Giải TBĐ địa 12 bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Địa lí tự nhiên

Giải bài 1: Việt Nam trên phố đổi mới và hội nhập

Giải bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Giải bài 3: Thực hiện vẽ sơ đồ Việt Nam

Giải bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta

Giải bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta (tiếp)

Giải bài 6 - 7: Quốc gia nhiều đồi núi

Giải bài 8: Thiên nhiên chịu tác động sâu sắc của biển

Giải bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Giải bài 11: Thiên nhiên phân hóa phổ thông

Giải bài 12: Thiên nhiên phân hóa phổ thông (tiếp)

Giải bài 13: Thực hiện đọc bản đồ địa hình, điền vào sơ đồ trống....

Giải bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Giải bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Giải bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Giải bài 17: Lao động và việc làm

Giải bài 18: Tỉnh thành hóa

Giải bài 19: Thực hiện vẽ biểu đồ và phân trò vè phân hóa về thu nhập....

Địa lí kinh tế

Giải bài 20: Dịch chuyển cơ cấu kinh tế

Giải bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Giải bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải bài 23: Thực hiện phân trò vè dịch chuyển cơ cấu ngành trồng trọt

Giải bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Giải bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giải bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Giải bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng tâm

Giải bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải bài 29: Thực hiện vẽ biểu đồ, nhận xét và giảng giải sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp

Giải bài 30: Vấn đề phát triển ngành liên lạc vận tải và thông tin liên lạc

Giải bài 31: Vấn đề phát triển thương nghiệp, du lịch

Giải bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài 33: Vấn đề dịch chuyển cơ cấu theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Giải bài 34: Thưc hành phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc làm sản xuất....

Giải bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Giải bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giải bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Giải bài 38: Thực hiện so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc to....

Giải bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài 40: Thực hiện phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Giải bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và những đảo, quần đảo

Giải bài 43: Những vùng kinh tế trọng tâm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *