Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11
Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Video Bài 11 trang 160 SGK Hóa 11 - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Lúc tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren sở hữu phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Lời giải:

nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

Theo định luật bảo toàn khố lượng: mA = msriren = 52,00 (kg) = 52.103 (g)

Theo đề bài: 5,Hai g A tác dụng vừa đủ với 0,009 mol Br2

52.103g A tác dụng vừa đủ với 90 mol Br2

Theo (3): nstiren = nBr2 = 90(mol)

mstiren = 90.104 = 9360(g) = 9,36(kg)

Khối lượng stiren đã tham gia trùng hợp = mA - mstiren = 52 - 9,36 = 42,64 (kg)

c. Hệ số trùng hợp là:

Những bài giải bài tập Hóa 11 Bài 35 khác:

 • Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với công thức phân tử C8H10 sở hữu bao nhiêu đồng phân ...

 • Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11): Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: ...

 • Bài 3 (trang 159 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong ...

 • Bài 4 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt những chất: ...

 • Bài 5 (trang 160 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X là chất lỏng sở hữu tỉ khối khá so với ko khí bằng 3,17 ...

 • Bài 6 (trang 160 SGK Hóa 11): Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:...

 • Bài 7 (trang 160 SGK Hóa 11): Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc sở hữu xúc tác ...

 • Bài 8 (trang 160 SGK Hóa 11): So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với striren, ...

 • Bài 9 (trang 160 SGK Hóa 11): Tiêu dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học của stiren với: ...

 • Bài 10 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: ...

 • Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Lúc tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren...

 • Bài 12 (trang 161 SGK Hóa 11): Trình bày cách thuần tuý để thu được naphtalen tinh khiết từ ...

 • Bài 13 (trang 161 SGK Hóa 11): Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ: ...

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *