4 dạng bài tập Nguyên tử Hóa 10 trong đề thi Đại học có lời giải


4 dạng bài tập Nguyên tử Hóa 10 trong đề thi Đại học sở hữu lời giải

Dạng 1: Bài tập về thành phần của nguyên tử

Phương pháp giải

+ Nguyên tử gồm: Hạt nhân ( gồm hạt proton và nơtron); Vỏ nguyên tử ( những hạt electron)

+  Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron.

+ Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron ( Z = P = E)

+ Số khối A của hạt nhân: là tổng số proton Z và số nơtron N (A = Z + N)

+ Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng proton, notron, electron. Vì khối lượng electron rất nhỏ nên sở hữu thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân

+ Yếu tố hóa học là những nguyên tử sở hữu cùng điện tích hạt nhân 

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Phát biểu nào sau đây ko đúng?

A. Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt cơ bản là p, n, e.

B. Nguyên tử sở hữu cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi những hạt proton và hạt nơtron.

D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ những hạt electron.

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án D

Ví dụ 2: Yếu tố hóa học bao gồm những nguyên tử:

A. Với cùng số khối A

B. Với cùng số proton

C. Với cùng số nơtron

D. Với cùng số proton và số nơtron

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án B

Ví dụ 3: Hạt nhân của hầu hết những nguyên tử do những loại hạt sau cấu tạo nên

A. electron, proton và nơtron

B. electron và nơtron

C. proton và nơtron

D. electron và proton

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án A

Ví dụ 4: Cặp phát biểu nào sau đây là đúng:

1. Obitan nguyên tử là vùng ko gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất to ( trên 90%).

2. Đám mây electron ko sở hữu ranh giới rõ rệt còn obitan nguyên tử sở hữu ranh giới rõ rệt.

3. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa Hai electron với chiều tự quay giống nhau.

4. Trong cùng một phân lớp, những electron sẽ được phân bố trên những obitan sao cho những electron đơn thân là tối đa và những electron phải sở hữu chiều tự quay khác nhau.

5. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa Hai electron với chiều tự quay khác nhau.   

A. 2,4,5.     B. 2,3.

C. 3,4.     D. 2,3,4.

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án D

Ví dụ 5: Chọn câu phát biểu sai :

1. Trong một nguyên tử xoành xoạch sở hữu số prôtôn = số electron = số điện tích hạt nhân

2. Tổng số prôton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối

3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4. Số prôton = điện tích hạt nhân

5. Đồng vị là những nguyên tử sở hữu cùng số prôton nhưng khác nhau về số nơtron

A. 1,3,5.     B. 3,2,4.

C. 3,5, 4.     D. 1,2,5.

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án B

Dạng 2: Tìm số P, E, N, số khối A – Viết kí hiệu nguyên tử

Phương pháp giải

Kí hiệu nguyên tử:

Để tìm được số những hạt và tính số khối ta thường sử dụng những công thức:

Z = P = E

A = Z + N

P ≤ N ≤ 1,5P

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nguyên tử Nhôm sở hữu điện tích hạt nhân là 13+. Trong nguyên tử Al số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 12 hạt. Số khối của Al là:

A. 13     B. 14

C. 27     D. 26

Hướng dẫn giải:

Điện tích hạt nhân là 13+ ⇒ p = 13

Số hạt mang điện là p và e; số hạt ko mang điện là n

⇒ p + e – n = 12

Mà p = e ⇒ 2p – e = 12

Thay p = 13 ⇒ n = 26 – 12 = 14

⇒ A = p + n = 13 + 14 = 27

⇒ Đáp án C

Ví dụ 2: Biết nguyên tử B sở hữu tổng số hạt là 21. Số hạt ko mang điện chiếm 33,33%. Kí hiệu nguyên tử B là:

Hướng dẫn giải:

Số hạt ko mang điện chiếm 33,33% ⇒ % n = 33,33;

Tổng số hạt = 21

⇒ n = 33,33%.21 = 7 (1)

Ta sở hữu: p + n + e = 21 mà p = e ⇒ 2p + n = 21 (2)

Thay n = 21 ⇒ p = e = (21−7) : 2 = 7

A = p + n = 7 + 7 = 14; Z = p = e = 7

⇒ Kí hiệu nguyên tử B:

⇒ Đáp án A

Ví dụ 3: Tổng số hạt trong nguyên tử X là 28. Số hạt p, n, e của X tuần tự là:

A. 8; 12; 8

B. 9; 10; 9

C. Ko xác định được

D. Cả A và B

Hướng dẫn giải:

Tổng số hạt  = 28 ⇒ p + n + e = 28 ⇒ 2p + n = 28

Ta sở hữu: p < n < 1,5p

⇒ 3p ≤ 2p + n = 28 ≤ 3,5p

⇒ 8 ≤ p ≤ 9,3 mà  p ∈ N

⇒ Đáp án D

Ví dụ 4: Oxit X sở hữu công thức R2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong X là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 28. X là chất nào dưới đây (biết rằng trong hạt nhân nguyên tử oxi sở hữu 8 proton và 8 nơtron)?

A. N2O.     B. Na2O.

C. Cl2O.     D. K2O.

Hướng dẫn giải:

Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong X là 92

⇒ 2. (2pR + nR) + 2pO + nO = 92

Ta sở hữu: pO = 8 ; nO = 8

⇒  2. (2pR + nR) = 68 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 28

⇒  (2.2pR + 2.nO ) - (2nR + nO) = 28

⇒  4pR - 2nR = 20 (2)

Từ (1), (2) ⇒ pR = 11, nR = 12 ⇒ R là Na

⇒ Đáp án B

Dạng 3: Xác định nguyên tử khối trung bình, số khối, % những đồng vị

Phương pháp giải

+ Những đồng vị của cùng một nhân tố là những nguyên tử sở hữu cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, do đó sở hữu số khối A khác nhau
+ Hầu hết những nhân tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định ⇒ nguyên tử khối của những nhân tố sở hữu nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị sở hữu tính tới tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

Trong đó:  là nguyên tử khối trung bình

A: là nguyên tử khối của đồng vị A, a là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị A

B: là nguyên tử khối của đồng vị B, b là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị B

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Gali (với khối lượng nguyên tử 69,72) trong tự nhiên là hỗn hợp hai đồng vị, trong đó đồng vị 69Ga sở hữu khối lượng nguyên tử 68,9257 chiếm 60,47%. Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại là

A. 69,9913.     B. 70,2163.

C. 70,9351.     D. 71,2158.

Hướng dẫn giải:

Gọi khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại là M

Ta sở hữu :

⇒ M = 70,9351

⇒ Đáp án C

Ví dụ 2: Yếu tố X sở hữu 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong Một nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.     B. 26,27, 34.

C. 28,29,30.     D. 29,30,28.

Hướng dẫn giải:

Gọi số khối của X tuần tự là A1, A2, A3

A1; A2; A3 là đồng vị nên sở hữu số p bằng nhau

Số nơtron trong Một nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một hạt

⇒ A2 – A1 = 1

Ta sở hữu hệ:

⇒ Đáp án C

Ví dụ 3:  Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dd AgNO3 dư ta thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Yếu tố X sở hữu hai đồng vị 35X(x1%) và 37X(x2%). Vậy trị giá của x1% và x2% tuần tự là:

A. 25% & 75%.     B. 75% & 25%.

C. 65% & 35%.     D. 35% & 65%.

Hướng dẫn giải:

Lúc cho NaX vào AgNO3 thu được kết tủa là AgX

Luôn sở hữu nNaX = nAgX

Ta sở hữu hệ:

⇒ Đáp án B

Ví dụ 4: Yếu tố clo sở hữu hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là:  chiếm 75,77% và  chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl2, % khối lượng của  là (biết nguyên tử khối trung bình của canxi là 40)

A. ≈ 23,89.     B. ≈ 47,79.

C. ≈ 16,15.      D. ≈ 75,77.

Hướng dẫn giải:

⇒ Đáp án B

Dạng 4: Tìm nhân tố viết cấu hình electron của nguyên tử

Phương pháp giải

+ Z là đại lượng đặc trưng cho nhân tố hóa học nên để xác định nhân tố ta cần xác định trị giá của Z

+ Viết cấu hình electron:  Những e được phân bố theo thứ tự tăng dần mức năng lượng AO, theo những nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một nguyên tử R sở hữu tổng số hạt mang điện và ko mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt ko mang điện. Yếu tố R và cấu hình electron là

A. Na, 1s22s22p63s1.

B. Mg, 1s22s22p63s1.

C. Na, 1s22s22p63s2.

D. Mg, 1s22s22p63s2.

Hướng dẫn giải:

Một nguyên tử R sở hữu tổng số hạt mang điện và ko mang điện là 34

⇒  2p + n = 34 (1)

số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt ko mang điện

⇒ 2p = 1,883n  (2)

Từ (1), (2) ⇒ p = 11, n = 12 ⇒ R là nhân tố Na

Cấu hình của R là Na, 1s22s22p63s1.

⇒ Đáp án A

Ví dụ 2: Tổng số những hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nhân tố là 40. Biết số hạt nơtron to hơn số hạt proton là 1. Cho biết nhân tố trên thuộc loại nhân tố nào?

A. Yếu tố s.     B. Yếu tố p.

C. Yếu tố d.      D. Yếu tố f.

Hướng dẫn giải:

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của nhân tố trên tuần tự là Z, N

Ta sở hữu hpt:

Cấu hình electron của nhân tố là: 1s22s22p63s23p1

Nhận thấy electron cuối cùng điền vào phân lớp p ⇒ nhân tố trên thuộc loại nhân tố p

⇒ Đáp án B

Ví dụ 3: Cho nguyên tử R sở hữu tổng số hạt là 115, hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của R là

A. [Ne] 3s23p3.     B. [Ne] 3s23p5.

C. [Ar] 4s24p5.     D. [Ar] 3d104s24p5

Hướng dẫn giải:

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của R tuần tự là Z, N.

Ta sở hữu hpt:

⇒ Cấu hình electron của R là: [Ar] 3d104s24p5

⇒ Đáp án C

Ví dụ 4: Chất X tạo bởi 3 nhân tố A, B, C sở hữu công thức là ABC. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 22. Hiệu số khối giữa B và C gấp 10 lấn số khối của A. Tổng số khối của B và C gấp 27 lần số khối của A. Xác định công thức phân tử của X

A. HClO     B. KOH

C. NaOH     D. HBrO

Hướng dẫn giải:

Gọi tổng số proton và notron của phân tử X là p, n

Ta sở hữu hệ

Gọi tổng số khối của A, B, C tuần tự là a, b, c

Ta sở hữu hệ

A sở hữu số khối là 2 → pA + nA = 2, mà pA, nA là những số nguyên dương → pA = 1 (H)

B sở hữu số khối là 37 → pB + nB = 37

Luôn sở hữu pB ≤ nB ≤ 1,5pB; 2pB ≤ pB + nB = 37 ≤ 2,5pB

→ 14,8 ≤ pB ≤ 18,5 , → pB = 15 (P), 16 (S), 17 (Cl)

C sở hữu số khối là 17 → pC + nC = 37

Luôn sở hữu pC ≤ nC ≤ 1,5 pC; 2pC ≤ pC + nC = 17 ≤ 2,5pC

→ 6≤ pC ≤ 8,5 → pC = 7(N), 8(O)

Để chất X sở hữu công thức ABC thì X sở hữu công thức là HClO.

⇒ Đáp án A

Ví dụ 5: Hợp chất MX2 tạo ra từ những ion M2+ và X. Tổng số hạt trong phân tử MX2 là 116. Số hạt trong M2+ to hơn số hạt trong X là 29 hạt. Nguyên tử M sở hữu số proton bằng số nơtron. Nguyên tử X sở hữu số nơtron hơn số proton là Một hạt. Xác định những nhân tố M, X và viết công thức phân tử của hợp chất.

A. CaF2.     B. CaCl2.

C. CuF2.     D. CuCl2.

Hướng dẫn giải:

Đặt số p của M và X tuần tự là p và p'

Do M sở hữu p = n nên số hạt của M là p + n + e = 3p

Do X sở hữu  nên số hạt của X là p' + n' + e' 3p' + 1

Số hạt của M2+ là 3p-Hai và số hạt của X là 3p' + 1 + 1 = 3p' + 2

Số hạt M2+ to hơn số hạt M là 29

⇒ 3p - 2 - (3p' + 2) = 29 ⇒ p - p' = 11 (1)

Mặt khác tổng số hạt MX= 116

⇒ 3p + (3p' + 1) x 2 = 116 (2)

Từ (1), (2) ⇒ p = 20; p' = 9 ⇒ M là Ca ; X là F ⇒ CaF2

⇒ Đáp án A

 • 7 dạng bài tập Halogen trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 11 dạng bài tập Oxi, Lưu huỳnh trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 6 dạng bài tập Bảng tuần hoàn trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 4 dạng bài tập Phản ứng oxi hóa khử trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • 3 dạng bài tập Tốc độ phản ứng trong đề thi Đại học sở hữu lời giải
 • Phương pháp Tính nồng độ những chất ở trạng thái thăng bằng cực hay
 • 6 dạng bài tập Bảng tuần hoàn trong đề thi Đại học sở hữu lời giải

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 sở hữu đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *