Giải bài 7 trang 30 sgk hoá học 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ

 • Bài 1. Thành phần nguyên tử
 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vị
 • Bài 3. Tập luyện: Thành phần nguyên tử
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
 • Bài 6. Tập luyện: Cấu tạo vỏ nguyên tử

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học.
 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn vũ hình electron nguyên tử của những nhân tố hóa học
 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của những nhân tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học
 • Bài 11. Tập luyện: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của những nhân tố hóa học

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion
 • Bài 13. Liên kết cùng hóa trị
 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 16. Tập luyện: Liên kết hóa học

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô sinh
 • Bài 19. Tập luyện: Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 20. Bài thực hiện số 1: Phản ứng oxi hóa - khử

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22. Clo
 • Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất mang oxi của clo
 • Bài 25. Flo - Brom - Iot
 • Bài 26. Tập luyện: Nhóm halogen
 • Bài 27. Bài thực hiện số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28. Bài thực hiện số 3: Tính chất của Brom và Iot

CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

 • Nhóm halogen
 • Bài 29. Oxi - ozon
 • Bài 30. Lưu huỳnh
 • Bài 31. Bài thực hiện số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Bài 34. Tập luyện oxi và lưu huỳnh
 • Bài 35. Bài thực hiện số 5: Tính chất những hợp chất của lưu huỳnh
 • Lý thuyết chương oxi - lưu huỳnh

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 37. Bài thực hiện số 6: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 38. Thăng bằng hóa học
 • Bài 39. Tập luyện tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *