[BÚT TOÁN] Ví dụ cách hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con

Thống nhất báo cáo tài chính | Vận dụng cho những doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức tổ chức mẹ – tổ chức con thuộc những ngành, những thành phần kinh tế lúc lập và trình bày Thống kê tài chính thống nhất. Ví dụ phổ thông bút toán thống nhất báo cáo tài chính cùng Kế toán Việt Hưng.

[BÚT TOÁN] Ví dụ cách thống nhất báo cáo tài chính tổ chức mẹ con

1. Thống kê tài chính thống nhất bao gồm những gì?

Thống kê tài chính thống nhất năm và Thống kê tài chính thống nhất giữa niên độ gồm:

– Bảng cân đối kế toán thống nhất

– Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất

– Thống kê lưu chuyển tiền tệ thống nhất

– Bản thuyết minh Thống kê tài chính thống nhất

Nhấn Đăng Ký

2. Phương cách thống nhất báo cáo tài chính tổ chức mẹ con

2.Một Ví dụ xác định lợi thế thương nghiệp 

Lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu rẻ được xác định là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và trị giá hợp lý của tài sản thuần với thể xác định được của tổ chức con tại ngày tậu do tổ chức mẹ nắm giữ (thời khắc tổ chức mẹ nắm giữ quyền kiểm soát tổ chức con) tại khoản 9 Điều 10 Thông tư 202/2014/TT-BTC.

Ví dụ 1a: Xác định lợi thế thương nghiệp trong giao dịch thống nhất kinh doanh qua một lần tậu

Ngày 01/01/20×0, Đơn vị mẹ tậu 60% cổ phần của Đơn vị con với trị giá là 200 tỷ đồng. Cùng ngày này, Tài sản thuần của tổ chức con theo trị giá hợp lý là 250 tỷ đồng (Bao gồm vốn cổ phần là 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 150 tỷ đồng). Lợi thế thương nghiệp được xác định như sau (Đơn vị tính: Tđng):

Giá phí khoản đầu tư của tổ chức mẹ

Phần sở hữu của tổ chức mẹ trong tài sản thuần của tổ chức con 250 x 60%

Lợi thế thương nghiệp

200

150

50

Ví dụ 1b: Xác định lợi thế thương nghiệp và giá phí thống nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn

Đơn vị mẹ tậu một tổ chức con như sau:

Đơn vị tính: Triu đồng

Thời khắcSố lượng cổ phiếu tậuGiá phíSố dư LNSTCPP
1/1/20×11.000.00015.00020.000
1/1/20×21.500.00040.00030.000
1/1/20×33.000.00075.00050.000
Cộng5.500.000130.000100.000

Biết rằng tổ chức con với tổng cùng 10.000.000 cổ phiếu. Tại ngày 1/1/20×3, trị giá thị trường của cổ phiếu tổ chức con là 25.000đ/cp. Việc xác định giá phí thống nhất kinh doanh và lợi thế thương nghiệp được thực hiện như sau:

 

Giá phí khoản đầu tư tại ngày tậu (tậu thêm 30%)

Giá phí khoản đầu tư của Hai lần tậu trước tính theo trị giá hợp lý tại lần tậu đạt được quyền kiểm soát (10%+15%)x250.000

Mẹ 55%

75.000

62.500

Tổng giá phí đầu tư vào tổ chức con(a)137.500
Trị giá hợp lý tài sản thuần tổ chức con tại ngày tậu150.000 
Phần sở hữu của tổ chức mẹ trong tài sản thuần của công ty con (150.000×55%)(b)82.500
Lợi thế thương nghiệp(a) – (b)55.000

2.Hai Ví dụ loại trừ khoản đầu tư của tổ chức mẹ vào tổ chức con 

  • Trường hợp trước ngày tổ chức mẹ đạt được quyền kiểm soát, tổ chức mẹ ko với tác động đáng kể với tổ chức con và khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc
  • Trường hợp trước ngày tổ chức mẹ đạt được quyền kiểm soát, tổ chức con là tổ chức liên kết của tổ chức mẹ và đã được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu (tại Điều 15, Khoản Một Điều 16 Thông tư 202/2014/TT-BTC)

 Ví dụ 2a: Thống nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn – Trường hợp trước lúc kiểm soát tổ chức con, nhà đầu tư ko với tác động đáng kể với bên được đầu tư, khoản đầu tư được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

Nhà đầu tư tậu 20% cổ phần của tổ chức A (tương đương Một triệu cổ phiếu) vào ngày 01/01/20×3 với trị giá là 35 tỷ đồng bằng tiền mặt. Tại ngày này, trị giá hợp lý của tài sản thuần với thể xác định được của tổ chức A là 100 tỷ đồng và trị giá ghi sổ của tài sản thuần là 80 tỷ đồng. Đơn vị A ko với những khoản nợ tiềm tàng tại ngày tậu. Bảng cân đối kế toán của tổ chức A tại ngày 01/01/20×3 như sau (Đơn vị tính: triệu đng)

Bảng cân đi kế toán tại ngày 1/1/20×3 của tổ chức ATrị giá ghi sổTrị giá hợp lý
Tiền mặt và những khoản phải thu20.00020.000
Bất động sản đầu tư60.00080.000
Cùng80.000100.000
Vốn cổ phần: 5.000.000 cổ phiếu50.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cùng

30.000

80.000

Trong năm 20X3, trên Thống kê kết quả kinh doanh của tổ chức A với 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (biết rằng trong năm tổ chức A chưa trả cổ tức). Ngoài ra, trị giá Bất động sản đầu tư của tổ chức A đã tăng thêm 30 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng. Trên Bảng cân đối kế toán của Đơn vị A, trị giá bất động sản đầu tư vẫn ghi nhận theo giá gốc là 60 tỷ đồng. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20X3 của tổ chức A và trị giá hợp lý của tài sản với thể xác định được như sau:

Bảng cân đi kế toán tại ngày 31/12/20×3 của tổ chức A

Trị giá ghi sổTrị giá hợp lý
Tiền và những khoản phải thu80.00080.000
Bất động sản đầu tư60.000110.000
Cùng140.000190.000
Vốn cổ phần: 5.000.000 cổ phiếu50.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cùng

90.000

140.000

Ngày 01/01/20X4, nhà đầu tư tậu thêm 60% cổ phần của tổ chức A với giá 220 tỷ đồng, do đó đạt được quyền kiểm soát. Trước lúc đạt được quyền kiểm soát, nhà đầu tư ko với tác động đáng kể đối với tổ chức A, khoản đầu tư vào tổ chức A được ghi nhận theo giá gốc. Giá thị trường của cổ phiếu của tổ chức A tại ngày 1/1/20X4 là 60.000đ/cổ phiếu. Bảng cân đối kế toán của tổ chức mẹ tại 31/12/20X3 như sau (đơn vị tính: triệu đng)

Tiền và những khoản phải thu

Đầu tư vào tổ chức A

Cùng

Vốn cổ phần:

Cùng

265.000

35.000

300.000

300.000

300.000

(1) Xác định giá phí thống nhất kinh doanh và lợi thế thương nghiệp

Giá tậu 60% cổ phần của tổ chức A tại ngày 01/01/20X4

Trị giá hợp lý của khoản đầu tư ban sơ (Một triệu cổ phiếu)

Cùng

Trị giá hợp lý tài sản thuần của tổ chức A tại ngày tậu

Phần sở hữu của tổ chức mẹ

Lợi thế thương nghiệp: 280.000 – 152.000

220.000

60.000

280.000

190.000

152.000

128.000

Trên BCTC riêng của tổ chức mẹ, khoản đầu tư ban sơ vào tổ chức A được ghi nhận theo giá gốc là 35 tỷ đồng. Trên Thống kê tài chính thống nhất, khoản đầu tư đó được ghi nhận theo trị giá hợp lý tại ngày đạt được quyền kiểm soát (1/1/20X4) là 60 tỷ đồng. Phần chênh lệch giữa trị giá hợp lý và giá gốc khoản đầu tư là 25 tỷ đồng được ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất.

(2) Những bút toán thống nhất như sau (đơn vị tính: triệu đồng):

a) Điều chỉnh giá phí khoản đầu tư trước đây vào tổ chức con theo trị giá hợp lý tại ngày tậu:

Nợ Đầu tư vào tổ chức con:

Với Doanh thu hoạt động tài chính

25.000

25.000

b) Loại trừ khoản đầu tư của tổ chức mẹ vào tổ chức con

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x80%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x80%)

Nợ Bất động sản đầu tư

Nợ Lợi thế thương nghiệp

40.000

72.000

50.000

128.000

Với Đầu tư vào tổ chức con

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

280.000

10.000

c) Tách lợi ích cổ đông ko kiểm soát

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x20%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x20%)

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

10.000

18.000

28.000

Tổng Lợi ích cổ đông ko kiểm soát sau Hai bút toán trên là 38.000

d) Bút toán kết chuyển: Do điều chỉnh khoản đầu tư theo trị giá hợp lý làm phát sinh khoản lãi 25.000 được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, vì vậy phải kết chuyển khoản lãi sau thuế lên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán thống nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQHĐKD)

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCĐKT)

25.000

25.000

Bảng tổng hợp những tiêu chí hp nhất tại ngày 1/1/20X4 như sau:

Đơn vị mẹĐơn vị con AĐiều chỉnhThống nhất
NợVới
Bảng cân đi kế toán
Tiền mặt và những khoản phải thu45.00080.000125.000
Đầu tư vào tổ chức con255.00025.000a280.000b
Bất động sản đầu tư60.00050.000b110.000
Lợi thế thương nghiệp128.000b128.000
Cùng300.000140.000363.000
Vốn cổ phần300.00050.00040.000b

10.000c

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước90.00072.000b

18.000c

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này25.000d25.000
Lợi ích của cổ đông ko kiểm soát10.000b

28.000c

38.000
Cùng363.000
Thống kê kết quả kinh doanh
Doanh thu hoạt động tài chính25.000a25.000
Lợi nhuận sau thuế25.000d25.000
Cùng điều chỉnh368.000368.000

 Ví dụ 2b: Thống nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn – Trường hợp khoản đầu tư ban sơ được coi như một khoản đầu tư vào tổ chức liên kết.

Ví dụ này sử dụng những dữ liệu như ví dụ 2a ở trên, nhưng nhà đầu tư với những tác động đáng kể đối với bên được đầu tư.

Ngày 31/12/20X3, khoản đầu tư ban sơ 20% vào tổ chức A đã được trình bày trong Thống kê tài chính thống nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Theo đó, khoản đầu tư được ghi nhận ban sơ với giá gốc là 35 tỷ đồng và được điều chỉnh tăng tương ứng với phần lợi nhuận trong kết quả kinh doanh của tổ chức liên kết là 12 tỷ đồng (20%x 60 tỷ đồng). Thống kê tài chính thống nhất của nhà đầu tư tại ngày 31/12/2013, trước lúc việc tậu thêm 60% vốn cả tổ chức A như sau (Đơn vị tính: triệu đng):

Bút toán điều chỉnh trị giá khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Nợ Đầu tư vào tổ chức liên kết

Với Phần lãi hoặc lỗ trong tổ chức liên doanh, liên kết

12.000

12.000

Bảng Cân đi kế toán thống nhất tại 31/12/20X3 của nhà đầu tư trước lúc đạt được quyền kiểm soát đi với tổ chức A:

Tiền và những khoản phải thu

Đầu tư vào tổ chức liên kết (theo phương pháp vốn chủ)

Cùng

Vốn cổ phần

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cùng

Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất năm 20X3

Phần Lãi, lỗ trong tổ chức liên doanh, liên kết

265.000

47.000

312.000

300.000

12.000

312.000

 

12.000

Việc lp Thống kê tài chính tại ngày 1/1/20X4 được thực hiện như sau:

 (1) Xác định li thế thương nghiệp:

Việc xác định lợi thế thương nghiệp được thực hiện tương tự ví dụ 3a nêu trên, theo đó lợi thế thương nghiệp lúc đầu tư vào tổ chức A là 128.000.

(2) Bút toán điều chỉnh

a) Ghi nhận khoản đầu tư vào tổ chức liên kết trước đây theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

Nợ đầu tư vào tổ chức con (tổ chức liên kết trước đây)

Với LNST chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước

12.000

12.000

b) Tại ngày 1/1/20X4, ngày nhà đầu tư kiểm soát tổ chức A, trị giá thị trường cổ phiếu của tổ chức A là 60.000đ/cp, trị giá khoản đầu tư vào tổ chức A là 60 tỷ đồng. Trên Thống kê tài chính thống nhất, nhà đầu tư phải ghi nhận khoản lãi là chênh lệch giữa trị giá khoản đầu tư theo trị giá hợp lý và trị giá khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu (47 tỷ đồng) trên Thống kê tài chính thống nhất tại

Nợ Đầu tư vào tổ chức con

Với Doanh thu hoạt động tài chính

13.000

13.000

c) Loại trừ khoản đầu tư của tổ chức mẹ vào tổ chức con

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x80%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x80%)

Nợ Bất động sản đầu tư

Nợ Lợi thế thương nghiệp

Với Đầu tư vào tổ chức con

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

40.000

72.000

50.000

128.000

280.000

10.000

d) Tách lợi ích cổ đông ko kiểm soát

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x20%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x20%)

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

10.000

18.000

28.000

Tổng Lợi ích cổ đông ko kiểm soát sau Hai bút toán trên là 38.000

e) Bút toán kết chuyển: Do điều chỉnh khoản đầu tư theo trị giá hợp lý làm phát sinh khoản lãi 13.000 được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, vì vậy phải kết chuyển khoản lãi sau thuế lên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán thống nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQHĐKD)

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCĐKT)

13.000

13.000

Bảng tổng hợp những tiêu chí thống nhất tại ngày 1/1/20X4 như sau:

Đơn vị mẹĐơn vị con AĐiều chỉnhThống nhất
NợVới
Tiền mặt và những khoản phải thu45.00080.000125.000
Đầu tư vào tổ chức con255.00012.000a

13.000b

280.000c
Bất động sản đầu tư60.00050.000c110.000
Lợi thế thương nghiệp128.000c128.000
Cùng300.000140.000  363.000
Vốn cổ phần300.00050.00040.000c

10.000d

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước90.00072.000c

18.000d

12.000a12.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này13.000e13.000
Lợi ích của cổ đông ko kiểm soát10.000c

28.000d

38.000
Cùng300.000140.000  363.000
Doanh thu hoạt động tài chính13.000b13.000
Lợi nhuận sau thuế13.000e13.000
Cùng  356.000356.000 

2.3 Ví dụ Đơn vị con và tổ chức liên kết tậu lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ)

Vào ngày 1/1/20X1, Đơn vị X tậu 55% cổ phần của tổ chức Y với giá là 198 tỷ đồng. Tại ngày này, tài sản thuần của tổ chức Y theo trị giá hợp lý gồm: Vốn cổ phần là 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 200 tỷ đồng.

Vào ngày 1/1/20X2, Đơn vị X tậu 46% cổ phần của tổ chức Z với giá 276 tỷ đồng (tương ứng 9,Hai triệu cổ phiếu). Tại ngày này, tài sản thuần của tổ chức Z theo trị giá hợp lý gồm: Vốn cổ phần là 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 300 tỷ đồng. Khoản đầu tư này được xác định là khoản đầu tư vào tổ chức liên kết.

Ngày 1/1/20X5, cả hai tổ chức Y và Z tậu lại 10% cổ phiếu từ thị trường tự do. Trị giá thị trường cổ phiếu tậu lại của tổ chức Y là 60đ/cp (tương ứng 60 tỷ đồng) và tổ chức Z là 50.000đ/cp (tương ứng 100 tỷ đồng). Kết quả của việc tậu lại, Đơn vị X đạt được quyền kiểm soát tổ chức Z vào ngày 01/01/20X5.

Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh năm 20X5 của 3 tổ chức như sau:

XYZ
Lợi nhuận trước thuế300120150
Mức giá thuế(80)(30)(40)
Lợi nhuận sau thuế22090110
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20X5
XYZ
Đầu tư vào tổ chức Y198
Đầu tư vào tổ chức Z276
Tài sản thuần khác226290530
Cùng700290530
Vốn cổ phần300100200
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối400250430
– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phi lũy kế tới cuối kỳ trưc180160320
– LNST chưa phân phối kỳ này22090110
Cổ phiếu quỹ(60)(100)
Cùng700290530

Yêu cầu: Lập báo cáo tài chính thống nhất của tổ chức X Bhd cho năm tài chính 20X5.

Xác định lợi thế thương nghiệp lúc tậu tổ chức Y (Đơn vị tính: Tỷ đồng):

Giá phí đầu tư

Trị giá hợp lý của tài sản thuần của Y (100+200)

Phần sở hữu của tổ chức mẹ trong tài sản thuần (55%)

Lợi thế thương nghiệp

198

300

165

33

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của những cổ đông lúc tổ chức Y từ việc tậu lại cổ phiếu quỹ:

Đơn vị mẹCổ đông ko kiểm soát
Tỷ lệ sở hữu trước lúc tổ chức Y tậu lại cổ phiếu quỹ55%45%
Tỷ lệ sở hữu sau lúc tổ chức Y tậu lại cổ phiếu quỹ (55/90)61.11%38.89%
Tăng/giảm trong tỷ lệ sở hữu6.11%(6.11%)

Thay đổi trong tài sản thuần:

Tổng cùngĐơn vị mẹCổ đông ko kiểm soát
Tài sản thuần trước lúc tậu lại cổ phiếu260143

260×55%

117
Tài sản thuần sau lúc tậu lại cổ phiếu200122

200×55/90

78
Phần sở hữu trong tài sản thuần giảm(21)(39)
Tiền mặt trả cho cổ đông ko kiểm soát——60
Thay đổi trong trị giá tài sản thuần(21)21

Những thay đổi liên quan tới tổ chức Z

a) Xác định lợi thế thương nghiệp lúc nắm giữ quyền kiểm soát Đơn vị Z:

Sau lúc tổ chức Z tậu lại cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu của tổ chức mẹ trong tài sản thuần của tổ chức Z tăng lên 51% (46/90). Đơn vị mẹ xác định lợi thế thương nghiệp như sau:

Trị giá hợp lý của cổ phiếu tậu lại: 50.000đ/cp

Đơn vị mẹ nắm giữ: 9,Hai triệu cổ phiếu

Trị giá hợp lý khoản đầu tư tại ngày 1/1/20X5 là 460 tỷ đồng

Đơn vị Mẹ
Giá chuyển nhượng
Trị giá hợp lý của khoản đầu tư vào tổ chức Z trước đây276
Trị giá khoản đầu tư theo trị giá hợp đồng tại ngày kiểm soát460
Tài sản thuần theo trị giá hợp lý:
Vốn cổ phần200
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 1/1/20X5

Cổ phiếu quỹ

320

(100)

420

Phần sở hữu của tổ chức mẹ 420 x46/90215
Lợi thế thương nghiệp245

b) Xác định khoản lãi do thẩm định lại trị giá khoản đầu tư theo trị giá hợp lý tại ngày 1/1/20X5 trên báo cáo tài chính thống nhất:

– Trị giá khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu lúc tổ chức Z còn là tổ chức liên kết được xác định là 285,Hai tỷ đồng: 276 tỷ đồng (giá gốc) + 9,Hai tỷ đồng (phần điều chỉnh tăng tương ứng với 46% trong lãi của tổ chức liên kết sau ngày đầu tư (320-300))

– Phần lãi do thẩm định lại khoản đầu tư theo trị giá hợp lý là: 460 – 285,2 = 174,8

Bút toán thống nhất:

Bút toán thống nhất với tổ chức Y

a) Loại trừ khoản đầu tư của tổ chức mẹ vào tổ chức Y

Nợ Vốn cổ phần của Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nợ Lợi thế thương nghiệp

Với Đầu tư vào tổ chức Y

 

110

33

55

198

(b) Tách lợi ích cổ đông ko kiểm soát tại 1/1/20X5

Nợ Vốn cổ phần của tổ chức Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới đầu kỳ trước

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

 

45

72

 

117

(c) Ghi giảm LICĐKKS do tậu cổ phiếu quỹ:

Nợ Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

Với Cổ phiếu quỹ

 

60

 

60

(d) Ghi nhận thay đổi trong tài sản thuần của tổ chức Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

 

21

 

21

(e) Tách lợi ích của cổ đông ko kiểm soát phát sinh trong kỳ

Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ko kiểm soát (90×35/90)

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

 

35

 

35

Bút toán thống nhất với Đơn vị Z
(f) Ghi nhận khoản đầu tư ban sơ vào tổ chức Z theo phương pháp vốn chủ sở hữu9,2
Nợ Đầu tư vào tổ chức Z

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9,2
(g) Ghi nhận chênh lệch giữa trị giá hợp lý khoản đầu tư tại ngày kiểm soát và trị giá khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu174,8
Nợ Đầu tư vào tổ chức Z174,8
Với Doanh thu hoạt động tài chính
(h) Loại trừ khoản đầu tư của tổ chức mẹ vào tổ chức Z

Nợ Vốn cổ phần của tổ chức Z (200×46/90)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (320×46/90)

Nợ Lợi thế thương nghiệp

Với cổ phiếu quỹ của tổ chức Z (100×46/90)

Với Đầu tư vào tổ chức Z

 

102

164

245

 

51

460

(i) Tách lợi ích cổ đông ko kiểm soát đầu kỳ

Nợ Vốn cổ phần của tổ chức Z (200×44/90)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (320×44/90)

Với cổ phiếu quỹ của tổ chức Z (100×44/90)

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

 

98

156

 

49

205

(j) Tách lợi ích cổ đông ko kiểm soát phát sinh trong kỳ

Nợ LNST của cổ đông ko kiểm soát (110 x 44/90)

Với Lợi ích cổ đông ko kiểm soát

 

54

 

54

k) Bút toán kết chuyển

Bút toán (e) kết chuyển LNST của cổ đông ko kiểm soát (35)

Bút toán (g) điều chỉnh tăng doanh thu hoạt động tài chính: 174,8

Bút toán (k) kết chuyển LNST của cổ đông ko kiểm soát:(54)

Cùng

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQKD)

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

85.8

 

 

85.8

 

85.8

Bảng tổng hợp những tiêu chí thống nhất như sau:

Tiêu chíĐơn vị mẹĐơn vị YĐơn vị ZĐiều chỉnhThống nhất
NợVới
Đầu tư vào Y198198a
Đầu tư vào Z276174,8g

9,2f

460h
Tài sản thuần khác2262905301.046
Lợi thế thương nghiệp33a

245h

278
Tổng tài sản thun700290530  1.324
Vốn cổ phần30010020055a

45b

102h

98i

300
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối kỳ trước180160320110a

72b

164h

156i

9,2f167,2
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này2209011021d85,8k484,8
Cổ phiếu quỹ(60)(100)60c

51h

49i

Lợi ích cổ đông ko kiểm soát60c117b

21d

35e

205i

54j

372
Tng vn chủ sở hữu700290530  1.324
Doanh thu hoạt động tài chính174,8g174,8
Lợi nhuận trước thuế300120150570
Mức giá thuế(80)(30)(40)(150)
Lợi nhuận sau thuế2209011085.8k594,8
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ko kiểm soát35e

54j

 

89

Lợi nhuận sau thuế của tổ chức mẹ505.8
Cùng điều chỉnh1.519,81.519,8

Trên đây là một vài ví dụ bút toán trong thống nhất báo cáo tài chính tổ chức mẹ con mong rằng sẽ bài viêt hữu ích đối với bạn xem – Tham gia ngay những khoá học làm, lập & nộp BCTC Online Một kèm Một trực tiếp tại Kế Toán Việt Hưng

CAM KẾT TỰ MÌNH LÊN CẢ BCTC!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *