Bài 1 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2 Chân trời sáng | Giải Toán lớp 10


Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài Một trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Giải phương trình sau:

a) 11x2−14x−12=3x2+4x−7;

b) x2+x−42=2x−30;

c) 2x2−x−1=x2+2x+5;

d) 3x2+x−1−7x2+2x−5=0.

Lời giải:

a) 11x2−14x−12=3x2+4x−7;

⇒ 11x2 – 14x – 12 = 3x2 + 4x – 7

⇒ 8x2 – 18x – 5 = 0

⇒ x = 52 hoặc x = −14

Thay tuần tự những trị giá của x vào phương trình đã cho ta thấy chỉ với x = 52 là thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình S = .

b) x2+x−42=2x−30

⇒ x2 + x – 42 = 2x – 30

⇒ x2 – x – 12 = 0

⇒ x = - 3 hoặc x = 4

Thay tuần tự x = -3 và x = 4 vào phương trình đã cho ta thấy ko với trị giá nào thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình S = ∅ .

c) 2x2−x−1=x2+2x+5;

⇒ 4x2 – 4x – 4 = x2 + 2x + 5

⇒ 3x2 – 6x – 9 = 0

⇒ x = -Một hoặc x = 3

Thay tuần tự những trị giá này vào phương trình đã cho ta thấy x = -Một hoặc x = 3 đều thỏa mãn.

Vậy nghiệm của phương trình là x = -Một và x = 3.

d) 3x2+x−1−7x2+2x−5=0

⇔ 3x2+x−1=7x2+2x−5

⇒ 9(x2 + x – 1) = 7x2 + 2x – 5

⇒ 9x2 + 9x – 9 = 7x2 + 2x – 5

⇒ 2x2 + 7x – 4 = 0

⇒ x = -4 và x = 12

Thay tuần tự hai trị giá này vào phương trình đã cho ta thấy chỉ với x = -4 thỏa mãn.

Vậy nghiệm của phương trình là x = -4.

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động phát động trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Trong hình bên, những tam giác vuông được xếp với nhau để tạo thành một đường tương tự đường xoắn ốc ....

 • Hoạt động khám phá Một trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Lời giải cho phương trình −2x2−2x+11=−x2+3 như sau đúng hay sai? ....

 • Thực hiện Một trang 16 Toán lớp 10 Tập 2: Giải phương trình 31x2−58x+1=10x2−11x−19 ....

 • Hoạt động khám phá Hai trang 16 Toán lớp 10 Tập 2: Lời giải phương trình −x2+x+1=x như sau đúng hay sai? ....

 • Thực hiện Hai trang 16 Toán lớp 10 Tập 2: Giải phương trình 3x2+27x−41=2x+3 ....

 • Vận dụng trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tam giác OAB và OBC lấn lượt vuông tại A và B như Hình 1. Những cạnh AB và BC bằng nhau và ngắn hơn OB là 1cm ....

 • Bài Hai trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Giải phương trình sau: a) x2+3x+1=3 ....

 • Bài 3 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A với AB ngắn hơn AC là 2cm ....

 • Bài 4 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Một con tàu biển M rời cảng O và chuyển động thẳng theo phương tạo với bờ biển một góc 60° ....

 • Toán 10 Bài tập cuối chương 7

 • Toán 10 Bài 1: Quy tắc cùng và quy tắc nhân

 • Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

 • Toán 10 Bài 3: Nhị thức Newton

 • Toán 10 Bài tập cuối chương 8

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *