Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Mời quý thầy cô giáo cùng những bạn học trò lớp 11 tham khảo tài liệu Những dạng bài tập chương Hidrocacbon no được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ những dạng bài tập chương 5: Hidrocacbon no giúp những bạn học trò lớp 11 học tập ngày càng tốt hơn môn Hóa học, quý thầy cô sở hữu thêm những tài liệu tham khảo hay phục vụ quá trình giảng dạy. Nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Những dạng bài tập chương Hidrocacbon no

I. LÍ THUYẾT :

DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:

Bài 1:. Số đồng phân ứng với những công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên những đồng phân đó.

Bài 2: . Tên gọi của chất sở hữu cấu tạo

1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3

2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?

3) CH3– CH2 – C(CH3)3

4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3

5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2

DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo

Viết CTCT những chất sở hữu tên goi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan

d) 2-metylbutan

e) 2,2,3-trimetylpentan

f) 2,2- điclo-3-etylpentan

g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan

DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học

Bài 1: Bổ túc phản ứng :

a) AlAl4C3 metan metylcloruametylenclorua clorofom

b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan

c) butan etan etylclorua butan propen

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.

a. Viết công thức cấu tạo của A.

b. Viết những phương trình phản ứng xảy ra lúc :

- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.

- Tách một phân tử hydro khỏi A.

- Phản ứng đốt cháy của A

Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:Một trong điều kiện chiếu thông minh được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.

II. BÀI TẬP :

DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :

Bài 1: Viết tất cả những đồng phân của hợp chất sở hữu CTPT là C5H12. Cho biết Hai chất A, B là Hai trong số những đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra Một dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và những dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?

Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng lúc tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:Một ta chỉ thu được Hai đồng phân monoclo. Gọi tên Hai đồng phân đó?

Bài 3: Một ankan A sở hữu thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng lúc cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: Một ta chỉ thu được Một sản phẩm thế monoclo.

Bài 4: Một ankan A tác dụng với tương đối Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối tương đối của B đối với ko khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?

Bài 5: Một ankan sở hữu sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng

A. Xác định CTPT và CTCT của ankan

B. Viết CTCT những đồng phân monoclo và gọi tên chúng

Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,Hai atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất sở hữu khối lượng là 49,5 gam.

a. Xác định CTCT sở hữu thể sở hữu của ankan. Đáp số: C2H6

b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối tương đối của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.

.........

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *