Hóa học 11 Bài 10: Photpho – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 10

Hóa học 11 Bài 10: Photpho được THPT Lê Hồng Phong soạn kỳ vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 10

Tính chất vật lí

a. P trắng

– Dạng tinh thể do phân tử P4.

– Ko màu hoặc vàng nhạt giống như sáp.

– Dễ nóng chảy bay khá, tº = 44,1ºC.

– Rất độc, gây bỏng nặng lúc rơi vào da.

– Ko tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ: C6H6, ete…

– Oxi hoá chậm ⇒ phát sáng.

– Kém bền tự cháy trong ko khí ở điều kiện thường.

b. P đỏ

– Dạng Polime.

– Chất bột màu đỏ.

– Khó nóng chảy, khó bay khá, tºn/c = 250ºC.

– Ko độc.

– Ko tan trong bất kỳ dung môi nào.

– Ko độc.

– Ko oxi hoá chậm ⇒ ko phát sáng.

– Bền trong ko khí ở điều kiện thường, bền hơn P trắng.

– Lúc đun nóng ko với ko khí P đỏ ⇒ P trắng.

Vì P với những số oxi hoá: -3, 0, +3, +5. Với thể thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

Tính chất hóa học

– Độ âm điện P < N.

– Nhưng P hoạt động hóa học hơn N2 vì liên kết N ≡ N vững bền.

– P trắng hoạt động hơn P đỏ.

a. Tính oxi hoá: tác dụng với một số kim loại hoạt động, tạo ra photphua kim loại.

b. Tính khử: tác dụng với những phi kim hoạt động như oxi, halozen, lưu huỳnh … cũng như với những chất oxi hóa mạnh khác

– Tác dụng với oxi: Lúc đốt nóng, photpho cháy trong ko khí tạo ra những oxit của photpho:

Thiếu oxi:

Dư Oxi:

– Tác dụng với clo: Lúc cho clo đi qua P nóng chảy, sẽ thu được những hợp chất photpho clorua:

Thiếu clo:

Dư clo:

Tác dụng với hợp chất: P tiện dụng tác dụng với những hợp chất với tính oxi hóa mạnh như HNO3 đặc, KClO3, KNO3, K2Cr2O7, …

6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

Trạng thái tự nhiên

– P khá hoạt động về mặt hóa học nên ko gặp P ở dạng tự do trong tự nhiên.

– Phần to P tồn tại ở dạng muối của axit photphoric. Hai khoáng vật chính của photpho là apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2 và photphorit Ca3(PO4)2.

Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

– Sản xuất axit photphoric, sản xuất diêm.

– Ngoài ra được sử dụng vào mục đích quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói, ….

2. Điều chế

Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc khoảng 1200ºC trong lò điện:

Tương đối photpho thoát ra được ngưng tụ lúc làm lạnh, thu được photpho trắng ở dạng rắn.

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 10

Bài 1 (trang 49 SGK Hóa 11)

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí của P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và trái lại?

Lời giải:

– Những điểm khác nhau về tính chất vật lí:

P trắngP đỏ
– Với mạng tinh thể phân tử. Phân tử gồm 4 nguyên tử liên kết bằng lực tương tác yếu

– Chất rắn màu trắng, trong suốt (hoặc khá vàng), mềm

– Ko ta trong nước, ta trong một số dung dịch C6H6, CS2

– Rất độc

– Nhiệt độ nóng chảy thấp

– Bốc cháy trong ko khí ở nhiệt độ to hơn 40oC

– Với cấu trúc dạng polime, với lực liên kết cùng hoá trị tương đối to

– Chất bột màu đỏ

– Ko tan trong dung môi thông thường nào

– Ko độc

– Khó nóng chảy

– Bốc cháy trong ko khí ở nhiệt độ to hơn 250oC

– Sự chuyển đổi giữa P trắng và P đỏ:

Bài 2 (trang 49 SGK Hóa 11)

Lập phương trình hoá học của những phản ứng sau đây và cho biết trong những phản ứng này, P với tính khử hay tính oxi hoá?

a. P + O2 → P2O5

b. P + Cl→ PCl3

c. P + S → P2S3

d. P + S → P2S5

e. P + Mg → Mg3P2

f. P + KClO3 → P2O+ KCl

Lời giải:

 

Bài 3 (trang 49 SGK Hóa 11)

Thí nghiệm ở hình 2.13(SGK) chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giảng giải hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra?

Lời giải:

P đỏ được đặt trên thanh sắt sắp ngọn lửa hơn P trắng (to cao hơn). Hiện tượng: P trắng bốc cháy còn P đỏ thì ko. Chứng tỏ P trắng dễ phản ứng với oxi hơn P đỏ rất nhiều. Thực tế P trắng với thể bị oxi hoá trong ko khí ở nhiệt độ thường (hiện tượng phát quang quẻ hoá học), còn P đỏ thì bốc cháy lúc đun nóng ở nhiệt độ 250oC.

4P +5O2 → 2P2O5

Bài 4 (trang 50 SGK Hóa 11)

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho?

Lời giải:

– Ứng dụng:

+ P đỏ được sử dụng trong sản xuất diêm.

+ Điều chế axit photphoric, thuốc trừ sâu chứa photpho…

+ Sử dụng trong quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói…

+ Photpo còn là một nhân tố rất cần cho con người nhất là trí thông minh, thông minh, phát triển xương. Cần cho cây nhất là cấy ăn quả.

– Những ứng dụng đó xuất phát từ tính khử và tính oxi hoá của photpho.

Bài 5 (trang 50 SGK Hóa 11)

Đốt cháy hoàn toàn 6,Hai gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a. Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng dung dịch NaOH đã sử dụng?

c. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng?

Lời giải:

a. Phương trình phản ứng:

4P + 5O2 → 2P2O5    (1)

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O    (2)

b.

Theo pt: nNaOH = 4. nP2O5 = 4. 0,1 = 0,4 mol

Khối lượng NaOH = 0,4. 40 = 16 g

Khối lượng dung dịch NaOH =  = 50,0 g

c. Theo pt: nNa2HPO4 = 2.nP2O5 = 0,1. 2 = 0,Hai mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = khối lượng những chất tham gia phản ứng = mNaOH + mP2O5 = 50 + 0,1.142 = 64,2

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 10 với đáp án

Bài 1: trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được Hai muối PCl3 và PCl5 với tỉ lệ mol 1 : Hai hạ nhiệt độ trong bình về 0oC, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Trị giá của a là

A. 1,55.

B. 1,86.

C. 0,93.

D. 1,24.

Lời giải

Đáp án: C

P + Cl2 → PCl3 (x mol) + PCl5 (2x mol)

nCl2 dư = 0,035 mol

⇒ nCl2 p/ư = 6,5x = 0,065 mol

⇒ x = 0,01 mol

nP = 3x = 0,03 ⇒ a = 0,93 (gam)

Bài 2: Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3(PO4)2 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là

A. 310 gam.

B. 148 gam.

C. 155 gam.

D. 124 gam.

Lời giải

Đáp án: D

mCa3(PO4)2 = 77,5%. 1000 = 775 gam

Ca3(PO4)2 –C, SiO2, 1000oC→ 2P

310g               →               62gam

775 gam       –H = 80%→        775. (62/310). 80% = 124 gam

Bài 3: Đốt cháy một lượng photpho (với khối lượng to hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó với 7,Một gam Na2HPO4. Trị giá của m là

A. 13,1.

B. 12,6.

C. 8414,2.

D. 15,6.

Lời giải

Đáp án: A

nH3PO4 = nP = 0,08 mol

nNaOH = 0,15 < 3nH3PO4

⇒ tạo muối axit

Bảo toàn nhân tố Na ⇒ nNaH2PO4 = 0,05 mol

⇒ m = 7,1 + 120.0,05 = 13,1 (gam)

Bài 4: Magie photphua với công thức là:

A. Mg2P2O7

B. Mg2P3

C. Mg3P2

D. Mg3(PO4)2

Lời giải

Đáp án: C

Bài 5: Nhận định nào sau đây đúng:

A. Số oxi hóa cuả Photpho với thể tăng từ 0 tới +3 hoặc +5 nên photpho chỉ với tính khử

B. Photpho với thể giảm số oxi hóa từ 0 xuống -3 nên photpho chỉ với tính oxi hóa

C. Số oxi hóa của photpho với thể tăng từ 0 tới +3 hoặc +5, với thể giảm từ 0 tới -3 nên photpho thể hiện tính khử và tính oxi hóa

D. Photpho rất trơ về mặt hóa học nên ko thay đổi số oxi hóa trong phản những phản ứng hóa học

Lời giải

Đáp án: C

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 6,Hai gam photpho trong oxi dư. Cho sản phảm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32,0% tạo ra muối Na2HPO4. Gía trị của m là:

A. 25

B. 50

C. 75

D. 100

Lời giải

Đáp án: B

nP = 0,Hai mol

Bảo toàn P ta với: nP = nNa2PO4 = 0,Hai mol

Bảo toàn Na: nNaOH = 2nNa2HPO4 = 0,4 mol

Bài 7: Lúc cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

A. PCl3

B. PCl5

C. PCl2

D. PCl

Lời giải

Đáp án: B

Bài 8: Photpho với mấy dạng thù hình quan yếu nhất:

A. 3 dạng: photpho đỏ, photpho trắng và photpho vàng

B. Hai dạng: photpho đỏ và photpho trắng

C. Một dạng photpho đỏ

D. Một dạng photpho trắng

Lời giải

Đáp án: B

Bài 9: Trong những nhận định sau nhận định nào đúng:

A. Mặc dù độ âm điện của photpho nhỏ hơn nitơ nhưng photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ

B. Nitơ hoạt động hóa học yếu hơn photpho là do nitơ với độ âm điện kém hơn photpho

C. Ở nhiệt độ thường Nitơ và photpho đều trơ về mặt hóa học

D. Nito với độ âm điện nhỏ hơn photpho nên hoạt động hóa học mạnh hơn

Lời giải

Đáp án: A

Bài 10: Hai khoáng vật chính của photpho là:

A. Apatit và hematit

B. Pirit và photphorit

Apatit và photphorit

D. Manhetit và apatit

Lời giải

Đáp án: C

Bài 11: Tìm phương trình hóa học viết sai.

A. 2P + 3Ca → Ca3P2

B. 4P + 5O2(dư) → 2P2O5

C. PCl3+ 3H2O → H3PO3+ 3HCl

D. P2O3 + 3H2O → 2H3PO4

Lời giải

Đáp án: D

Bài 12: Cho photpho tác dụng với những chất sau : Ca, O2, Cl2, KClO3, HNO3 và H2SO4 đặc, nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số những chất trên ?

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 13: Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp những chất nào sau đây ?

A. quặng photphorit, đá xà vân và than cốc

B. quặng photphorit, cát và than cốc

C. diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh

D. cát trắng, đá vôi và sođa

Lời giải

Đáp án: B

Bài 14: Thành phần chính của quặng apatit là

A. CaP2O7

B. Ca(PO3)2

C. 3Ca(PO4)2.CaFe2

D. Ca3(PO4)2

Lời giải

Đáp án: C

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cấu hình electron nguyên tử của photpho là 1s22s22p63s23p6.

B.Photpho chỉ tồn tại ở Hai dạng thù hình photpho đỏ và photpho trắng.

C. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ

D. Ở nhiệt độ thường photpho hoạt động mạnh hơn nitơ.

Lời giải

Đáp án: B

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm với đáp án đầy đủ. Kỳ vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

Soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hoá học 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *