Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 trang 30 – 31 Tập 2 hay nhất
Unit 15: When's children's say?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson Một trang 30 - 31 Tập Hai hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 15 When's Children's Day? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Thầy giáo VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) Hi, Mai. You look very smart today!

Yes, because we're having a party.

b) What party is it?

It's a party for Children's Day.

c) When is it?

It's on the first of June.

d) Come and join us.

Yes! Thank you.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào Mai. Hôm nay trông bạn rất lịch sự!

Vâng, bởi vì chúng mình đang sở hữu tiệc.

b) Tiệc gì vậy?

Đó là buổi tiệc dành cho ngày Quốc tế Thiếu nhi.

c) Nó diễn ra lúc nào?

Nó vào ngày Một tháng 6.

d) Hãy tới và tham gia cùng c

Vâng! Cảm ơn.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

a)  When is New Year?

It's on the first of January.

b)  When is Children's Day?

It's on the first of June.

c)  When is Teachers' Day?

It's on the twentieth of November.

d)  When is Christmas?

It's on the twenty-fifth of December.

Hướng dẫn dịch:

a) Lúc nào là năm mới?

Nó là ngày Một thàng 1.

b) Lúc nào là ngày Quốc tế Thiếu nhi?

Nó là ngày Một tháng 6.

c) Lúc nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?

Nó là ngày 20 tháng 11.

d) Lúc nào là Giáng sinh?

Nó là ngày 25 tháng 12.

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

1. b2. a3. c

Hướng dẫn dịch:

1.

Akiko: You look smart today, Tom.

Tom: We are going to have a party for New Year.

Akiko: When is New Year in your country?

Tom: It's on the first of January.

2.

Linda: Mai, you have lots of beautiful flowers.

Mai: Yes. For our teachers. We are having Teachers' Day!

Linda: When is it?

Mai: It's on the twentieth of November.

Hướng dẫn dịch:

1.

Akiko: Hôm nay bạn trông rất lịch sự, Tom.

Tom: Chúng tôi sẽ sở hữu một bữa tiệc cho năm mới.

Akiko: Lúc nào là năm mới ở nước bạn?

Tom: Đó là vào đầu tháng Giêng.

2.

Linda: Mai, bạn sở hữu rất nhiều bông hoa đẹp.

Mai: Vâng. Dành tặng thầy giáo của chúng tôi. Chúng tôi đang sở hữu Ngày kỷ niệm dành cho những Nhà giáo!

Linda: Lúc nào diễn ra vậy?

Mai: Đó là vào ngày 20 tháng 11.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

1. When is Christmas?

It's on on the twenty-fifth of December.

2. When is Teachers' Day?

It's on on the twentieth of December.

3. When is Children's Day?

It's on on the first of June.

Hướng dẫn dịch:

1. Lúc nào là Giáng sinh?

Đó là ngày 25 tháng 12.

2. Lúc nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?

Đó là ngày 20 tháng 11.

3. Lúc nào là ngày Quốc tế Thiếu nhi?

Đó là ngày Một tháng 6.

5. Let's sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

Happy New Year!

Happy, Happy New Year!

Happy, Happy New Year!

Time for hope and time for cheer.

Happy, Happy New Year!

Happy, Happy New Year!

Happy, Happy New Year!

A song of joy for all to hear.

A new year comes! We say, hooray!

Happy New Year!

Hướng dẫn dịch:

Chúc mừng năm mới!

Chúc mừng, chúc mừng năm mới!

Chúc mừng, chúc mừng năm mới!

Thời kì để kỳ vọng và để chúc mừng.

Chúc mừng, chúc mừng năm mới!

Chúc mừng, chúc mừng năm mới!

Chúc mừng, chúc mừng năm mới!

Một bài hát vui vẻ cho mọi người cùng nghe.

Một năm mới tới! Chúng ta nói tung hô!

Chúc mừng năm mới!

Bài giảng: Unit 15 When's children's day? - Lesson 1 - Cô Phạm Hồng Linh (Thầy giáo VietJack)

Những bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

  • Unit 15 Từ vựng Tiếng Anh 4: Liệt kê những từ vựng cần học trong bài

  • Unit 15 Lesson Hai trang 32-33 Tiếng Anh 4: 1. Look, listen and repeat...; 2. Point and say...

  • Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 4: 1. Listen and repeat...; 2. Listen and write...

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 4 mới
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 sở hữu đáp án
  • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *