Giải bài tập SGK Vật lý 11 Nâng cao Bài 52: Kính lúp

Chọn câu đúng.

A. Kính lúp là dụng cụ quang đãng tạo ra ảnh thật, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông α≥αminmin là năng suất phân li của mắt).

B. Kính lúp là dụng cụ quang đãng tạo ra ảnh thật, ngược chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông α≥αminmin là năng suất phân li của mắt).

C. Kính lúp là dụng cụ quang đãng tạo ra ảnh ảo, ngược chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông α≥αminmin là năng suất phân li của mắt).

D. Kính lúp là dụng cụ quang đãng tạo ra ảnh ảo, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông α≥αminmin là năng suất phân li của mắt).

Phương pháp giải

Kính lúp luôn cho ta ảnh ảo, cùng chiều và to hơn vật 

Hướng dẫn giải

- Kính lúp là dụng cụ quang đãng tạo ra ảnh ảo, cùng chiều của vật dể mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông α≥αmin (αmin là năng suất phân li của mắt).

- Chọn D

Trên vành của một kính lúp mang ghi 10. Đáp số nào sau đây là đúng lúc nói về tiêu cự f của kính lúp này?

A. f= 5cm.                 B. f = 10cm.            

C. f = 25cm.              D. f= 2,5cm.

Phương pháp giải

Ứng dụng công thức số bội giác để tính tiêu cự của thấu kính:

(f = frac{{25}}{{{G_infty }}})

Hướng dẫn giải

- Tiêu cự của kính là:

(begin{array}{l} {G_infty } = frac{{0,25}}{f} = frac{{25cm}}{f} Rightarrow f = frac{{25}}{{{G_infty }}} = frac{{25}}{{10}} = 2,5cm end{array})

- Chọn D

Trên vành của một kính lúp mang độ tụ +10 điôp để làm kính lúp.

a) Tính số bội giác của kính lúc ngắm chừng của vô cực.

b) Tính số bội giác của kính và số phóng đại lúc ngắm chừng ở điểm cực cận.

Cho khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt là 25cm. Mắt coi như đặt sát kính.

Phương pháp giải

a) Ứng dụng công thức:

({G_infty } = frac{D}{f} ) để tính số bội giác lúc ngắm ở vô cực

b)  Ứng dụng công thức:

({{G_C} = k = - frac{{d'}}{d}})  để tính số bội giác lúc ngắm ở cực cận

Hướng dẫn giải

D=+10 điôp⇒f=1/10=0,1(m)=10(cm)

a)  Số bội giác của kính lúc ngắm chừng của vô cực là:

({G_infty } = frac{D}{f} = frac{{25}}{{10}} = 2,5)

b)  Lúc ngắm chừng ở cực cận, mắt thấy ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt

(Rightarrow d' = - O{C_C} = - D = - 25cm)

Ta mang:  

(begin{array}{l} d = frac{{d'f}}{{d' - f}} = frac{{ - 25.10}}{{ - 25 - 10}} = 7,14left( {cm} right) Rightarrow {G_C} = k = - frac{{d'}}{d} = - frac{{ - 25}}{{7,14}} = 3,5 end{array})

Một người cận thị mang khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận là 10cm và tới điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp mang độ tụ là 10 điôp. Mắt đặt sát sau kính.

a) Phải đặt vật từ nào trước kính?

b) Tính số bội giác của kính lúp với mắt của người đấy và số phóng đại của ảnh trong những trường hợp sau:

-  Ngắm chừng ở điểm cực viễn.

-  Ngắm chừng ở điểm cực cận

Phương pháp giải

Tính tiêu cự theo công thức: f=1/D

a) Ứng dụng công thức:

({d = frac{{d'f}}{{d' - f}}}) để xác định vị trí đăt vật với mỗi d' tương ứng

b) Tuần tự tính số bội giác và số phóng đại lúc ngắm chừng tại CC và CV theo công thức:

({{G_{}} = kfrac{{O{C_c}}}{{O{C_v}}}}) với k=-d'/d

Hướng dẫn giải

OCC = 10cm, OCV = 50cm, D = 10 điôp

⇒f=1/10=0,1m=10cm; l=0

a) Ngắm chừng ở CV:  

(begin{array}{l} d' = - 50cm Rightarrow d = frac{{d'f}}{{d' - f}} = frac{{ - 50.10}}{{ - 50 - 10}} = 8,33cm end{array})

Ngắm chừng ở CC:  

(begin{array}{l} d' = - 10cm Rightarrow d = frac{{d'f}}{{d' - f}} = frac{{ - 10.10}}{{ - 10 - 10}} = 5cm end{array})

Phải đặt vật từ 5cm ≤ d ≤ 8,33cm

b) Số bội giác và số phóng đại lúc ngắm ở điểm CV và CC

(begin{array}{l} + ,,{G_V} = {k_V}frac{{O{C_c}}}{{O{C_v}}} = - frac{{d'}}{d}.frac{{O{C_c}}}{{O{C_v}}} = - frac{{ - 50}}{{8,33}}.frac{{10}}{{50}} = 1,2 + ,,{k_V} = - frac{{d'}}{d} = frac{{50}}{{8,33}} = 6 + ,,{G_C} = {k_C} = - frac{{d'}}{d} = - frac{{ - 10}}{5} = Hai end{array})    

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *