Giải SBT Hóa học 10 Bài 22: Clo (chính xác nhất)

Giải Hóa học 10 Bài 22 SBT: Clo

Bài 22.một trang 52 sách bài tập Hóa 10

PTHH nào sau đây trình diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí Cl2

A. Fe + Cl2 → FeCl2

B. 2Fe + 3Cl → 2FeCl3

C. 3Fe + 4Cl2 → FeCl2 + 2FeCl3

D. Fe + Cl2 → FeCl + Cl

Lời giải:

Đáp án B

Bài 22.Hai trang 52 sách bài tập Hóa 10

Lá đồng lúc đốt nóng với thể cháy sáng trong khí A.

A là khí nào trong số những khí sau ?

A. CO    

B. Cl2

C. H2.    

D. N2

Lời giải:

Đáp án B

Bài 22.3 trang 52 sách bài tập Hóa 10

Trong phản ứng : Cl2 + H3O → HCl + HClO phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá.

B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử.

D. Nước đóng vai trò chất khử.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 22.4 trang 52 sách bài tập Hóa 10

Trong những phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử clo đã

A. nhận thêm một electron

B. nhận thêm một proton

C. nhương đi một electron

D. nhường đi một nơtron

Lời giải:

Đáp án A

Bài 22.5 trang 52 sách bài tập Hóa 10

Trong phòng thí nghiệm khí clo thường được điểu chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây

A. NaCl    

B. HCl

C. KClO3    

D. KMnO4

Lời giải:

Đáp án B

Bài 22.6 trang 52 sách bài tập Hóa 10

Clo ko phản ứng với chất nào sau đây

A. NaOH    

B. NaCl

C. Ca(OH)2    

D. NaBr

Lời giải:

Đáp án B

Bài 22.7 trang 53 sách bài tập Hóa 10

Khối lượng Cl2 đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3 là

A. 23,1g    

B. 21,3g

C. 12,3g    

D. 13,2g

Lời giải:

Đáp án B

Bài 22.8 trang 53 sách bài tập Hóa 10

Số mol Cl2 thu được lúc cho 0,Hai mol KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

A. 0,3    

B. 0,4

C. 0,5    

D. 0,6

Lời giải:

Đáp án D

Bài 22.9 trang 53 sách bài tập Hóa 10

Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl. Với thể tiêu dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất là tốt nhất

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch AgNO3

C. Dung dịch NaCl

D. Dung dịch KMnO4

Lời giải:

Đáp án D

Bài 22.10 trang 53 sách bài tập Hóa 10

Phản ứng nào sau đây được tiêu dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm

A. 2NaCl → 2Na + Cl2

B. 2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

Lời giải:

Đáp án C

Bài 22.11 trang 53 sách bài tập Hóa 10

Hỗn hợp nào sau đây với thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào

A. H2 và O2    

B. N2 và O2

C. Cl2 và O2    

D. SO2 và O2

Lời giải:

Đáp án C

Bài 22.12 trang 54 sách bài tập Hóa 10

Phản ứng nào xảy ra lúc sục khí clo vào dung dịch Na2CO3

Lời giải:

+ Khí clo tác dụng với nước tạo ra những axit :

Cl2 + H2O → HCl + HClO

+ Axit mạnh (HCl) tác dụng với muối :

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Bài 22.13 trang 54 sách bài tập Hóa 10

Dẫn khí Cl2 vào

a) Dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

b) Dung dịch KOH đun nóng tới sắp 100°C.

Hãy viết PTHH của phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp. Cho biết vai trò của clo trong mỗi phản ứng oxi hoá - khử đó

Lời giải:

a) 3Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + 3H2O

b) 3KCl + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 4H2O

Trong những phản ứng trên, clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. Đó là những phản ứng tự oxi hoá, tự khử (hay còn gọi là phản ứng tự oxi hoá - khử).

Bài 22.14 trang 54 sách bài tập Hóa 10

Nêu nguyên tắc của việc điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm. Viết PTHH của 5 phản ứng minh hoạ.

Lời giải:

Cho chất oxi hoá mạnh tác dụng với dung dịch HCl đặc (từng chất oxi hoá mạnh để oxi hoá ion clorua Cl- thành đơn chất clo).

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

Bài 22.15 trang 54 sách bài tập Hóa 10​​​​​​​

Cho Hai yếu tố X và Y thuộc hai chu kì liên tục (ZX < ZY) và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B).

- Yếu tố X tạo thành hợp chất ion với clo ứng với công thức XC1.

- Yếu tố Y cũng tạo thành hợp chất với clo hợp chất YC1 trong đó khối lượng của clo chiếm 24,7%.

Xác định những yếu tố X và Y.

Lời giải:

X tạo bởi chất ion với clo với công thức là XC1, vậy X là kim loại với hoá trị I.

Y cùng số nhóm với X vậy cũng với hoá trị I, công thức clorua của nó là YC1.

Ta với:

(MY và MCl tuần tự là NTK của yếu tố Y và yếu tố clo). Đó là Ag. Yếu tố X cùng chu kì, cùng số thứ tự nhóm với Ag là kali (K))

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Hóa 10 Bài 22: Clo (ngắn gọn nhất) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *