Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 12 – Bài 112: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta giúp HS giải bài tập, những em sẽ với được những tri thức phổ thông cơ bản, cần thiết về những môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở những châu lục:

Trả lời nghi vấn Địa Lí 12 Bài 16 trang 68: Từ hình 16.1, hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua những giai đoạn.

Trả lời:

– Tỉ suất gia tăng dân số qua những thời kì ko ổn định và đang với xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao so với toàn cầu.

– Trước năm 1954 chiến tranh chống Pháp, mức gia tăng dân số thấp.

– Từ 1954 – 1976 xây dựng CNXH ở miền Bắc, tỉ lệ gia tăngdân số nhanh.

– Từ 1976 sau lúc thống nhất quốc gia mức gia tăng giảm dần.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 12 Bài 16 trang 69: Từ bảng 16.Hai hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa những vùng.

Trả lời:

– Phân bố dân cư ko đều giữa đồng bằng với trung du và miền núi.

   + Vùng với mật độ dân số cao nhất là đồng bằng sông Hồng (1225 người/km2), vùng với mật độ dân số thấp là Tây Bắc (69 người/km2).

   + Mật độ dân số ở Đồng bằng sông Hồng gấp 17,7 mật độ dân số ở Tây Bắc, gấp 8,3 lần Đông Bắc, gâp 13,8 lần Tây Nguyên.

– Phân bố dân cư ko đều giữa những khu vực đồng bằng hoặc giữa những khu vực miền núi.

   + Mật độ dân số ở Đồng bằng sông Hồng (1225 người/km2), gấp 2,0 lần mật độ dân số ở Đồng bằng sông Cửu Long; Đông Bắc (148 người/km2) gấp 2.Một lần Tây Bắc (69 người/km2).

Trả lời nghi vấn Địa Lí 12 Bài 16 trang 71: Từ bảng 16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn.

Trả lời:

– Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn đang với sự dịch chuyển theo hướng giảm tỉ lệ nông thôn, dân tỉ lệ dân thành thị.

   + Tỉ lệ dân nông thôn giảm từ 80,5% (1990) xuống 73,1% (2005).

   + Tỉ lệ dân thành thị tăng từ 19,5% (1990) lên 26,9% (2005).

– Đây là sự dịch chuyển theo hướng tích cực, thích hợp với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia.

Trả lời nghi vấn Địa Lí 12 Bài 16 trang 71: Hãy nêu hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí.

Trả lời:

– Đồng bằng mật độ cao, dân cư đông đúc dấn tới thừa lao động, thiếu việc làm, gây sức ép vẫn đề trật tự xã hội.

– Miền núi dân cư thưa thớt, thiếu lao động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bài Một trang 72 Địa Lí 12: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.

Trả lời:

– Thuận lợi:

   + Sở hữu nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng to, với khả năng tiếp thu nhanh những kĩ thuật và khoa học tiên tiến.

   + Những dân tộc kết đoàn, phát huy truyền thống sản xuất tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quốc gia, văn hóa, phong tục tập quán.

   + Tuyệt đại phòng ban người Việt ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội ở quê hương.

– Khó khăn:

   + Hạn chế cho việc phát triển kinh tế, khắc phục việc làm, tăng đời sống vật chất và ý thức cho nhân dân; gây sức ép tới xã hội, tài nguyên, môi trường,…

   + Sự chênh lệch về trình độ phát triển, mức sống nhiều dân tộc thấp.

   + Tạo nên sức ép đối với: Phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, việc tăng chât lượng cuộc sống, sắp xếp việc làm cho số lao động gia tăng.

Bài Hai trang 72 Địa Lí 12: Vì sao ở nước ta hiện nay, tỉ suất gia tăng dân số với xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh họa.

Trả lời:

– Do quy mô dân số nước ta to nên tỉ lệ gia tăng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng.

– Ví dụ:

   + Quy mô dân số 70 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,5%, thì mỗi năm dân số tăng 1,05 triệu người.

   + Quy mô dân số là 84 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,31%, thì môi năm dân số tăng thêm 1,10 triệu người.

Bài 3 trang 72 Địa Lí 12: Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và giải pháp đã thực hiện trong thời kì vừa qua.

Trả lời:

– Phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí vì dân cư nước ta phân bố ko đồng đều giữa đồng bằng và miền núi, giữa thành thị và nông thôn.

– Phương hướng và giải pháp:

   + Tiếp tục thục hiện những giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

   + Xây dựng chính sách di trú thích hợp để xúc tiến sự phân bố dân cư, lao động giữa những vùng.

   + Xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế dịch chuyển cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

   + Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp nông thôn để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của quốc gia.

   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đổi mới phương thức huấn luyện người lao động xuất khẩu với tác phong công nghiệp.


--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Soạn Địa 12 Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập địa 12 bài 16.

Với bộ tài liệu giải Địa lớp 12 Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta được soạn bởi ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm san sớt. Hướng dẫn học trò giải những dạng bài tập trong sách giáo khoa và tổng hợp lý thuyết bài học. Nội dung chi tiết những em tham khảo tại đây.

Trả lời nghi vấn SGK Địa Lý 12 Bài 16 trang 68, 69, 71

Trả lời nghi vấn Bài 16 trang 68 SGK Địa Lí 12

Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn.

Trả lời:

- Giai đoạn 1931 - 1960: tốc độ gia tăng trung bình là 1,85%.

- Giai đoạn 1965 - 1975: tốc độ gia tăng trung bình là 3%.

- Giai đoạn 1975 - 1989: tốc độ gia tăng trung bình là 2,1%.

- Giai đoạn 1989 - 1999: tốc độ gia tăng trung bình là 1,7%.

- Giai đoạn 1999 - 2001 : tốc độ gia tăng trung bình là 1,35%.

- Năm 2002: tốc độ gia tăng trung bình là 1,32%.

- Năm 2005: tốc độ gia tăng trung bình là 1,31%.

Nhận xét: Tỉ lệ gia tăng qua những thời kì ko ổn định. Thời kì chiến tranh chống Pháp với mức gia tăng thấp, thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc và chống Mĩ ở miền Nam gia tăng nhanh. Từ lúc thống nhất quốc gia tới nay, gia tăng giảm dần.

Trả lời nghi vấn Bài 16 trang 69 SGK Địa Lí 12

Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa những vùng

Trả lời:

- Phân bố dân cư ko đều giữa đổng bẳng với trung du và miền núi. Mật độ dân số ở đồng bằng gấp nhiều lần ở miền núi. Đồng bằng sông Hổng gấp 8,3 lần Đông Bắc, 17,7 lần Tây bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ gấp 2,4 lần Tây Nguyên).

- Phân bố dân cư ko đều ngay trong nội bộ mỗi vùng đổng bẳng hoặc miền núi (Đồng bằng sông Hồng với mật độ dân số gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Bắc với mật độ gấp 2,Một lần Tây Bắc và gấp sắp 1,7 lẩn Tây Nguyên).

Trả lời nghi vấn Bài 16 trang 71 SGK Địa Lí 12

Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn.

Trả lời:

- Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn đang với sự dịch chuyển đáng kể theo hướng dân nông thôn giảm, dân thành thị tăng: năm 1990, dân thành thị là 19,5%, dân nông thôn 80,5%; tới năm 2005, dân thành thị tăng lên 27,0%, dân nông thôn giảm xuống còn 73%.

- Xu hướng phát triển thích hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trả lời nghi vấn Bài 16 trang 71 SGK Địa Lí 12

Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư ko hợp lí.

Trả lời:

- Sử dụng lao động lãng phí, ko hợp lí, nơi thừa, nơi thiếu.

- Khai thác tài nguyên ở nơi ít lao động rất khó khăn.

Giải bài tập SGK Bài 16 Địa 12 trang 72

Bài Một trang 72 SGK Địa Lí 12

Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Lời giải:

- Đông dân

   + Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng to.

   + Khó khăn: trở ngại to cho việc phát triển kinh tế, khắc phục việc làm tăng đời sống vật chất và ý thức cho người dân.

- Sở hữu nhiều thành phần dân tộc

   + Những dân tộc kết đoàn bên nhau, phát huy truyền thống sản xuất, văn hoá, nếp sống tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quốc gia.

   + Tuyệt đại phòng ban người Việt đang sinh sống ở nước ngoài đều hướng về Tổ quốc và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội quê hương.

- Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ

   + Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất to đối với phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và tăng chất lượng cuộc sống.

- Dân số nước ta thuộc loại trẻ nên với nguồn lao động dồi dào, hằng năm tăng thêm khoảng 1,15 triệu người.

- Phân bố dân cư chưa hợp lí: làm tác động rất to tới việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên.

Bài Hai trang 72 SGK Địa Lí 12

Vì sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số với xu hướng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh hoạ.

Lời giải:

- Do quy mô dân số nước ta to, nên tỉ lệ gia tăng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng.

- Ví dụ: với quy mô dân số 70 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,5%, thì mỗi năm dân số tăng 1,05 triệu người. Nhưng nếu quy mô dân số là 84 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,31%, thì môi năm dân số tăng thêm 1,10 triệu người.

Bài 3 trang 72 SGK Địa Lí 12

Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và giải pháp đã thực hiện trong thời kì vừa qua.

Lời giải:

- Phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí, vì: sự phân bố dân cư nước ta hiện nay chưa hợp lí. Nơi giàu tài nguyên thì thiếu lao động, nơi đất hẹp thì người đông.

- Một số phương hướng và giải pháp đã thực hiện trong thời kì vừa qua:

   + Tiếp tục thục hiện những giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

   + Xây dựng chính sách di trú thích hợp để xúc tiến sự phân bố dân cư, lao động giữa những vùng.

   + Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp nông thôn để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của quốc gia.

   + Phân bố lại dân cư và lao động giữa những vùng trong cả nước.

Lý thuyết Địa Lí 12 Bài 16​​​​​​​

1. Đông dân, với nhiều thành phần dân tộc.

- Số dân nước ta là 84.156 nghìn người (năm 2006). xếp hạng thứ 3 ĐNA và đứng thứ 13 trên TG.

   + Thuận lợi: là nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ rộng to.

   + Khó khăn: trở ngại to cho việc phát triển kinh tế, khắc phục việc làm, tăng đời sống vật chất và ý thức cho người dân.

Những quốc gia với dân số đông trên toàn cầu năm 2015

- Dân tộc: 54 dân tộc, nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh), chiếm khoảng 86,2% dân số, những dân tộc khác chỉ chiếm 13,8% dân số cả nước. Ngoài ra, còn với khoảng 3,Hai triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ.

- Dân số tăng nhanh:

   + Đặc thù vào cuối thế kỉ XX, đã dẫn tới hiện tượng bùng nổ dân số, nhưng khác nhau giữa những thời kì.

   + Mức tăng dân số hiện nay với giảm nhưng còn chậm, mỗi năm dân số vẫn tăng thêm trung bình hơn Một triệu người.

   + Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất to đối với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và tăng chất lượng cuộc sống.

- Cơ cấu dân số trẻ:

Dân số nước ta thuộc loại trẻ, đang với sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi. Cơ cấu những nhóm tuổi của nước ta năm 2005 như sau:

   + Từ 0 tới 14 tuổi: 27,0%

   + Từ 15 tới 59 tuổi: 64,0%

   + Từ 60 tuổi trở lên: 9,0%

3. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí.

Mật độ dân số trung bình 254 người/ km2 (2006).

a) Giữa đồng bằng với trung du, miền núi.

- Ở đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao. (Đồng bằng sông Hồng 1225 người/ km2, Đồng bằng sông Cửu Long 429 người/ km2).

- Ở vùng trung du, miền núi mật độ dân số thấp hơn nhiều so với đồng bằng, trong lúc vùng này tập trung nhiều tài nguyên thiên nhiên quan yếu của quốc gia (Tây Nguyên 89 người/ km2, Tây Bắc 69 người/ km2).

b) Giữa thành thị và nông thôn:

Năm 2005, dân số thành thị chiếm 26,9%, dân số nông thôn chiếm 73,1%.

4. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng với hiệu quả nguồn lao động nước ta.

- Tiếp tục thực hiện những giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Xây dựng chính sách di trú thích hợp để xúc tiến sự phân bố dân cư, lao động giữa những vùng.

- Xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế dịch chuyển cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

- Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình to, với giải pháp mạnh và chính sách cụ thể mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Đổi mới mạnh mẽ phương thức huấn luyện người lao động xuất khẩu với tác phong công nghiệp.

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp nông thôn để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của quốc gia.

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ bài Giải SGK Địa lí 12 Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *