Sách bài tập Hóa học 10 Bài 23 (Kết nối tri thức): Ôn tập chương 7 

Giải sách bài tập Hóa học 10 Bài 23. Ôn tập chương 7

Nhận diện

Bài 23.Một trang 71 SBT Hóa học 10: Nguyên tử halogen nào sau đây chỉ thể hiện số oxi hóa -Một trong những hợp chất?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Iodine.

D. Bromine.

Lời giải 

Đáp án đúng là: A

Fluorine với độ âm điện to nhất, nên luôn với số oxi hóa bằng -Một trong mọi hợp chất.

Bài 23.Hai trang 71 SBT Hóa học 10: Trong y khoa, halogen nào sau đây được hòa tan trong cồn để sử dụng làm thuốc sát trùng ngoài da?

A. Fluorine

B. Chlorine

C. Iodine

D. Bromine

Lời giải 

Đáp án đúng là: C

Trong y khoa, iodine được hòa tan trong cồn để sử dụng làm thuốc sát trùng ngoài da.

Bài 23.3 trang 71 SBT Hóa học 10: Trong tự nhiên, nhân tố chlorine tồn tại phổ biến nhất ở dạng hợp chất nào sau đây?

A. MgCl2

B. NaCl

C. KCl

D. HCl

Lời giải  

Đáp án đúng là: B

Trong tự nhiên, nhân tố chlorine tồn tại phổ biến nhất ở dạng muối ăn NaCl.

Bài 23.4 trang 71 SBT Hóa học 10: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố halogen với dạng chung là

A. ns2np5

B. ns2

C. ns2np6

D. ns2np4

Lời giải   

Đáp án đúng là: A

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nhân tố halogen với dạng chung là

ns2np5

Bài 23.5 trang 71 SBT Hóa học 10: Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây tồn tại ở thể lỏng, với màu nâu đỏ, gây bỏng sâu nếu rơi vào da?

A. F2

B. Cl2

C. I2

D. Br2

Lời giải   

Đáp án đúng là: D

Ở điều kiện thường, bromine (Br2) tồn tại ở thể lỏng, với màu nâu đỏ, gây bỏng sâu nếu rơi vào da.

Bài 23.6 trang 72 SBT Hóa học 10: Trong dãy hydrogen halide, từ HF tới HI, độ dài liên kết biến đổi như thế nào?

A. Ko đổi

B. Giảm dần

C. Tăng dần

D. Tuần hoàn

Lời giải   

Đáp án đúng là: C

Do bán kính tăng nhanh từ F tới I

⇒ Trong dãy hydrogen halide, từ HF tới HI, độ dài liên kết tăng dần

Bài 23.7 trang 72 SBT Hóa học 10: Dung dịch hydrohalic acid với khả năng ăn mòn thủy tinh là

A. HCl

B. HI

C. HF

D. HBr

Lời giải   

Đáp án đúng là: C

Dung dịch HF với khả năng ăn mòn thủy tinh do với phản ứng:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Bài 23.8 trang 72 SBT Hóa học 10: Trong phòng thí nghiệm, với thể điều chế khí Cl2 lúc cho chất rắn nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng?

A. CaCO3

B. NaHCO3

C. FeO

D. MnO2

Lời giải   

Đáp án đúng là: D

Trong phòng thí nghiệm, với thể điều chế khí Cl2 lúc cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng

MnO2 + 4HCl (đặc) →t° MnCl2 + Cl2 + 2H<span

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *