Giải Toán hình lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 chính xác nhất

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 tập Hai bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn học trò tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời nghi vấn SGK Toán 8 tập Hai trang 56

Cho AB = 3cm; CD =5cm;  = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; 

Lời giải:

Trả lời nghi vấn Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 57

Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số

Lời giải:

Trả lời nghi vấn Toán 8 SGK trang 57 tập 2

Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học trò như trên hình 3. Dựng đường thẳng a song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B' và C'.

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB', B'B và AB, và định ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương ứng là AC', C'C và AC.

So sánh những tỉ số:

Lời giải

 

Trả lời nghi vấn trang 58 SGK Toán 8 tập 2 

Tính những độ dài x và y trong hình 5.

Lời giải

a) Vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta với:

b) Vì DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta với:

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Giải bài Một trang 58 SGK Toán tập Hai lớp 8

Viết tỉ số của hai đoạn thẳng với độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

(Ghi nhớ (khái niệm trang 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài Hai SGK Toán lớp 8 trang 58 tập 2

Cho biết AB/CD = 3/4 và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Vậy độ dài AB = 9cm

Giải bài 3 trang 59 tập Hai SGK Toán lớp 8

Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Lời giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài của CD nên AB = 5CD.

Độ dài A'B' gấp 12 lần độ dài của CD nên A'B' = 12CD.

Giải bài 4 SGK Toán lớp 8 tập Hai trang 59

Cho biết AB'/AB = AC'/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Hướng dẫn: Ứng dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tính x trong những trường hợp sau (h.7):

Lời giải:

a) Ta với: MN // BC

Ứng dụng định lý Ta-let ta với: 

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5

⇒ 5x = 4.3,5

⇔ 5x = 14

x = 14:5 = 2,8

Vậy x = 2,8

b) Ta với PQ // EF

Ứng dụng định lý Talet trong tam giác DEF ta với: 

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do đó ta với : 

⇒ 15x = 9.10,5

⇔ 15x = 94,5

⇔ x = 94,5:15 = 6,3

Vậy x = 6,3.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 56, 57, 58, 59 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *