Bài 23: Hiđro Clorua – Axit Clohidric và muối Clorua

Lý thuyết

Bài tập trắc nghiệm 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

5.27. Phản ứng của khí (Cl_2) với khí (H_2) xảy ra ở điều kiện nào sau đây ?

A. Nhiệt độ thấp dưới 0°C.

B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25°C.

C. Trong bóng tối.

D. Mang chiếu sáng.

5.28. Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?

5.29. Chất nào sau đây ko thể sử dụng để làm khô khí hiđro clorua ?

A. (P_2O_5).                                             B. NaOH rắn.

C. Axit sunfuric đậm đặc.                              D. (CaCl_2) khan.

5.30 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCL mang tính khử ?

A. (4HCL + MnO_2 → MnClo + Cl_2 + 2H_2O)

B. (2HCL + Mg(OH)_2→ MgCl_2 + 2H_2O)

C. (2HCL + CuO → CuCl_2 + H_2O)

D. (2HCL + Zn → ZnCl_2 + H_2)

Hướng dẫn giải

5.27

5.28

5.29

5.30

D

D

B

A

Bài 5.31 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Muối ăn bị lẫn những tạp chất là (Na_2SO_4. MgCl_2, CaCl_2 và CaSO_4). Hãy trình bày phương pháp hoá học đê loại bỏ những tạp chất. Viết PTHH của những phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

- Hoà tan muối vào nước rồi lọc sẽ loại bỏ được (Na_2SO_4) ít tan (nước lọc vẫn chứa một lượng nhỏ (Na_2SO_4)).

- Cho vào nước lọc một lượng dư dung dịch (BaCl_2).

(BaCl_2 + CaSO_4 → BaSO_4 ↓+ CaCl_2)

(BaCl_2 + Na_2SO_4→ BaSO_4↓ + 2NaCl)

- Lọc bỏ kết tủa (BaSO_4), nước lọc chứa (CaCl_2, MgCl_2 , NaCl) và (BaCl_2) dư.

- Thêm vào nước lọc một lượng dung dịch (Na_2CO_3) lấy dư.

(Na_2CO_3 + CaCl_2→ CaCO_3↓ + 2NaCl)

(Na_2CO_3 + MgCl_2→MgCO_3↓ + 2NaCl)

(Na_2CO_3 + BaCl_2→ BaCO_3↓ + 2NaCl)

Lọc bỏ kết tủa, nước lọc chỉ chứa NaCl và( Na_2CO_3) dư, cho tác dụng Với dung dịch HCL dư.

(Na_2CO_3 + 2HCl→2NaCl + CO_2↑ + H_2O)

Lúc cô cạn, HCL dư bay khá hết, thu được NaCl tinh khiết.

Bài 5.32 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Muối ăn ko những mang tầm quan yếu trong đời sống hằng ngày của con người mà còn là vật liệu để sản xuất natri hiđroxit, clo, axit clohiđric. Viết PTHH của những phản ứng sử dụng để sản xuất những chất trên.

Hướng dẫn giải

- Sản xuất (Cl_2, NaOH, H_2) :

Bài 5.33 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Để điều chế khí hiđro clorua, người ta cho muối NaCl tác dụng với dung dịch axit (H_2SO_4) đặc, nóng. Viết PTHH của những phản ứng xảy ra và giảng giải vì sao phải sử dụng muối tinh thể và dung dịch axit đậm đặc.

Hướng dẫn giải

Phải sử dụng( H_2SO_4) đặc và muối ở trạng thái tinh thể để hiđro clorua tạo thành ko hoà tan trong nước. 

Bài 5.34 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCL dư thu được 5,6 lít khí (đktc) ko màu và một chất rắn ko tan B.

Tiêu dùng dung dịch ( H_2SO_4)  đặc, nóng (dư) cho tác dụng với chất rắn B thu được 2,24 lít khí (SO_2) (đktc).

a) Viết PTHH của những phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng hỗn hợp A ban sơ.

Hướng dẫn giải

a)      (Mg+2HCl→ MgCl_2+H_2↑)                      (1)

Chất ko tan B là Cu.

Bài 5.35 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hãy viết PTHH của 5 phản ứng vô sinh khác nhau tạo ra HCl trực tiếp từ Clo.

Hướng dẫn giải

Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)  Axit HCl mang thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò :

- chất oxi hoá ;

- chất khử ;

- làm môi trường.

b)  Axit HCL mang thể tham gia phản ứng trao đổi.

Hướng dẫn giải

a)  (Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑)

            (chất oxi hoá)

(MnO_2 + 4HCl → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O)

                      (chất khử)

(4FeCl_2 +            O_2 +           4HCL → 4FeCl_3 + 2H_2O)

  (chất khử)        (chất oxi hoá)          (môi trường)

b)          (HCl + AgNO_3 → AgCl↓ + HNO_3)

Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)  Axit HCl mang thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò :

- chất oxi hoá ;

- chất khử ;

- làm môi trường.

b)  Axit HCL mang thể tham gia phản ứng trao đổi.

Hướng dẫn giải

a)  (Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑)

            (chất oxi hoá)

(MnO_2 + 4HCl → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O)

                      (chất khử)

(4FeCl_2 +            O_2 +           4HCL → 4FeCl_3 + 2H_2O)

  (chất khử)        (chất oxi hoá)          (môi trường)

b)          (HCl + AgNO_3 → AgCl↓ + HNO_3)

Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)  Axit HCl mang thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò :

- chất oxi hoá ;

- chất khử ;

- làm môi trường.

b)  Axit HCL mang thể tham gia phản ứng trao đổi.

Hướng dẫn giải

a)  (Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑)

            (chất oxi hoá)

(MnO_2 + 4HCl → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O)

                      (chất khử)

(4FeCl_2 +            O_2 +           4HCL → 4FeCl_3 + 2H_2O)

  (chất khử)        (chất oxi hoá)          (môi trường)

b)          (HCl + AgNO_3 → AgCl↓ + HNO_3)

Bài 5.37 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Dung dịch A mang chứa đồng thời Hai axit là HCL và (H_2SO_4). Để trung hoà 40 ml A cần sử dụng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau lúc trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

Hướng dẫn giải

Đặt x, y là số mol HCl và (H_2SO_4) trong 40 ml dung dịch A.

(HCL + NaOH → NaCl + H_2O)

x mol    x mol        x mol

(H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O)

 y mol              2y mol         y mol

Số mol NaOH : (x + 2y = {{1.60} over {1000}} = 0,06)  (1)

Khối lượng Hai muối : 58,5x + 142y = 3,76      (2)

Từ (1), (2), giải ra : x = 0,04 ; y = 0,01.

 ({C_{M(HCl)}} = {{0,O_4} over {0,O_4}} = 1left( {mol/l} right);,,,,,,,{C_{M({H_2}S{O_4})}} = {{0,01} over {0,O_4}} = 0,25)

Bài 5.38 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Mang 3 ống thử đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau đây : (NaCl, NaNO_3, HCL). Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch đó.

Hướng dẫn giải

+ Tiêu dùng quỳ tím nhìn thấy dung dịch HCL (quỳ tím chuyển màu đỏ).

+ Phân biệt Hai dung dịch còn lại bằng dung dịch (AgNO_3), dung dịch nào mang kết tủa màu trắng lúc tác dụng (AgNO_3) dung dịch NaCl.

(NaCl + AgNO_3 → AgCl↓ + NaNO_3)

+ Còn lại là dung dịch (NaNO_3).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *