Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống tri thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Trong những dãy chất dưới đây, dãy nào gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu;

B. Fe, CuO, Ba(OH)2;

C. CaCO3; H2SO4, Mg(OH)2;

D. AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4.

Lời giải:

Chọn B. Dãy chất đều tác dụng với HCl là:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Bài 2 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Hãy nêu những tính chất vật lí của hiđro clorua.

Lời giải:

– Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi xốc, nặng hơn ko khí 1,26 lần, rất độc.

– Hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo dung dịch axit.

Bài 3 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

Lời giải:

Ba phản ứng trao đổi giữa axit HCl với ba hợp chất khác nhau:

Bài 4 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Axit clohiđric với thể tham gia vào phản ứng oxi hóa-khử và đóng vai trò:

a) Chất oxi hóa;

b) Chất khử.

Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra hai ví dụ để minh họa.

Lời giải:

a) Axit HCl là chất oxi hóa:

2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

b) Axit HCl là chất khử:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O.

Bài 5 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Mang bốn bình ko dán nhãn, mỗi bình chứa một trong những dung dịch HCl, HNO3, KCl, KNO3. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch chứa trong mỗi bình.

Lời giải:

Cho quỳ tím tuần tự vào những mẫu thử, ta chia làm Hai nhóm như sau:

– Nhóm 1: HCl, HNO3, làm quỳ tím hóa đỏ.

– Nhóm 2: KCl, KNO3 quỳ tím ko đổi màu.

Cho dung dịch AgNO3 vàp Hai mẫu thử ở nhóm X, mẫu thử tạo kết tủa trắng là HCl, còn lại là HNO3.

Cho dung dịch AgNO3 vào Hai mẫu thử ở nhóm 2, mẫu thử tạo kết tủa trắng là KCl, còn lại là KNO3.

Bài 6 (trang 130 sgk Hóa 10 tăng): Cho 10 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50 gam dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 7,175 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2.

Lời giải:

Số mol Cl2 và H2 trước phản ứng:

Trên mặt lí thuyết số mol HCl tạo ra được tính dựa trên chất phản ứng hết là Cl2

Theo pt (1) ⇒ nHCl = 2. nCl2 = 2.0,3 = 0,6 mol

Khối lượng dung dịch HCl thu được: mdung dịch = 385,4 + 0,6.36,5 = 407,3 (g).

Số mol HCl với trong 50 gam dung dịch theo lí thuyết: (0,6. 50)/407,3 = 0,074 (mol).

Số mol HCl thực tế với trong 50 gam dung dịch được tính từ phương trình phản ứng (2) là: nHCl = nAgCl = 0,05 mol.

Hiệu suất phản ứng: H% = (0,05/0,074).100% = 67,56%.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *