Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 29: Anken có đáp án
Với bài tập & nghi vấn trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 29: Anken với đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ những mức độ nhận mặt, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học trò ôn trắc nghiệm Hóa học 11.

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 29: Anken với đáp án

Bài 1: Hiđrocacbon nào sau đây lúc phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2- đibromtoluen?

A. But -1-en    B. butan   C. But -2-en   D. 2-metylpropen

Bài 2:.8. Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en   B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-2-en   D. 2-etylpent-2-en

Bài 3: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (đktc). Trị giá tối thiểu của V là

A.2,240   B. 2,688   C. 4,480   D. 1,344

Bài 4: Trùng hợp m tấn etilen thu được Một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Trị giá của m là

A.1,25    B. 0,80    C. 1,80    D. 2,00

Bài 5: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,Một mol chất Y,sản phẩm lúc hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

A.30 gam    B. 10gam   C. 40 gam    D. 20 gam

Bài 6: Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và ko với khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

A.50,00%   B. 66,67%   C. 57,14%   D. 28,57%

Bài 7:13. Đốt cháy hoàn toàn 0,Hai mol hồn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken với trong X là

A.40%   B. 50%    C. 25%   D. 75%

Bài 8: Một hiđrocacbon X cùng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : Một tạo sản phẩm với thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8   B. C3H6   C. C3H8    D. C2H4

Bài 9: Cho Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : Một thì được chất hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Lúc X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en   B.etilen    C. but-2-en.    D. propilen

Bài 10: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 với tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y với khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A.20%   B. 25%    C. 50%   D. 40%

Bài 11: Chất X với công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en   B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en   D. 2-metylbut-3-in

Bài 12: Chất nào sau đây với đồng phân hình học?

A. but-1-en   B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan   D. 2-clopropen

Bài 13: Chất nào sau đây với đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3   B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3   D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Bài 14: Ứng với công thức phân tử C4H8 với bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A.2    B. 4    C. 3    D. 5

Bài 15: Ứng với công thức phân tử C4H10 với bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A.4    B. 5    C. 6    D. 3

Bài 16: Số liên kết σ với trong một phân tử But -1-en là

A.13    B. 10    C.12    D. 11

 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 30: Ankađien với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 31 Tập tành: Anken và Ankađien với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 32: Ankin với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 33 Tập tành: Ankin với đáp án hay nhất
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 34: Bài thực hiện 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tính chất của Anken: tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng chi tiết nhất từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập hóa lớp 11 bài anken.Lý thuyết Anken

Bài giảng: Bài 29 : Anken - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Thầy giáo VietJack)

I. Đồng đẳng, cấu tạo

    - Công thức chung: CnH2n (n ≥ 2).

    - Tên gọi chung là anken hay olefin.

    - Công thức đơn thuần nhất là etilen (CH2=CH2).

    - Mạch cacbon hở, với thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh.

    - Trong phân tử với Một liên kết đôi: gồm Một liên kết σ và Một liên kết π. Nguyên tử cacbon ở liên kết đôi tham gia 3 liên kết σ nhờ obitan lai hóa sp2, còn liên kết π nhờ obitan p ko lai hóa.

    - Đặc trưng phân tử CH2=CH2 với cấu trúc phẳng.

    - Do với liên kết pi nên khoảng cách giữa hai nguyên tử C=C ngắn lại và nguyên tử cacbon này ko thể quay quanh liên kết đôi vì lúc quay tương tự liên kết π bị phá vỡ.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Danh pháp

    * Tên thông thường: Tên ankan – an + ilen

    Ví dụ: CH2=CH2: etilen; CH2=CH–CH3: Propilen

    * Tên thay thế: gọi tên theo cách sau:

    - Chọn mạch chính là mạch C dài nhất với chứa liên kết đôi.

    - Đánh số C mạch chính từ phía sắp liên kết đôi hơn.

    Gọi tên: vị trí nhánh – tên nhánh – tên C mạch chính – vị trí liên kết đôi – en.

       CH2=CH-CH2-CH3: But–1–en.

       CH3-CH=CH-CH3: But–2–en.

2. Đồng phân

    a. Đồng phân cấu tạo

    - Đồng phân vị trí liên kết đôi:

       CH2=CH-CH2-CH3

       CH3-CH=CH-CH3

    - Đồng phân mạch cacbon:

    b. Đồng phân hình học

    Ví dụ: But-2-en

III. Tính chất vật lý

1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng

    - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi tăng dần lúc tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử: 4 chất đầu là chất khí, những chất với n từ 5 → 18 là chất lỏng, lúc n≥19 là chất rắn.

    - Những anken đều nhẹ hơn nước.

    - Khối lượng riêng của anken ko khác nhiều so với ankan và xicloankan với cùng số nguyên tử C.

2. Tính tan và màu sắc

    - Đều ít tan trong nước, tan được trong một số dung môi nhưng dễ tan trong những dung môi hữu cơ (rượu, ete, …).

    - Những anken ko màu.

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cùng hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

2. Phản ứng cùng halogen (Phản ứng halogen hoá)

CH2=CH2 + Br2 → Br–CH2–CH2–Br

    - Anken làm mất màu của dung dịch brom → Phản ứng này sử dụng để nhận mặt anken.

3. Phản ứng cùng nước và axit

    - Cùng axit HX.

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl

    - Đối với những anken khác, nguyên tử halogen (trong HX) mang điện âm, ưu tiên đính vào nguyên tử C bậc cao (theo quy tắc Maccopnhicop).

    * Quy tắc Maccopnhicop: Trong phản ứng cùng HX (axit hoặc nước) vào liên kết C=C của anken, H (phần mang điện tích dương) cùng vào C mang nhiều H hơn, X- (hay phần mang điện tích âm) cùng vào C mang ít H hơn.

    - Cùng nước:

4. Phản ứng trùng hợp

    - Phản ứng trùng hợp là quá trình cùng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử to gọi là polime.

    - Số lượng mắt xích trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp, kí hiệu n.

5. Phản ứng oxi hoá

    - Oxi hoá hoàn toàn:

    Nhận xét: Đốt anken thu nCO2 = nH2O

    - Oxi hoá ko hoàn toàn:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO–CH2–CH2–OH + 2MnO2↓ + 2KOH

    Anken làm mất màu dd KMnO4 → Sử dụng để nhận mặt anken.

V. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

    Trong phòng thí nghiệm:

    Trong công nghiệp:

2. Ứng dụng

    a. Tổng hợp polime

    - Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được những polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước, ... sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

    - Chuyển hoá etilen thành những monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật.

    Ví dụ:

    b. Tổng hợp những hoá chất khác

    Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic, ...

 • Lý thuyết Ankadien
 • Lý thuyết Ankin
 • Tóm tắt Lý thuyết về hiđrocacbon ko no
 • Lý thuyết Khái niệm về tecpen
 • Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 3: Phản ứng cùng của Anken, Ankađien, Ankin

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *