Hóa học 11 Bài 32: Ankin – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 32

Hóa học 11 Bài 32: Ankin được THPT Lê Hồng Phong soạn kỳ vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11 Bài 32

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Đồng đẳng, cấu tạo

– Công thức chung: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Công thức thuần tuý nhất là axetilen (CH≡CH).

– Trong phân tử sở hữu Một liên kết ba: gồm Một liên kết σ và Hai liên kết π. Nguyên tử cacbon ở liên kết ba tham gia Hai liên kết σ nhờ Hai obitan lai hóa sp, còn Hai liên kết π nhờ Hai obitan p ko lai hóa.

– Đặc thù phân tử CH≡CH sở hữu cấu trúc đường thẳng.

– Trong phân tử C2H2 sở hữu Hai liên kết π làm độ dài liên kết C≡C giảm so với liên kết C=C và C-C. Những nguyên tử cacbon ko thể quay tự do quanh liên kết 3.

2. Danh pháp, đồng phân

a. Danh pháp

– Tên gọi gồm: tên mạch cacbon sở hữu đuôi in

C2H2: Etin

C3H4: Propin

C4H6: Buten

C5H8: Pentin

C6H10: Hexin

C7H16: Hepten

C8H14: Octin

C9H16: Nonin

C10H22: Đecen

– Mạch chính là mạch cacbon sở hữu nối ba với số thứ tự của cacbon ở nối ba nhỏ nhất.

– Ví dụ:

b. Đồng phân

– Hiện tượng đồng phân do: Mạch cacbon khác nhau, vị trí nối ba khác nhau. Ngoài ra còn sở hữu đồng phân dạng: ankadien và hiđrocacbon vòng.

– Từ C4 trở đi mới sở hữu đồng phân.

Ví dụ: C5H8 sở hữu 3 đồng phân.

CH≡C–CH2–CH2–CH3; CH3–C≡C–CH2–CH3

CH≡C–CH(CH3)–CH3

II. Tính chất vật lý

– Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi tăng dần lúc tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử: 3 chất đầu là khí, những chất sở hữu n từ 5 → 16 là chất lỏng, lúc n ≥ 17 là chất rắn.

– Đều ít tan trong nước, tan được trong một số dung môi hữu cơ (rượu, ete, …).

III. Tính chất hóa học

Cần lưu ý chất xúc tác trong mỗi phản ứng vì mỗi điều kiện sở hữu thể cho Một chất sản phẩm khác nhau.

1. Phản ứng cùng

– Phản ứng cùng hiđrô

– Phản ứng cùng brom, clo

– Phản ứng cùng HX (X là OH; Cl; Br; CH3COO, …)

+ Phản ứng cùng của ankin với HX cũng tuân theo quy tắc Maccopnhicop.

– Phản ứng đimehoá, trimehoá

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

* Phản ứng của ank-1-in

CH≡CH + AgNO3 + NH3 → CAg≡CAg↓ (Bạc Axetilen) + 2NH4NO3

Nhận xét: Phản ứng này sử dụng để phân biệt ank-1-in với anken và ankan.

3. Phản ứng oxi hoá

– Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

– Phản ứng oxi hoá ko hoàn toàn: tương tự anken và ankađien, ankin cũng sở hữu khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4.

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

a. Điều chế axetilen

– Tổng hợp trực tiếp:

– Từ metan:

– Từ canxi cacbua:

– Tách H2 từ etan:

b. Điều chế những ankin khác

– Tách HX khỏi dẫn xuất đihalogen

CH2Br-CH2Br + 2KOH → CH≡CH + 2KBr + 2H2O

– Phản ứng giữa axetilua với dẫn xuất halogen:

CH3I + AgC ≡ CAg + CH3I → CH3 – C ≡ C – CH3 + 2AgI

2. Ứng dụng

– Axetilen sử dụng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và cắt kim loại do axetilen cháy tạo ra ngọn lửa ở khoảng 3000oC.

– Axetien và những akin khác còn được sử dụng làm vật liệu để tổng hợp những hóa chất khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinyl axetilen, …

Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 32

Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 11)

a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên những ankin sở hữu công thức C4H6 và C5H8.

b. Viết công thức cấu tạo của những ankin sở hữu tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Lời giải:

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11)

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và những chất sau:

a. hidro sở hữu xúc tác Pd/PbCO3

b. dung dịch brom (dư)

c. dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d. hidro clorua sở hữu xúc tác HgCl2

Lời giải:

a. CH ≡ C – CH3 + H2 –Pb/PbCO3, to→ CH2 = CH – CH3

b. CH ≡ C – CH3 + 2Br2 → CHBr2 – CBr2 – CH3 dd(dư)

c. CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 + NH4NO3

d. CH ≡ C – CH3 + HCl –HgCl2→ CH2 = CCl – CH3

Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 11)

Trình bày phương pháp hóa học:

a. Phân biệt axetilen với etilen

b. Phân biệt ba bình ko dán nhãn chứa mỗi khí ko màu sau: metan, etilen, axetilen

Lời giải:

a. Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, chất nào tạo kết tủa thì đó là axetilen, chất nào ko tạo kết tủa thìa là etilen.

Phương trình phản ứng:

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b. Lấy từ 3 bình những mẫu nhỏ để phân biệt.

– Tuần tự dẫn những mẫu khí qua dung dịch AgNO3/NH3, mẫu nào làm dung dịch xuất hiện kết tủa thì đó là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– Tuần tự dẫn Hai mẫu khí còn lại qua dung dịch brom, mẫu khí nào làm nhạt thuốc nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 11)

Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều sở hữu khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Sở hữu Hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Sở hữu ba chất sở hữu khả năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Ko sở hữu chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Lời giải:

– Đáp án C

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2→CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 11)

Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và sở hữu m gam kết tủa. Những thể tích khí đo ở đktc

a. Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b. Tính m

Lời giải:

a. Lúc dẫn hỗn hợp A đi qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tác dụng hết với AgNO3/NH3, etilen ko tác dụng.

Vậy 0,840 lít khí thoát ra là etilen.

b. Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (l)

nC3H4 =  = 0,1125(mol)

⇒ m = 0,1125. 147 = 16,5375 (g)

Bài 6 (trang 145 SGK Hóa 11)

Trong số những ankin sở hữu công thức phân tử C5H8 sở hữu mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. Một chất

B. Hai chất

C. 3 chất

D. 4 chất

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 + NH4NO3

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 32 sở hữu đáp án

Bài 1: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và sở hữu 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích những khí đo (đktc)). Trị giá của m là

A.12,0

B. 24,0

C.13,2

D. 36,0

Lời giải

Đáp án: B

nC2H2 = (3,36 – 1,12) / 22,4 = 0,Một mol

⇒ nC2Ag2 = 0,Một mol ⇒ m = 0,1 . 240 = 24 gam

Bài 2: Cho 3,36 lít Hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A.C4H4

B. C2H2

C. C4H6

D. C3H4

Lời giải

Đáp án: B

CxHy + nAgNO3 + nNH3 → CxHy-nAgn + nNH4NO3

n ↓ = nX = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) ⇒ M ↓ = 36/0,15 = 240

MX = M ↓ – 107n ⇒ n = 2; MX = 26 (C2H2)

Bài 3: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Trị giá của a là

A.0,46

B. 0,22

C.0,34

D. 0,32

Lời giải

Đáp án: B

nC3H3Ag = 0,12mol ⇒ npropin = 0,12 mol

X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2 ⇒ netilen + 2npropin = 0,34

⇒ netilen = 0,Một mol

⇒ a = 0,1 + 0,12 = 0,22 mol

Bài 4: Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, những hoá chất cần sử dụng là:

A. nước vôi trong và dd HCl

B. AgNO3trong NH3và dd KOH

C. dd Br2và dd KOH

D. AgNO3trong NH3và dd HCl

Lời giải

Đáp án: D

Bài 5: Hiđro hoá hoàn toàn ankin X (xt Pd, PbCO3) thu được anken Y sở hữu CTPT là C5H10. Vậy Y ko thể là anken nào sau đây?

A. 2-metylbut-1-en

B. 3-metylbut-1-en

C. pent-1-en

D. pent-2-en

Lời giải

Đáp án: A

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm Hai ankin sở hữu tỷ lệ mol 1 : Một thì thu được 15,68 lít CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Vậy công thức phân tử của Hai ankin là:

A. C4H6và C5H8

B. C2H2 và C3H4

C. C3H4và C5H8

D. C3H4 và C4H6

Lời giải

Đáp án: D

nankin = nCO2 – nH2O = 0,7 – 0,5 = 0,Hai mol

Gọi Hai ankin là: CnH2n-2 (0,Một mol) và CmH2m-2 (0,Một mol)

nCO2 = 0,1n + 0,1m = 0,7

⇒ n = 2; m = 5 hoặc n = 3, m = 4

Bài 7: Nhiệt phân metan ở 1500oC trong thời kì rất ngắn, toàn bộ khí sau phản ứng cho qua dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thì thu được 24,0 gam kết tủa. Khí thoát ra được đốt cháy hoàn toàn thì thu được 9,0 gam H2O. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân?

A. 33,33%

B. 60%

C. 66,67%

D. 40%

Lời giải

Đáp án: C

2CH4 –1500oC C2H2 + 3H2

nC2Ag2 = nC2H2 = 0,1mol

⇒ nCH4 pư = 0,Hai mol; nH2 = 0,3 mol

nH2O = nH2 + 2nCH4 dư ⇒ nCH4 dư = 0,Một mol ⇒ nCH4 ban sơ = 0,3 mol

H% = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Bài 8: Cho những chất sau:

axetilen (1); propin (2);

but-1-in (3); but-2-in (4);

but-1-en-3-in (5); buta-1,3-điin (6).

Hãy cho biết sở hữu bao nhiêu chất lúc cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Lời giải

Đáp án: B

Những chất tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa 1, 2, 3, 5, 6.

Bài 9: Cho sơ đồ phản ứng sau:

CaCO3 –H = 100%→ CaO –H = 80%→ CaC2 –H = 100%→ C2H2.

Từ 100 gam CaCO3, hãy cho biết cuối quá trình phản ứng thu được bao nhiêu lít C2H2.

A. 35,84 lít

B. 17,92 lít

C. 22,4 lít

D. 20,16 lít

Lời giải

Đáp án: B

H% chung = 100%. 80%. 100% = 80%

CaCO3 –H = 80%→ C2H2

100g           →           26g

100g       –H = 80%→        100. 26/100. 80% = 20,8g

⇒ V = 20,8 : 26 .22,4 = 17,92 lít

Bài 10: Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần sử dụng để đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?

A. 8,96 lít

B. 5,6 lít

C. 2,8 lít

D. 8,4 lít

Lời giải

Đáp án: D

X qua Br2 dư thể tích giảm đi Một nửa ⇒ nankan = nanken

⇒ nCO2 = nH2O = x mol

mC + mH = 12x + 2x = 3,5 ⇒ x = 0,25 mol

⇒ nO2 = nCO2 + 1/2. nH2O = 0,375 mol ⇒ VO2 = 8,4 lít

Bài 11: Chất X sở hữu công thức: CH3 – CH(CH3) – C CH. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-2-en

B. 3-metylbut-1-in

C. 3-metylbut-1-en

D. 2-metylbut-3-in

Lời giải

Đáp án: B

Bài 12: Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen;buta-1,2- đien tuần tự là

A. 3; 5; 9

B. 5; 3; 9

C. 4; 2; 6

D. 4; 3; 6

Lời giải

Đáp án: B

Bài 13: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3– CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3– C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Lời giải

Đáp án: D

Bài 14: Sở hữu bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A.3

B. 2

C. 4

D. 1

Lời giải

Đáp án: B

Bài 15: 4 gam một ankin X sở hữu thể làm mất tối đa 200m, dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

A.C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

Lời giải

Đáp án: C

nBr2 = 1.0,2 = 0,Hai mol

2nX = nBr2 ⇒ nX = 0,1

⇒ MX = 40 (C3H4)

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 11 Bài 32: Ankin do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm sở hữu đáp án đầy đủ. Kỳ vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Ankin. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

Soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hoá học 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *