Tính chất của Anken: tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng chi tiết nhất




Lý thuyết Anken

Bài giảng: Bài 29 : Anken - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Thầy giáo VietJack)

I. Đồng đẳng, cấu tạo

    - Công thức chung: CnH2n (n ≥ 2).

    - Tên gọi chung là anken hay olefin.

    - Công thức đơn thuần nhất là etilen (CH2=CH2).

    - Mạch cacbon hở, mang thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh.

    - Trong phân tử mang Một liên kết đôi: gồm Một liên kết σ và Một liên kết π. Nguyên tử cacbon ở liên kết đôi tham gia 3 liên kết σ nhờ obitan lai hóa sp2, còn liên kết π nhờ obitan p ko lai hóa.

    - Đặc trưng phân tử CH2=CH2 mang cấu trúc phẳng.

    - Do mang liên kết pi nên khoảng cách giữa hai nguyên tử C=C ngắn lại và nguyên tử cacbon này ko thể quay quanh liên kết đôi vì lúc quay tương tự liên kết π bị phá vỡ.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Danh pháp

    * Tên thông thường: Tên ankan – an + ilen

    Ví dụ: CH2=CH2: etilen; CH2=CH–CH3: Propilen

    * Tên thay thế: gọi tên theo cách sau:

    - Chọn mạch chính là mạch C dài nhất mang chứa liên kết đôi.

    - Đánh số C mạch chính từ phía sắp liên kết đôi hơn.

    Gọi tên: vị trí nhánh – tên nhánh – tên C mạch chính – vị trí liên kết đôi – en.

       CH2=CH-CH2-CH3: But–1–en.

       CH3-CH=CH-CH3: But–2–en.

2. Đồng phân

    a. Đồng phân cấu tạo

    - Đồng phân vị trí liên kết đôi:

       CH2=CH-CH2-CH3

       CH3-CH=CH-CH3

    - Đồng phân mạch cacbon:

    b. Đồng phân hình học

    Ví dụ: But-2-en

III. Tính chất vật lý

1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng

    - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi tăng dần lúc tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử: 4 chất đầu là chất khí, những chất mang n từ 5 → 18 là chất lỏng, lúc n≥19 là chất rắn.

    - Những anken đều nhẹ hơn nước.

    - Khối lượng riêng của anken ko khác nhiều so với ankan và xicloankan mang cùng số nguyên tử C.

2. Tính tan và màu sắc

    - Đều ít tan trong nước, tan được trong một số dung môi nhưng dễ tan trong những dung môi hữu cơ (rượu, ete, …).

    - Những anken ko màu.

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cùng hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

2. Phản ứng cùng halogen (Phản ứng halogen hoá)

CH2=CH2 + Br2 → Br–CH2–CH2–Br

    - Anken làm mất màu của dung dịch brom → Phản ứng này sử dụng để nhận mặt anken.

3. Phản ứng cùng nước và axit

    - Cùng axit HX.

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl

    - Đối với những anken khác, nguyên tử halogen (trong HX) mang điện âm, ưu tiên đính vào nguyên tử C bậc cao (theo quy tắc Maccopnhicop).

    * Quy tắc Maccopnhicop: Trong phản ứng cùng HX (axit hoặc nước) vào liên kết C=C của anken, H (phần mang điện tích dương) cùng vào C mang nhiều H hơn, X- (hay phần mang điện tích âm) cùng vào C mang ít H hơn.

    - Cùng nước:

4. Phản ứng trùng hợp

    - Phản ứng trùng hợp là quá trình cùng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử to gọi là polime.

    - Số lượng mắt xích trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp, kí hiệu n.

5. Phản ứng oxi hoá

    - Oxi hoá hoàn toàn:

    Nhận xét: Đốt anken thu nCO2 = nH2O

    - Oxi hoá ko hoàn toàn:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO–CH2–CH2–OH + 2MnO2↓ + 2KOH

    Anken làm mất màu dd KMnO4 → Tiêu dùng để nhận mặt anken.

V. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

    Trong phòng thí nghiệm:

    Trong công nghiệp:

2. Ứng dụng

    a. Tổng hợp polime

    - Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được những polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước, ... sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

    - Chuyển hoá etilen thành những monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật.

    Ví dụ:

    b. Tổng hợp những hoá chất khác

    Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic, ...

  • Lý thuyết Ankadien
  • Lý thuyết Ankin
  • Tóm tắt Lý thuyết về hiđrocacbon ko no
  • Lý thuyết Khái niệm về tecpen
  • Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
  • Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
  • Dạng 3: Phản ứng cùng của Anken, Ankađien, Ankin

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com




Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *