Bài 4: Hai đường thẳng song song

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài 4 trang 90: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường thẳng nào song song với nhau.

Lời giải

Những đường thẳng song song với nhau là a và b ; m và n

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài 4 trang 90: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

Lời giải

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống (…) trong những phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành mang một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … a // b.

b) … a song song với b.

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.

Tiêu dùng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.

Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

Lúc đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a.

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA mang số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By mang song song với nhau ko ? Vì sao ?

Lời giải:

Ta mang AB cắt hai đường thẳng Ax và By

Sở hữu một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

Vậy Ax // By (theo tín hiệu nhận mặt hai đường thẳng song song).

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

s

Cách vẽ:

– Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

– Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Lúc đó ta mang được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

– Trên phố thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD mang độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (mang hai điểm D thỏa mãn).

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Lời giải:

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

– Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ mang O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ mang bằng nhau hay ko ?

Lời giải:

– Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

– Từ O’ vẽ O’y’//Oy sao cho góc là góc nhọn.

Ta được trường hợp hình vẽ trên

Đo hai góc và ta được =

Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b mang song song với nhau ko ? Rà soát lại bằng dụng cụ.

Lời giải:

– Theo hình vẽ thì m // n, p // q

– Cách rà soát: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem mang bằng nhau ko. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc ko bằng nhau thì hai đường thẳng p và q ko song song.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *