Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

(trang 28 sgk Lịch Sử 7): – Việc nhà Đinh đặt tên nước và ko tiêu dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?

Trả lời:

    Việc nhà Đinh đặt tên nước và ko tiêu dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc khẳng định người Việt mang giang sơn riêng, cương vực riêng, nước Đại Cồ Việt độc lập và ngang hàng với Trung Quốc chứ ko phải là nước phụ thuộc. Hoàng đế Đại Cồ Việt ngang hàng với Hoàng đế Trung Quốc. Đinh Bộ Lĩnh là người Việt trước hết xưng Đế.

(trang 29 sgk Lịch Sử 7): – Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh mang ý nghĩa như thế nào ?

Trả lời:

    Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh:

    – Ông lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng).

    – Ko tiêu dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    – Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

    – Cử sứ thần sang giao hiếu với nhà Tống.

    – Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

    Những việc làm trên cho thấy Đinh Bộ Lĩnh đã nỗ lực củng cố, tăng cường vị thế độc lập và tự chủ của quốc gia. Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước (so với Ngô Quyền) trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.

(trang 29 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao những tướng soái lại tôn vinh Lê Hoàn lên ngôi vua ?

Trả lời:

    – Sau lúc Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ tuổi, Lê Hoàn được cử làm phụ chính, một số tướng soái dấy binh chống lại, nhân thời cơ đó nhà Tống lăm le xâm lược nước ta.

    – Trước tình thế hiểm nghèo của quốc gia cần mang người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống, Lê Hoàn đã được lòng người quy phục, quan lại tán đồng tôn vinh ông lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

(trang 30 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Trả lời:

(trang 31 sgk Lịch Sử 7): – Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Trả lời:

    Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn mang ý nghĩa lịch sử to lao: cuộc kháng chiến biểu hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã đánh bại nguy cơ xâm lược của nước ngoài (nhà Tống), giữ vững nền độc lập, củng cố lòng tin vững chắc ở sức mạnh và tiền trình cảu nước Đại Cồ Việt.

Bài 1 (trang 31 sgk Lịch sử 7): Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng quốc gia ?

Lời giải:

    Nhà Đinh xây dựng quốc gia:

    – Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình.

    – Ko tiêu dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    – Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, xây dựng bộ máy chính quyền mới.

    – Cử sứ thần sang giao hiếu với nhà Tống.

    – Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

Bài 2 (trang 31 sgk Lịch sử 7): Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Lời giải:

    – Bộ máy thống trị ở trung ương : vua nắm mội quyền hành, giúp vua mang thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; những con vua được phong vương và trấn thủ những nơi quan yếu.

    – Chính quyền địa phương :cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ mang phủ và châu.

    – Xây dựng quân đội: 10 đạo quân và hai phòng ban cấm quân và quân địa phương.

Bài 3 (trang 31 sgk Lịch sử 7): Hãy trình bày cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.

Lời giải:

    Diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy :

    – Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy và bộ tiến đánh nước ta.

    – Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

    – Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *