Soạn Giáo Dục Công Dân 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh (Đầy đủ)

Để học tốt Giáo dục công dân lớp 11, nội dung bài học là trả lời nghi vấn, giải bài tập Giáo dục công dân 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh hay nhất, ngắn gọn.

Giải bài tập SGK Bài 14 GDCD 11 trang 114

Câu 1 (trang 114 SGK Giáo dục công dân 11)

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em vì sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

   - Quốc phòng và an ninh gắn bó chặt chẽ và tương trợ nhau cùng thực hiện nhiệm vụ: xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị của quốc gia, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch, ko đẻ thụ động, bất thần. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.

   - Cần phải tăng cường quốc phòng an ninh vì những thế lực thù địch vẫn thực hiện mưu mô “diễn biến hòa bình”, gây rối, tìm mọi thời cơ để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang. Mặt khác, trong thời kì mở cửa, kế bên những mặt tích cực, ở nước ta còn với những biểu hiện tiêu cực tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, quốc phòng và an ninh với vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 2 (trang 114 SGK Giáo dục công dân 11)

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

   Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh:

   - Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

   + Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố với ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, con người, chính trị, ý thức mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối kết đoàn toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

   - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm con người, phương tiện vật chất và những khả năng khác của dân tộc. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên khu vực của cả nước, trong từng địa phương.

   - Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh, chiến lược quốc phòng và an ninh phục vụ cho chiến lược kinh tế - xã hội.

Câu 3 (trang 114 SGK Giáo dục công dân 11)

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

   - Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân với trách nhiệm trong việc tham gia những hoạt động quốc phòng và an ninh.

   - Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

   - Thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác trước mọi mưu mô, thủ đoạn tinh vi của quân thù.

   - Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.

   - Sẵn sàng thực hiện quân dịch.

   - Tích cực tham gia vào những hoạt động trên ngành quốc phòng – an ninh tại nơi trú ngụ.

Câu 4 (trang 114 SGK Giáo dục công dân 11)

Lấy ví dụ về tư nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

   - 100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện quân dịch theo đúng quy định.

   - Tư nhân bắt đươc kẻ trộm, thấy kẻ tình nghi báo cho cơ quan công an,…

Câu 5 (trang 114 SGK Giáo dục công dân 11)

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.    

b. Quân đội nhân dân.    

c. Công an nhân dân.    

d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.    

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Trả lời:

   Đáp án: d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân

Lý thuyết GDCD lớp 11 Bài 14​​​​​​​

I. Tri thức cơ bản

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

a. Vai trò của quốc phòng và an ninh

- Trong chiến tranh: Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng quân thù xâm lược để giành độc lập, tự do.

- Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng ko lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc.

b. Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

- Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

- Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.

- Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.

- Góp phần giữ vững ổn định chính trị của quốc gia, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động chống phá của những thế lực thù địch, ko để thụ động bất thần.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

- Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại kết đoàn dân tộc

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

- Kết hợp quốc phòng với an ninh

- Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

⇒ Đòi hỏi khách quan:Xây dựng CAND và QĐND trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với QĐND và CAND.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.

- Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.

- Thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác trước mọi mưu mô,thủ đoạn tinh vi của quân thù.

- Sẵn sàng tham gia quân dịch và công việc quốc phòng, an ninh ở nơi trú ngụ.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SGK GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *