Tính chiều dài, số lượng nuclêôtit và khối lượng của phân tử ADN

Tài liệu liên quan


--- Cập nhật: 18-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài tập Di truyền phân tử có lời giải từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập khối lượng phân tử của gen.

Bài tập Di truyền phân tử mang lời giải

Tải xuống

Nhằm mục đích giúp học trò biết cách giải những dạng bài tập môn Sinh vật học để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2021, VietJack soạn Bài tập Di truyền phân tử mang lời giải. Hi vọng với loạt bài này học trò sẽ mang thêm tài liệu ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia môn Sinh vật học.

Bài 1: Một phân tử ADN dài 0,51mm và mang 6.105 ađênin. Phân tử đó bị mất đi một đoạn dài 5100Å với timin bằng 20%.

a. Đoạn phân tử ADN còn lại tự nhân đôi Một lần đã cần tới từng loại nuclêôtit tự do của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Một gen của đoạn phân tử ADN còn lại phiên mã hai lần cần môi trường nội bào cung ứng 450 ađênin, 750 uraxin và nếu trong bản mã sao mang G = A = X thì số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi bản sao bằng bao nhiêu?

Bài 2: Thể nhiễm sắc thứ nhất chứa một phân tử ADN dài 20,4μm và mang 30% ađênin. Thể nhiễm sắc thứ hai chứa một phân tử ADN mang 20% ađênin. Do đột biển, một đoạn ADN của NST thứ hai gắn vào phân tử ADN của NST thứ nhất. Hiện tượng này dẫn tới phân tử ADN của NST thứ nhất tăng thêm 7800 liên kết hiđrô còn phân tử ADN của NST thứ hai mất đi 8% số nuclêôtit so với lúc chưa đột biến. Thể nhiễm sắc thứ nhất sau đột biến đã nhân đôi 3 lần liên tục tạo ra những NST con chứa 297600 nuclêôtit loại ađênim Thể nhiễm sắc thứ hai sau đột biến đã nhân đôi một sổ lần liên tục tạo ra số NST con gấp đôi số NST hoá nhi ra từ quá trình nhân đôi của NST thứ nhất.

a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi phân tử ADN của mỗi NST trước và sau lúc đột biến.

b. Tính số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung ứng cho quá trình nhân đôi của mỗi NST sau lúc bị đột biến.

Bài 3: Một gen dài 0,408μm. Mạch Một mang A1 + T1 số nuclêôtit của mạch. Mạch Hai mang X2 - G2 = 10% số nuclêôtit của mạch và tỉ lệ % của A2 = 2G2. Xác định tỉ lệ % và số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn của gen?

Bài 4: Một gen mang số nuclêôtit loại A = 900 chiếm 30% tổng số đơn phân của cả gen. Mạch Một mang T1 = A1; mạch Hai mang G2 = X2 . Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của cả gen và trên mỗi mạch đơn của nó?

Bài 5: Một gen của sinh vật nhân chuẩn mang chiều dài 0,5lμm mang G = 900 nuclêôtit. Hãy xác định:

a. Số lượng liên kết hiđrô giữa những cặp nuclêôtit của gen.

b. Số liên kết cùng hoá trị giữa những nuclêôtit của gen.

c. Nếu gen đó được tạo nên bởi Hai loại nuclêôtit A và T thì gen đó mang tối đa bao nhiêu loại bộ ba?

Bài 6: Một gen mang 150 vòng xoắn., Mạch Một của gen mang A + T = 900. Phân tử mARN sao từ gen đó mang U = 30% và X = 10% tổng số nuclêôtit. Sở hữu 4 ribôxôm tuần tự trượt trên mARN này tổng hợp ra 4 mạch polipeptit.

a. Xác định chiều dài của gen.

b. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trong gen.

Bài 7: Gen thứ nhất mang tỉ lệ và mang tổng số nuclêôtit là 2400. Trên mạch thứ nhất của gen mang A = T của gen và trên mạch thứ Hai mang X = G của gen. Gen thứ Hai mang cùng số liên kết H với gen thứ nhất nhưng mang số guanin ít hơn số guanin của gen thứ nhất là 140. Trên mạch Một của gen thứ Hai mang 585 adenin và mang G = A.

a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit và trên mỗi mạch đơn của gen thứ nhất.

b. Tính số nuclêotit mỗi loại và trên mỗi mạch đơn của gen thứ 2.

Bài 8: Một gen dài 0,408 micrômet, trong đó số nuclêôtit T bằng 1,5 số nuclêôtit ko bổ sung với nó. Do đột biến mất đoạn nên phần gen còn lại gồm 900 nuclêôtit loại A và T, 456 nuclêôtit G và X. Lúc đoạn gen còn lại tự nhân đôi thì nhu cầu về từng loại nuclêôtit giảm đi bao nhiêu so với lúc gen chưa bị đột biến?

Bài 9: Chiều dài của một phân tử ADN là l,02mm. Trong phân tử ADN đó, số lượng Ađênin bằng 600000.

a. Hãy xác định khối lượng phân tử và tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của phân tử ADN đó.

b. Hãy xác định số liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn của phân tử ADN đó.

Bài 10: Xét Một cặp NST tương đồng, mỗi NST chứa Một phân tử ADN dài 0,102mm. Phân tử ADN trong NST mang nguồn gốc từ bố chứa 22%A. Phân tử ADN trong NST mang nguồn gốc từ mẹ chứa 34%A.

a. Tính số lượng mỗi loại nu trên mỗi phân tử ADN ở mỗi NST.

b. TB chứa cặp NST đó giảm phân cho Một loại giao tử chứa 28%A. Tính số lượng nu trong ADN của mỗi loại giao tử.

Bài 11: Một sinh vật lưỡng tính tự thụ tinh, mang số tế bào sinh dục sơ khai đực và mẫu bằng nhau. Do buồng trứng chín ko đều nên chỉ mang 80% số trứng được thụ tinh. Sau thụ tinh người ta nhận thấy tổng số thể nhiễm sắc đơn của những hợp từ kém tổng số thể nhiễm sắc đơn cùa những giao tử ko được thụ tinh là 288. Biết ràng số hợp tử bằng số thể nhiễm sắc lưỡng bội của loài. Hãy tính

a. Số hợp tử được tạo thành.

b. Số tế bào sinh dục sơ khai mỗi loại ban sơ.

Bài 12: Cặp gen DD tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều mang chiều dài 0,306μm, mang tỉ lệ T : X = 7 : 5. Do đột biến gen D biến đổi thành gen d, tạo nên cặp gen dị hợp Dd. Gen d mang số liên kết hiđrô là 2176 liên kết nhưng chiều dài gen ko đổi.

a. Xác định dạng đột biến trên.

b. Thân thể chứa cặp gen Dd xảy ra sự rối loạn phân bào ở giảm phân I sẽ tạo thành những loại giao tử nào? Tỉnh số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại hợp tử tạo thành ở đời con lúc thân thể Dd tự thụ phấn.

Bài 13: Vùng mã hoá của gen mang tổng số 1500 cặp bazơ nitơ. Gen phiên mã một số lần đã làm đứt 11700 liên kết hiđrô của gen và cần môi trường cung ứng 600A, 1500G. Lúc dịch mã, trên mỗi phân tử mARN mang 5 rĩbôxôm trượt qua Một lần. Hãy xác định:

a. Số lần phiên mã và số nuclêôtit mỗi loại ở vùng mã hoá của gen.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN.

c. Số phân tử nước được phóng thích trong quá trình dịch mã.

Bài 14: Vùng mã hoá của một gen ở sinh vật nhân sơ gồm mang 1200 cặp nuclêôtit. Lúc gen phiên mã 3 lần đã phá vỡ 9300 liên kết hiđrô ở vùng này và môi trường nội bào cung ứng nuclêôtit loại adênin là 600, guanin là 1200. Lúc dịch mã, trên mỗi phân tử mARN mang 6 ribôxôm trượt qua Một lần. Hãy xác định:

a. Số nuclêôtit mỗi loại ở vùng mã hoá của gen.

b. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN.

c. Số phân tử nước được giải phóng trong quá trình dịch mã.

Bài 15: Một đoạn ADN của E.coli mang A = 9000. Tỉ lệ . Đoạn ADN đó tự nhân đôi liên tục 3 lần

a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit cần cung ứng?

b. Số lượng liên kết hoá trị được hình thành thêm giữa những nuclêôtit trong những gen mới hình thành?

Bài 16: Hai gen kế tiếp nhau tạo thành một đoạn phân tử ADN, gen A mã hoá được một phân tử prôtêin hoàn chỉnh mang 298 axit amin. Phân tử ARN sinh ra từ gen này cỏ tỉ lệ những loại nuclêôtit A:U:G:X =1:2:3:4. Gen B mang chiều dài 5100Å, mang hiệu số A với loại nuclêôtit khác bằng 20%. Phân tử ARN sinh ra từ gen B mang A = 150, G = 240 nuclêôtit.

a. Tìm số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn phân tử ADN đó?

b. Số lượng nuclêôtit từng loại trên cả Hai phân tử ARN?

c. Số lượng axit amin mang trong cả Hai phân tử prôtêin hoàn chỉnh?

d. Số lượng mỗi loại nuclêôtit trên những đối mã di truyền tham gia tổng hợp nên Hai phân tử prôtêin, biết rằng mã kết thúc là UAG.

Bài 17: Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn tự sao liên tục 4 lần đòi hỏi môi trường cung ứng 4500G. Tỉ lệ G và loại ko bổ sung là .Mỗi gen con đều sao mã Hai lần.

a. Tìm số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen?

b. Trong quá trình tự sao mang bao nhiêu liên kết hiđrô bị phá huỷ?

c. Số lượng nuclêôtit môi trường cần cung ứng cho những gen con tổng hợp mARN. Biết rằng trong phân tử mARN mang A:U:G:X = 8:4:2:1.

Bài 18: Xét 2 gen B và D. Mỗi gen đều tổng hợp được một chuỗi polipeptit; số phân tứ nước được phóng thích lúc hoàn thành quá trình tổng hợp Hai chuỗi polipeptit đó là 896. Số lượt tARN tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit của gen D kém hơn số lượt tARN tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit của gen B là 100. Những loại nuclêôtit ở mã sao của gen B là A:U:G:X = 5:5:2:3, ở mã sao của gen D là A:U:G:X = 2:2:3:3. Xác định số nuclêôtit từng loại mỗi mạch đơn của gen?

Bài 19: Mạch một của gen mang A = 300, G = 400, X = 500. Gen phiên mã một số lần đã cần môi trường cung ứng 2500G và 1500A. Xác định số nuclêôtit mỗi loại của mARN và số liên kết hiđrô của gen bị phá huỷ trong quá trình phiên mã.

Bài 20: Trong quá trình tổng hợp prôtêin mang nhiều phân tử tARN tới ribôxôm để dịch mã. Xét Một phân tử tARN mang chiều dài 272Ả. trên phân tử tARN mang 4 loại nuclêôtit với hiệu số tỉ lệ A - G = 10%. Ở cấu trúc bậc hai của phân tử này hình thành những liên kết hidrô trong đó tỉ lệ U và X tham gia hình thành những liên kêt hiđrô là số nuclêôtit mỗi loại. Tổng số liên kết hidrô trong cấu trúc bậc hai là 81. Biết rằng tổng bình phương giữa U và X tham gia liên kết hidrô ở cấu trúc bậc hai là 522. Tính số nuclêôtit mỗi loại trên phân tử tARN nói trên.

Bài 21: Lúc theo dõi sự tái bản ADN của E.colỉ, giả sử ràng véc tơ vận tốc tức thời tái bản trung bình ở phễu tái bản thứ nhất là 12000 nuclêôtit/phút, véc tơ vận tốc tức thời tái bản trung bình ở phễu thứ Hai là 15000 nuclêôtit/phút. Thời kì hoàn thành tổng hợp trên mỗi phễu tái bản đều mất 8 phút.

a. Tìm số lượng nuclêôtit mỗi loại trên phân tử ADN. Biết rằng ở phễu tái bản thứ nhất tỉ lệ A:G = 2:3; ở phễu tái bản thứ Hai tỉ lệ A:G = 3:2.

b. Nếu sợi ADN trên tái bản 4 lần, nhu cầu về mỗi loại nuclêôtit là bao nhiêu?

Bài 22: Một gen mang chiều dài 0,51 μm. Trên mạch đơn thứ nhất, tỉ lệ (A + T)/(G + X) là 2/3. Lúc gen nhân đôi liên tục 5 lần, hãy xác định:

a. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào cung ứng cho quá trình nhân đôi của gen.

b. Tổng số liên kết hóa trị giữa đường và photphat được hình thành trong quá trình nhân đôi của gen.

Bài 23: Gen A mang chiều dài 5100Å và mang 3900 liên kết hiđrô. Gen A bị đột biến thành alen a. Cặp Aa tiến hành nhân đôi 5 lần liên tục đã đòi hỏi môi trường nội bào cung ứng 186000 nuclêôtit trong đó mang 55769 nuclêôtit loại G.

a. Xác định số nuclêôtit mỗi loại và số liên kết photphodieste của gen A.

b. Biết rằng đột biến A thành a chỉ liên quan tới Một cặp nuclêôtit. Xác định dạng đột biến và số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung ứng cho gen a.

Bài 24: Người ta giả thiết rằng bộ gen của một người chứa 3.109 bp. Khối lượng mol của một nuclêôtit là 330g/mol. 

a. Tính khối lượng ADN chứa trong một tể bào lưỡng bội của người? 

b. Từ 107 tế bào lưỡng bội của một loài cần xác định, người ta chiết được 60μg ADN, giả thiết rằng hiệu xuất chiết rút là 100% (tức thị tất cả ADN được tách khỏi tế bào). Tính độ to bộ gen của những tế bào này biết rằng số Avogadro là 6,02.1023 (số phân tử trong một mol chất).

C. ĐÁP ẢN GIẢI CHI TIẾT

Bài 1:

a.

- Tổng số nuclêôtit mỗi loại trong phân tử ADN ban sơ là .2 = 30.105 (nu)

- Số nuclêôtit mỗi loại của ADN ban sơ là:   ;A = T = 6.105; G = X = 15.105 - 6.105 = 9.105  .

- Số nuclêôtit mỗi loại trong đoạn bị đứt là

  A = T = .20% = 600 (nu)

  G = X = .30% = 900 nu)

- Số nuclêôtit mỗi loại mang trong đoạn ADN còn lại là

              A = T = 6.105 - 600 = 599400 (nu)

             G = X = 9.105 - 900 = 899100 (nu)

- Số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường cung ứng lúc đoạn phân tử ADN còn lại nhân đôi Một lần là

              A = T = 599400 (21 - 1) = 599400 (nu)

              G = X = 899100(21 - 1) = 899100 (nu)

b. Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi phân tử mARN là

            A = G = = 225 (nu).

            X = 3A = 675 (nu);

            U =  = 375 (nu)

Bài 2:

a. Số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi phân tử ADN trước và sau lúc đột biến:

Phân tử ADN trong NST thứ nhất

* Trước đột biến:

+ Số lượng Nu của ADN là .2 = 120000

+ A = T = 120000 . 30% = 36000;

  G = X = - 36000 = 24000

* Sau đột biến:

+ Số lượng A của phân tử ADN = = 37200  

+ Số liên kết hiđrô của phân tử ADN sau đột biến:

Ta mang 2A + 3G = 151800

Vậy số lượng từng loại Nu của phân tử ADN thứ nhất sau đột biến là

            A = T = 37200 ; G = X = 25800.

Phân tử ADN trong NST thứ hai:

Số lượng từng loại Nu của đoạn ADN bị mất

            A = T = 37200 - 36000 = 1200;

            G = X = 25800 - 24000 = 1800.

Số Nu của đoạn ADN bị mất là (1200 + 1800).2 = 6000

Tổng số Nu của phân từ ADN lúc chưa đột biến là

            = 75000 Nu

Vậy số lượng từng loại Nu của phân tử ADN thứ hai lúc chưa đột biến là

             A = T = 75000 X 20% = 15000;

             G = X = - 15000 = 22500

Số lượng từng loại Nu của phân tử ADN thứ hai sau đột biến là

            A = T = 15000 - 1200= 13800;

            G = X = 22500 - 1800 = 20700.

b. Số lượng từng loại Nu môi trường cung ứng:

Gọi x là số lần nhân đôi của NST thứ hai sau lúc đột biến.

Số lượng từng loại Nu môi trường cung ứng cho NST thứ nhất sau đột biến nhân đôi 3 lần là

             A = T = (23 - 1) x 37200 = 260400;

  G = X = (23 - 1) x 25800 = 180600

Số lượng từng loại Nu môi trường cung ứng cho NST thứ hai sau đột biến nhân đôi 4 lần là

             A = T = (24 - 1) x 13200 = 260400;

  G = X = (23 - 1) x 20700 = 310500

Bài 3: 

Tổng số Nu của gen N = x 2 = 2400

                                = 1200

  %A1 + %T1 = 60%  Suy ra %X1 + %G1 = 40% 

                                  Suy ra %G2 + %X2 = 40% 

Ta mang hệ phương trình:

              %X2 - %G2 = 10%

              %X2 + %G2 = 40%

              %X2 = 25% Suy ra X2 = 25% x 1200 = 300 

              %G2 = 15% Suy ra G2 = 15% x 1200 = 180 

   %A2 = 30%

   %T2 = 100% - (X2 + G2 + A2) = 30%         

Vậy A2 = Hai x 180 = 360

       T2 = 1200 - (A2 + X2 + G2) = 360 

Tỉ lệ những loại Nu mỗi loại trên mạch 1:

               %A1 = 30%

               %T1 = 30%

               %G1 = 25%

               %X1 = 15%

Số Nu mỗi loại trên mạch Một của gen:

               G1 = X2 = 300; X1 = G2 = 180; T1 = A2 = 360; A1 = T2 = 360

Bài 4: 

            A = T = 900 Vậy G = X = 1500 – 900 = 600

Ta mang hệ phương trình:

            T1 = A1

            T1 + A1 = A = 900

Giải ra được T1 = 225 = A2

                     A= 675 = T2

Ta mang hệ phương trình:

            G2 = X2  

            G2 + X2 = G = 600 

Giải ra được G2 = 200 = X1

                     X2 = 400 = G1         

Bài 5: 

Số Nu của gen N = .2 = 3000

            G = 900 Vậy A = 1500 – 900 = 600

a. Số lượng liên kết hiđrô giữa những cặp nuclêôtit của gen

            H = 2A + 3G = Hai x 600 + 3 x 900 = 3900

b. Số liên kết cùng hóa trị giữa những nuclêôtit của gen

            N – 2 = 3000 – 2 = 2998

c. Nếu gen đó được tạo nên bởi Hai loại nuclêôtit A và T thì gen đó mang tối phần đông kiểu bộ ba  .

Bài 6: 

a. Tổng số Nu của gen

             N = 150 x 20 = 3000 

Chiều dài của gen x 3,4 = 5100A

b. Mạch Một mang A1 + T1 = 900 = A = T.

Suy ra G = X = 1500 – 900 = 600

Bài 7: 

Gen I mang  

               2A + 2G = 2400

Giải hệ ta được A = T = 675

                          G = X = 525

Mạch I mang

           A1 = T = x 675 = 135 = T2

           T1 = T - A1 = 675 - 135 = 540 = A2

           X2 = G = x 525 = 175 = G1

           X1 = G2 = G - X= 525 - 175 = 350                 

Gen II mang:

            H = Hai x 675 + 3 x 525 = 2925 

            G = 525 – 140 = 385

Ta mang hệ:

            G = 385

            2A + 3G = 2925

Giải ra được A = 885 = T

Mỗi mạch đơn của gen mang:

            A1 = T2 = 585

            A2 = T1 = A - A1 = 885 - 585 = 300

            G1 = A1 = x 585 = 195 = X2

            G2 = X1 = G - G1 = 385 - 195 = 190              

Bài 8: 

Số Nu của gen N = x 2 = 2400  

Ta mang hệ:

T = 1,5G

            2T + 2G = 2400

Giải ra được T = A = 720

                     G = X = 480

Phần gen còn lại mang A = T = = 450  

                                G = X = = 228

Đoạn bị mất gồm:

            A = T = 720 – 450 = 270

            G = X = 480 – 228 = 252

Đoạn còn lại nhân đôi Một lần nhu cầu về từng loại nuclêôtit giảm đi so với lúc gen chưa bị đột biến

             Accgiảm = Tccgiảm = 270(21 - 1) = 270  

             Gccgiảm = Xccgiảm = 252(21 - 1) = 252 

Bài 9: 

a. Khối lượng phân tử và tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit:

- Số lượng nuclêôtit trên một mạch đơn của ADN là: = 3.106  

- Khối lượng của cả phân tử ADN là: 300dvC x 2.3.106 = 18.108  

- Theo nguyên tắc bổ sung ta mang:

            + A = T = 6.105 suy ra %A = %T = 6.105 x 100%/6.106 = 10% 

            + G = X = 6.106 - 2.6.10/ 2 = 24.105 

Suy ra %G = %X = 24.105 x 100% / 6.106 = 40% 

b. Số liên kết hiđrô

- Theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với T bằng Hai liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

- Tổng số liên kết hiđrô là: Hai x 6.105 + 3 x 24.105 = 84.105

Bài 10: 

a. Chiều dài của cả Hai phân tử ADN trên Hai NST tương đồng là

            L = 1,102mm = 0,102.107 = 1020000A 

- Xét ADN trong NST 1:

- Xét phân tử ADN trên NST 2:

Vậy:

- Số lượng từng loại nu trên phân tử ADN của NST Một là

            A = T = 132000

            G = X = 168000

- Số lượng từng loại nu trên phân tử ADN của NST Hai là

            A = T = 204000

            G = X = 96000

b. Kí hiệu Hai NST là B và b

            Giao tử chứa 28% A là giao tử đột biến

            Ta thấy giao tử chứa 28% A ứng với giao tử chứa cả Hai NST (Bb)

Bài 11: 

Gọi x là số tế bào sinh dục sơ khai mỗi loại. Ta mang số tinh trùng là 4x và số trứng là x.

Số trứng được thụ tinh (chính bằng số hợp tử) là: x = x  

Số trứng ko thụ tinh là: x - x =    

Số tinh trùng thụ tinh là: x

Số tinh trùng ko thụ tinh là: 4x - x = x.

Vậy ta mang phương trình:

a. Số hợp tử được tạo thành là: x = 16  

b. Số tế bào sinh dục sơ khai mỗi loại ban sơ là: x = 20 

Bài 12: 

a. Dạng đột biến: N = .2 = 1800 (Nu)

Theo bài ra:  

Giải hệ PT ta được: T = 525; X = 375

- Vì gen đột biến c so với gen C mang:

        Lc = Lc và Hc < Hc = 1    

  ĐBG dạng thay thế Một cặp A – T bằng Một cặp G – X.

b. Sự rối loạn ở GP I tạo ra những loại giao tử là Dd, 0.

Gen d mang A = T = 524(nu); G = X = 376(Nu)

- Số nu từng loại trong từng loại hợp tử lúc thân thể Dd tự thụ phấn:

+ Hợp tử DDdd:

          A = T = (525 x 2) + (524 x 2) = 2098 (Nu)   

          G = X = (375 x2) + (376 x 2) = 1502 (Nu)   

+ Hợp tử DDd: 

          A = T = (525 x 2) + 524 = 1574 (Nu) 

          G = X = (375 x 2) + 376 = 1126 (Nu)                     

+ Hợp tử Ddd:  

          A = T = 525 + (524 x 2) = 1573 (Nu)

          G = X = 375 + (376 x 2) = 1127 (Nu)              

+ Hợp tử D0: A = T = 525 (Nu); G = X = 375 (Nu)

+ Hợp tử d0: A = T = 524 (Nu); G = X = 37 (Nu)

Bài 13: 

Vùng mã hóa của gen mang tổng số Nu = 300 = 2A + 2G

            A + G = 1500 Suy ra  

Tổng số liên kết hiđrô của gen = 2A + 3G = 3000 + G

Gọi x là số lần phiên mã (x nguyên dương)

Tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong x lần phiên mã

1

2

3

3000 + G

11700

5850

3900

G

8700

2850

900

Loại

Loại

Nhận

Vậy gen phiên mã 3 lần.

            G = X = 900

            A = T = 1500 – 900 = 600

b. Số Nu môi trường cung ứng cho quá trình dịch mã

            Acc = Am x 3 = 600 

            Gcc = Gm x 3 = 1500 

Số Nu mỗi loại của mARN:

            Am = 200 

            Um = A - Um = 600 - 200 = 400 

            Gm = 500 

            Xm = G - Gm = 900 - 500 = 400            

c. Số phân tử nước phóng thích lúc tổng hợp Một chuỗi polipeptit = - 2 = 498  

Số phân tử nước được phóng thích trong quá trình dịch mã.

            498 x 3 x 5 = 7470 

Bài 14: 

a. Số Nu của đoạn mã hóa: 2A + 2G = 2400 Nu        (1)

Số liên kết hiđrô bị đứt trong 3 lần phiên mã:

            3.(2A + 3G) = 9300

            → Số liên kết hiđrô của đoạn mã hóa của gen

            2A + 3G = 3100 (2)

            Tử (1) và (2) → Số nuclêôtit mỗi loại A = T = 500; G = X = 700

b. Số Nu mỗi loại mARN:

            A = 600 : 3 = 200; G = 1200 : 3 = 400

            U = Agen - AARN ; X = Ggen - GARN 

            → A = 200; G = 400; U = 300; X = 300

c. Số phân tử nước được phóng thích

            (NARN - 6) : 3 x 3 x 6 = (1200 - 6) : 3 x 18 

            → 7164 phân tử nước

Bài 15: 

Số Nu cả gen N = (9000 + 6000) x 2 = 30000 

a. Số lượng mỗi loại nuclêôtit cần cung ứng

            Acc = Tcc = 9000.(23 - 1) = 63000 

            Gcc = Xcc = 6000.(23 - 1) = 42000 

b. Số lượng liên kết hóa trị được hình thành thêm giữa những nuclêôtit trong những gen mới hình thành

            N.(23 - 1) = 30000(23 - 1) = 210000 

Bài 16: 

Gọi số Nu của gen A là NA 

Ta mang: - 2 = 298.Vậy NgenA = 1800.

Số Nu của mARN do gen này phiên mã = 900

Phân tử ARN sinh ra từ gen này mang tỉ lệ những loại nuclêôtit A:U:G:X = 1:2:3:4

           Am = .1 = 90; Um = .2 = 180;  

           Gm = .3 = 270; Xm = .4 = 360  

Số Nu mỗi loại của gen A:

            A = T = Am + Um = 270;

            G = X = Gm + Xm = 630 

Gen B mang số Nu là NB = .2 = 3000

Ta mang hệ phương trình:

            %A - %G = 20%;

            %A + %G = 50%

Giải ra được: %A = 35%; %G = 15%

Vậy A = T = 35%.3000 = 1050

       G = X = 15%.3000 = 450

Số Nu mỗi loại của cả ADN là:

            A = T = 270 + 1050 = 1320

            G = X = 630 + 450 = 1080

b. Số lượng nuclêôtit từng loại trên cả Hai phân tử ARN

Số Nu của mARN phiên mã từ gen B là N = 1500.

            Am = 150 Suy ra Um = 1050 - 150 = 900  

            Gm = 240 Suy ra Xm = 450 - 240 = 210 

Phân tử ARN sinh ra từ gen A mang những loại nuclêôtit

            Am = 150 + 90 = 240; Um = 900 + 180 = 1080;

            Gm = 240 + 270 = 510; Xm = 210 + 360 = 570.

Số lượng nuclêôtit từng loại trên cả Hai phân tử ARN

             Am = 150 + 90 = 240; Um = 900 + 180 = 1080;

             Gm = 240 + 270 = 510; Xm = 210 + 360 = 570  

c. Số lượng axit amin mang trong cả Hai phân tử prôtêin hòan chỉnh

Số lượng axit amin mang trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh tổng hợp từ gen A là 298.

Số lượng axit amin mang trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh tổng hợp từ gen B là

- 2 = - 2 = 498

Số lượng axit amin mang trong Hai phân tử prôtêin hoàn chỉnh là 298 + 498 = 796

d. Số lượng mỗi loại nuclêôtit trên những đối mã di truyền tham gia tổng hợp trên Hai phân tử prôtêin, biết rằng mã kết thúc là UAG.

Tính chung cho cả Hai mARN sẽ mang Hai bộ ba kết thúc UAG:

Số lượng nuclêôtit từng loại trong những bộ ba mã hóa những axit amin trên cả Hai phân tử ARN

             Am = 240 - 2 = 238; Um = 1080 - 2 = 1078; Gm = 510 - 2 = 508; Xm = 570 

Số lượng mỗi loại nuclêôtit trên những đối mã di truyền tham gia tổng hợp nên Hai phân tử prôtêin

             U = Am = 238; A = Um = 1078; X = Gm = 508; G = Xm = 570  

Bài 17: 

a. G.(2- 1) = 4500 

Vậy G = 300

Ta mang Suy ra A = 4G = 1200

                                  A = T = 1200

                                  G = X = 300

b. Số liên kết hiđrô của gen

             H = 2A + 3G = Hai x 1200 + 3 x 300 = 3300

Số liên kết hiđrô của gen bị phá hủy trong quá trình tự sao

             3300(24 - 1) = 3300 x 15 = 49500

c. Số Nu của mARN là:

            rN = 300 + 1200 = 1500

            Am = x 8 = 800

            Um = x 4 = 400  

            Gm = x 2 = 200

            Xm = x 1 = 100  

Số gen con = 24 = 16 

Mỗi gen con phiên mã Hai lần

Tổng số mARN tạo ra = 16 x 2 = 32 

Số lượng nuclêôtit môi trường cần cung ứng cho những gen con tổng hợp mARN

             Acc = Am x 32 = 800 x 32 = 25600

             Ucc = Um x 32 = 400 x 32 = 12800

             Gcc = Gm x 32 = 200 x 32 = 6400

             Xcc = Xm x 32 = 100 x 32 = 3200

Bài 18: 

Gọi số axit amin của chuỗi polipeptit từ gen D là x;

       số axit amin của chuỗi polipeptit từ gen B là y.

            (x, y nguyên dương)

Số phân tử nước phóng thích trong quá trình tổng hợp Hai chuỗi polipeptit trên là

            x – 1 + y – 1 = x + y – 2

Ta mang hệ phương trình:

            x + 100 = y

            x + y – 2 = 896

Giải ra được x = 399

                     y = 499

Gen B mang số Nu = (499 + 1).6 = 3000

Gen D mang số Nu = (399 + 1).6 = 2400

mARN tổng hợp từ gen B mang số Nu = 1500

mARN tổng hợp từ gen D mang số Nu = 1200

mARN tổng hợp từ gen D mang

            Am = Um = x 2 = 240  

            Gm = Xm = x 3 = 360  

Số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen D:

             Ag = Tbs = Um = 240;

             Tg = Abs = Am = 240;

             Gg = Xbs = Xm = 360;

             Xg = Gbs = Gm = 360.

mARN tổng hợp từ gen B mang

             Am = Um = x 5 = 500

            Gm = x 2 = 200  

            Xm = x 3 = 300

Số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen B:

             Ag = Tbs = Um = 500;

             Tg = Abs = Am = 500;

             Gg = Xbs = Xm = 300;

             Xg = Gbs = Gm = 200.

Bài 19: 

Gọi x là số lần phiên mã

Giả sử mạch Hai là mạch gốc

             A1 = T2 = 300 = Am

             G1 = X2 = 400 = Gm

             X1 = G2 = 500 = Xm

Số Nu cung ứng cho phiên mã

             Acc = Am.X = 1500

             Gcc = Gm.X = 2500

             x = = 5 khác x = = 6,25 (loại)

Giả sử mạch Một là mạch gốc

             A1 = T2 = 300 = Um

             G1 = X2 = 400 = Xm

             X1 = G2 = 500 = Gm

Số Nu cung ứng cho phiên mã

             Gcc = Gm.X = 2500 

              x = = 5 lần

Suy ra Am = = 300 = Tg

Số Nu từng loại của gen:

             A = T = Am + Um = 300 + 300 = 600

             G = X = Gm + Xm = 400 + 500 = 900

Số liên kết hiđrô của gen H = Hai x 600 + 3 x 900 = 3900 

Số liên kết hiđrô của gen bị phá hủy trong quá trình phiên mã 5 lần:

              3900 x 5 = 19500

Bài 20: 

Gọi x, y, z, t tuần tự là A, U, G, X trên phân tử tARN.

- Tổng số nuclêôtit trên tARN là: = 80  

- Ta mang x + y + z + t = 80                                (1)

- Theo giả thiết ta mang:                           (2)

                             

Giải hệ ta được: y = 12, t = 28

Từ (1) và (2) ta được:

               

Giải ta được x = 24, z = 16

Vậy số lượng nu môi loại trên tARN là:

            A = 24, U = 12, G = 16, X = 28.

Bài 21: 

a.

+ Số lượng nuclêôtit của sợi AND trên phễu tái bản thứ nhất là

           12000 x 8 = 96000  

→ Ta mang: A + G = 48000                    (1)

            và A : G = 2 : 3                       (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được A = T = 19200; G = X = 28800

+ Số lượng nuclêôtit của sợi ADN trên phễu tái bản thứ hai là

            15000 x 8 = 120000 

→ Ta mang: A + G = 60000                    (3)

            và A : G = 3 : 2                       (4)

Giải hệ (3) và (4) ta được A = T = 36000; G = X = 24000

+ Vậy số nuclêôtit mỗi loại của ADN là:

            A = T = 19200 + 36000 = 55200

            G = X = 28800 + 24000 = 52800

b. Số nuclêôtit từng loại môi trường cung ứng cho 4 lần tái bản của ADN:

             A = T = 55200(24 - 1) = 828000 nuclêôtit

             G = X = 52800(24 - 1) = 792000 nuclêôtit  

Bài 22: 

a. Số nuclêôtit của gen là:

              = 3000 nuclêôtit

Theo bài ra:  

Mặt khác A + G = = 1500

→ Số nuclêôtit mỗi loại của gen: A = T = 600; G = X = 900

Vậy số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung ứng cho quá trình nhân đôi của gen là:

              A = T = 600(25 - 1) = 18600 nuclêôtit

              G = X = 600(25 - 1) = 27900 nuclêôtit

b. Số liên kết hóa trị được hình thành trong quá trình nhân đôi của gen chính là số liên kết photphodieste trong tất cả những mạch đơn mới

+ Số mạch đơn mới được tạo ra là: Hai x 25 - 2 = 62 mạch.

+ Số liên kết photphotdieste trong mỗi mạch là: 1500 – 1 = 1499 liên kết

+ Vậy tổng số liên kết hóa trị được hình thành trong quá trình nhân đôi của gen là:

              1499 x 62 = 92938 liên kết.

Bài 23: 

a.

+ Số nuclêôtit của gen A là: 3000

+ Theo bài ra: A + G = 1500; 2A = 3G = 3900

→ Số nuclêôtit mỗi loại: A = T = 600; G = X = 900

+ Số liên kết photphodieste: N – 2 = 2998

b.

+ Số nuclêôtit môi trường cung ứng cho gen A là 3000 x (25 - 1) = 93000  

→ Số nuclêôtit môi trường cung ứng cho gen a là 186000 – 93000 = 93000

→ Đột biến ko làm thay đổi số nuclêôtit của gen → Đây là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

+ Số nuclêôtit loại G môi trường cung ứng cho gen A là 900 x (25 - 1) = 27900  

→ Số nuclêôtit loại G môi trường cung ứng cho gen a là

            55769 - 27900 = 27869 = G.(25 - 1) 

→ Số nuclêôtit loại G của gen a là: 899

→ Số nuclêôtit loại A của gen a là 601.

Vậy số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung ứng cho a:

            A = T = 601 x 31 = 18631 

            G = X = 899 x 31 = 27869 

Bài 24: 

a. Mỗi tế bào lưỡng bội chứa 2n thể nhiễm sắc hay Hai bộ gen. Vì vậy tế bào lưỡng bội của người chứa số cặp nu (bp) là

            2.3.109 = 6.109 (nu)

Số nuclêôtit trong một tế bào lưỡng bội của người là:

            2.6.109 = 12.109 (nu)

Số mol nuclêôtit là (mol nuclêôtit)

Khối lượng của mol nuclêôtit là:

              x 330 = 6,5781.10-12  (g)

b. Vì 107 tế bào chứa 60μg ADN, do đó Một tế bào chứa số μg là:

             

Số mol nuclêôtit mang trong một tế bào là:

              = 1,8182.10-14 mol

Vì Một mol mang   phân tử vì vậy một tế bào chứa số nuclêôtit là:

             1,8182.10-14 x 6,02.1023 = 1,0946.1010 nuclêôtit = 2,7365.109 (bp)

Tải xuống

  • Những dạng bài tập Quy luật di truyền hay, mang lời giải
  • Bài tập Quy luật di truyền mang lời giải
  • Những dạng bài tập Di truyền quần thể và tiến hóa hay, mang lời giải
  • Bài tập Di truyền quần thể và tiến hóa mang lời giải
  • Những dạng bài tập Sinh thái hay, mang lời giải

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *