Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 118 119 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 34: Bài tập tành 6, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 118 119 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … mang trong SGK để giúp những em học trò học tốt môn hóa học lớp 8.


I – Tri thức cần nhớ

1. Khí Hiđro mang tính khử, ở nhiệt độ thích hợp Hiđro ko những kết hợp được với đơn chất oxi mà còn mang thể kết hợp với yếu tố oxi trong một số oxit kim loại. Những phản ứng này đều tỏa nhiệt.

2. Khí Hiđro mang nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong những chất khí), tính khử và lúc cháy tỏa nhiều nhiệt.

3. Với thể điều chế khí Hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch axit clohiđric HCl hoặc dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng tác dụng với kim loại như Zn, Fe, Al. Với thể thu khí Hiđro vào bình bằng hai cách: đẩy ko khí và đẩy nước (mồm bình úp xuống dưới)

4. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một yếu tố trong hợp chất.

5. Quá trình tách nguyên tử Oxi khỏi hợp chất là sự khử. Chất chiếm oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

6. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

7. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 118 119 sgk Hóa học 8. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


II – Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời những thắc mắc, giải những bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài Một Hai 3 4 5 6 trang 118 119 sgk Hóa học 8 cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập những bạn xem dưới đây:


1. Giải bài Một trang 118 sgk Hóa học 8

Viết phương trình hóa học trình diễn phản ứng của hiđro với những chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giảng giải và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Bài giải:

– Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 (xrightarrow[]{t^{o}cao}) 2H2O (1)

4H2 + Fe3O4 (xrightarrow[]{t^{o}cao}) 4H2O + 3Fe (2)

3H2 + Fe2O3 (xrightarrow[]{t^{o}cao}) 4H2O + 3Fe (3)

H2 + PbO (xrightarrow[]{t^{o}cao}) H2O + Pb (4)

– Phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp vì từ hai chất ban sơ sinh ra duy nhất Một chất mới.

   Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế vì nguyên tử H đã thế chỗ nguyên tử O trong hợp chất.

⇒ Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì đều mang đồng thời cả sự khử và sự oxi hóa.


2. Giải bài Hai trang 118 sgk Hóa học 8

Với 3 lọ đựng riêng biệt những chất khí sau: oxi, ko khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào mang thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?

Trả lời:

Tiêu dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:

– Lọ cho que đóm sang bùng lên: lọ chứa oxi.

– Lọ ko làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa ko khí.

– Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và mang tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hiđro (hoặc lọ còn lại chứa hiđro).


3. Giải bài 3 trang 119 sgk Hóa học 8

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và những dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong những chất sau:

A. Với thể tiêu dùng những hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

B. Với thể tiêu dùng những hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu ko khí.

C. Với thể tiêu dùng những hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

D. Với thể tiêu dùng để diều chế hiđro nhưng ko thu được khí hiđro.

Trả lời:

Ta thấy thí nghiệm thu khí bằng để ống thử thẳng đứng và úp ống thử xuống ⇒ khí thu phải mang tỉ khối nhẹ hơn ko khí ⇒ khí đó là khí hidro.

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

⇒ Đáp án C.


4. Giải bài 4 trang 119 sgk Hóa học 8

a) Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

– Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3) (1)

– Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3) (2)

– Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2 (3)

– Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4) (4)

– Chì (II) oxit + hiđro (xrightarrow[]{t^{o}}) Chì (Pb) + H2O (5)

b) Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

Bài giải:

a) Phương trình phản ứng:

CO2 + H2O → H2CO3 (1) (kém bền)

SO2 + H2O → H2SO3 (2) (kém bền)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2O (3)

P2O5 + H2O → 2H3PO4 (4)

PbO + H2 (xrightarrow[]{t^{o}}) Pb + H2O (5)

b) Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng kết hợp.

    Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế.

    Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.


5. Giải bài 5* trang 119 sgk Hóa học 8

a) Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, và sắt (III) oxit ở nhiệt đô thích hợp?

b) Trong những phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó mang 2,80 gam sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần tiêu dùng để khử đồng (II) oxi và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

Bài giải:

a) Phương trình phản ứng:

CuO + H2 (xrightarrow[]{t^{o}cao}) Cu + H2O (1)

1mol    1mol     1mol    1mol

Fe2O3 + 3H2 (xrightarrow[]{t^{o}cao}) 3H2O + 2Fe (2)

1mol    3mol     3mol    2mol

b) Chất khử là H2 vì chiếm oxi của chất khác;

    Chất oxi hóa: CuO, Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.

c) Số mol đồng thu được là:

nCu = (dfrac{6-2,8}{64}) = 0,05 (mol)

Số mol sắt là:

nFe = (dfrac{2,8}{56}) = 0,05 (mol)

Thể tích khí hi đro cần tiêu dùng để khử CuO theo phương trình phản ứng (1) là:

nH2 = nCu = 0,05 mol

⇒ VH2 = 22,4.0,05 = 1,12 lít.

Khí H2 cần tiêu dùng để khử Fe2O3 theo phương trình phản ứng (2) là:

nH2 = (dfrac{3}{2})nFe = (dfrac{3}{2}).0,05 = 0,075 mol

⇒ VH2 = 22,4.0,075 = 1,68 (lít)


6. Giải bài 6* trang 119 sgk Hóa học 8

Cho những kim loại kẽm nhôm, sắt tuần tự tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a) Viết những phương trình phản ứng.

b) Cho cùng một khối lượng những kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Bài giải:

a) Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑ (3)

b) Giả sử khối lượng mỗi kim loại lấy phản ứng là a (gam)

Vậy số mol của Zn, Al và Fe tuần tự là:

({n_{Zn}} = dfrac{a}{{65}};{n_{Al}} = dfrac{a}{{27}};{n_{Fe}} = dfrac{a}{{56}},,,,(mol))

Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)

(dfrac{a}{{65}}) (dfrac{a}{{65}}) (mol)

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)

(dfrac{a}{{27}}) (dfrac{a}{{18}}) (mol)

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑ (3)

(dfrac{a}{{56}}) (dfrac{a}{{56}}) (mol)

⇒ vậy cùng một lượng kim loại tác dụng với lượng axit dư thì kim loại nhôm sẽ cho nhiều khí hiđro hơn như sau:

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro (ví dụ là 22,4 lít) thì khối lượng kim loại cần nhỏ nhất là nhôm ((dfrac{54}{3}) = 18g), tiếp theo là sắt (56g) và cuối cùng là kẽm (65g).


Câu trước:

 • Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 117 sgk Hóa học 8

Câu tiếp theo:

 • Hướng dẫn Trả lời thắc mắc trang 120 sgk Hóa học 8

 • Giải những bài tập Hóa học lớp 8 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 8
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 8
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 8
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 8
 • Để học tốt môn GDCD lớp 8

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 118 119 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *