc ký kết hợp động, tỏ bày ý chí sẽ bị rằng buộc bởi lời đề nghị nếu mang sự chấp nhận đề nghị đóBiểu lộ sự đồng ý với chào hàng, sẵn sàng ký kết hợp động với người chào hàngGiãi bày chấp nhận chào hàng nhưng mang mong muốn sửa đổi bổ sung nội dung chào hàng
Hậu quả pháp lýĐề nghị về việc ký kết hợp động sẽ bị ràng buộc bởi lời đề nghị nếu chào hàng được chấp nhậnChấp nhận đề nghị chào hàng sẽ dẫn tới việc chấp nhận ký kết hợp động, chịu ràng buộc vào nội dung chào hàngTạo ra một chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban sơ
Những trường hợp hủy bỏ+ Chào hàng ko tới tay người được chào hàng

+ Người được chào hàng từ chối chào hàng

+ Thông tin hủy chào hàng tới trước hoặc song song với chào hàng

+ Thông tin việc hủy chào hàng tới tay người chào hàng trước lúc người này gửi chấp nhận chào hàng

+ Thông tin ko chấp nhận chào hàng tới người chào hàng trước hoặc song song với chấp nhận

+ ,Chấp nhận chào hàng ko được gửi tới người chào hàng

+ Người chào hàng ban sơ ko chấp nhận sửa đổi bổ sung nêu trong HGC

Câu 61: Trình bày về vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán theo quy định của CISG.

Nếu hợp đồng sắm bán quy định những điều khoản về trách nhiệm và nghĩa vụ thì xác định theo hợp đồng, còn ko thì xác định theo luật điều chỉnh, ở đây là CISG.

– Nghĩa vụ giao hàng: 

 • giao đúng địa điểm (Đ31): Người bán phải giao hàng tại địa điểm mà những bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu những bên ko thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì người bán mang nghĩa vụ giao hàng cho người vận tải trước tiên để chuyển cho người sắm. Trong những trường hợp nếu những bên ko thỏa thuận cụ thể về địa điểm giao hàng thì người bán mang nghĩa vụ đặt hàng hóa dưới quyền quyết định của người sắm tại nơi sản xuất hàng hóa hoặc tại trụ sở thương nghiệp của người bán (tùy từng TH cụ thể).
 • giao đúng thời hạn (Đ33): Người bán phải mang nghĩa vụ giao hàng theo đúng thời kì đã quy định trong hợp đồng. Nếu hợp đồng ko quy định về thời kì giao hàng thì người bán mang nghĩa vụ giao hàng trong thời kì hợp lý sau lúc hợp đồng đã được ký kết.
 • giao đúng số lượng chất lượng (Đ35): Người bán mang nghĩa vụ giao hàng theo đúng số lượng và chất lượng mà những bên đã quy định trong hợp động, đồng thời phải được đóng trong bao tị nạnh thích hợp như hợp đồng đã quy định.

– Nghĩa vụ giao giấy tờ liên quan tới hàng hóa (Đ34): Người bán mang nghĩa vụ giao giấy tờ liên quan tới hàng hóa cho người sắm đúng thời kì và địa điểm đã quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên người bán mang thể giao giấy tờ liên quan tới hàng hóa trước thời kì quy định nếu việc giao giấy tờ đó ko gây bất tiện hoặc giá tiền cho người sắm. Trong trường hợp người bán giao giấy tờ cho người sắm đã gây ra thiệt hại cho người sắm thì người bán phải mang trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

– Thực hiện đúng quy định của hợp đồng:

 • Nếu hàng ko thích hợp với hợp đồng (tạo ra sự vi phạm cơ bản hợp đồng), bên sắm mang thể đòi bên giao hàng thay thế trong tgian hợp lý (K2 Đ46);
 •  Nếu hàng hóa mang thể sửa chữa được, bên bán phải sửa chữa hàng trong một khoảng thời kì hợp lý để hàng hóa thích hợp với hợp đồng;
 • Mọi giá tiền cho việc giao hàng thay thế hoặc sửa chữa hàng hóa (bao gồm cả giá tiền do bên sắm gánh chịu do sự vi phạm của bên bán) sẽ do bên bán chịu trách nhiệm).

– Hủy bỏ hợp đồng:

 • Bên bán bị bên sắm hủy hợp động trong 3 trường hợp:

i, Trước lúc hợp đồng được thực hiện, Bên sắm nhận thấy rõ ràng bên bán sẽ gây ra hợp đồng (điều 72 )

ii, Bên bản tuyên bố ko thực hiện nghĩa vụ của mình.

iii, Bên bán đã giao một phần hàng nhưng phần hàng này ko thích hợp với quy định của hợp đồng và tạo ra sự hợp đồng (K2 Đ51) 

 • Hậu quả của việc hủy hợp đồng:

i, Phóng thích những bên khỏi những nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng, trừ những điều khoản liên quan tới việc khắc phục tranh chấp (Đ81)

ii, Những bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã thực hiện trước đó. Việc hoàn trả này phải được tiến hành cùng một lúc.

– Bồi thường thiệt hại: Nếu người bán vi phạm hợp đồng mà gây ra thiệt hại cho người sắm thì người bán phải mang trách nhiệm bồi thường những thiệt hại đó. Thiệt hại này là tổng số những tổn thất bao gồm cả lợi ích đã mất mà bên Tìm phải chịu do hậu quả của việc vi phạm hợp đồng do bên bán gây ra. Tuy nhiên thiệt hại này ko thể vượt quá tổn thất mà bên bán đã dự đoán được hoặc buộc phải dự đoán được trong thời khắc ký kết hợp đồng (Đ 74).

Câu 62: Trình bày về vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của người sắm theo quy định của CISG.

– Nhận hàng (Đ60): Nghĩa vụ nhận hàng của người sắm được thể hiện ở hai hành vi đó là sẵn sàng tiếp nhận hàng và tiếp nhận hàng.

– Trả tiền tiền hàng: 

+ Phải trả tiền tiền hàng theo đúng giá của hàng hóa theo giá mà những bên đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng 

+ Phải trả tiền theo đúng địa điểm đã quy định 

+ Phải trả tiền theo đúng thời hạn theo quy định. Nếu hợp đồng ko quy định cụ thể về thời kì giao hàng thì người sắm phải mang nghĩa vụ trả tiền tiền hàng lúc người bán chuyển giao hàng hóa hoặc những giấy tờ liên quan tới hàng hóa theo quy định của hợp đồng.

– Bị người bán tuyên bố hủy hợp đồng trong những trường hợp sau:

+ Người sắm đã ko thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp động  mà sự vi phạm này được coi là sự vi phạm chủ yếu nội dung cơ bản của hợp đồng.

+ Người sắm đã ko thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời kì mà người bán ra hạn thêm để người sắm thực hiện nghĩa vụ hoặc trong thời kì bổ sung này người sắm đã tuyên bố ko thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người bán.

Hậu quả của việc người bán tuyên bố hủy hợp đồng là việc bên bán ko bị ràng buộc bởi những quy định của hợp đồng còn bên Tìm phải chịu trách nhiệm đối với bên bán trước những thiệt hại do sự vi phạm hợp đồng của mình gây ra.

– Bồi thường thiệt hại: Người sắm mang trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bán đối với tất cả những tổn thất mà bên bán đã phải gánh chịu do hành vi vi phạm hợp đồng của bên sắm gây ra. Tuy nhiên những tổn thất này ko vượt quá tổn thất mà người sắm đã dự đoán hoặc buộc phải dự đoán trước lúc ký kết hợp đồng.

Câu 63: Trình bày về vấn đề chuyển rủi ro từ người bán sang người sắm theo quy định của CISG.

Trong thực tiễn sắm bán hàng hóa quốc tế thường xảy ra những sự kiện làm mất mát, hư hỏng hàng hóa như cướp biển, bão đánh chìm tàu chở hàng… Trong những trường hợp đó, yêu cầu đặt ra là phải xác định được trách nhiệm gánh chịu rủi ro về hàng hóa thuộc về người nào. Nếu hai bên ko thỏa thuận về vấn đề chuyển rủi ro trong hợp đồng thì sẽ phải ứng dụng quy định của pháp luật. Theo CISG (Điều 67, 68, 69), thời khắc rủi ro được chuyển sang người sắm sẽ được xác định trong những trường hợp như sau: 

– Chuyển rủi ro trong trường hợp ko mang địa điểm giao hàng xác định: Nếu người bán ko buộc phải giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về hàng hóa được chuyển sang người sắm kể từ lúc hàng được ủy quyền người vận chuyển trước tiên. Quy định này mang thể được minh họa bởi phán quyết của tòa án trong tranh chấp Pizza cartons case, người sắm đòi người bán bồi thường thiệt hại đối với tổn thất của hàng hóa gây ra bởi người vận chuyển. Tuy nhiên tòa án đã ứng dụng điều 67.1, cho rằng rủi ro đối với tổn thất hàng hóa được chuyển ủy quyền người vận chuyển và người bán ko phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất của hàng hóa gây ra bởi người vận chuyển. 

– Chuyển rủi ro trong trường hợp mang địa điểm giao hàng xác định: Trừ trường hợp mang thỏa thuận khác, nếu người bán mang nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển tại một địa điểm xác định thì người sắm sẽ ko phải gánh chịu rủi ro nếu hàng hóa chưa được ủy quyền người vận chuyển tại địa điểm đó.

– Chuyển rủi ro trong trường hợp sắm bán hàng hóa trên phố vận chuyển: Trong hoạt động sắm bán hàng hóa quốc tế, mang nhiều trường hợp người bán buộc phải thỏa thuận sắm bán hàng hóa lúc hàng đang trên phố vận chuyển. Điều 68 CISG quy định rằng, trong trường hợp hàng hóa được bán trên phố vận chuyển, người sắm sẽ chịu rủi ro từ thời khắc giao ước hợp đồng. Tuy nhiên mang những hoàn cảnh chỉ ra một thỏa thuận ngầm rằng người sắm phải chịu rủi ro từ thời khắc hàng hóa được ủy quyền người vận chuyển là người đã phát chứng từ xác nhận một hợp đồng vận chuyển. Nhưng người sắm sẽ ko phải chịu rủi ro về hàng hóa nếu người bán đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về sự kiện mất mát hay hư hỏng đó tại thời khắc giao ước hợp đồng mà ko thông tin về điều đó cho người sắm. 

– Trong những trường hợp khác ngoài những trường hợp trên: Với những trường hợp ko nằm trong những trường hợp trên đây thì rủi ro được chuyển sang người sắm lúc người này nhận hàng tại trụ sở của người bán, hoặc nếu họ ko làm việc này đúng thời hạn quy định, thì người sắm sẽ phải chịu rủi ro kể từ lúc hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của anh ta. Lưu ý rằng việc người sắm sử dụng nhà cung cấp nhà vận chuyển tới nhận hàng sẽ ko ngăn cản việc rủi ro được chuyển sang người sắm tại thời khắc nhận hàng đó, ngay cả lúc trong hợp đồng thỏa thuận người sắm sẽ tới nhận hàng . Nếu người sắm phải nhận hàng tại một địa điểm khác với nơi trụ sở của người bán thì thời khắc rủi ro được chuyển giao là lúc đã tới thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng, và người sắm biết rằng hàng hóa đã được đặt dưới quyền định đoạt của mình. Những quy định về chuyển rủi ro chỉ được ứng dụng lúc hàng hóa đã được đặc định vào thời khắc chuyển giao. Hàng được đặc định hóa là hàng phân biệt được với những hàng cùng loại bởi những đặc điểm riêng, được xác định bằng cách ghi mã hiệu trên hàng hóa hoặc đi kèm những chứng từ vận chuyển, bằng một thông tin gửi người sắm, hoặc bằng bất cứ phương pháp nào khác, ví dụ như hàng hóa được đóng gói riêng và ghi tên người sắm ở bên ngoài… Theo CISG (Điều 67.2), người sắm sẽ ko phải gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa trong trường hợp hàng chưa được đặc định hóa rõ ràng. Thực tiễn pháp lý cho thấy nhiều phán quyết của tòa án và trọng tài cho rằng hàng được đặc định hóa bằng cách miêu tả trong chứng từ vận chuyển, ví dụ như trong vụ án Pizza cartons case.

Câu 64: Trình bày về những trường hợp hủy hợp đồng theo quy định của CISG

Hủy hợp đồng là hệ quả pháp lý nặng nhất mà bên vi phạm phải gánh chịu lúc mang vi phạm hợp đồng MBHHQT

Điều 49 – Người sắm mang thể tuyên bố hủy hợp đồng

 1. Nếu việc người bán ko thực hiện một nghĩa vụ nào đó của họ phát sinh từ hợp đồng hay từ Công ước này cấu thành một vi phạm chủ yếu
 2. Trong trường hợp ko giao hàng: Nếu người bán ko giao hàng trong thời kì đã được người sắm gia hạn thêm cho họ chiếu theo khoản Một Điều 47 hoặc nếu người bán tuyên bố sẽ ko giao hàng trong thời kì được gia hạn

Lúc giao ước hợp đồng, người sắm kỳ vọng nhận  được hàng – đối tượng của hợp đồng, vì thế những hành vi vi phạm này xem như đã gây ra cho người sắm tổn hại đáng kể. Việc giao hàng đúng thời hạn là yêu cầu đề xuất theo quy định của CISG với người bán. Trong thực tiễn, ko phải bất cứ lúc nào giao hàng ko đúng thời hạn cũng cấu thành vi phạm cơ bản đối với người bán, điều này còn phụ thuộc vào từng quan niệm của trọng tài và tòa án. Nếu việc giao hàng vào một ngày cụ thể ko được nhấn mạnh, ko thể hiện rõ lợi ích của người sắm trong việc người bán giao hàng đúng ngày cụ thể quy định trong hợp đồng thì người bán ko giao hàng vào ngày cụ thể đó ko cấu thành vi phạm cơ bản hợp đồng

Tương tự, đối với ng bán, Điều 64:

– Người sắm ko thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng mà sự vi phạm này được coi là sự vi phạm chủ yếu nội dung cơ bản của hợp đồng

– Người sắm đã ko thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời kì mà người bán gia hạn thêm để người sắm thực hiện nghĩa vụ hoặc trong thời kì bổ sung này người sắm đã tuyên bố ko thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người bán

Về vấn đề ko thích hợp, lúc người bán giao hàng ko thích hợp thì xảy ra Hai trường hợp

Thứ nhất, hàng hóa ko thích hợp về số lượng. Đối với trường hợp này, người ta chỉ xem đây là một vi phạm về hình thức, người bán mang thể giao thiếu hoặc thừa hàng hóa. Lúc giao hàng thiếu, người bán mang thể xem như đã chậm thực hiện nghĩa vụ hoặc ko tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tùy theo từng tình huống cụ thể.

Thứ hai, Theo khoản Một Điều 35 CISG thì ngoài số lượng, bên bán phải giao hàng đúng theo chất lượng và miêu tả trong hợp đồng. Trong trường hợp hàng hóa bị giao mắc khuyết thiếu, thì khuyết thiếu này sẽ được lấy làm hạ tầng để xác định vi phạm này của người bán mang cấu thành vi phạm cơ bản hay ko. Sự ko thích hợp về chất lượng và mô tả trong hợp đồng mang tới mức nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng tới mức cấu thành vi phạm cơ bản hay ko

CISG còn trao cho bên bán và bên sắm quyền tuyên bố hủy hợp đồng do vi phạm cơ bản hợp đồng dự đoán trước. Việc này được quy định cụ thể tại khoản Một Điều 72 “Nếu trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà mang căn cứ rõ ràng rằng một bên vi phạm cơ bản hợp đồng thì bên kia mang quyền tuyên bố hủy bỏ hợp đồng”. Điều này tức là trước lúc tới hạn phải thực hiện nghĩa vụ, nếu Một bên biết được hoặc mang căn cứ cho rằng bên mang nghĩa vụ sẽ ko thực hiện thì mang quyền hủy bỏ hợp đồng.

Câu 65: Trình bày về những trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng theo quy định của CISG. Cho Một ví dụ.

       Theo Khoản Một Điều 79 “”.

 CISG sử dụng thuật ngữ “trở ngại” thuật ngữ này được chọn vì nó phản ánh chuẩn xác hơn tính chất khách quan của hiện tượng xảy ra. Trở ngại tức là sự kiện xảy ra khách quan ko phụ thuộc vào chủ thể và gây khó khăn cản trở cho chủ thể. Trở ngại này sau lúc mang đủ những tín hiệu thì chủ thể gặp trở ngại sẽ được miễn trách nhiệm. Trên hạ tầng điều 79 thì trở ngại mang đầy đủ 3 tín hiệu sau

 + Tín hiệu thứ nhất: Trở ngại nằm ngoài sự kiểm soát của những bên. Một sự kiện muốn thỏa mãn tín hiệu này cần thỏa mãn ba điều kiện: phải xảy ra khách quan ko phụ thuộc vào ý chí của bên vi phạm; ko mang lỗi của bên vi phạm gây ra trở ngại này; trở ngại phải hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tác động của họ hoặc phạm vi trách nhiệm của họ.

Sự kiện đó mang thể là những hiện tượng tự nhiên như sóng thần, động đất, núi lửa,…hoặc mang thể là những sự kiện do con người tạo ra như đình công, bạo loạn, chiến tranh…Những sự kiện này phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc bên vi phạm ko thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

+ Tín hiệu thứ hai: Những trở ngại này bên vi phạm đã ko thể lường trước được trong quá trình giao ước hợp đồng. Tức là trở ngại đó phải ko nhìn thấy trước được hay nằm ngoài khả năng dự kiến trước; những bên ko biết hoặc ko buộc phải biết sự kiện đó sẽ diễn ra; sự kiện đó phải là sự kiện thất thường, ko thường xuyên lặp đi lặp lại như một quy luật.

Nếu trở ngại gây khó khăn do việc thực hiện hợp đồng mang thể nhìn thấy trước hay dự kiến trước thì phải coi bên vi phạm nghĩa vụ đã tự mình tiếp nhận gánh chịu rủi ro về trở ngại phát sinh, trừ trường hợp những bên mang thỏa thuận khác.

+ Tín hiệu thứ ba: Những trở ngại này ko thể tránh được và ko thể khắc phục được hậu quả lúc nó xảy ra.

Để tạo ra tín hiệu này, lúc trở ngại mang khả năng xảy ra hoặc đã xảy ra, bên vi phạm cần nỗ lực hết sức để khắc phục, né tránh trở ngại hoặc ít nhất là tác động tới hậu quả để lại của trở ngại nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại tổn thất mà trở ngại đem lại. Vì thế, lúc một sự kiện xảy ra mặc dù đáp ứng hai tín hiệu trên nhưng bên vi phạm nghĩa vụ đã mang thể tránh, khắc phục được trở ngại hoặc tác động vào hậu quả trở ngại bằng những giải pháp tích cực, cần thiết, kịp thời với khả năng thực hiện của mình mà ko làm thì vẫn phải chịu trách nhiệm.

CISG quy định sự miễn trách chỉ mang hiệu lực trong thời kì tồn tại sự kiện khó khăn trở ngại (Điều 79.3). Bên nào ko thực hiện nghĩa vụ của mình thì phải thông tin tới bên kia những trở ngại của mình.

VD: Tranh chấp liên quan tới việc liệu cảng giao hàng bị đóng băng mang phải là bất khả kháng. Vào ngày 7/2/2002, RMI ký kết hợp đồng bằng văn bản với Forberich, theo đó Forberich đồng ý phân phối cho RMI 15000-18000 tấn  đường ray xe lửa Nga. Hàng được vận chuyển từ cảng ở St. Peterburg, Nga. Trong hợp đồng mang viết “nhận hàng trước 30/6/2002”. Trong tháng 6/2002, những bên đã đồng ý về việc Forberich xin gia hạn thời kì thực hiện hợp đồng tới ngày “cuối cùng của năm dương lịch”. Song cho tới hết thời hạn này, Forberich vẫn ko giao hàng. Forberich khẳng định rằng việc họ ko thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng là mang thể chấp nhận được vì cảng St.Petersburg ko may bị đóng băng vào ngày 1/12/2002 đã cản trở việc giao hàng. Họ cho rằng đây là “”, đồng thời dẫn lời ông Nikolaev, viên chức cảng St.Petersburg, nói rõ cảng đã bị đóng băng vào ngày 1-12-2002, hiện tượng này đã ko xảy ra kể từ năm 1955, và ko người nào mang thể dự đoán trước được hiện tượng cảng đóng băng sớm tương tự. Trong vụ tranh chấp này thắc mắc được đặt ra rằng việc Cảng bị đóng băng mang phải là hiện tượng bất khả kháng hay ko. Forberich đã đưa ra bằng cớ rằng sự khắc nghiệt của mùa đông năm 2002 và sự đóng băng sớm tại cảng và những hậu quả của nó khác xa so với những gì thường xảy ra (thông thường cảng chỉ bị đóng băng từ cuối tháng 1), thậm chí làm cho máy phá băng ngừng hoạt động. Forberich đã đưa ra bằng cớ rằng tổ chức này mang thể thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn yêu cầu bằng cách thực hiện vận chuyển số đường ray này vào tuần cuối tháng 11 hoặc vào những ngày trước tiên của tháng 12 (để giao hàng cho FMI chậm nhất ngày 31/12/2002) nhưng việc cảng bị đóng băng đã cản trở họ thực hiện điều này.

Câu 66: Trình bày về trường hợp miễn trách nhiệm do lỗi của người thứ ba theo quy định của CISG. Cho Một ví dụ.

Khoản Hai Điều 79 theo đó một bên ko chịu trách nhiệm về việc ko thực hiện một nghĩa vụ nào đó của họ nếu chứng minh được rằng việc ko thực hiện được đó là do hành vi của bên thứ ba trong một số trường hợp cụ thể. Trong điều 79.Hai và lịch sử lập pháp của nó cho rằng “bên thứ ba” cần được hiểu theo nghĩa hẹp bao gồm những trường hợp chẳng hạn như bên bán chuyển giao nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba để sản xuất hàng hóa theo yêu cầu về mặt chất lượng, kỹ thuật được đưa ra bởi bên sắm; bên bán ủy quyền cho bên thứ ba để sắm và giao dịch với bên sắm; bên thứ ba sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của bên sắm, giao hàng cho bên sắm. Tương tự, sự tham gia của bên thứ ba phải mang mục đích trực tiếp thực hiện hợp đồng chính giữa bên bán và bên sắm.

Điều kiện để được miễn trách theo khoản Hai Điều 79

 – Bên thứ ba ko thực hiện hợp đồng cấu thành một trường hợp bất khả kháng đối với bên vi phạm

 – Bản thân bên thứ ba cũng gặp bất khả kháng khiến cho họ ko thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng đối với bên vi phạm

Khoản Hai Điều 79 là một điều khoản đòi hỏi sự xuất hiện của bất khả kháng “chồng” (double force -majeure) bởi sự bất khả kháng khiến cho cho bên thứ ba ko thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng của mình cũng phải cấu thành bất khả kháng đối với bên vi phạm. Cụ thể hơn, giả sử lúc nhà phân phối vi phạm nghĩa vụ giao hàng với bên bán (ví dụ ko giao hàng, hay giao hàng muộn), bên bán phải chịu trách nhiệm với bên sắm về việc này vì đã chọn nhà phân phối tồi; mặt khác, trong mọi trường hợp, bên bán luôn mang thể tìm một nhà phân phối thay thế. Trường hợp ngoại lệ chỉ xảy ra lúc nhà phân phối là độc quyền, hay là nhà phân phối duy nhất mang thể phân phối một lượng hàng đủ to theo đơn hàng của bên sắm; lúc này bên bán ko thể mang một nhà phân phối thay thế và được coi là gặp bất khả kháng lúc nhà phân phối này vi phạm hợp đồng với bên bán (điều kiện Một ở trên được đáp ứng). Ngay trong trường hợp này thì bên bán vẫn ko được miễn trách nếu điều kiện Hai chưa được thỏa mãn, bởi vì, trong mọi tình huống, lúc nhà phân phối vi phạm hợp đồng với bên bán thì nhà phân phối này sẽ phải bồi thường theo hợp đồng giữa anh ta và bên bán; và bên bán sẽ phải bồi thường cho bên sắm do vi phạm hợp đồng với bên bán. Điều kiện Hai chỉ xảy ra lúc chính nhà phân phối của bên bán vi phạm hợp đồng là do gặp phải trường hợp bất khả kháng (ví dụ do gặp phải động đất hay thiên tai) khiến cho cho họ ko thể phân phối hợp đồng cho bên bán. Trường hợp này, bên bán sẽ ko nhận được khoản bồi thường nào (do nhà phân phối được miễn trách)

VD: Tranh chấp Arbitral award No.8128

Bên sắm (Thụy Sĩ) đặt hàng phân bón từ bên bán (Áo), tuy nhiên tới thời hạn giao hàng vẫn ko nhận được hàng, bên sắm phải đặt hàng từ một nơi khác để thay thế. Lý do bên bán ko giao được hàng là vì bên phân phối phân bón ở Ukraine do bên bán thỏa thuận ko thể thực hiện hợp đồng do mẫu bao tị nạnh mà bên sắm (Thụy Sĩ) gửi ko thích hợp với quy chế kỹ thuật trong sản xuất ở Ukraina, dẫn tới việc chậm trễ giao hàng

– Về vấn đề bên thứ 3

  + Nhà phân phối ở Ukraina hoàn toàn độc lập với bên bán

– Về vấn đề miễn trách nhiệm của bên bán

  + Xét những điều kiện đối với bên phân phối

(1) xảy ra ngoài tầm kiểm soát của những bên: việc mẫu bao tị nạnh mà Thụy Sĩ gửi ko thích hợp với quy chế kĩ thuật trong sản xuất của Ukraine mang thể coi là việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của những bên. Bởi bên sắm ko hiểu rõ những quy định về quy chế kỹ thuật của Ukraine do bên sắm kp là bên trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà phân phối

(2) ko thể lường trước Một cách hợp lí tại thời khắc ký kết: Ukraine là Một nước độc lập và k thể lường trước tại thời khắc Thụy Sĩ và Áo kí kết hđ

(3) sự kiện và hậu quả của nó ko thể tránh khỏi hoặc ko thể khắc phục đc: tuy mang khó khăn xảy ra ngoài tầm kiểm soát nhưng vẫn mang thể khắc phục hậu quả = cách sửa lại mẫu cho thích hợp với pháp luật Ukraine trong thời kì thích hợp

+ Xét những điều kiện đối với bên bán: Bên bán phải biết được nội dung bao tị nạnh này mang những thông tin gì, nếu ko biết thì bên bán phải liên lạc với nhà phân phối. Ko Thể nói rằng bên bán chỉ đảm bảo chất lượng phân bón còn bao tị nạnh thì ko. Rõ ràng về mặt tổng thể sản phẩm về chất lượng và hình thức bên bán phải đảm bảo cả hai. Tương tự,vấn đề này nằm trong sự tầm kiểm soát của bên bán và bên bán phải lường trước được những sự cố mang thể xảy ra này. Bên bán đã ko liên lạc với bên phân phối và cũng ko mang những hành động để khắc phục vấn đề này

Câu 67: Trình bày về vấn đề vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của CISG. Cho Một ví dụ.

Theo Điều 25 của CISG thì “”.

Điều khoản này ko liệt kê cụ thể những yếu tố cấu thành tính cơ bản của vi phạm hợp đồng. Nếu những bên ko mang thỏa thuận gì thì những yếu tố cấu thành tính cơ bản của vi phạm hợp đồng được xem xét từ Hai phía: Đối với bị đơn vi phạm, yếu tố cấu thành là tổn hại do vi phạm hợp đồng gây ra và tổn hại đó phải tới mức tước đi đáng kể những gì mà bị đơn vi phạm mang quyền kỳ vọng từ hợp đồng, tức tổn hại phải đáng kể. Đối với bên vi phạm, yếu tố cấu thành tính cơ bản là khả năng tiên liệu được tổn hại do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.

– Vi phạm cơ bản hợp đồng phải xuất phát từ sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. CISg ko khái niệm về sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, vi phạm nghĩa vụ mang thể hiểu là việc Một bên giao ước hợp đồng ko thực hiện nghĩa vụ mà những bên thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện ko hết hoặc k đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng

 – Vi phạm cơ bản làm cho bị đơn vi phạm ko đạt được điều họ chờ đợi, mong muốn được từ việc giao ước hợp đồng mang nghĩa phải làm cho bị đơn vi phạm bị chịu thiệt hại đáng kể. Nguyên nhân dẫn tới thiệt hại đó là từ sự vi phạm nghĩa vụ của bên vi phạm. Công ước viên cho rằng tổn hại đáng kể là những tổn hại làm cho bị đơn vi phạm mất đi loại mà họ chờ đợi (mong muốn mang được) từ hợp đồng. Tuy nhiên CISG ko giảng giải rõ loại mà người này chờ đợi là gì. Vì vậy việc xác định mức độ thiệt hại đáng kể hay ko đáng kể sẽ do tòa án quyết định căn cứ vào từng trường hợp, từng vụ tranh chấp cụ thể. Ko phải cứ vi phạm hợp đồng gây “tổn hại” là cấu thành vi phạm cơ bản mà tổn hại này phải tới mức “tước đi đáng kể những gì bị đơn vi phạm kì vọng từ hợp đồng.

– Khả năng tiên liệu được hậu quả do hành vi vi phạm gây ra ( khả năng nhìn thấy trước hậu quả của hành vi vi phạm). Một vi phạm ko thể bị coi là cơ bản lúc bên vi phạm đã ko tiên liệu trước được hậu quả đáng kể và một người mang lý trí sáng láng cũng sẽ ko tiên liệu được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. CISG cho phép loại trừ tính cơ bản của vi phạm hợp đồng, từ đó ngăn cản việc hủy hợp đồng của bị đơn vi phạm, tức là Một sự vi phạm hợp đồng dù gây tổn hại tới mức làm cho bên kia bị tước đi những gì anh ta mang quyền kì vọng sẽ ko bị coi là vi phạm cơ bản nếu bên vi phạm chứng minh được điều trên.

       VD: Vụ tranh chấp giữa tổ chức  Diversitel Communications (Canada) và tổ chức Glacier Bay (Mỹ). Người sắm Canada và người bán Mỹ đã ký kết một hợp đồng sắm bán hệ thống cách nhiệt chân ko. Để tạo ra những thỏa thuận đã tồn tại từ trước tới nay với Bộ quốc phòng Canada về chất lượng thiết bị và quá trình lắp đặt hệ thống tại một nhà máy ở Bắc Cực, người sắm đã nhất thiết một lộ trình giao hàng cụ thể. Người sắm đã trả tiền theo giá hợp đồng nhưng người bán ko giao hàng trong thời kì đã thỏa thuận. Người sắm đã kiện người bán ra Tòa án Công lý vô thượng bang Ontario yêu cầu hủy hợp đồng. Người bán ko đồng ý, cho rằng người sắm ko mang đủ căn cứ để hủy hợp đồng. Tòa cho rằng lộ trình giao hàng đã ấn định trong hợp đồng và đây là yếu tố vô cùng quan yếu đối với người sắm. Lý do là vì thiết bị do người bán phân phối sẽ phải được lắp đặt trong một khoảng thời kì ngắn tại Bắc Cực. Mùa hè ở Bắc Cực rất ngắn nên nếu người bán giao hàng chậm, người sắm sẽ ko lắp đặt được thiết bị theo thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Canada và tương tự, người sắm sẽ ko đạt được mục đích của mình lúc giao ước hợp đồng với người bán. Người bán cũng biết về tầm quan yếu đó vì trên thực tế, người bán đã biết rằng những thiết bị do người bán phân phối sẽ được lắp đặt tại Bắc Cực tuân theo những thỏa thuận mang trước giữa người sắm với Bộ quốc phòng Canada. Do vậy, người bán đã vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp động.

Câu 68: Phân tích mối quan hệ giữa CISG và INCOTERMS 2010 trong việc điều chỉnh hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế.

– Khái quát chung về Incoterms và CISG

– Là văn bản tập hợp những quy tắc giảng giải một cách thống nhất những tập quán thương nghiệp quốc tế, do ICC soạn thảo lần trước tiên năm 1936

– Incoterms ko điều chỉnh mọi vấn đề trong hợp đồng MBHHQT mà chỉ quy định:

 + Bên nào mang nghĩa vụ ký kết hợp đồng, vận tải, trả tiền giá tiền vận tải

 + Bên nào mang nghĩa vụ làm thủ tục và trả tiền giá tiền bảo hiểm

 + Bên nào mang nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu

 + Thời khắc rủi ro liên quan tới hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên sắm, địa điểm giao hàng và việc phân bổ những giá tiền liên quan trong quá trình giao hàng

            – Đc soạn thảo bởi Ủy ban của LHQ về TMQT

– Điều chỉnh trực tiếp những vấn đề về hợp đồng MBHH quốc tế giữa những thương nhân thuộc phạm vi ứng dụng của Công ước này.

Hạ tầng pháp lý cho phép ứng dụng kết hợp Incoterms và CISG

Điều 9 CISG thừa nhận tập quán sẽ mang trị giá pháp lý đối với hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của CISG.[8] Tập quán sẽ được ứng dụng cho hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế trong hai trường hợp:

– , tập quán mà những bên đã thỏa thuận rõ trong hợp đồng (khoản Một Điều 9 CISG);

– , những bên trong hợp đồng mang ngụ ý ứng dụng những tập quán mà họ đã biết hoặc cần phải biết, với điều kiện những tập quán này mang tính phổ biến trong thương nghiệp quốc tế và những bên đã ứng dụng một cách thường xuyên (khoản Hai Điều 9 CISG).

Mặc dù, CISG ko đưa ra khái niệm thuật ngữ “tập quán” (usage) theo Điều 9. Nhưng, thực tế INCOTERMS đã được coi là một tập quán thương nghiệp quốc tế phổ biến, được những thương nhân ứng dụng thường xuyên với ngành nghề hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế theo nghĩa quy định tại khoản Hai Điều 9 CISG.

       Thêm vào đó, Điều 6 CISG quy định, những bên trong hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế mang quyền tự do sửa đổi hoặc thay đổi hiệu lực của bất kỳ điều khoản Công ước (ngoại trừ Điều 12). Theo đó, bằng những thỏa thuận trong hợp đồng, những bên mang thể loại trừ một điều khoản của CISG và thay thế nó bằng quy định riêng của họ. Lúc những bên thỏa thuận ứng dụng INCOTERMS trong hợp đồng (thường là điều kiện FOB, hoặc CIF) là trường hợp phổ biến nhất về sửa đổi những điều khoản của CISG. Lúc đó, những vấn đề pháp lý về xác định nơi giao hàng hoặc thời khắc chuyển rủi ro đối với hàng hóa từ bên bán sang bên sắm sẽ được xác định theo tập quán mà những bên đã chọn, chứ ko ứng dụng những quy định tương ứng của CISG (Điều 9 CISG).

– Incoterms cũng điều chỉnh cụ thể về hợp đồng MBHH quốc tế nhưng những quy định trong Incoterms chỉ điều chỉnh Một vài vấn đề cụ thể, cơ bản là giao hàng và chuyển rủi ro.

– Một số vấn đề chủ đạo của Incoterms đã được tất cả số điều khoản của CISG điều chỉnh. Tuy nhiên, những quy phạm này của CISG là quy phạm chung, ứng dụng cho bất kì hợp đồng MBHH quốc tế nào, trong lúc với giao dịch sắm bán hàng hóa cụ thể, những bên thường ưa thích những quy phạm cụ thể và tinh tế như Incoterms hơn những quy định chung.

 + Nghĩa vụ giao hàng theo CISG và Incoterms. Điều 31 CISG đã quy định về việc bên bán mang nghĩa vụ giao hàng và điều 32 bên bán mang nghĩa vụ phải thu xếp việc vận chuyển hàng hóa, thì họ phải ký kết những hợp đồng cần thiết để việc vận chuyển được thực hiện tới đích, bằng những phương tiện vận chuyển thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo những điều kiện thông thường đối với phương thức vận chuyển. Quy định của CISG về thời khắc giao hàng và nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận chuyển khá linh hoạt. Cách quy định dữ liệu nếu ko rơi vào trường hợp này thì sẽ là trường hợp khác. Trái lại nếu những bên sử dụng incoterms thì thời khắc giao hàng và nghĩa vụ ký kết hợp đồng được xác định ngay từ lúc kí kết

 + Chuyển rủi ro đối với hàng hóa từ bên bán sang bên sắm theo Incoterms và CISG. Vấn đề chuyển rủi ro từ bên bán sang bên sắm được quy định từ Điều 66 tới Điều 70 CISG. Incoterms thì việc chuyển rủi ro gắn với thời khắc bên bán giao hàng. Lúc bên bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì rủi ro sẽ chuyển từ bên bán sang bên sắm.

Câu 69:Trình bày những nội dung pháp lý cơ bản của Bộ nguyên tắc Luật hợp đồng Châu Âu (PECL).

Bộ Nguyên tắc Luật hợp đồng chỉ ứng dụng giữa những thương nhân Châu Âu, trong phạm vi Châu Âu. PECL gồm mang phần I, phần II và phần III, bao gồm những quy định nền tảng về hợp đồng, giao ước hợp đồng, hiệu lực hợp đồng, giảng giải hợp đồng, nội dung hợp đồng, thực hiện hợp đồng, ko thực hiện hợp đồng (vi phạm) và những giải pháp khắc phục vi phạm hợp đồng

– Chỉ ứng dụng cho những hợp đồng MBHH quốc tế mang liên quan tới Châu Âu. Theo Điều 1:101, PECL sẽ được ứng dụng cho những trường hợp sau: 

+ Những bên thỏa thuận đưa PECL vào hợp đồng, hoặc hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi những nguyên tắc PECL. 

+ Những bên thỏa thuận rằng hợp đồng của họ sẽ được điều chỉnh bởi ‘những nguyên tắc chung của pháp luật’, lex mercatoria, hoặc những quy định tương tự;

+ Những bên ko chọn bất kì hệ thống luật hay quy định pháp luật nào để điều chỉnh hợp đồng. Đồng thời, mặc dù ko mang điều khoản lựa chọn luật nào được quy định trong hợp đồng, nhưng phải liên quan tới châu Âu.

      Là Một nguyên tắc cơ bản. Phần to những quy định trong PECL là những ứng dụng cụ thể của nguyên tắc tự do hợp đồng. Việc ứng dụng trực tiếp nguyên tắc tự do hợp đồng được quy định tại Điều 1:102 PECL. Những bên được tự do giao ước hợp đồng và quyết định nội dung hợp đồng, tùy thuộc vào sự thiện chí, tính công bằng và những quy định đề xuất của PECL. Tuy nhiên những bên mang thể ko ứng dụng bất kì quy định nào của PECL hoặc làm giảm hoặc thay đổi hiệu lực của những quy định đó trừ lúc PECL mang quy định khác

      Về yêu cầu thiện chí, PECL quy định rằng trước lúc bảo lưu trách nhiệm của bên đàm phàn thiếu thiện chí, PECL ghi nhận quyền tự do giao dịch của những bên, mà ko mang gì khác ngoài việc thể hiện sự tự do hợp đồng ở giai đoạn trước lúc kí kết hợp đồng. Tự do quyết định nội dung của hợp đồng tức là tự do quy định của những nghĩa vụ, nơi thực hiện nghĩa vụ, ngày thực hiện hợp đồng hoặc đồng tiền được sử dụng để trả tiền

PECL quy định về quy tắc đồng thuận, nêu rõ hợp đồng giao ước nếu mang sự thỏa thuận giữa những bên. Đó là ý định chịu sự ràng buộc về mặt pháp luật và đạt được thỏa thuận đầy đủ mà ko cần phải mang thêm bất kì yêu cầu nào

– Một hợp đồng cũng ko cần phải giao ước hoặc chứng minh bằng văn bản, ko cần phải phụ thuộc vào bất kì yêu cầu nào về hình thức

– Một chào hàng mang thể bị hủy cho tới lúc được chấp nhận chào hàng, trừ lúc chào hàng đó được xem làm chào hàng nhất thiết. Chấp nhận chào hàng ko thích hợp với chào hàng được xem là “chào hàng mới”, trừ lúc những thay đổi đó là ko cơ bản

 PECL quy định những giải pháp khắc phục

   – Buộc thực hiện đúng hợp đồng

   – Ưu đãi

   – Kết thúc hợp đồng

   – Giải pháp bồi thường thiệt hại

    + Về vấn đề tính toán bồi thường thiệt hại, PECL quy định rằng tổng số tiền trả cho bên ko vi phạm sẽ bằng số tiền mà đáng lẽ ra hợp đồng được thực hiện đúng và phải bao gồm những giá tiền phát sinh cũng như lợi nhuận bị mất

    + Về mức độ của thiệt hại, PECL ứng dụng tiêu chí “khả năng mang thể tiên liệu được thiệt hại” như là hậu quả tiềm tàng của vi phạm. Về vấn đề này, PECL quy định tiêu chí “cẩu thả hiển nhiên” hoặc “cố ý làm sai”. Nếu hành vi của bên vi phạm là “cẩu thả hiển nhiên” hoặc “cố ý làm sai” thì việc bồi thường thiệt hại sẽ ko giới hạn ở những thiệt hại mang thể tiên liệu được

    + Về miễn trừ trách nhiệm do mang trở ngại nằm ngoài khả năng kiểm soát của bên vi phạm, những bpkp như bồi thường thiệt hại và buộc thực hiện đúng hợp đồng sẽ ko được thừa nhận. Sự miễn trừ trách nhiệm sẽ được duy trì, lúc mà tác động của những trở ngại đó vẫn còn tồn tại. Tác động của những trở ngại nêu trên là điều kiện cho phép bên chịu thiệt hại được giao dịch lại, hoặc yêu cầu tòa án phán quyết kết thúc hợp đồng.

Câu 70: Nêu những nội dung pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế.

Hợp đồng sắm bán hàng hóa quốc tế trước hết đó là Một hợp đồng vì vậy nó mang đầy đủ thực chất và đặc trưng của tất cả những loại hợp đồng nói chung

Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Thương nghiệp 2005

về hoạt động sắm bán hàng hóa quốc tế

Luật Thương nghiệp ko khái niệm trực tiếp. Thay vào đó, liệt kê những hình thức hoạt động được coi là hoạt động sắm bán hàng hóa quốc tế tại điều 27: XK, NK, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu

*Giao ước hợp đồng

  Nguyên tắc giao ước hợp đồng

– Nguyên tắc đồng đẳng: khoản Một Điều 3 BLDS 201

– Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận: Khoản Hai Điều 3

– Nguyên tắc thiện chí, trung thực: khoản 3 điều 3

– Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cùng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác: Khoản 4 Điều 3

– Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự: Khoản 5 điều 3: Tư nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ dân sự. Đây là một trong những quy định đề xuất làm hạ tầng để khắc phục tranh chấp nếu mang, đồng thời là Một trong những giải pháp đề xuất những bên phải thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận, cam kết trong mqh dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những chủ thể pháp luật dân sự

*Nội dung hợp đồng

Những bên thỏa thuận về – Hàng hóa  – Số lượng và chất lượng  – Giá cả và phương thức trả tiền – Thời hạn, địa điểm thực hiện – Nghĩa vụ của những bên – Phạt vi phạm và những điều khoản khác

Trong trường hợp ko mang thỏa thuận về giá thì điều 52 LTM quy định giá của hàng hóa sẽ được xác định theo giá của loại hàng hóa đó trong những điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời khắc mbhh, thị trường địa lý, pt trả tiền và những điều kiện khác mang tác động tới giá cả

Trong trường hợp ko mang địa điểm trả tiền xem tại điều 54 LTM 2005

*Thời khắc chuyển rủi ro

Điều 57 tới điều 61 Luật Thương nghiệp 2005.

Pháp luật VN cho phép những bên phân bổ rủi ro giữa Hai bên và tự xác định thời khắc chuyển rủi ro. Trong trường hợp ko mang thỏa thuận cụ thể, LTM quy định chuyển giao rủi ro từ người bán sang ng sắm lúc ng sắm nhận hàng tại địa điểm giao hàng. Nếu ko mang thỏa thuận cụ thể về địa điểm nhận hàng, thì rủi ro sẽ chuyển sang cho người sắm lúc người sắm nhận được giấy tờ sở hữu hoặc giấy tờ xác nhận việc chiếm hữu hàng hoá của mình. Nếu người sắm ko phải là người nhận hàng từ người bán, thì rủi ro sẽ chuyển cho người sắm lúc hàng hoá được ủy quyền người vận chuyển trước tiên. Trong những trường hợp khác, chuyển giao rủi ro theo quy định của pháp luật Việt Nam khá giống với CISG.

*Thực hiện hợp đồng

Tương tự như CISG, pháp luật Việt Nam quy khái niệm vụ cơ bản của người bán và người sắm trong việc thực hiện hợp đồng. Nhìn chung, những bên mang quyền được nhận từ hợp đồng những gì mà họ mong muốn. Một bên ko thực hiện nghĩa vụ của mình sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng, và bên vi phạm sẽ phải chịu chế tài nặng nhất như huỷ hợp đồng hoặc kết thúc hợp đồng, nếu vi phạm đó là vi phạm cơ bản. Pháp luật Việt Nam khái niệm vi phạm cơ bản tương đối khác so với CISG. Khoản 13 Điều 3 Luật Thương nghiệp quy định vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia tới mức làm cho bên kia ko đạt được mục đích của việc giao ước hợp đồng. Mục đích giao ước hợp đồng thỉnh thoảng ko tương đồng với những gì mà bị đơn vi phạm mang quyền được nhận như quy định tại Điều 25 CISG

*Những giải pháp khắc phục vi phạm hợp đồng

Điều 292 Luật Thương nghiệp 2005 quy định về những bp khắc phục vi phạm hợp đồng

 • Pháp luật Việt Nam cho phép bị đơn vi phạm đòi thực hiện giải pháp buộc thực hiện đúng hợp đồng, nếu một bên ko thực hiện nghĩa vụ
 • Pháp luật Việt Nam sử dụng giải pháp phạt vi phạm nhằm phạt bên vi phạm Để bảo đảm tính công bằng của hợp đồng, pháp luật Việt Nam yêu cầu những bên phải đưa vào hợp đồng điều khoản phạt với mức phạt ko quá 8% trị giá hợp đồng bị vi phạm (Điều 301 LTM 2005)
 • Pháp luật Việt Nam cho phép bị đơn vi phạm đòi bồi thường tất cả những thiệt hại, bao gồm trị giá hàng hoá bị thiệt hại, thiệt hại trực tiếp và lợi ích trực tiếp mà bị đơn vi phạm lẽ ra được lợi nếu vi phạm ko xảy ra.

*Những trường hợp miễn trách

Điều 294 Luật Thương nghiệp 2005

Khoản Một Điều 156 BLDS 2015 quy định về trường hợp bất khả kháng

Câu 71:  Trình bày về những hình thức phân phối trong thương nghiệp quốc tế.

Những ngành nhà cung cấp phân phối theo phân loại của WTO: nhà cung cấp đại lý hoả hồng, nhà cung cấp bán lẻ, nhà cung cấp bán lẻ, nhà cung cấp nhượng quyền thương nghiệp

– Dịch vụ đại lý hoa hồng được hiểu là dịch vụ bán buôn trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng do các đại lý hoa hồng, môi giới hàng hóa, người điều khiển đấu giá và các doanh nghiệp bán buôn khác những người buôn bán trên danh nghĩa người khác đối với tất cả những sản phẩm sản xuất tại nước A và nhập khẩu hợp pháp vào A

– Dịch vụ bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán lẻ, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác, hàng hóa bán buôn là những sản phẩm sản xuất tại nước A và nhập khẩu hợp pháp vào A.

– Dịch vụ bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho tư nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu tiêu dùng, hàng hóa bán lẻ là những sản phẩm sản xuất tại nước A và nhập khẩu hợp pháp vào A.

– Nhà sản xuất nhượng quyền thương mại được hiểu là là hoạt động thương nghiệp, theo đó quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ những quyền sau đây:

+ Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh phân phối hàng hóa hoặc nhà cung cấp theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương nghiệp, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

+ Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương nghiệp chung;

+ Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương nghiệp chung;

+ Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương nghiệp theo hợp đồng phát triển quyền thương nghiệp.

Trong lúc đó, theo pháp luật VN tại nghị định số 09/2018/NĐ – CP khoản 4 điều 3 đã ghi nhận phân phối là những hoạt động bán lẻ, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương nghiệp. Trong đó: 

+ Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán lẻ, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; ko bao gồm hoạt động bán lẻ (K6 Điều 3 Nghị định 09/2018)

+ Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho tư nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu tiêu dùng (K7 Điều 3 Nghị định 09/2018)

+ Nhượng quyền thương nghiệp là hoạt động thương nghiệp, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc sắm bán hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp theo những điều kiện sau đây:

 1. Việc sắm bán hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương nghiệp, cách kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền mang quyền kiểm soát và trợ tạo điều kiện cho bên nhận quyền trong việc quản lý công việc kinh doanh. (Điều 284 LTM 2005)
 • Đại lý bán hàng việc bên đại lý nhận hàng của bên giao đại lý để bán và hưởng thù lao do bên giao đại lý trả trên hạ tầng thoả thuận giữa những bên.

Theo pháp luật VN thì hoạt động đại lý sắm bán hàng hóa và hoạt động phân phối là khác nhau. Tuy nhiên thực tế hiện nay Hai hoạt động này rất dễ bị nhầm lẫn. Hoạt động trung gian thương nghiệp bao gồm đại lý sắm hàng hóa, đại lý bán hàng hóa, đại lý cung ứng nhà cung cấp. Trong lúc đó phân phối chỉ bao gồm đại lý bán hàng hóa

Câu 72: Nêu và phân tích những điều khoản thường mang trong hợp đồng đại lý.

Hợp đồng đại lý là Một thỏa thuận, theo đó bên nhận đại lý tiến hành việc sắm bán hàng hóa thay mặt bên giao đại lý

Những điều khoản thường mang trong hợp đồng đại lý

Bên giao đại lý chỉ định đại lý để tiến hành việc bán những sản phẩm hoặc nhà cung cấp trong khu vực địa lý và theo hình thức xúc tiến thương nghiệp theo quy định dưới đây

  – Sản phẩm: Mô tả chi tiết về sản phẩm

  – Khu vực địa lý: Mô tả chi tiết về khu vực địa lý mà bên địa lý bán hàng hóa

  – Hình thức xúc tiến thương nghiệp: mô tả chi tiết (vdu khuyến mại, quảng cáo)

  – Thực hiện hoạt động Một cách nghiêm túc, thiện chí và vì lợi ích của bên giao đại lý

  – Đại lý nhân danh mình, tiến hành việc bán những sản phẩm trong khu vực địa lý và theo những hình thức xúc tiến thương nghiệp theo quy định của hợp đồng, giao lại những đơn đặt hàng cho bên giao đại lý

 – Thực hiện việc bán hàng (như thời kì giao hàng, giá cả, phương thức trả tiền) theo quy định của bên giao đại lý

 – Định kì báo cáo về hoạt động của mình cho bên giao đại lý

– Bên giao là đối tượng mang quyền sở hữu hàng hóa, bên đại lý chỉ là bán hộ cho bên giao

– Bên giao đại lý cho phép đại lý sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương nghiệp, quyền shtt khác liên quan tới sản phẩm

– Đại lý sử dụng nhãn hiệu, tên thương nghiệp, quyền shtt theo cách thức trong những trường hợp được quy định bởi bên giao đại lý

– Bên giao đại lý đảm bảo nhãn hiệu, tên thương nghiệp, quyền shtt của mình ko vi phạm pháp luật và shtt trong khu vực địa lý

– Thù lao đại lý: hoả hồng và chênh lệch giá

  + Huê hồng: trích % từ doanh thu bán hàng

  + Chênh lệch giá: bán cho ng tiêu tiêu dùng giá cao hơn so vs giá bên giao ấn định, bên đại lý được phần chênh lệch đó

Nếu bên giao đại lý ấn định giá trong hợp đồng rồi thì sử dụng hoả hồng

Câu 73: Trình bày khái niệm và đặc điểm của logistics quốc tế.

   Theo Hội đồng những nhà quản lí chuỗi cung ứng giỏi thì quản lý logistics là Một phòng ban quản lí chuỗi cung ứng, mang chức năng lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một cách mang hiệu quả việc dịch chuyển (xuôi hoặc ngược) và bảo quản hàng hóa, nhà cung cấp và thông tin mang liên quan từ điểm khởi đầu tới điểm tiêu tiêu dùng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

   Theo Điều 233 Luật Thương nghiệp VN 2005“”.

Đặc điểm của logistics quốc tế

  – Chủ thể tiến hành: phải là thương nhân kinh doanh nhà cung cấp logistics

  – Logistics liên quan tới tất cả những nguồn tài nguyên những yếu tố đầu vào cần thiết để tạo ra sản phẩm và nhà cung cấp thích hợp với yêu cầu của người tiêu tiêu dùng

  – Là nhà cung cấp bổ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  – Thương nhân cung ứng nhà cung cấp logistics mang thể cung ứng nhà cung cấp riêng lẻ hoặc nhà cung cấp trọn gói từ nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục thương chính, những thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao tị nạnh, giao hàng. Thương nhân hoạt động kinh doanh nhà cung cấp logistics mang thể xây dựng những chuỗi hoạt động trên hạ tầng thiết lập nguồn lực, khoa học của mình với thương nhân khác Một cách mang hệ thống

  – Nhà sản xuất logistics mang tính chất là Một quá trình được thực hiện liên hoàn, ko mang tính đơn lẻ. Những khâu trong chuỗi được thương nhân tổ chức thực hiện theo kế hoạch được tính toán chi tiết để hàng hóa được dịch chuyển liên tục trong những khâu của chuỗi từ đó tiết kiệm tối đa thời kì cũng như giá tiền vận chuyển.

Câu 74: Phân tích vai trò của logistics trong thương nghiệp quốc tế.

 – Logistics tương trợ cho dòng luân chuyển của nhiều giao dịch kinh tế, tạo thuận lợi cho việc bán hầu hết những loại hàng hóa và nhà cung cấp

– Logistics là phương tiện hữu hiệu tiêu dùng để liên kết những hoạt động trong chuỗi trị giá toàn cầu như phân phối sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho những hoạt động kinh tế. Lúc thị trường toàn cầu phát triển với những tiến bộ khoa học, đặc thù là việc mở cửa thị trường ở những nước đang và chậm phát triển, logistics được những nhà quản lý coi như là phương tiện, một phương tiện liên kết những ngành nghề khác nhau của chiến lược doanh nghiệp

– Logistics giúp khắc phục cả đầu vào và đầu ra một cách hiệu quả

– Giảm giá tiền, tăng khả năng khó khăn khó khăn cho doanh nghiệp

– Logistics mang vai trò quan yếu trong việc tối ưu hóa chu trình lưu chuyển sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào nguyên vật liệu, phụ kiện,..tới sản phẩm cuối cùng tới tay khách hàng sử dụng. Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, liên tục những cuộc khủng hoảng năng lượng buộc những doanh nghiệp phải quan tâm tới giá tiền, đặc thù là giá tiền vận chuyển. Trải qua nhiều giai đoạn, lãi suất nhà băng cũng cao khiến cho những doanh nghiệp mang nhận thức sâu sắc hơn về vốn vì vốn bị đọng lại do việc duy trì quá nhiều hàng tồn kho. Chính trong giai đoạn này, cách thức tối ưu hóa quá trình sản xuất, lưu kho, vận chuyển hàng hóa được đặt lên hàng đầu. Và với sự trợ giúp của khoa học thông tin, logistics chính là Một phương tiện đắc lực để thực hiện điều này

– Logistics tương trợ nhà quản lý ra quyết định chuẩn xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhà quản lý phải khắc phục nhiều bài toán hóc búa về nguồn vật liệu cung ứng, số lượng và thời khắc hiệu quả để bổ sung nguồn vật liệu, phương tiện và hành trình vận tải, địa điểm… Để khắc phục những vấn đề này Một cách hiệu quả ko thể thiếu vai trò của logistics vì logistics cho phép nhà quản lý kiểm soát và ra quyết định chuẩn xác về những vấn đề nêu trên để giảm tối đa giá tiền phát sinh đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Câu 75: Phân tích khái niệm “nhà cung cấp” và “thương nghiệp nhà cung cấp”

Đối với khái niệm nhà cung cấp, GATS ko đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh song lại mô tả nhà cung cấp theo phương thức cung ứng nhà cung cấp. Những nhà cung cấp thuộc đối tượng điều chỉnh của GATS chỉ là những nhà cung cấp được đưa ra trên hạ tầng khó khăn và loại trừ khỏi phạm vi ứng dụng của mình những nhà cung cấp được cung ứng để thi hành thẩm quyền của chính phủ.

Để xác định hành vi hoặc hoạt động nào là nhà cung cấp, những nước phải tuân theo quy định của Liên hợp quốc về nhà cung cấp, đặc thù là phải tuân theo quy định tại Bảng phân loại những nhà cung cấp cơ bản của Liên hợp quốc ( Danh mục PCPC/CPC ). Bất cứ hành vi hoặc hoạt động được liệt kê vào,được mô tả và được hóa trong Danh mục PCPC/CPC nói trên thì hành vi hoặc hoạt động đó được thừa nhận là nhà cung cấp trong giao dịch thương nghiệp quốc tế.

GATS mang khái niệm khá rõ về thương nghiệp nhà cung cấp. Thương nghiệp nhà cung cấp được hiểu là sự phân phối nhà cung cấp:

– Từ lãnh thổ của nước này ( nước cung ứng nhà cung cấp) tới lãnh thổ của nước khác (nước sử dụng nhà cung cấp) theo phương thức’’cung ứng nhà cung cấp qua biên giới’’ (hay’’phương thức I ‘’ theo tiếng nói của WTO);

Ví dụ: Gọi điện thoại quốc tế, những nhà cung cấp giáo dục trực tuyến, khám bệnh từ xa trong đó bệnh nhân và chưng sĩ khám ngồi ở hai nước khác nhau.

– Trên từ lãnh thổ của nước này (nước sử dụng nhà cung cấp) cho người sử dụng của bất kỳ nước nào khác theo phương thức ’’tiêu tiêu dùng nhà cung cấp ở nước ngoài’’ (phương thức 2)

Ví dụ: Sửa chữa tàu biển, Lữ khách, Du học, chữa bệnh ở nước ngoài.

– Bởi người, tổ chức cung ứng nhà cung cấp của nước này (nước phân phối nhà cung cấp) tại bất kì nước nào khác (nước sử dụng nhà cung cấp) theo phương thức ’’hiện diện thương nghiệp’’ (phương thức 3)

Ví dụ: một nhà băng thương nghiệp mở một chi nhánh ở nước ngoài.

– Bởi người, thể nhân phân phối nhà cung cấp ở nước này (nước phân phối nhà cung cấp) tại bất kì nước nào khác (nước sử dụng nhà cung cấp) theo phương thức ‘’hiện diện của thể nhân’’ (phương thức 4)

Ví dụ: Một giáo sư được mời sang một trường đại học ở nước ngoài để giảng bài.

Câu 76: Những nguyên tắc cơ bản của thương nghiệp nhà cung cấp là gì?

Với 6 nguyên tắc cơ bản của thương nghiệp nhà cung cấp: 

Ưu đãi nào đã được dành cho nhà cung cấp và nhà phân phối nhà cung cấp của một nước thì phải được dành cho nhà cung cấp và nhà phân phối nhà cung cấp của tất cả những nước khác . Nguyên tắc MFN mang tức là tất cả những đối tác thương nghiệp được đối xử công bằng, theo đúng nguyên tắc ko phân biệt đối xử. Trong phạm vi của GATS, nếu một nước mở cửa một ngành nghề cho khó khăn nước ngoài thì nước đó sẽ phải dành thời cơ đồng đều cho những nhà cung ứng nhà cung cấp của tất cả những nước thành viên WTO. Nguyên tắc này được ứng dụng ngay cả lúc một nước ko đưa ra cam kết cụ thể nào về mở cửa thị trường nhà cung cấp của mình cho những tổ chức nước ngoài trong phạm vi WTO. Nguyên tắc MFN được ứng dụng cho tất cả những loại nhà cung cấp nhưng những nước được phép tạm thời miễn ứng dụng điều khoản này đối với một số ngành nhà cung cấp đặc thù.

Trước lúc GATS mang hiệu lực, một số nước đã kí với những đối tác thương nghiệp những hiệp nghị ưu đãi về nhà cung cấp, trong phạm vi song phương hoặc giữa một nhóm nước nhất định. Những thành viên của GATS/WTO cho rằng cần duy trì những ưu đãi này trong một khoảng thời kì nhất định. Vì vậy, những nước tự dành quyền tiếp tục đối xử ưu đãi hơn đối với một số nước nào đó trong một số ngành nghề nhà cung cấp nhất định bằng cách liệt kê những “ngoại lệ đối với nghĩa vụ MFN” đồng thời với những cam kết ban sơ của mình. Để bảo vệ nguyên tắc tối huệ quốc, những nước đã quyết định ngoại lệ chỉ được chấp nhận một lần duy nhất và ko được bổ sung thêm. Hiện nay, những ngoại lệ đang được xem xét lại như đã quy định và về nguyên tắc, thời hạn của chúng là 10 năm.

Cam kết của những nước về mở cửa thị trường nội địa và mức độ mở cửa trong những ngành nghề cụ thể chính là kết quả của những cuộc giao dịch . Những cam kết này được liệt kê lại trong những “danh mục” những ngành sẽ được mở cửa, mức độ mở cửa đối với mỗi ngành những hạn chế đối với sự tham gia của đối tác nước ngoài được nêu rõ nếu cần) và những hạn chế mang thể mang đối với nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (tức lúc một số ưu đãi được dành cho những tổ chức trong nước nhưng ko dành cho những tổ chức nước ngoài). Ví dụ: nếu cho phép những nhà băng nước ngoài hoạt động trên thị trường nội địa, chính phủ một nước nào đó đã đưa ra cam kết về mở cửa thị trường. Nếu chính phủ đó hạn chế số lượng giấy phép được cấp thì đó chính là hạn chế mở cửa thị trường. Cuối cùng, nếu chính phủ đó tuyên bố những nhà băng nước ngoài chỉ mang thể lập chi nhánh duy nhất trong lúc những nhà băng trong nước lại mang thể lập nhiều chi nhánh thì đó được coi là ngoại lệ của nguyên tắc đãi ngộ quốc gia.

Những cam kết này phải quy định rõ ràng là “ràng buộc” . Cũng giống như những mức thuế quan “trần” trong thương nghiệp hàng hoá, những cam kết trong thương nghiệp nhà cung cấp chỉ mang thể được thay đổi sau lúc đã thương lượng với những nước liên quan. Do rất khó bị phá vỡ, những cam kết này chính là sự bảo đảm đối với điều kiện hoạt động của những nhà xuất khẩu nước ngoài , những nhà nhập khẩu nhà cung cấp trong nước cũng như những nhà đầu tư trong ngành nghề này.

Những nhà cung cấp công được loại ra khỏi luật thương nghiệp quốc tế và ko mang quy định nào của GATS buộc những cơ quan công quyền phải tư nhân hoá những ngành công nghiệp nhà cung cấp. Trên thực tế, thuật ngữ “tư nhân hoá” thậm chí cũng ko tồn tại trong văn bản của GATS/WTO. GATS cũng ko cấm độc quyền của nhà nước và độc quyền của tư nhân trong ngành nghề này.

Trong quan hệ giữa những nước thành viên WTO, ngoại lệ này tạo thành một cam kết rõ ràng từ phía những chính phủ thành viên WTO cho phép tiêu dùng quỹ công tài trợ cho những nhà cung cấp trong những ngành nghề cơ bản thuộc trách nhiệm của những chính phủ. Những nhà cung cấp công ở đây được định tức là những nhà cung cấp được cung ứng ko mang tính thương nghiệp hay khó khăn với những nhà cung ứng nhà cung cấp khác. Những nhà cung cấp này ko chịu sự điều chỉnh của GATS/WTO, chúng ko được đưa ra giao dịch và những cam kết về mở cửa thị trường , đãi ngộ quốc gia (tức đối xử như nhau đối với những Tổ chức trong và ngoài nước ) ko được ứng dụng cho những loại nhà cung cấp này . Theo cách tiếp cận của GATS đối với những cam kết , những nước thành viên ko bị buộc phải đưa ra cam kết về tất cả những ngành nhà cung cấp . Một chính phủ mang thể ko muốn cam kết về mức độ khó khăn nước ngoài trong một ngành nhất định , bởi họ cho rằng đó là chức năng cơ bản của chính phủ hoặc vì bất cứ lí do gì khác . Trong trường hợp này , những chính phủ chỉ tuân thủ những nghĩa vụ tối thiểu như bảo đảm sự sáng tỏ trong cách thức điều tiết ngành nhà cung cấp này và ko được phân biệt đối xử giữa những nhà cung ứng nhà cung cấp nước ngoài với nhau.

Luật thương nghiệp quốc tế quy định pháp luật trong nước phải bảo đảm tính sáng tỏ Chính phủ những nước phải công bố tất cả những luật, quy định thích hợp và thiết lập những điểm thông tin trong những cơ quan hành chính của mình. Từ những điểm thông tin này, những tổ chức và chính phủ nước ngoài mang thể lấy thông tin liên quan tới những quy định điều chỉnh ngành nhà cung cấp này hay ngành nhà cung cấp khác . Những nước thành viên GATS / WTO phải thông tin cho WTO tất cả những thay đổi về quy định điều chỉnh những ngành nhà cung cấp là đối tượng của những cam kết cụ thể. Những quy định của pháp luật trong nước phải khách quan và hợp lí. Do quy định trong nước chính là phương tiện tác động và kiểm soát đối với thương nghiệp nhà cung cấp nên những nước phải điều tiết những ngành nhà cung cấp một cách hợp lí, khách quan và công bằng. Lúc đưa ra một quyết định hành chính tác động tới nhà cung cấp thì chính phủ cũng phải lập cơ chế công minh cho phép xem xét lại quyết định này (như thông qua tòa án).

GATS ko buộc những nước phải túa bỏ mọi quy định trong bất cứ ngành nhà cung cấp nào. Những cam kết tự do hoá ko làm phương hại tới quyền của những nước được ấn định những chuẩn về chất lượng, độ an toàn hay giá cả cũng như quyền được đưa ra những quy định nhằm theo đuổi bất cứ mục tiêu chung nào mà họ cho là thích hợp. Chẳng hạn, cam kết về đối xử quốc gia chỉ mang tức là những quy định được ứng dụng như nhau cho những nhà cung ứng trong nước và nước ngoài. Đương nhiên là những nước vẫn mang quyền đưa ra những quy định về trình độ chuyên môn của những chưng sĩ hay trạng sư và ấn định những chuẩn mực nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho người tiêu tiêu dùng.

Lúc hai (hay nhiều chính phủ kí những hiệp nghị xác nhận hệ thống chất lượng của nhau (chẳng hạn, trong việc cấp giấy phép hoặc chứng thực cho những nhà cung ứng nhà cung cấp) thì họ phải tạo điều kiện cho những thành viên khác được giao dịch với họ về những thỏa thuận tương tự. Việc xác nhận hệ thống chất lượng của những nước ko được mang tính phân biệt đối xử cũng như mang tính bảo hộ trá hình.

Một lúc đã cam kết mở cửa một ngành nhà cung cấp cho khó khăn nước ngoài thì về nguyên tắc chính phủ ko được cấm việc chuyển tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa chi trả cho những nhà cung cấp đã tiêu tiêu dùng (giao dịch vãng lai) trong ngành này. Chỉ mang một trường hợp ngoại lệ duy nhất được quy định trong Hiệp nghị đó là trường hợp một nước gặp trắc trở về cán cân trả tiền nhưng ngay cả trong trường hợp này thì những quy định cấm đó chỉ mang thể được ứng dụng tạm thời và phải tuân thủ những hạn chế và điều kiện khác .

Câu 77: Những quy định đặc thù trong luật thương nghiệp nhà cung cấp quốc tế

Khác với thương nghiệp hàng hoá quốc tế , thương nghiệp nhà cung cấp quốc tế khá phức tạp và rất phổ quát. Những tổ chức điện thoại, nhà băng, những tổ chức hàng ko và những văn phòng kế toán cung ứng nhà cung cấp của họ theo những cách rất khác nhau. Do vậy, luật thương nghiệp nhà cung cấp quốc tế mang những quy định đặc thù về một số ngành nghề cụ thể.

Những quy định này liên quan tới quyền của những tư nhân được tạm thời xuất cảnh, trú ngụ, đi lại tại một nước để cung ứng một nhà cung cấp. Những quy định này ko ứng dụng cho những người đang tìm kiếm việc làm thường xuyên cũng như ko được sử dụng như một điều kiện đã được đáp ứng để xin quy chế công dân, lưu trú hoặc một công việc thường xuyên.

Sự bất ổn của hệ thống nhà băng mang thể gây phương hại tới toàn bộ nền kinh tế. Theo quy định về nhà cung cấp tài chính thì những chính phủ mang toàn quyền ứng dụng những giải pháp phòng ngừa, chẳng hạn, để bảo vệ những nhà đầu tư, người gửi tiền và người sắm bảo hiểm, để bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống tài chính. Tuy vậy, những quy định này cũng nêu rõ Hiệp nghị GATS ko ứng dụng đối với những nhà cung cấp được phân phối nhằm thực thi quyền lực của chính phủ đối với hệ thống tài chính, ví dụ : những nhà cung cấp do những nhà băng trung ương phân phối

Ngành viễn thông đóng một vai trò kép, nó vừa là ngành hoạt động kinh tế riêng biệt, vừa là thành tố của hệ thống hạ tầng hạ tầng phục vụ cho những hoạt động kinh tế khác (chẳng hạn như việc chuyển tiền điện tử). Theo những quy định này, chính phủ những nước phải bảo đảm cho những nhà cung ứng nhà cung cấp nước ngoài được sử dụng những mạng thông công cùng mà ko phải chịu bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

Câu 78: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về các loại nguồn điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.

*Pháp luật quốc gia:

Pháp luật của mỗi quốc gia là tổng thể những quy tắc, những quy định điều chỉnh mọi ngành nghề của đời sống xã hội của quốc gia đó. Luật quốc gia trong thương nghiệp quốc tế là tổng hợp những quy định điều chỉnh những hoạt động của những chủ thể trong hoạt động thương nghiệp quốc tế. Với tư cách là nguồn của luật thương nghiệp quốc tế, luật quốc gia mang thể được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc ko được thể hiện dưới hình thức văn bản. Nguồn luật này được thể hiện dưới hình thức nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào từng hệ thống pháp pháp luật nhất định. Ví dụ: Đối với những nước theo hệ thống châu Âu lục địa (Civil Law) pháp luật được thể hiện dưới hình thức văn bản.  Trong lúc đó ở những nước theo hệ thống pháp luật chung Anh-Mỹ (Common Law), luật ko chỉ được thể hiện dưới hình thức văn bản mà còn được thể hiện dưới hình thức ko phải là văn bản đó là án lệ (case).

 •       Những chủ thể thỏa thuận trong hợp đồng.

Ví dụ: trong quá trình kí kết hợp đồng cung ứng nhà cung cấp quốc tế, những bên mang quyền thực hiện nguyên tắc thỏa thuận. Theo đó, những bên mang thể thỏa thuận mọi điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của mình bao gồm cả việc tự do thỏa thuận chọn pháp luật ứng dụng. Những bên mang thể chọn pháp luật trong nước của mỗi bên hoặc mang thể chọn pháp luật của nước thứ ba, với điều kiện việc chọn pháp luật ứng dụng này ko trái với quy định của pháp luật nơi kí kết hợp đồng.

 •       Quy phạm xung đột dẫn chiếu tới. Trong trường hợp, mặc dù những bên chủ thể ko thoả thuận chọn pháp luật ứng dụng nhưng trong những nguồn luật liên quan mang quy phạm xung đột dẫn chiếu tới hệ thống pháp luật của quốc gia nào đó thì pháp luật được dẫn chiếu sẽ được đem ứng dụng để điều chỉnh quan hệ thương nghiệp quốc tế. Theo quy định của PLVN đối với DV nhượng quyền thương nghiệp, nhượng quyền là Một trong những hình thức của DV phân phối: Pl được ứng dụng là Pl của nơi mang hành vi nhượng quyền.
 •       Cơ quan GQTC lựa chọn. Lúc này, nếu cơ quan khắc phục tranh chấp chọn luật quốc gia, căn cứ vào những thuyết giáo khác nhau, thì luật quốc gia sẽ trở thành luật điều chỉnh hợp đồng.

–         Theo thuyết giáo ‘trao quyền’ (‘vested right’ doctrine), tòa án hoặc trọng tài sẽ ứng dụng luật của nước nơi mang quyền của những bên trong tranh chấp. Đó mang thể là luật của nơi giao ước hợp đồng nếu tranh chấp liên quan tới hiệu lực của hợp đồng, và mang thể là luật của nơi thực hiện hợp đồng nếu tranh chấp liên quan tới việc thực hiện hợp đồng.

–         Thuyết lí “nước mang quan hệ mật thiết nhất” chỉ ra rằng toà án hoặc trọng tài sẽ ứng dụng luật của nước mang mối liên hệ mật thiết nhất với những bên và với giao dịch của họ. Cơ quan GQTC sẽ xem xét “những yếu tố cụ thể”, căn cứ vào từng loại tranh chấp. Và những yếu tố cụ thể trong những tranh chấp hợp đồng thường là: (i) Nơi giao ước hợp đồng; (ii) Nơi giao dịch hợp đồng; (iii) Nơi thực hiện hợp đồng; (iv) Nơi mang đối tượng tranh chấp; và (v) Quốc tịch, nơi trú ngụ, nơi thường trú, nơi mang trụ sở doanh nghiệp của những bên.

 chủ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của ĐƯQT nào thì sẽ thuộc ĐƯQT đó. Điều ước quốc tế là sự thoả thuận giữa những quốc gia, do đó những điều ước này mang trị giá đề xuất ứng dụng đối với những nước thành viên trên nguyên tắc tự nguyện thực hiện những cam kết quốc tế (Pacta sunt servanda). Trong quan hệ thương nghiệp quốc tế, những điều ước quốc tế được ứng dụng trên những nguyên tắc sau đây:

– Điều ước qte về thương nghiệp quốc tế chỉ mang trị giá pháp lí đề xuất đối với những bên chủ thể trong giao dịch thương nghiệp quốc tế nếu những bên chủ thể này mang quốc tịch hoặc mang nơi trú ngụ ở những quốc gia là những nước thành viên của điều ước quốc tế đó.

– Trong trường hợp mang sự quy định khác nhau giữa điều ước quốc tế về thương nghiệp và luật trong nước của nước là thành viên điều ước quốc tế đó thì quy định của điều ước quốc tế được ưu tiên ứng dụng.

– Trong trường hợp những bên chủ thể trong giao dịch thương nghiệp quốc tế ko mang quốc tịch hoặc ko mang nơi trú ngụ ở những nước thành viên của một điều ước quốc tế về thương nghiệp thì những quy định trong điều ước này vẫn điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của những bên, nếu những bên thỏa thuận ứng dụng những điều khoản của điều ước quốc tế đó.

*Phân loại

– ĐƯQT song phương: Những hiệp nghị TM song phương (BTAs), Hiệp nghị TM tự do song phương (FTAs). VD: Hiệp nghị TM tự do EU – VN (EVFTA); Hiệp nghị TM tự do VN – Hàn Quốc (VKFTA).

– ĐƯQT đa phương: khu vực, toàn cầu. VD: Hiệp nghị khuông ASEAN về thương nghiệp nhà cung cấp (AFAS); Hiệp nghị TM tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Hiệp nghị chung về thương nghiệp DV của WTO (GATS).

*Tự do hóa TM DV: loại bỏ những rào cản với nhà phân phối DV trong nước và nhà phân phối DV nước ngoài.

Thời khắc ứng dụng rào cản: (1) lúc nhà phân phối DV nước ngoài muốn được phép phân phối nhà cung cấp/hiện diện ở nước sở tại để phân phối DV; (2) sau lúc nhà phân phối DV nước ngoài đã được phép phân phối DV ở nước sở tại.

Những loại rào cản: tiếp cận thị trường (Vd: hạn chế về số lượng nhà phân phối DV), đối xử quốc gia (những giải pháp phân biệt đối xử giữa nhà phân phối DV trong nước và nhà phân phối DV nước ngoài), pháp luật trong nước, vấn đề xác nhận.

Câu 79: Trình bày các vấn đề pháp lý cơ bản liên quan tới cá nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ thương mại dịch vụ quốc tế.

Một tư nhân trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế thì chỉ những người đáp ứng đủ những tiêu chí đó mới mang thể trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế. Trong trường hợp pháp luật ko quy định cụ thể những tiêu chí để một tư nhân trở thành chủ thể của quan hệ thương nghiệp quốc tế thì về nguyên tắc, tư nhân đó phải mang đủ tư cách để tiến hành những hoạt động thương nghiệp trong nước, đồng thời mang thể phải thoả mãn một số điều kiện bổ sung. 

– Điều kiện về nhân thân: điều kiện nhân thân của một tư nhân là điều kiện pháp lý gắn liền với một con người cụ thể, như điều kiện về độ tuổi, về tình trạng sức khoẻ, tình trạng tư pháp. Theo quy định của pháp luật của hầu hết những nước trên toàn cầu, việc xem xét điều kiện về nhân thân của một người để trở thành thương nhân ko chỉ căn cứ vào năng lực pháp luật và năng lực hành vi của người đó mà còn căn cứ vào những yêu cầu khác. Ví dụ: Người muốn trở thành chủ thể trong thương nghiệp quốc tế ko chỉ đủ năng lực hành vi theo luật định mà còn phải tuân thủ những quy định khác của pháp luật như: ko phải là người bị cơ quan mang thẩm quyền tước quyền tham gia kinh doanh hoặc ko phải là người đang chấp hành án phạt tù…

– Điều kiện về nghề nghiệp: quy định những đối tượng đang làm những công việc, nghề nghiệp nhất định được phép tiến hành hay ko được phép tiến hành những hoạt động thương nghiệp quốc tế.

Theo quy định của pháp luật nhiều nước, đặc thù là những nước phương Tây thì những người đang làm một số nghề nhất định sẽ ko được tham gia hoạt động thương nghiệp, trong đó mang hoạt động thương nghiệp quốc tế. Ví dụ: theo Luật thương nghiệp của Cùng hoà Pháp thì những người làm những nghề như công chức, trạng sư, chưng sĩ, công chứng viên, chấp hành viên… ko được tham gia hoạt động thương nghiệp nói chung và thương nghiệp quốc tế nói riêng với tư cách chủ thể. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thương nhân là tư nhân phải là người hoạt động thương nghiệp một cách độc lập thường xuyên và mang đăng kí kinh doanh (Điều 6 LTM 2005).

Nhìn chung, những quy định của nhà nước về tiêu chuẩn pháp lí để xác định tư cách chủ thể của tư nhân trong quan hệ TMQT chỉ được ứng dụng cho những công dân mang quốc tịch nước đó. Đối với công dân mang quốc tịch nước ngoài mang được trở thành thương nhân để hoạt động thương nghiệp quốc tế trên phạm vi lãnh thổ nước sở tại hay ko, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào pháp luật của từng nước và tùy theo từng trường hợp cụ thể. Trong quan hệ quốc tế, để khắc phục vấn đề này, những nước thường kí kết hoặc tham gia những điều ước quốc tế, trong đó thỏa thuận những nguyên tắc pháp lí trong việc xác định địa vị pháp lí của công dân nước ngoài.

Câu 80: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của GATS.

Sự cần thiết của một hiệp nghị thương nghiệp nhà cung cấp từ lâu đã được đặt ra. Nhà sản xuất là ngành nghề tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế toàn cầu; chúng chiếm 60% sản xuất trên toàn toàn cầu, tạo ra 30% việc làm và chiếm sắp 20% thương nghiệp.

Lúc ý tưởng đưa những quy định về nhà cung cấp vào hệ thống thương nghiệp đa biên được nêu ra vào đầu và giữa những năm 80, một số nước đã tỏ ra nghi ngại, thậm chí còn phản đối. Họ cho rằng một hiệp nghị tương tự mang thể tác động xấu tới khả năng những chính phủ theo đuổi những mục tiêu chính sách quốc gia và hạn chế khả năng điều tiết của chính phủ. Tuy vậy, hiệp nghị đã được soạn thảo một cách hết sức mềm mỏng, cả về mặt quy định chung lẫn những cam kết cụ thể về tiếp cận thị trường.

Kể từ năm 1980, thương nghiệp nhà cung cấp toàn cầu đã phát triển nhanh hơn, mặc dù từ hạ tầng tương đối khiêm tốn, so với những luồng hàng hóa. Với đà phát triển liên tục của thương nghiệp nhà cung cấp toàn cầu, đặc thù là do sự gia tăng của những chuỗi cung ứng quốc tế, nhu cầu về những quy tắc được quốc tế xác nhận ngày càng trở nên rõ ràng.

Hiệp nghị được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương nghiệp đa phương sang ngành nghề nhà cung cấp chứ ko chỉ điều chỉnh một mình ngành nghề thương nghiệp hàng hóa như trước đó.”

Hiệp nghị chung về Thương nghiệp Nhà sản xuất (GATS) là một hiệp nghị của WTO. Vị trí: nằm ở phụ lục 1B của Hiệp nghị Marrakesh (4 phụ lục, trong đó phụ lục 1, 2, 3 mang trị giá đề xuất đối với những quốc gia là thành viên và mong muốn là thành viên. Phụ lục 4 là những hiệp nghị nhiều bên: ko đề xuất, vd như Hiệp nghị sắm sắm chính phủ). GATS là hiệp nghị TM đa phương điều chỉnh ngành nghề TMDV trước tiên trên toàn cầu.

TMDV là ngành nghề khó hơn và đi sau ngành nghề TMHH. TMHH đã đạt những dấu mốc trước tiên từ Hiệp nghị chung về thuế quan GATT 1947. Tới GATT 1994 và những hiệp nghị nằm trong phụ lục 1a thì đã đi vào những ngóc ngóc nhỏ nhất.

–      Thương lượng về nghĩa vụ và những quy tắc chung

–     Thương lượng những cam kết cụ thể về mở cửa thị trường DV, nguyên tắc giao dịch được đưa vào quy định tại điều XIX GATS

–       Thương lượng về những phụ lục

Đóng góp của GATS đối với thương nghiệp nhà cung cấp toàn cầu dựa trên ba trụ cột chính: (a) đảm bảo tăng cường tính sáng tỏ và khả năng dự đoán của những quy tắc và quy định liên quan, (b) phân phối một phạm vi chung về những quy tắc quản lý những giao dịch quốc tế và (c) xúc tiến tự do hóa tiến bộ thông qua những vòng giao dịch.

GATS được xây dựng nhằm đạt được những mục tiêu sau đây trong thương nghiệp nhà cung cấp giữa những nước thành viên WTO: Tạo ra một hệ thống những quy tắc thương nghiệp quốc tế đáng tin cậy; Đảm bảo đối xử đồng đẳng và công bằng đối với tất cả những bên tham gia (nguyên tắc ko phân biệt đối xử); xúc tiến tự do hóa TM ở mức ngày càng cao thông qua những vòng giao dịch; tạo thuận lợi cho những nước thành viên đang và kém phát triển

Câu 81: Trình bày phạm vi áp dụng của GATS.

 •       nhà cung cấp bao gồm bất kỳ nhà cung cấp nào trong tất cả những ngành nghề, trừ: nhà cung cấp công và nhà cung cấp thuộc ngành nghề vận tải hàng ko.

– DV công: nó ko mang sự khó khăn, chủ yếu là những nhà cung cấp nhằm mục đích để cho Một quốc gia tồn tại và phát triển với vai trò là Một quốc gia. trong luật quốc tế, liên quan tới câu chuyện chủ quyền.

Thứ nhất, Điều I (3) của GATS loại trừ “những nhà cung cấp được phân phối trong quá trình thực thi thẩm quyền của chính phủ”. Đây là những nhà cung cấp ko được phân phối trên hạ tầng thương nghiệp và ko khó khăn với những nhà phân phối khác. Những trường hợp cụ thể là những chương trình an sinh xã hội và bất kỳ nhà cung cấp công cùng nào khác, chẳng hạn như y tế hoặc giáo dục, được phân phối với những điều kiện phi thị trường. Những nhà cung cấp công được loại khỏi hiệp nghị và ko mang qui định nào của GATS buộc những cơ quan công quyền phải tư nhân hoá những ngành công nghiệp nhà cung cấp. Ngoại lệ này tạo thành một cam kết rõ ràng từ phía những chính phủ thành viên WTO cho phép tiêu dùng quỹ công tài trợ cho những nhà cung cấp trong những ngành nghề cơ bản thuộc trách nhiệm của những chính phủ. Những nhà cung cấp này ko chịu sự điều chỉnh của GATS, chúng ko được đưa ra giao dịch, và những cam kết về mở cửa thị trường và đãi ngộ quốc gia (tức đối xử như nhau đối với những tổ chức trong và ngoài nước) ko được ứng dụng cho những loại nhà cung cấp này.

DV vận tải hàng ko: nhà cung cấp đặc thù, những quốc gia cùng nhau san sớt vùng trời

Những nhà cung cấp khác: những phân ngành cụ thể được quy định như thế nào. Trong biểu cam kết của những quốc gia thành viên, lúc liệt kê ra con số 12 thì bao gồm những ngành Dv nào cũng sẽ được gọi tên, gạch ra cụ thể.

Câu 82: Những quốc gia mang phải cam kết đầy đủ 12 ngành ko?

Ko. Trong phạm vi của GATS, mang Hai nhóm nguyên tắc:

–         đối xử tối huệ quốc (Điều II), Sáng tỏ (điều III), những quy định PL trong nước (Điều VI), Xác nhận (VII)

 •       Thương nghiệp DV: những phương thức cung ứng DV => người cung ứng DV, người sử dụng DV, và nhà cung cấp.
 •       Những giải pháp tác động tới TMDV là bất kì giải pháp nào do thành viên WTO ứng dụng tác động tới TMDV

–     Những giải pháp ở bất kì hình thức nào: luật, quy định, thủ tục, quyết định, hành vi hành chính, hoặc bất kì dạng nào khác thực hiện bởi: Chính quyền trung ương, khu vực hoặc chủ thể được nhà nước trao quyền.

Đó là những giải pháp tác động tới: Hoạt động sắm, trả tiền hay sử dụng một nhà cung cấp; Sự tiếp nhận hay sử dụng những nhà cung cấp gắn liền với việc phân phối nhà cung cấp, những nhà cung cấp được những thành viên đó yêu cầu phải đưa ra phục vụ công chúng một cách phổ biến; Sự hiện diện, bao gồm cả hiện diện thương nghiệp, của những người thuộc một thành viên để phân phối nhà cung cấp trên lãnh thổ của một thành viên khác.

Những nguyên tắc trong Hiệp nghị GATS ứng dụng đề xuất đối với tất cả những nước Thành viên WTO. Tuy nhiên, đây chỉ là những nguyên tắc chung về thương nghiệp nhà cung cấp. Nghĩa vụ cụ thể của mỗi nước thành viên trong việc mở cửa thị trường nhà cung cấp của nước mình (cho nhà cung cấp và nhà phân phối nhà cung cấp từ những nước thành viên WTO khác) được nêu trong Biểu cam kết nhà cung cấp riêng của nước đó (Biểu này là kết quả của giao dịch mở cửa thị trường nhà cung cấp của nước đó lúc gia nhập WTO).

Chú ý là GATS chỉ quy định những nghĩa vụ đối với Chính phủ những quốc gia thành viên (GATS ko quy định gì về quyền lợi hay nghĩa vụ cho doanh nghiệp). Tuy nhiên, doanh nghiệp lại được lợi lợi hoặc chịu tác động của Hiệp nghị này thông qua việc Chính phủ những nước thành viên thực hiện những nghĩa vụ trong GATS lúc ban hành chính sách, quy định về thương nghiệp nhà cung cấp ở nước mình.

GATS xác nhận quyền của Chính phủ những thành viên trong việc quản lý, điều tiết việc phân phối nhà cung cấp nhằm thực hiện những mục tiêu chính sách của mình. GATS cũng ko can thiệp vào mục tiêu chính sách của mỗi nước. Vì vậy chính sách thương nghiệp nhà cung cấp của mỗi nước vẫn do Chính phủ nước đó quyết định. Những doanh nghiệp thực hiện thương nghiệp nhà cung cấp ở đâu vẫn phải tuân thủ quy định nội địa ở đó. Tuy nhiên, GATS đưa ra một hệ thống những nguyên tắc chung mà những nước thành viên WTO đều phải tuân thủ, qua đó mang thể đảm bảo rằng những quy định về nhà cung cấp ở những nước này được quản lý, thực hiện một cách hợp lý, khách quan, công bằng và ko tạo ra những rào cản ko cần thiết đối với thương nghiệp. Do đó, doanh nghiệp mang thể so sánh những chính sách, quy định về thương nghiệp nhà cung cấp nội địa liên quan với những nguyên tắc chung của GATS để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo cách tiếp cận của GATS đối với những cam kết, những nước thành viên ko bị buộc phải đưa ra cam kết về tất cả những ngành nhà cung cấp. Một chính phủ mang thể ko muốn cam kết về mức độ khó khăn nước ngoài trong một ngành nhất định, bởi họ cho rằng đó là một chức năng cơ bản của chính phủ hoặc vì bất cứ lý do gì khác. Trong trường hợp này, những chính phủ chỉ tuân thủ những nghĩa vụ tối thiểu như đảm bảo sự sáng tỏ trong cách thức điều tiết ngành nhà cung cấp này và ko được phân biệt đối xử giữa những nhà cung ứng nhà cung cấp nước ngoài với nhau.

Câu 83: Trình bày khái niệm và đặc điểm của phương thức “cung ứng dịch vụ qua biên giới” theo quy định của GATS. Cho 01 ví dụ minh họa.

Là phương thức theo đó nhà cung cấp được phân phối từ lãnh thổ của một nước thành viên này sang lãnh thổ của một nước thành viên khác (ví dụ, vận tải hàng hoá hoặc hành khách từ Trung Quốc sang Việt Nam). Ở thể thức này, nhà cung cấp và tiền trả tiền nhà cung cấp mang đi qua biên giới, còn con người (cả người bán và người sắm nhà cung cấp) thì ko. Ví dų, giáo dục từ xa, cung ứng qua hệ thống viễn thông, hoặc qua bưu điện.

Phương thức cung ứng này là việc cung ứng những nhà cung cấp ko đòi hỏi sự dịch chuyển vật lí của cả người tiêu tiêu dùng và người cung ứng nhà cung cấp. , một kiến trúc sư hay một trạng sư ở nước A cung ứng nhà cung cấp theo yêu cầu của người tiêu tiêu dùng ở nước B, theo đó họ cung ứng một bản báo cáo nghiên cứu pháp luật (legal memorandum), hoặc một bản kế hoạch cho khách hàng, mà ko phải rời khỏi văn phòng của mình.

Câu 84:Trình bày khái niệm và đặc điểm của phương thức “tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài” theo quy định của GATS. Cho 01 ví dụ minh họa.

Là phương thức theo đó người tiêu tiêu dùng của một nước thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một nước thành viên khác để tiêu tiêu dùng nhà cung cấp (ví dụ khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam thăm quan và sắm sắm). Trong thể thức này, người phân phối nhà cung cấp vẫn ở tại nước mình, chỉ mang người sắm nhà cung cấp hoặc tài sản là đi ra nước ngoài. Trong trường hợp này, ko mang di chuyển thể nhân. Ví dụ, người đi du học, du lịch, sửa chữa tàu thuyền nước ngoài.

Phương thức cung ứng này là đặc trưng của một số ngành nhà cung cấp, như nhà cung cấp du lịch, hay nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe. Trong phương thức cung ứng này, nhà cung ứng nhà cung cấp vẫn ở tại nước của mình và họ cung ứng nhà cung cấp cho người tiêu tiêu dùng đã dịch chuyển tới nước của người cung ứng nhà cung cấp để nhận nhà cung cấp. Vì vậy, trong ‘tiêu tiêu dùng nhà cung cấp ở nước ngoài’, người tiêu tiêu dùng nhà cung cấp phải dịch chuyển để nhận một nhà cung cấp. 

, một khách du lịch dịch chuyển từ nước của họ sang một khách sạn hoặc một khu nghỉ dưỡng đặt tại một nước khác.

Câu 85. Trình bày khái niệm và đặc điểm của phương thức “hiện diện thương mại” theo quy định của GATS. Cho 01 ví dụ minh họa.

Là phương thức theo đó nhà phân phối nhà cung cấp của một nước thành viên thiết lập những hình thức hiện diện như tổ chức 100% vốn nước ngoài, tổ chức liên doanh, chi nhánh v.v…trên lãnh thổ của một thành viên khác để phân phối nhà cung cấp (ví dụ nhà băng Hoa Kỳ thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp phân phối EU thiết lập siêu thị tại Việt Nam để phân phối hàng hóa…)

Hiện diện thương nghiệp ngụ ý rằng nhà phân phối nhà cung cấp của một thành viên thiết lập sự hiện diện trên lãnh thổ, bao gồm thông qua quyền sở hữu hoặc thuê mặt bằng, trên lãnh thổ của thành viên khác để phân phối nhà cung cấp (ví dụ: những tổ chức con trong nước của những tổ chức bảo hiểm nước ngoài hoặc chuỗi khách sạn); và

Trong thể thức nhà cung cấp này, hiện diện thương nghiệp mới là hạ tầng cam kết, chứ ko phải là hiện diện thể nhân. Ví dụ thành lập tổ chức liên doanh. 100% vốn nước ngoài phân phối nhà cung cấp như nhà băng ANZ, trường học quốc tế.

Mức độ cam kết mở của về nhà cung cấp đối với phương thức này được thẩm định trên tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài và việc lộ trình cam kết tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng như hình thức đầu tư mang đề xuất liên doanh hay ko. Với thể nói, đây là phương thức phô biên và rất quan yếu trong việc thẩm định mức độ cam kết của Thành viên về thương nghiệp nhà cung cấp.

Phương thức cung ứng này là hoạt động đầu tư và nó tạo thành phần cốt yếu của thương nghiệp nhà cung cấp. Trong phương thức này, một tổ chức dịch chuyển tới một nước khác để cung ứng nhà cung cấp thông qua việc thành lập một hiện diện thương nghiệp. Ví dụ, một nhà băng hoặc tổ chức viễn thông di chuyển từ nước A tới nước B, nơi mà họ sẽ thành lập chi nhánh hoặc tổ chức con. Trong trường hợp này, người tiêu tiêu dùng ko dịch chuyển mà nhà cung ứng nhà cung cấp phải dịch chuyển.

Câu 86. Trình bày khái niệm và đặc điểm của phương thức “hiện diện thể nhân” theo quy định của GATS. Cho 01 ví dụ minh họa.

Là phương thức theo đó thể nhân phân phối nhà cung cấp của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một nước thành viên khác để phân phối nhà cung cấp (ví dụ, những nghệ sĩ, chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam hoạt động).

Sự hiện diện của thể nhân bao gồm những người của một thành viên vào lãnh thổ của một thành viên khác để phân phối nhà cung cấp (ví dụ như kế toán, chưng sĩ hoặc thầy giáo). Tuy nhiên, Phụ lục về Di chuyển Thể nhân chỉ rõ rằng những thành viên vẫn được tự do thực hiện những giải pháp liên quan tới quyền công dân, trú ngụ hoặc tiếp cận thị trường việc làm trên hạ tầng trong tương lai .

Trong phương thức cung ứng này, nhà cung ứng nhà cung cấp ko phải là một doanh nghiệp, mà là một thể nhân. Giống như trường hợp trước, người tiêu tiêu dùng vẫn ở tại lãnh thổ của mình, chỉ mang người cung ứng nhà cung cấp dịch chuyển tới với người tiêu tiêu dùng để cung ứng nhà cung cấp. , một chưng sĩ hoặc một y tá dịch chuyển tới một nước khác để cung ứng nhà cung cấp y tế chuyên môn.

Để phân biệt hai loại di chuyển lao động nói trên, WTO đưa ra những tiêu chí nhất định để xác định những người thuộc diện “di chuyển thể nhân”, gồm ba đối tượng chính: thứ nhất là những người lưu chuyển trong nội bộ tổ chức (intra (corporate transferee); thứ hai là khách kinh doanh (business visitor) và người chào bán nhà cung cấp (service sales person); và thứ ba là nhà cung ứng nhà cung cấp theo hợp đồng (contractual services supplier).

Đối tượng của nhóm di chuyển trong nội bộ tổ chức chủ yếu liên quan tới 3 đối tượng là tổng giám đốc, quản lý và chuyên gia. Đây là nhóm mà những tổ chức đa quốc gia, những tập đoàn to đặc thù quan tâm. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, hoạt động của những tổ chức đa quốc gia thực sự mang tính toàn cầu: nhà máy được thành lập ở nhiều quốc gia khác nhau, vật liệu đầu vào mang thể được nhập khẩu từ khắp nơi trên toàn cầu, những linh kiện của một cỗ máy mang thể được gia công ở những quốc gia khác nhau, sản phẩm được tiêu thụ trên toàn toàn cầu. Và, nhân sự của tổ chức cũng được luân chuyển giữa những chi nhánh và những tổ chức con ở những quốc gia. Bởi vậy, yêu cầu về việc cho phép những nhân sự cao cấp của một tổ chức di chuyển giữa những quốc gia trong nội bộ tổ chức là một yêu cầu thiết yếu để bảo đảm hoạt động thường ngày của tổ chức đó. Những quy kịch của một quốc gia vị c) chuyên thệ nhân là một trong những yếu tố để những nhà đầu tư nước ngoài thẩm định mức độ quyến rũ của môi trường đầu tư của nước đó.

Câu 87. So sánh phương thức “cung ứng dịch vụ qua biên giới” và phương thức “tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài” theo quy định của GATS.

Việc phân phối nhiều nhà cung cấp thường liên quan tới sự hiện diện vật chất đồng thời của cả người sản xuất và người tiêu tiêu dùng. Do đó, mang nhiều trường hợp, để mang ý nghĩa về mặt thương nghiệp, những cam kết thương nghiệp phải mở rộng tới những hoạt động di chuyển xuyên biên giới của người tiêu tiêu dùng, việc thiết lập hiện diện thương nghiệp trong một thị trường, hoặc sự di chuyển tạm thời của nhà phân phối nhà cung cấp.

 Cung ứng DV qua biên giớiTiêu tiêu dùng DV ở nước ngoài
GiốngĐều là những phương thức cung ứng nhà cung cấp theo quy định của GATS
Khác nhau  
Việc phân phối nhà cung cấp từ lãnh thổ của một nước thành viên này tới lãnh thổ của một nước thành viên khác.Người sử dụng nhà cung cấp mang quốc tịch một nước thành viên đi tới một nước thành viên khác và sử dụng nhà cung cấp ở nước đó.
Nhà sản xuất được cung ứng.

Ví dụ: đối với nhà cung cấp giáo dục trực tuyến, nhà cung cấp giảng dạy đã “chạy” từ nước này qua nước khác thông qua đường internet.

Người sử dụng nhà cung cấp. 

Với phương thức này, nhà phân phối nhà cung cấp chỉ cần ở nước của họ vì người sử dụng nhà cung cấp sẽ tiêu dùng nhà cung cấp tại nơi mang nhà phân phối. 

Ví dụ, đối với du học, người học sẽ sang một quốc gia khác sinh sống, học tập và sử dụng những nhà cung cấp của quốc gia đó. 

Câu 88. So sánh phương thức “hiện diện thương mại” và phương thức “hiện diện thể nhân” theo quy định của GATS. 

–        Đều là một trong những theo quy định của GATS cụ thể là phương thức 3 và phương thức 4.

–      Những chủ thể phân phối nhà cung cấp đều phải tới một nước thành viên khác để thực hiện công việc của mình đồng thời người tiêu tiêu dùng nhà cung cấp ko phải dịch chuyển vẫn ở tại lãnh thổ của mình.

Mode 3 = pháp nhân, trên hạ tầng theo đó nhà phân phối nhà cung cấp của một Thành viên thiết lập những hình thức hiện diện như tổ chức 100% vốn nước ngoài, tổ chức liên doanh, chi nhánh v.v…trên lãnh thổ của một Thành viên khác để phân phối nhà cung cấp. Ví dụ, nhà băng Hoa Kỳ thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam.

Mode 4 = thể nhân, theo đó thể nhân phân phối nhà cung cấp của một Thành viên di chuyển sang lãnh thổ của một Thành viên khác để phân phối nhà cung cấp. 

Ví dụ, những nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam trình diễn nghệ thuật, một chưng sĩ dịch chuyển tới Một nước khác để phân phối nhà cung cấp chữa bệnh chuyên môn.

Câu 89. Trình bày nội dung nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của GATS.

 – MFN được quy định tại điều II của GATS theo đó, giống với GATT chủ yếu quy khái niệm vụ của những TV nhằm thống nhất sự đối xử giống nhau dành cho những nhà cung ứng nhà cung cấp tương tự của bất kì TV nào khác, cụ thể:

– Nhưng ko giống với GATT, Theo II.Hai GATS, những TV đc đưa vào biểu cam kết những ngoại lệ nhằm phân biệt đối xử giữa những thành viên nhưng phải được liệt kê và đáp ứng những điều kiện tại Phụ lục về ngoại lệ đối với điều II. Sự phân biệt này mang tính đơn phương, những TV ko phải biện minh hay được chấp thuận bằng bất kì cam kết nào. Điều khoản tối huệ quốc được ứng dụng cho tất cả những loại nhà cung cấp, nhưng những nước được phép tạm thời miễn ứng dụng điều khoản này đối với một số ngành đặc thù.

    Những thành viên của WTO cho rằng cần duy trì những ưu đãi này trong một khoảng thời kì nhất định. Vì vậy, những nước tự giành quyền tiếp tục đối xử ưu đãi hơn đối với một số nước nào đó trong một ngành nghề nhà cung cấp nhất định bằng cách liệt kê những “ngoại lệ đối với nghĩa vụ MFN” đồng thời với những cam kết ban sơ của mình. 

    Hơn nữa, phụ lục của Điều II ghi rõ rằng sự hạn chế chỉ mang tính tạm thời và nó phải được đưa ra tại thời khắc gia nhập.

*Để bảo vệ nguyên tắc tối huệ quốc, những nước đã quyết định ngoại lệ chỉ được chấp nhận một lần duy nhất và ko được bổ sung thêm. Hiện nay những ngoại lệ đang được xem xét lại như đã quy định và về nguyên tắc thời hạn của chúng là 10 năm

Câu 90: Trình bày nội dung nguyên tắc minh bạch trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của GATS.

Theo Điều III GATS, những chính phủ phải mang nghĩa vụ công bố tất cả những luật, quy định xác đáng và thiết lập những điểm thông tin trong những cơ quan hành chính của mình (trong vòng Hai năm kể từ lúc gia nhập). Mỗi nước Thành viên đang phát triển mang thể thỏa thuận thời hạn linh hoạt thích hợp cho việc thành lập những điểm phân phối thông tin đó. Những điểm phân phối thông tin ko nhất thiết phải là nơi lưu trữ những văn bản pháp luật.

Từ những điểm thông tin này, những tổ chức và chính phủ nước ngoài mang thể lấy thông tin liên quan tới những quy định điều chỉnh ngành nhà cung cấp này hay ngành nhà cung cấp khác.

         Những nước thành viên cũng phải cam kết hàng năm thông tin cho Hội đồng thương nghiệp nhà cung cấp. Tất cả những thay đổi về quy định điều chỉnh những ngành nhà cung cấp là đối tượng của những cam kết cụ thể.

           Đối với một số ngành nhà cung cấp giữ vị trí quan yếu chiến lược đối với an ninh quốc gia, những TV mang thể ko mang nghĩa vụ công bố thông tin: (i) cản trở việc thi hành pháp luật; (ii) Chống lại lợi ích cùng đồng; (iii) Xâm hại lợi ích chính đáng của một doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước cụ thể.

Câu 91: Trình bày nội dung nguyên tắc mở cửa thị trường trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của GATS.

Nguyên tắc MA được quy định tại, những nhà cung ứng nhà cung cấp của những TV được trao quyền tiếp cận vào thị trường nội địa, dựa trên những cam kết trong Biểu cam kết đã được những TV giao dịch. Những nguyên tắc và quy định tại điều XVI chỉ ứng dụng trong phạm vi mà một thành viên đã ghi những cam kết cụ thể vào cột Tiếp cận thị trường.

Đối với một ngành nhà cung cấp mang đưa ra những cam kết về MA, thành viên mang nghĩa vụ:

Nghĩa vụ đảm bảo MA ko chỉ ko đề xuất đối với những TV mà còn mang thể thích hợp với những phương thức cung ứng cụ thể của bất kì một nhà cung cấp nào.

Ví dụ: nếu cho phép những nhà băng nước ngoài hoạt động trên thị trường nội địa, chính phủ một nước nào đó đã đưa ra cam kết về mở cửa thị trường nhưng mang thể giới hạn ở mode Một và mode 3

Trong phạm vi tự do hóa một ngành nhà cung cấp, những TV ko được ban hành bất kì giải pháp nào mang thể hủy hoại những nhượng bộ MA bởi ko giống TMHH, những hạn chế MA trong TMDV ko dễ nhận dạng và mang thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Khoản Hai điều XVI đưa ra danh sách những giải pháp, về nguyên tắc ko được ứng dụng. (a)-(f)

Note:

– Những yêu cầu đặt ra cho những TV mang ý nghĩa như những yêu cầu tối thiểu. Do đó, ko hạn chế một TV đưa ra những đối xử ưu đãi hơn, nếu TV đó mong muốn. VD: mặc dù danh mục cam kết chỉ cho phép tối đa 3 nhà CƯDV tham gia khai thác thị trường nhưng TV đó vẫn xoành xoạch được tự do cho phép 5 hay nhiều hơn nữa những nhà CƯDV tham gia.

– Những quy định tại khoản Hai khá thấu đáo, theo đó Một TV đc phép đưa ra hạn chế MA nếu nó ko thuộc phạm vi 6 hạn chế nêu trên. VD: một TV mang thể được phép đưa ra chế độ thuế cao đối với một ngành nhà cung cấp nào đó mà thực tế mang thể dẫn tới việc ngăn cản hoặc ko khuyến khích gia nhập thị trường. Tuy nhiên, quy định tại điều VI (quy định về PL trong nước) đóng vai trò như một nghĩa vụ bao quát đảm bảo rằng mặc dù ko mang những cam kết cụ thể thì việc ứng dụng một giải pháp cũng ko được nhằm tạo ra một rào cản thương nghiệp phiền toái ko cần thiết.

Câu 92. Trình bày nội dung nguyên tắc đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của GATS.

Cùng với nguyên tắc MA quy định tại điều XVI GATS, NT là một nguyên tắc nền tảng khác về TMDV quy định tại điều XVII, tương tự chỉ được ứng dụng đối với những nhà cung cấp và phương thức cung ứng đã được TV đưa vào danh mục.

Điều XVII.Một đưa ra nghĩa vụ cho những TV đảm bảo cho những nhà CƯDV của một thành viên khác: Ở đây mang thể hiểu là những điều kiện khó khăn đồng đẳng với những nhà CƯDV nội địa trên hạ tầng nhà cung cấp và ng tiêu tiêu dùng.

Điều XVII.3 quy định:

Những giải pháp nội địa thực chất ko gây tác động tới việc cung ứng nhà cung cấp được loại trừ khỏi phạm vi ứng dụng của quy định này.

VD: Chính phủ tuyên bố những nhà băng nước ngoài chỉ mang thể lập một chi nhánh duy nhất trong lúc những nhà băng trong nước lại mang thể lập nhiều chi nhánh thì đó được coi là một ngoại lệ của nguyên tắc đãi ngộ quốc gia.

        Theo cách tiếp cận của GATS đối với những cam kết, những nước thành viên ko bị buộc phải đưa ra cam kết về tất cả những ngành nhà cung cấp. Một chính phủ mang thể ko muốn cam kết về mức độ khó khăn nước ngoài trong một ngành nhất định, bởi họ cho rằng đó là một chức năng cơ bản của chính phủ hoặc vì bất cứ lý do gì khác. Trong trường hợp này, những chính phủ chỉ tuân thủ những nghĩa vụ tối thiểu như đảm bảo sự sáng tỏ trong cách thức điều tiết ngành nhà cung cấp này và ko được phân biệt đối xử giữa những nhà cung ứng nhà cung cấp nước ngoài với nhau.

Câu 93. Trình bày cấu trúc một Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Schedules of specific commitments) trong khuôn khổ GATS/WTO.

Biểu cam kết nhà cung cấp gồm 4 cột: i) cột mô tả ngành/phân ngành; ii) cột hạn chế về tiếp cận thị trường; iii) cột hạn chế về đối xử quốc gia và iv) cột cam kết bổ sung.

 Cột mô tả ngành/phân ngành thể hiện tên nhà cung cấp cụ thể được đưa vào cam kết. Theo danh mục phân loại ngành nhà cung cấp của Ban Thư ký WTO, mang tất cả 12 ngành và 155 phân ngành nhà cung cấp được những Thành viên WTO tiến hành giao dịch. Mỗi ngành hoặc phân ngành trong danh mục phân loại được xác định tương ứng với mã số của Bảng phân loại sản phẩm trung tâm (CPC). Kiểu xác định này cũng tương tự như xác định mã phân loại hàng hoá (HS) trong biểu thuế xuất nhập khẩu. Ví dụ, một thành viên muốn đưa ra một bản chào hoặc một cam kết đối với phân ngành nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ. Trong danh mục của Ban thư ký WTO (W/120), nhà cung cấp này thuộc phần mang tiêu đề chung gọi là “Nhà sản xuất bảo hiểm”. Thông qua việc tham chiếu tới CPC, nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ mang số phân loại CPC tương ứng là 8129. Do đó, trong Biểu cam kết nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ sẽ được ghi là nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ (CPC 8129).

Cột hạn chế về tiếp cận thị trường liệt kê những giải pháp duy trì đối với những nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài. GATS quy định 6 loại giải pháp hạn chế bao gồm: 1) hạn chế về số lượng nhà phân phối nhà cung cấp; 2) hạn chế về tổng trị giá của những giao dịch hoặc tài sản; 3) hạn chế về tổng số hoạt động nhà cung cấp hoặc số lượng nhà cung cấp phân phối; 4) hạn chế về số lượng lao động; 5) hạn chế hình thức thành lập doanh nghiệp; 6) hạn chế góp vốn của nước ngoài. Biểu cam kết nào liệt kê càng nhiều giải pháp nói trên thì mức độ mở cửa thị trường cho những nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài càng hẹp.

Cột hạn chế về đối xử quốc gia liệt kê những giải pháp nhằm duy trì sự phân biệt đối xử giữa nhà phân phối nhà cung cấp trong nước với nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài. Biểu cam kết nào liệt kê càng nhiều giải pháp trong cột hạn chế về đối xử quốc gia thì sự phân biệt đối xử giữa những nhà phân phối nhà cung cấp trong nước với những nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài càng to.

Cột cam kết bổ sung liệt kê những giải pháp tác động tới hoạt động phân phối và tiêu tiêu dùng nhà cung cấp nhưng ko thuộc về hạn chế tiếp cận thị trường hay hạn chế về đối xử quốc gia. Cột này mô tả những quy định liên quan tới trình độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, những yêu cầu hoặc thủ tục về việc cấp phép v.v…

Câu 94. Trình bày cấu trúc Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

Việt Nam cam kết 11 ngành và khoảng 110 phân ngành nhà cung cấp rất khác nhau, từ nhà cung cấp viễn thông, tài chính, liên lạc vận tải tới những nhà cung cấp khác như nhà cung cấp liên quan tới sản xuất, nhà cung cấp nghe nhìn.

Biểu cam kết WTO của Việt Nam là một trong những căn cứ quan yếu trong việc phê duyệt những dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hiểu đơn thuần đây là Cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam lúc gia nhập WTO. 

Sơ lược nội dung của Biểu cam kết WTO

Biểu cam kết nhà cung cấp gồm 3 phần:

 •       Cam kết chung;
 •       Cam kết cụ thể;
 •       Danh mục những giải pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN).

bao gồm những cam kết được ứng dụng chung cho tất cả những ngành và phân ngành nhà cung cấp đưa vào Biểu cam kết WTO. Phần này chủ yếu nói tới những vấn đề kinh tế – thương nghiệp. Ví dụ như những quy định về:

 •       Chế độ đầu tư;
 •       Hình thức thành lập doanh nghiệp;
 •       Thuê đất;
 •       Những giải pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước v.v…

những cam kết được ứng dụng cho từng nhà cung cấp đưa vào Biểu cam kết nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp đưa ra trong Biểu cam kết như:

 •       Nhà sản xuất viễn thông;
 •       Nhà sản xuất bảo hiểm;
 •       Nhà sản xuất nhà băng;
 •       Nhà sản xuất vận tải, v..v

Mỗi nhà cung cấp sẽ mang nội dung cam kết cụ thể ứng dụng riêng cho nhà cung cấp đó. Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng nhà cung cấp và mức độ đối xử quốc gia dành cho nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài trong nhà cung cấp đó.

liệt kê những giải pháp được duy trì để bảo lưu việc vi phạm nguyên tắc MFN đối với những nhà cung cấp mang duy trì giải pháp miễn trừ. Theo quy định của GATS, một thành viên được vi phạm nguyên tắc MFN nếu thành viên đó đưa giải pháp vi phạm vào danh mục những giải pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc và được những Thành viên WTO chấp thuận.

Câu 95:  Liệt kê các ngành dịch vụ được đưa vào Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Lấy ví dụ đối với một loại dịch vụ không được đưa vào Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam.

11 ngành nhà cung cấp đc đưa vào BCK là: (1) Những nhà cung cấp kinh doanh; (2) Những nhà cung cấp thông tin; (3) Nhà sản xuất xây dựng và những nhà cung cấp kỹ thuật liên quan; (4) Nhà sản xuất phân phối; (5) Nhà sản xuất giáo dục; 6) Nhà sản xuất môi trường; (7) Nhà sản xuất tài chính; (8) Nhà sản xuất y tế và xã hội; (9) Nhà sản xuất du lịch và nhà cung cấp liên quan; (10) Nhà sản xuất tiêu khiển, văn hoá và thể thao; (11) Nhà sản xuất vận tải.

Ngành nhà cung cấp ko đc đưa vào BCK: nhà cung cấp bất động sản (CPC 821), nhà cung cấp phát thanh và truyền hình (CPC 7524); thư viện, lưu trữ, bảo tồn và những nhà cung cấp văn hóa khác (CPC 963). Nhà sản xuất in ấn, xuất bản đối với bao tị nạnh (CPC 88442) ko được đưa vào biểu cam kết của Việt Nam nhưng vẫn cần tuân thủ những quy định trong Hiệp nghị khuông ASEAN về Nhà sản xuất (AFAS)

 1. WTO, FTAs: Ko quy định tại Biểu cam kết.
 2. Hiệp nghị khuông ASEAN về Nhà sản xuất (AFAS): ko hạn chế, ngoại trừ:

Giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: ko vượt quá 51%.

Hình thức đầu tư: liên doanh.

 1. Pháp luật Việt Nam: ko quy định điều kiện đầu tư ứng dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.​

Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh nhà cung cấp đóng gói hàng hóa tại Việt Nam chỉ mang thể thành lập tổ chức mang vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với một doanh nghiệp trong nước.

Câu 96:Trình bày nội dung cơ bản các cam kết chung trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam tại WTO.

Phần cam kết chung bao gồm những cam kết được ứng dụng chung cho tất cả những ngành và phân ngành nhà cung cấp đưa vào Biểu cam kết nhà cung cấp. Phần này chủ yếu nói tới những vấn đề kinh tế – thương nghiệp tổng quát như những quy định về chế độ đầu tư, hình thức thành lập doanh nghiệp, thuê đất, những giải pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước v.v…

 1. Cam kết chung của Việt Nam đối với tất cả những ngành và phân ngành trong biểu cam kết

Thứ nhất, về vấn đề hiện diện thương nghiệp

Ko hạn chế, ngoại trừ mang quy định khác tại từng ngành và phân ngành cụ thể của Biểu cam kết này, doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương nghiệp tại Việt Nam dưới những hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh1, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Những nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng những văn phòng đại diện ko được tham gia vào những hoạt động sinh lợi trực tiếp

Chưa cam kết việc thành lập chi nhánh, trừ lúc mang quy định khác tại từng ngành và phân ngành cụ thể của Biểu cam kết này.

Những điều kiện về sở hữu, hoạt động, hình thức pháp nhân và phạm vi hoạt động được quy định tại giấy phép thành lập hoặc cho phép hoạt động và phân phối nhà cung cấp, hoặc những hình thức chấp thuận tương tự khác, của nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẽ ko bị hạn chế hơn so với mức thực tế tại thời khắc Việt Nam gia nhập WTO.

Những doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan mang thẩm quyền của Việt Nam cho phép thuê đất để thực hiện dự án đầu tư của mình. Thời hạn thuê đất phải thích hợp với thời hạn hoạt động của những doanh nghiệp này, được quy định trong giấy phép đầu tư. Thời hạn thuê đất sẽ được gia hạn lúc thời kì hoạt động của doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan mang thẩm quyền gia hạn.

Nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài được phép góp vốn dưới hình thức sắm cổ phần trong những doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp này, tổng mức vốn cổ phần do những nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong một doanh nghiệp ko được vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó, trừ lúc pháp luật Việt Nam mang quy định khác hoặc được cơ quan mang thẩm quyền của Việt Nam cho phép.

Một năm sau lúc gia nhập, hạn chế 30% cổ phần nước ngoài trong việc sắm cổ phần của những doanh nghiệp Việt Nam sẽ được huỷ bỏ, ngoại trừ đối với việc góp vốn dưới hình thức sắm cổ phần trong những nhà băng thương nghiệp cổ phần và với những ngành ko cam kết trong Biểu cam kết này. Với những ngành và phân ngành khác đã cam kết trong Biểu cam kết này, mức cổ phần do những nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lúc sắm cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam phải thích hợp với những hạn chế về tỷ lệ tham gia vốn của nước ngoài được quy định trong những ngành và phân ngành đó, bao gồm cả hạn chế dưới dạng thời kì chuyển đổi, nếu mang.

Thứ hai, về sự hiện diện của thể nhân

Việt Nam chưa cam kết, trừ những giải pháp liên quan tới nhập cảnh và lưu trú tạm thời của những thể nhân thuộc những nhóm sau:

– Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

Những nhà quản lý, tổng giám đốc và chuyên gia, như được khái niệm dưới đây, của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương nghiệp này và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất Một năm, được phép nhập cảnh và lưu trú trong thời kì ban sơ là 3 năm và sau đó mang thể được gia hạn tùy thuộc vào thời hạn hoạt động của những đơn vị này tại Việt Nam. Ít nhất 20% tổng số những nhà quản lý, tổng giám đốc và chuyên gia phải là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp nước ngoài sẽ được phép mang tối thiểu 3 nhà quản lý, tổng giám đốc và chuyên gia ko phải là người VN.

Nhà quản lý, Tổng giám đốc là những người trực tiếp quản lý doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập hiện diện thương nghiệp tại Việt Nam, chỉ chịu sự giám sát hoặc chỉ đạo chung từ hội đồng quản trị hoặc những cổ đông của doanh nghiệp hoặc cấp tương đương; quản lý doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo doanh nghiệp đó hoặc một phòng, ban hoặc một đơn vị trực thuộc của hiện diện thương nghiệp, giám sát và kiểm soát công việc của những viên chức chuyên môn, viên chức quản lý hoặc viên chức giám sát khác, mang quyền thuê và thải hồi hoặc kiến nghị thuê, thải hồi hoặc những hoạt động về nhân sự khác. Những nhà quản lý, tổng giám đốc này ko trực tiếp thực hiện những công việc liên quan tới việc phân phối nhà cung cấp của hiện diện thương nghiệp.

Chuyên gia là thể nhân làm việc trong một tổ chức, là người mang trình độ chuyên môn cao và mang tri thức về nhà cung cấp, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý của tổ chức đó. Để thẩm định tri thức này, cần xem xét ko chỉ tri thức cụ thể đối với hình thức hiện diện thương nghiệp đó mà phải xem xét cả việc người đó mang kỹ năng hoặc chuyên môn cao liên quan tới thương nghiệp hoặc một loại công việc đòi hỏi tri thức chuyên ngành hay ko. Chuyên gia mang thể bao gồm, nhưng ko chỉ bao gồm, những thành viên của một ngành nghề chuyên môn được cấp phép.

– Nhân sự khác:

Những nhà quản lý, tổng giám đốc và chuyên gia, như được khái niệm ở trên đây, mà người Việt Nam ko thể thay thế, do một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp này trên lãnh thổ Việt Nam, được phép nhập cảnh và lưu trú theo thời hạn của hợp đồng lao động mang liên quan hoặc trong một thời kì lưu trú ban sơ là 3 năm, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn và sau đó mang thể được gia hạn tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng lao động giữa họ với hiện diện thương nghiệp này.

– Người chào bán nhà cung cấp:

Là những người ko sống tại Việt Nam và ko nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào những hoạt động liên quan tới việc đại diện cho một nhà phân phối nhà cung cấp để giao dịch tiêu thụ nhà cung cấp của nhà phân phối đó, với điều kiện:

+ Ko được bán trực tiếp nhà cung cấp đó cho công chúng

+ Người chào bán ko trực tiếp tham gia phân phối nhà cung cấp. Thời kì lưu trú của những người chào bán nhà cung cấp này ko được quá 90 ngày.

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương nghiệp:

Là những nhà quản lý và tổng giám đốc của một pháp nhân, chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương nghiệp của một nhà phân phối nhà cung cấp của một Thành viên tại Việt Nam, với điều kiện:

+ Những người này ko tham gia trực tiếp vào việc bán hàng hay phân phối nhà cung cấp;

+ Nhà phân phối nhà cung cấp đó mang địa bàn kinh doanh chính tại lãnh thổ của một Thành viên WTO ko phải Việt Nam và chưa mang bất kỳ hiện diện thương nghiệp nào khác ở Việt Nam. Thời hạn lưu trú của những người này là ko quá 90 ngày.

– Nhà phân phối nhà cung cấp theo hợp đồng (CSS)

Những thể nhân làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài ko mang hiện diện thương nghiệp tại Việt Nam mang thể nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam trong thời hạn 90 ngày hoặc theo thời hạn hợp đồng, tùy thời hạn nào ngắn hơn, nếu giải quyết được những điều kiện và yêu cầu sau:

+ Doanh nghiệp nước ngoài đã mang hợp đồng nhà cung cấp với một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cơ quan mang thẩm quyền của Việt Nam mang thể thiết lập những thủ tục cần thiết để bảo đảm tính xác thực của hợp đồng.

+ Những người này phải mang: (a) bằng đại học hoặc chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật chứng thực mang tri thức tương đương; (b) trình độ chuyên môn, nếu cần, để thực hiện công việc trong ngành nghề liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (c) ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành nghề này.

+ Số lượng những thể nhân quy định trong hợp đồng ko được nhiều hơn mức cần thiết để thực hiện hợp đồng do pháp luật quy định và theo yêu cầu của Việt Nam.

+ Những người này đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ko mang hiện diện thương nghiệp tại Việt Nam được ít nhất hai năm và phải đáp ứng những điều kiện đối với “chuyên gia” như đã mô tả ở trên.

Những người này được nhập cảnh để phân phối nhà cung cấp máy tính và những nhà cung cấp liên quan tới máy tính (CP 841-845, 849) và nhà cung cấp tư vấn kỹ thuật (CPC 8672).

Thứ nhất, về hiện diện thương nghiệp

Ko hạn chế, ngoại trừ những khoản trợ cấp mang thể chỉ dành cho những nhà phân phối nhà cung cấp Việt Nam, tức là những pháp nhân được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc một vùng của Việt Nam. Việc dành trợ cấp một lần để xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa ko bị coi là vi phạm cam kết này. Chưa cam kết đối với những khoản trợ cấp dành cho nghiên cứu và phát triển. Chưa cam kết đối với những khoản trợ cấp trong những ngành y tế, giáo dục và nghe nhìn. Chưa cam kết đối với những khoản trợ cấp nhằm tăng phúc lợi và tạo công ăn việc làm cho đồng bào thiểu số.

Thứ hai, về sự hiện diện của thể nhân: Chưa cam kết, trừ những giải pháp đã nêu tại cột tiếp cận thị trường.

Câu 97. Phân tích các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường quy định tại điểm a, b, c Khoản Hai Điều XVI GATS. Cho mỗi loại biện pháp 01 ví dụ minh họa từ Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Schedules of specific commitments) của Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

Trong những ngành nghề đã cam kết mở cửa thị trường, những Thành viên ko được duy trì hoặc ban hành những giải pháp sau đây, dù là ở quy mô vùng hoặc trên toàn lãnh thổ, trừ trường hợp mang quy định khác trong Danh mục cam kết: 

(a) hạn chế số lượng nhà phân phối nhà cung cấp dù dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, độc quyền, toàn quyền phân phối nhà cung cấp hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế; 

(b) hạn chế tổng trị giá những giao dịch về nhà cung cấp hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế; 

(c) hạn chế tổng số những hoạt động nhà cung cấp hoặc tổng số lượng nhà cung cấp đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế;

“Những hạn chế định lượng quy định tại những đoạn từ (a) tới (c) nói tới những giới hạn tối đa. Những yêu cầu tối thiểu như những yêu cầu chung đối với những tiêu chí cấp phép (ví dụ: những yêu cầu về vốn tối thiểu để thành lập một tổ chức) ko thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều XVI. Nếu một giải pháp đó là phân biệt đối xử trong phạm vi ý nghĩa của Điều XVII, và nếu nó ko thể được coi là ngoại lệ, nó phải được lên kế hoạch như là một giới hạn đối với đối xử quốc gia”. Tương tự, theo hướng dẫn này thì những giải pháp mang tính phân biệt đối xử đối với nhà cung cấp, nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài lúc xâm nhập thị trường nội địa nếu ko thuộc sáu hạn chế của Điều XVI thì sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều XVII.

Đối với điều 2(a):

Cơ quan Phúc thẩm trong vụ US-Gambling  nhận thấy rằng việc sử dụng những từ “số lượng” trong “số lượng nhà phân phối nhà cung cấp” và hạn ngạch theo “số lượng” trong quy định này gợi ý tập trung vào “giới hạn định lượng”.

AB Trong vụ US-Gambling nhận định từ “hình thức” theo nghĩa đi kèm với 4 loại giới hạn sau đó.

 •   Cụm từ dưới hình thức đi kèm với “hạn ngạch theo số lượng” gợi ý rằng nó mang thể bao gồm hạn ngạch bằng ko – bởi số 0 thực chất mang đặc tính của số lượng
 •   Cụm từ dưới dạng đi kèm với thuật ngữ “độc quyền” và “nhà phân phối độc quyền”: điều này gợi ý rằng khoản 2(a) mang thể bao gồm hạn chế về  số lượng nhà phân phối nhà cung cấp dưới hình thức độc quyền và nhà cung ứng nhà cung cấp độc quyền dưới hình thức hoặc hiệu lực nhất định
 •   Cụm từ dưới dạng đi kèm với cụm “yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế” ko chỉ rõ rằng một cuộc rà soát cần được thực hiện dưới bất kì một dạng cụ thể nào. Vì vậy mà Một loại hạn chế được nêu ra gợi ý rằng cụm “dưới hình thức” ko thể được giảng giải theo một cách cứng nhắc.

VD: nhà cung cấp xử lí nước thải CPC 9401: Việt Nam k hạn chế việc tiếp cận thị trường đối với nhà cung cấp này ngoại trừ: Khẳng định rằng những nhà cung cấp được phân phối để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) mang thể được ủy quyền những tổ chức độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho những nhà khai thác tư nhân.

2(b): hạn chế tổng trị giá những giao dịch về nhà cung cấp hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế;

Ban hội thẩm ở Mexico – Telecoms đã xem xét biểu cam kết trong GATS của Mexico yêu cầu : lưu lượng viễn thông quốc tế “phải được định tuyến thông qua những hạ tầng” của một người Mexico người được nhượng quyền.

2(c): hạn chế tổng số những hoạt động nhà cung cấp hoặc tổng số lượng nhà cung cấp đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế;

Câu 98: Phân tích các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường quy định tại điểm d, e, f Khoản Hai Điều XVI GATS. Cho mỗi loại biện pháp 01 ví dụ minh họa từ Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Schedules of specific commitments) của Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

Điểm (d) hạn chế về tổng số thể nhân mang thể được tuyển dụng trong một ngành nghề nhà cung cấp cụ thể hoặc một nhà phân phối nhà cung cấp được phép tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan tới việc phân phối một nhà cung cấp cụ thể dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế; 

       VD: Nhà sản xuất vận tải, phân ngành nhà cung cấp vận tải biển: Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên những tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của những doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số ko vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

Điểm (e) những giải pháp hạn chế hoặc yêu cầu những hình thức pháp nhân cụ thể hoặc liên doanh thông qua đó người phân phối nhà cung cấp mang thể phân phối nhà cung cấp;

       VD: Phân ngành nhà cung cấp vận tải thủy nội địa: Kể từ ngày gia nhập, nhà phân phối nhà cung cấp nước ngoài chỉ được phép phân phối nhà cung cấp thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài ko được vượt quá 49% tổng vốn pháp định

Điểm (f) hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp.

        VD: (hạn chế tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài), Tại ngành Những nhà cung cấp kinh doanh, phân ngành nhà cung cấp liên quan tới nông nghiệp, săn bắt và lâm nghiệp: Chỉ cho phép thành lập liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài ko vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh.

Câu 99. Trình bày các phương thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới theo quy định của CPTPP.

11 thành viên CPTPP: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealan, Peru, Singapore và Việt Nam.

Trong Hiệp nghị Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chương 10 quy định về thương nghiệp nhà cung cấp xuyên biên giới.

Trừ những trường hợp ngoại lệ hoặc bảo lưu, Chương Nhà sản xuất qua biên giới trong CPTPP ứng dụng đối với tất cả những nhà cung cấp được phân phối qua biên giới giữa những nước thành viên CPTPP, bao gồm những nhà cung cấp được phân phối:

– Từ lãnh thổ của một nước Thành viên qua lãnh thổ của nước Thành viên khác;

– Tại lãnh thổ của một nước Thành viên cho tư nhân, tổ chức của nước Thành viên khác, hoặc;

– Bởi một tư nhân, tổ chức mang quốc tịch của một nước Thành viên trên lãnh thổ của một nước Thành viên khác.

Đối với phương thức phân phối nhà cung cấp thông qua hình thức hiện diện thương nghiệp (Mode 3), được quy định riêng tại Chương 9 về đầu tư. 

Chú ý, để tránh tình trạng lạm dụng, CPTPP cho phép những nước thành viên được từ chối ko ứng dụng những cam kết tại Chương Nhà sản xuất qua biên giới trong những trường hợp:

– Nhà sản xuất của nhà phân phối mang quốc tịch của một nước CPTPP khác nhưng thuộc quyền kiểm soát của chủ thể mang quốc tịch ngoài CPTPP;

– Nhà sản xuất của chủ thể mang quốc tịch của chính nước CPTPP liên quan và ko mang bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đáng kể ngoài lãnh thổ của nước này. Ngoài ra, Chương này cũng ko ứng dụng đối với một số ngành nghề loại trừ sau đây (gọi là những loại trừ chung):

– Những nhà cung cấp tài chính (những nhà cung cấp tài chính được quy định trong một chương riêng của CPTPP là Chương 11-Nhà sản xuất tài chính), (trừ trường hợp đặc thù được nêu trong Hiệp nghị);

– Tìm sắm công;

– Nhà sản xuất công;

– Những khoản tài trợ hay trợ cấp của một một nước Thành viên, bao gồm những khoản vay, bảo lãnh và bảo hiểm tương trợ bởi Nhà nước;

– Bất kỳ giải pháp nào của một nước Thành viên liên quan tới việc tiếp cận thị trường lao động của người lao động nước Thành viên khác;

– Những nhà cung cấp hàng ko, bao gồm những nhà cung cấp vận chuyển hàng ko trong nước và quốc tế, và những nhà cung cấp tương trợ liên quan, trừ một số nhà cung cấp như vận hành, bán hàng và tiếp thị, sửa chữa và bảo trì… định cụ thể trong Hiệp nghị.

Câu 100. Trình bày phạm vi áp dụng của Chương 10 – Thương mại dịch vụ xuyên biên giới của CPTPP.

Quy định tại Điều 10.Hai Hiệp nghị CPTPP

Điều 10.2: Phạm vi điều chỉnh

 1. Chương này ứng dụng cho những giải pháp được ứng dụng hoặc duy trì bởi một Bên mang tác động tới thương nghiệp nhà cung cấp xuyên biên giới bởi những nhà phân phối nhà cung cấp của một Bên khác.

Những giải pháp này bao gồm những giải pháp mang tác động tới:

(a) việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán, hoặc giao một nhà cung cấp;

(b) việc sắm hoặc sử dụng, hoặc trả tiền cho một nhà cung cấp;

(c) việc tiếp cận và sử dụng việc phân phối, vận chuyển, hoặc những mạng lưới viễn thông và những nhà cung cấp gắn liền với việc phân phối một nhà cung cấp;

(d) hiện diện trên lãnh thổ Bên đó của một nhà phân phối nhà cung cấp của một Bên khác; và

(e) việc phân phối trái phiếu hoặc những hình thức chứng khoán khác làm điều kiện để phân phối một nhà cung cấp.

 1. Ngoài đoạn 1:

(a) Điều 10.5 (Tiếp cận thị trường), 10.8 (Quy định trong nước), và 10.11 (Sáng tỏ hóa), cũng sẽ ứng dụng cho những giải pháp được ứng dụng hoặc duy trì bởi một Bên mang tác động tới việc phân phối một nhà cung cấp trên lãnh thổ của Bên đó bởi một khoản đầu tư ; và

(b) Phụ lục 10-B (Nhà sản xuất Chuyển phát nhanh) cũng sẽ ứng dụng cho những giải pháp được ứng dụng hoặc duy trì bởi một Bên mang tác động tới việc phân phối nhà cung cấp chuyển phát nhanh, bao gồm cả bởi một khoản đầu tư.

(e) nhà cung cấp vận hành sân bay;

(f) nhà cung cấp khai thác mặt đất.3. Chương này sẽ ko ứng dụng đối với:

(a) những nhà cung cấp tài chính như được khái niệm tại Điều 11.1 (Khái niệm), ngoại trừ việc đoạn 2(a) sẽ ứng dụng lúc nhà cung cấp tài chính được phân phối bởi một khoản đầu tư ko phải là khoản đầu tư trong một tổ chức tín dụng (như được khái niệm tại Điều 11.1 (Khái niệm) trên lãnh thổ của một Bên;)

(b) sắm sắm chính phủ;

(c) nhà cung cấp được phân phối để thi hành thẩm quyền của chính phủ;

(d) những khoản trợ cấp hoặc tương trợ được phân phối bởi một Bên bao gồm những khoản vay được chính phủ tương trợ, những khoản đảm bảo, và bảo hiểm.

 1. Chương này ko áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào lên một Bên liên quan tới người dân của một Bên khác đang tìm cách tiếp cận thị trường lao động, hoặc được tuyển dụng một cách trong tương lai, trên lãnh thổ của Bên đó, và ko tạo bất kỳ quyền nào cho người dân đó liên quan tới việc tiếp cận thị trường lao động và tuyển dụng tương tự.
 2. Chương này sẽ ko ứng dụng đối với nhà cung cấp hàng ko, bao gồm cả nhà cung cấp vận tải hàng ko nội địa và quốc tế, mang lộ trình bay hoặc ko mang lộ trình bay, hay đối với những nhà cung cấp liên quan tương trợ cho nhà cung cấp hàng ko, ngoại trừ những nhà cung cấp sau:

(a) nhà cung cấp sửa chữa và bảo dưỡng tàu bay lúc tàu bay ko được khai thác, ngoại trừ hoạt động được gọi là bảo dưỡng đường băng;

(b) việc bán và tiếp thị những nhà cung cấp vận tải hàng ko;

(c) những nhà cung cấp hệ thống đặt giữ chỗ sử dụng máy tính;

(d) nhà cung cấp bay đặc thù;

Câu 101. Trình bày nội dung nguyên tắc mở cửa thị trường theo quy định của CPTPP.

Trong CPTPP, những Thành viên cam kết mở cửa thị trường nhà cung cấp theo phương thức chọn – bỏ (khác với phương thức mở cửa kiểu chọn – cho trong WTO). Theo Điều 10.5, những Thành viên cam kết sẽ mở cửa toàn bộ thị trường những nhà cung cấp theo đúng những nguyên tắc nêu tại Chương 10  ngoại trừ những hạn chế đối với những ngành nghề nhà cung cấp nêu tại những Danh mục những giải pháp ko tương thích, quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của CPTPP (mỗi nước sẽ mang 01 Danh mục riêng). Những Danh mục này thực chất là những ngoại lệ/bảo lưu cho phép những nước CPTPP ko phải tuân thủ một số những nghĩa vụ trong Chương Nhà sản xuất qua biên giới và Chương Đầu tư trong CPTPP. Mỗi Danh mục mang cơ chế/nguyên tắc ứng dụng riêng.

Ø  Đối xử quốc gia

Ø  Đối xử tối huệ quốc

Để vững chắc hơn, sự đối xử được dành trong “hoàn cảnh tương tự” theo Điều 10.3 (Đối xử quốc gia) hay Điều 10.4 (Đối xử Tối huệ quốc) phụ thuộc vào hoàn cảnh tổng thể, bao gồm cả việc sự đối xử liên quan mang phân biệt giữa nhà cung cấp hoặc nhà phân phối nhà cung cấp trên hạ tầng những mục tiêu phúc lợi công cùng hợp lý hay ko.

Ø  Tiếp cận thị trường 

Theo đó, ko được duy trì 5 loại hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà  phân phối nhà cung cấp nước ngoài. 5 hạn chế đó bao gồm:

Ø  Hạn chế số lượng nhà phân phối nhà cung cấp

Ø  Hạn chế tổng giao dịch hoặc tài sản

Ø  Hạn chế tổng số hoạt động nhà cung cấp

Ø  Hạn chế về số lượng lao động

Ø  Hạn chế hình thức thành lập doanh nghiệp

Ø  Hiện diện tại nước sở tại

Phụ lục I: bao gồm những giải pháp ko tương thích đang ứng dụng tại thời khắc CPTPP mang hiệu lực mà mỗi nước CPTPP sẽ được tiếp tục ứng dụng; trường hợp mang sửa đổi thì việc sửa đổi phải giải quyết được hai nguyên tắc: giữ nguyên trạng và nguyên tắc chỉ tiến ko lùi.

Tuy nhiên, riêng với Việt Nam, đối với nguyên tắc “ratchet” về nhà cung cấp này được bảo lưu chỉ phải tuân thủ sau 3 năm kể từ lúc CPTPP mang hiệu lực.

VD: Ngành: DV chuyên môn

Phân ngành: DV kiểm toán

Nghĩa vụ: Hiện diện địa phương

Cấp chính quyền: Trung ương

Giải pháp: Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012

         Nội dung: Nhà phân phối DV nước ngoài ko được phân phối DV nếu ko đáp ứng yêu cầu về hiện diện địa phương tại VN.

Phụ lục II: Bao gồm những giải pháp ko tương thích mà nước Thành viên CPTPP được phép ứng dụng mà ko mang hạn chế gì về thời kì (hiện tại hay tương lai) và cách thức (thuận lợi hơn hay khó khăn hơn).

VD: Ngành: Nhà sản xuất giáo dục

Nghĩa vụ: Đối xử quốc gia

         Mô tả: Đầu tư Việt Nam bảo lưu quyền ứng dụng và duy trì mọi giải pháp đối với đầu tư vào nhà cung cấp giáo dục phổ thông hạ tầng.

<ol

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *