Bài 1,2,3,4,5 trang 36 hóa 9: Một số muối quan trọng

[Bài 10 Hóa 9] Hướng dẫn Giải bài tập bài 1,2,3,4,5 trang 36 SGK hóa 9: Một số muối quan yếu – Chương 1.

Một số muối quan yếu

I. MUỐI NATRI CLORUA NaCl

1. Trạng thái tự nhiên

Natri clorua mang trong nước biển. Cho nước biển bay khá, ta được chất rắn là hỗn hợp của nhiều muối, thành phần chính là NaCl (trong 1m3 nước biển mang hòa tan chừng 27kg NaCl, 5kg MgCl, 1kg CaSO4 và một khối lượng nhỏ những muối khác).

Ngoài ra, trong long đất cũng chứa một khối lượng muối natri clorua kết tinh gọi là muối mỏ.

Những mỏ muối mang nguồn gốc từ những hồ nước mặn đã cạn đi từ hàng triệu năm.

2. Cách khai thác

* Ở những nơi mang biển hoặc hồ nước mặn, người ta khai thác NaCl từ nước mặn trên. Cho nước mặn bay khá từ từ, thu được muối kết tinh.

* Ở những nơi mang mỏ muối, người ta đào hầm hoặc giếng sâu tới mỏ muối để lấy muối lên.

Muối mỏ sau lúc khai thác, được nghiền nhỏ và tinh luyện để mang muối sạch.

3. Ứng dụng

Muối NaCl mang rất nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất, nó được tiêu dùng để:

– Làm gia vị và bảo quản thực phẩm. Muối iot là muối ăn NaCl mang trộn them một ít KIO3 + KI

– Làm vật liệu để sản xuất: Na, NaOH, H2, Cl2, Na2CO3, nước gia – ven NaClO,…

II. KALI NITRAT KNO3 (ĐỌC THÊM)

1. Tính chất: KNO3 là chất rắn, tan nhiều trong nước, lúc tan thu nhiệt,

KNO3 bị nhiệt phân: 2KNO3  →t 2KNO2 + O2

2. Ứng dụng: KNO3 ngừng chế tọ thuốc nổ, làm phân bón, bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.

Giải bài tập trong sách giáo khoa Hóa lớp 9 trang 36 bài 10

Bài 1: Sở hữu những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

a) Ko được phép mang trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

b) Ko độc nhưng cũng ko nên mang trong nước ăn vì vị mặn của nó?

c) Ko tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Đáp án: a) Pb(NO3)2

b) NaCl

c) CaCO3

d) CaSO4


Bài 2: Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được mang NaCl. Hãy cho biết hai dung dịch chất ban sơ mang thể là những chất nào. Minh họa bằng những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: Từ dung dịch ban sơ, phản ứng mang sinh ra muối NaCl, suy ra một dung dịch phải là dung dịch của hợp chất mang chứa Na, dung dịch còn lại là dung dịch của hợp chất mang chứa Cl; Mặt khác, vì NaCl tan nên sản phẩm còn lại phảo là hợp chất ko tan, chất khí hay H2O, ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2


Bài 3: a) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (mang màng ngăn).

b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên mang nhiều ứng dụng quan yếu:

-Khí clo tiêu dùng để: 1)…, 2)…, 3)…

-Khí hidro tiêu dùng để:1)…, 2)…, 3)…

-Natri hiđroxit tiêu dùng để: 1)…, 2)…, 3)…

Điền những ứng dụng sau đây vào những chỗ để trống ở trên cho thích hợp:

Tẩy trắng vải, giấy; nấu xà phòng; sản xuất axit clohi đric; chế tạo hóa chất trừ sâu, diệt cỏ dại; hàn cắt kim loại; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn; nhiên liệu cho động cơ tên lửa; bơm khí cầu, bong thám ko; sản xuất nhôm, sản xuất chất dẻo PVC; chế biến dầu mỏ.

Giải bài 3: a) Phương trình điện phân dung dịch NaCl (mang màng ngăn):

2NaCl + 2H2O   → Điện phân mang màng ngăn   2NaOH + H2↑ + Cl2

b)

– Khí clo tiêu dùng để: 1) Tẩy trắng vải, giấy; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn; 2) sản xuất axit HCl; 3) sản xuất chất dẻo PVC, chất trừ sâu, diệt cỏ dại.

– Khí hidro tiêu dùng để: 1) hàn cắt kim loại; 2) làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa; 3) bơm khí cầu, bóng thám ko.

– Natri hiđroxit tiêu dùng để: 1) nấu xà phòng; 2) sản xuất nhôm; 3) chế biến dầu mỏ


Bài 4 trang 36 Hóa 9: Dung dịch NaOH mang thể tiêu dùng để phân biệt Hai muối mang trong mỗi cặp chất sau được ko? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu ko thì ghi dấu (o) vào những ô vuông).

a) Dung dịch K2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3.

b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4.

c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2.

Viết những phương trình hóa học, nếu mang.

Giải bài 4:

a) Được (nhận diện qua màu những chất kết tủa)

b) Được (chỉ mang CuSO4 tạo ra kết tủa)

c) Ko (Cả Hai chất đều ko tác dụng với dung dịch NaOH)

Những phương trình hóa học:

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

(Những dung dịch K2SO4, Na2SO4, NaCl, BaCl2 đều ko phản ứng với dung dịch NaOH).


Bài 5 trang 36 Chương Một Hóa 9

Trong phòng thí nghiệm mang thể tiêu dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.

a) Viết những phương trình hóa học đối xới mỗi chất.

b) Nếu tiêu dùng 0,Một mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được mang khác nhau hay ko? Hãy tính thể tích khí oxi thu được.

c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần tiêu dùng.

Những thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải bài 5:

a) Những phương trình phản ứng

2KNO3 →t0 2KNO2 + O2↑         (1)

2KClO3 →t0 2KCl + 3O2↑           (2)

b) Theo (1) và (2), thấy số mol hai muối tham gia phản ứng như nhau nhưng số mol oxi tạo thành khác nhau và do đó thể tích khí oxi thu được là khác nhau.

Theo (1): nO2 =1/2 nKNO3 = 0,1/2= 0,05 mol; VO2 = 0,05×22,4 = 1,12 lít

Theo (2): nO2 =3/2 nKClO3 = 3.0,1/2= 0,15 mol; VO2 = 0,15×22,4 = 3,36 lít

c) Để thu được 1,12 lít khí (0,05 mol) O2, thì:

Theo (1): nKNO3 = 2nO2 =  = 0,Một mol; mKNO3 = 0,1×101 = 10,Một g

Theo (2): nKClO3 = 2/3 nO2 = 2/3 x0,05  mol; VKClO3 = 2/3×0,05×122,5 = 4,086 g.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *